עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גיליון 131

שיודעת אחת לקרא אופטימיות שופעת , הסטודנטיאלית האגודה ראש יושבת , צדוק שיר חווית את מציעה בנגב גוריון - בן אוניברסיטת " | ב " תשפ הלימודים שנת 7 - 4 עמודים | מסכות ללא ראיון | אומרת היא ," בארץ ביותר הטובה הלימודים אחת ש

2021 נובמבר - אוקטובר | ב " תשפ כסלו - חשוון | 131 גיליון

מרכזי חלק מהווים אך , מדידים פחות האוניברסיטאית מהחוויה נפרד ובלתי לתכנן שהתחלנו מאז . האקדמיים והחיים המוטו , החדשה הלימודים שנת את !" לקמפוס חוזרים " : הוא אותנו המלווה

האוניברסיטאות ממאה כאחת בנגב דירוגים מעט לא קיימים . בעולם הטובות האוניברסיטאות של שונים בינלאומיים וקריטריונים מתודולוגיות כזה דירוג ובכל לרשימה כניסה אינה הכוונה אך , שונים ובראשונה בראש אלא , אחרת או זו במעשים המגובה עצמית תודעה ליצירת זה . מובילה מחקר אוניברסיטת של שאנו דבר בכל ביטוי לידי לבוא צריך לרכש ועד ומחקר מהוראה - עושים יש . וסטודנטים בסטודנטיות וטיפול בכלל אינטלקטואלית עשייה של אווירה שאינן - בעולם הטובות האוניברסיטאות כדי ואחרים כאלה לדירוגים זקוקות האווירה ויצירת - מעולות שהן לדעת . שלנו המטרה היא הזאת נמדדת האוניברסיטה הצלחת למשוך ביכולתה ובראשונה בראש , מצטיינים וחוקרים חוקרות אליה התארים לכל סטודנטים עם יחד אצלנו ולחקור ללמוד שרוצים שלנו המוניטין בזכות , לעשייה להתגייס צריכים כולנו כך לשם מעבר גם אך אמותיו ' בד ואחד אחת כל ולהציף ליזום , לקופסה מחוץ לחשוב , להן הצלחת . שצריך כמו נעשים שאינם דברים ובראשונה בראש נמדדת האוניברסיטה וחוקרים חוקרות אליה למשוך ביכולתה לכל סטודנטים עם יחד מצטיינים אצלנו ולחקור ללמוד שרוצים התארים רק תושג זו מטרה . שלנו המוניטין בזכות מתמדת בשאיפה , כוללת בהתגייסות מתוך העשייה תחומי בכל למצוינות בהצלחות - מלאה שותפות של תחושה . בכישלונות וגם עשייה של שנה לכולנו שתהיה , מיטבית והוראה פורה מחקר , מבורכת כל על שלנו באוניברסיטה גאים ושנהיה . לעתיד ושאיפותיה בעבר הישגיה

; הקמפוס לחיי אמיתי תחליף אין עם אמצעי הבלתי למפגש קפה כוס על לשיחה , קולגות המדפים בין לשוטטות , בקפטריה , המשותף ללימוד , בספרייה החברתיות ולפעילויות

הרקטור של משולחנו

עם משתלבת החדשה הלימודים שנת הקמנו : באוניברסיטה התחדשות תהליכי תוכניות על האחראית חדשה יחידה לקדם היא היחידה מטרת . פקולטיות - על את שחוצות ומחקר לימודים תוכניות על ומקלות והפקולטה המחלקה גבולות כרגע . ולימודיים מחקריים פעולה שיתופי הספר - בית את ביחידה למצוא תוכלו המציע , אקלים ושינויי לקיימות החדש לרוב הפתוחות לימוד חטיבות מספר , באוניברסיטה ראשון לתואר הסטודנטים לתארים לסטודנטים מלגות גם כמו תמצאו . הרלוונטיים בתחומים מתקדמים פקולטי הבין הספר - בית את גם ביחידה ואת , החדש במבנהו המוח למדעי בסטטיסטיקה ראשון לתואר התוכנית . נתונים וניתוח וחוקרים חוקרות מעשרים יותר עם באוניברסיטה לעבוד יתחילו חדשים במשרד ויסתייעו , הלימודים שנת פתיחת את המלווה , חדש אקדמי לסגל ( החדש ) הראשונות בשנים הסגל וחברי חברות שינויים ערכנו , לכך בנוסף . במוסד חברות לליווי המנטורים בחירת בתהליך לתת שיוכלו כדי החדשים הסגל וחברי מאחל אני . ן / לצורכיהם יותר טוב מענה החדשים הסגל וחברי ולחברות למנטורים נעימה והשתלבות קליטה , רבה הצלחה . וקלה ליעד פעמינו את לכוון נמשיך השנה גוריון - בן באוניברסיטת הכרה של

מקווים וכולנו בפתח הלימודים שנת , רגילה שנה כמו כמעט תהיה שהיא , בסטודנטים מלאים הקמפוסים שבה ולחקור ללמוד הבאים , וותיקים חדשים ההוראה במעבדות , ההרצאות באולמי כמו כמעט אמרנו . ובספריות , והמחקר שנגיף לכולנו שברור מפני רגילה שנה יהיה וכנראה אותנו מלווה עדיין הקורונה אך . לעין הנראה בעתיד מחיינו חלק ועטיית החיסונים באמצעות כי נראה ההתמודדות משלב עוברים אנו , מסכות . הנגיף לצד החיים ניהול לשלב , והמשבר להתנהל כולנו את מחייב עדיין זה העדכניות ההנחיות אחר ולמלא באחריות מאפשר גם אך , הבריאות משרד של על האקדמית בשגרה ( כמעט ) להמשיך . מכך המשתמע כל ! לשגרה שהתגעגענו ואיך להוראה המוצלח המעבר למרות בסימן שעמדה , 2020 במרץ מקוונת ומגוונות שונות טכנולוגיות אימוץ לקיום יצירתיים פתרונות ומציאת הבנו , אחרות ופעילויות הוראה מעבדות ; הקמפוס לחיי אמיתי תחליף שאין , קולגות עם אמצעי הבלתי למפגש , בקפטריה קפה כוס על לשיחה ללימוד , בספרייה המדפים בין לשוטטות , והחברתית הפוליטית לפעילות , המשותף שהם הדברים לכל - הספורט למרכז

, שלכם היימס חיים פרופסור האוניברסיטה רקטור

הבית דף |

2

בגיליון מה

9 - 8

לחיקוי מודל רביעה - אבו סראב

11 - 10 14 - 12 17 - 16 21 - 20

בהוראה חדשנות כהנים פריאל

האוויר מזג שינויי לחשוב אותנו הביאו

קשבת אוזן אלמוג ארנה

ך " התנ כלת סיגל אשר בר מיכל

לקדם מתכוון ואני , הלאומי העדיפות סדר לקיימות הספר - בית עם בשיתוף העניין את . גוריון - בן באוניברסיטת אקלים ושינויי המניעתי במישור נפעל משותפים בכוחות ." האלה לשינויים טוב מענה לנו שיהיה כדי הספר - בית מנהל ,' דוידוביץ נדב ' פרופ גוריון - בן באוניברסיטת הציבור לבריאות מזג " : באומרו המצב חומרת את הדגיש , בנגב עדיין זה ! אנשים הורג כבר הקיצוני האוויר מצביעים הנתונים אך כמשבר נתפס לא 50 %- כ של בשיעור בתמותה עלייה על , לדבריו ." האוויר מזג משינויי כתוצאה קשב , ממשלתית מחויבות , המודעות העלאת , למדיניות מדעיים מחקרים ותרגום ניהולי באופן אותם ליישם נדע אם לנו שיסייעו הם ." מיידי הספר - בבית חוקרת , שפירא סתיו ר " ד - הבן המסלול וראש הציבור לבריאות ציינה , חירום ברפואת שני לתואר גוריוני זיהוי מחייבת אסון עם מיטבית שהתמודדות בטחון רשתות של ויצירה פגיעות אוכלוסיות באופן מתבטא קהילה של חוסנה " . סביבן ביותר החלשים לחברים דואגת היא שבו . סיכמה ," בה , בילנקו נטליה ' פרופ : דברים נשאו עוד ר " ד , גוריון - בבן הציבור לבריאות הספר - מבית לבריאות ראשית טוקסיקולוגית , ברמן תמר ברש פול ' פרופ , הבריאות במשרד וסביבה באוסטריה פרויד זיגמונד מאוניברסיטת ; ב " בארה פרסון ' ג תומאס ואוניברסיטת מוצרי אלקטרה ל " מנכ , שווימר וצביקה . צריכה

על קיצוני אוויר מזג של השפעותיו שארגנה מיוחד בכנס נדונו הציבור בריאות עם בשיתוף בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של בהנחייתו התנהל הכנס . הבריאות משרד ופעיל כימית להנדסה פרופסור , וולפסון עדי לקיימות הספר - בית הקמת באוניברסיטת אקלים ושינויי העלאת עם משתלבת גוריון - בן אוויר מזג של לסכנותיו המודעות הבריאות על והשפעותיו קיצוני והשתתפו , והקיימות הסביבה איכות בנושאי . תעשייה ונציגי החלטות מקבלי , מדענים בו דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא שינויי " : ואמר הנוכחים את בירך , חיימוביץ מאיתנו ואחת אחד כל . אנחנו זה אקלים יצרנו יחד . לשנות ויכול הנושא על משפיע . אותה נפתור ויחד כאוכלוסייה הבעיה את סביב להושיב צריך אקדמיה אנשי רק לא , מהנדסים , ציבור נציגי גם אלא , לשולחן לפתרונות נגיע יחד . תושבים , תעשייה אנשי ." וניישמם את שיבח , הורוביץ ניצן , הבריאות שר גוריון - בן אוניברסיטת של היערכותה הנוכחים את ושיתף אקלימיים לשינויים המוקלטת בהודעתו . מדאיגים בנתונים התופעות " : הבריאות שר אמר הכנס לבאי חווים כבר ואנחנו אלינו יגיעו הקיצוניות אקלים לשינויי המדינה היערכות . אותן בראש אותה להציב שיש סוגיה היא קיצוניים

ימי כוח שפי דור

מופק על–ידי המחלקה לפרסומים ודוברות אסנת איתן מנהלת המחלקה: 2206 רשיון מס׳ עורך וכתב ראשי חיים זלקאי צילום דני מכליס עיצוב צוות אי. אר. דיזיין בע״מ

08-6461281 טלפון: 08-6477674 פקס: zalkai@bgu.ac.il דוא״ל: http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

| אבג 3

מרום עדי : צילום

המסכה מאחורי בתפקיד מאתגרת שנה מסכמת , הסטודנטיאלית האגודה ראש יושבת , צדוק שיר חזרה בסימן , מקווה היא כך , שתעמוד החדשה הלימודים שנת פתיחת לקראת ונערכת אך , הקורונה בצל תתנהל עדיין לטובה עלינו הבאה הלימודים שנת " | לשגרה מלאה אומרת היא ," לחכות למה יש - קריאה סימני ויותר שאלה סימני פחות עם

4

חברתית מנהיגות |

פותחים שנה

פתרונות לעודד הוא הזאת בעת העובדים את ולרתום לקופסה מחוץ שהאגודה לשינויים בארגון והעובדות . אומרת היא ," עוברת הסטודנטיאלית

חשיבה מצריך משברים ניהול " ארגוניים שינויים לערוך ויכולת , יצירתית תרחישים למספר היערכות תוך מידיים שינינו המשבר תחילת עם מיד . שונים למתן שיתאימו כדי , עבודה דפוסי עם קשר על ולשמירה מרחוק שירות במרחב והסטודנטיות הסטודנטים ואירועים פרויקטים קידמנו . הווירטואלי או מקוונת בצורה להתקיים שיכולים לתת ודאגנו מצומצם מאוד באופן ." לסטודנטים מידיים מענים ? לפרט תוכלי ציוד חילקנו , כלכלי סיוע הענקנו " סלולריים ומודמים מקוונת ללמידה בנוסף . הדיגיטלי השירות את וחיזקנו הארצי הציבורי במרחב פעלנו , לכך קבלת לצורך שונים גופים מול ונאבקנו כך . המצב בעקבות כלכליות התאמות מיליון 800 בסך סיוע תוכנית השגנו בכל ולסטודנטיות לסטודנטים ח " ש ."! הארץ וליעדים למשימות בהתייחסה : אומרת היא עיניה לנגד שניצבים בצורה השפיע בארץ הגדול המשבר " : הסטודנטיאלי הציבור על דרמטית הלמידה שינוי , הכלכלי המשבר שהובילו והסגרים מקוונת לפלטפורמה מאתנו דרשו אלה כל – חברתי לבידוד אף להשאיר לא כדי . מיידי באופן להגיב למצוא מאיתנו נדרש מאחור ית . סטודנט שנפגעו מהתחומים אחד לכל פתרונות ." עשינו וכך – ההוראה מתכונת לשינוי בנוגע וחצי בשנה " : שיר מוסיפה , והלמידה לפלטפורמות המעבר עם , האחרונות , מרחוק הלמידה ולשיטת דיגיטליות ביותר הגדול השינוי את חווינו . המודרנית בתקופה ידעה שהאקדמיה לקדם הוא המתבקש הצורך עכשיו למידה המשלבת , חדשנית הוראה ." וחוויתית אינטראקטיבית ראש כיושבת שלה השנייה השנה זוהי שמכיר ומי , הסטודנטיאלית האגודה תפקידים לה נכונו שעוד משוכנע אותה את ההולמים בתחומים משמעותיים מייעדת את מה . המגוונים כישוריה << הבא בעמוד המשך

האגודה ר " כיו תפקידי הוא הזאת בעת ובמיוחד

לקופסה מחוץ פתרונות לעודד והעובדות העובדים את ולרתום שהאגודה לשינויים בארגון עוברת הסטודנטיאלית

, הלימודים שנת פתיחת ערב נכנסה מאז ביניים סיכום צדוק ערכה בשיאו לתפקיד נכנסתי " : לתפקידה של בתקופה , הקורונה משבר של המשך אופן לגבי בהירות וחוסר סגרים וחייב ברגע השתנה העולם . הלימודים ; באגודה הפעילות כל את לשנות אותנו במרכז המציבה פרונטלית מעשייה , תוססים וחברה קהילה חיי העניינים חוסר . בלבד מקוונת לפעילות עברנו , במדינה והשינויים , בהנחיות היציבות על מחדש יום בכל לחשוב אותנו חייבו לחשוב : הכול ומעל - יצירתיים פתרונות ." החדשה במציאות רלוונטית עשייה על הסטודנטיאלית באגודה והצוות שיר החיים את להחזיר כדי הכול עושים ולבאר לאוניברסיטה הסטודנטיאליים עלינו הבאה הלימודים שנת " . שבע , הקורונה בצל תתנהל עדיין לטובה סימני ויותר שאלה סימני פחות עם אך

פעולה בכל מעורבים אנו הסטודנטיות למען על מהמלצה : והסטודנטים , שבע בבאר בילוי מקומות ועד לקורסים הרשמה דרך דירה במציאת סיוע

וחצי בשנה עברה צדוק שיר מביישים היו שלא אתגרים האחרונות למועד סמוך . מובחרת ביחידה מפקדת אגודת ראש יושבת לתפקיד בחירתה , אהרוני עדי של במקומה , הסטודנטים אוניברסיטאות , עולמית מגפה פרצה למתכונת עברו והלימודים נסגרו , בהדרגה נפתחו הן שנה כעבור . מקוונת הופיע ואז . חיים שקקו שוב והקמפוסים מן גדול חלק וטרף ההודי הווריאנט . הקלפים ובמיוחד האגודה ר " כיו תפקידי "

."! לחכות למה יש בהחלט . קריאה סטודנטיאלית אגודה מנהלים כיצד ? הקורונה משבר בתקופת

| אבג 5

הסטודנט ביום , חיימוביץ דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא עם

, אותה שאלנו , הדרך בהמשך לעצמך תמיד . חברתית עשייה " : ענתה והיא בקהילה שנוגעים לתפקידים נמשכתי רק האחרונות השנתיים . ובחברה בחברה המגזרים בין הפילוג את הדגישו . החברתיים השסעים ואת הישראלית של ביותר הגדול האתגר זהו בעיניי לפעול להמשיך מתכוונת ואני , המדינה ." השברים באיחוי לסייע כדי דרכה את . מיבנה אלינו הגיעה שיר התחילה הסטודנטיאלית באגודה מונתה ובהמשך , אקדמי סיוע כרכזת גם היא כיום . אקדמיה מדור לראש התאחדות של המנהל בוועד חברה . הארצית והסטודנטיות הסטודנטים סיוע רכזת בתור לאגודה כשהצטרפתי " חלק להיות רוצה שאני ידעתי , אקדמי של החיים את ומשנה שמוביל ממקום פה , והסטודנטיות הסטודנטים

ובוגרות שבוגרי מאמינה ואני התעסוקה מהמיומנות תועלת יפיקו האוניברסיטה ." הזאת יותר צדוק מייצגת תפקידה בתוקף . וסטודנטים סטודנטיות אלף 20 - מ הרתיע לא התפקיד של התובעני אופיו , מועמדותה את כשהגישה אותה לתמרן עליה פעילותה ובמסגרת עליה המוטל הלימודים עומס בין במחלקה שני לתואר כסטודנטית כמנהיגת פעילותה לבין עסקים למנהל בדומה . גוריוניסטים - הבן הסטודנטים כוחה גם סטודנטים ומנהיגות למנהיגי בשני נמצאת שהיא בכך טמון צדוק של חלק גם היא : המטבע של הצדדים ומבינה והסטודנטיות מהסטודנטים גם והיא , והרצונות הצרכים כל את היטב הצרכים מילוי על שאמון הארגון ראש והשיחות האישיות החוויות " . האלה

שאוניברסיטת ספק לי אין חווית את מציעה גוריון - בן ביותר הטובה הלימודים אלפי שנה בכל ולכן , בארץ בוחרים וצעירות צעירים אליה להגיע

העולם " . נזכרת היא ,"' גוריון - בן ' ב ומהיום אותי עניין תמיד האקדמי יחד עובדת אני באגודה הראשון ההוראה איכות לקידום היחידה עם שהלימוד מאמינה אני . והלמידה היה הקורונה התפרצות שעד , המקוון לשפר יכול , באקדמיה מצומצם מאוד . באוניברסיטה הלימוד חווית את לעולם החיבור הוא מיתרונותיו אחד

6

חברתית מנהיגות |

פותחים שנה

שלעיתים פי - על - אף , האוניברסיטה בנושאים מחלוקות מתעוררות ברוב , הסכמה כשאין גם אך . מסוימים הפתרון את מוצאים אנו המקרים בראש הסטודנטים רווחת את שמציב של בשיאו : למשל . העדיפויות סדר גוריון - בן אוניברסיטת , הקורונה משבר תרומות לגייס הראשונה הייתה בנגב שנפגעו והסטודנטיות לסטודנטים מיליון 16 למענם וגויסו , מהמשבר האוניברסיטה הנהלת עם בתיאום . ח " ש מה , המעונות לדיירי ' גמיש חוזה ' הונהג במהלך ממנו להשתחרר להם שאפשר ." הלימודים שנת באזור האוניברסיטה בוגרי השארת יעד היא לימודיהם סיום לאחר הנגב ? זאת עושים כיצד . לאומי עוד לקדם שצריך מאמינה אני " , לצעירים ראויות אלטרנטיבות וסביבה איכותית תעסוקה שמקדמות וחברותיי חבריי רוב . צעירה קהילתית את שסיימו אחרי אביב לתל עברו עבודה למצוא קל יותר כי , התואר שהאפשרויות מפני וגם במרכז . דן בגוש יותר ומגוונות רבות החברתיות במדינת הצעירים כדור , שלנו האחריות העתיד על להסתכל הוא , ישראל נרצה מדינה באיזה עצמנו את ולשאול לא הדיור מחירי ? שנה 50 בעוד לחיות החברתיים והפערים לעלות מפסיקים מחובתנו , לכן . ומעמיקים הולכים רק שבוחר למי שיאפשר מענה לקדם היום אלטרנטיבה לקבל בדרום להישאר ." התחומים בכל איכותית חיים לאיכות כמה עד להעריך תוכלי האם , לסיום גוריון - בן באוניברסיטת הלימודים חווית משפיעות הענפה החברתית ופעילותה ? אלינו להגיע מועמדים על והסטודנטיות מהסטודנטים רבים " לימודים רמת מחפשים ש " לב המגיעים , וקהילה חברה חיי עם יחד גבוהה של DNA - מה חלק להיות שהפכו לי אין . שבע באר והעיר האוניברסיטה את מציעה גוריון - בן שאוניברסיטת ספק , בארץ ביותר הטובה הלימודים חווית וצעירות צעירים אלפי שנה בכל ולכן ." אליה להגיע בוחרים

לעבודה ושותפים חברים עם היומיומיות והפרויקטים הרעיונות את מולידים הכניסה חווית , למשל . ביותר הטובים כתקופה לי זכורה לאוניברסיטה שלי להירשם איך ידעתי לא . מאתגרת מאוד בכל ז " הנק את לחלק איך , לקורסים הכיתה את למצוא איך ואפילו סמסטר לתפקיד כשנכנסתי . 72 בבניין הנכונה חווית לשיפור שאפעל ברור לי היה והמתקבלות המתקבלים של הכניסה ." לאוניברסיטה ? נכון זאת עושים איך הסטודנטים דיקנט עם בתיאום " פרויקט את האחרונה בשנה הרחבנו סטודנט שכל כדי ' איתך יחד ' ראשון תואר ללימודי וסטודנטית אותם שילוו חונכת או בחונך יסתייעו אנו כן כמו . הסמסטר תחילת לפני עוד האוריינטציה יום בתכנון חלק לוקחים את ומנגישים חדשים למתקבלים לסטודנטים הרלוונטי המידע כל פעולה בכל מעורבים אנו . ולסטודנטיות על מהמלצה - הסטודנטים למען הרשמה דרך , שבע בבאר בילוי מקומות

נשים רק פה זה את

לשוויון חותרת צדוק שיר הישראלית באקדמיה מגדרי בתחומי להשגתו ופועלת אחריותה נוכחות לנשים הייתה ומעולם מאז הסטודנטיאלית בפעילות דומיננטית - בן אוניברסיטת של בקמפוסים חזקות נשים היו תמיד . בנגב גוריון על ושמירה , האגודה בהנהלת בעיני חשוב יעד עוד היא המשכיות אני " : הנמרצת הסטודנטים מנהיגת רק שלא ארגון בראש לעמוד גאה על מקפיד אלא , שוויון על מדבר אומרת ," הפעילות תחומי בכל שוויון זאת עם יחד " ש ומציינת , צדוק שיר לגישור עד לעבור דרך כברת עוד יש באקדמיה לגברים נשים בין הפערים שהשינוי מאמינה אני . הישראלית יגדיל האחרונות בשנים שמתרחש וכולי , באקדמיה הנשים שיעור את יותר נראה הקרוב שבעתיד תקווה ." בכירים בתפקידים נשים ויותר ? גוריון - בן דווקא למה שמאפשרת אוניברסיטה זו כי " יחד ייחודית וחוויה אישית צמיחה ." גבוהה אקדמית ברמה לימודים עם ? הצלחתך סוד מהו

מענה לקדם היום מחובתנו להישאר שבוחר למי שיאפשר אלטרנטיבה לקבל בדרום בכל איכותית חיים לאיכות התחומים

." דירה במציאת סיוע ועד לקורסים צדוק נקטה פעילותה במסגרת לקדם כדי המתאימים בסידורים בקמפוס מגדרי ושוויון בטוח מרחב האגודות אחת אנו " . ובסביבתו כולל שלה העובדים שצוות החלוצות בהטרדות וטיפול מגדרי שוויון רכזת ביצירת מתבטאת זו פעילות . מיניות וגם הקמפוס ברחבי בטוחים מרחבים על בדגש , שבע באר העיר ברחבי את הסובבות הסטודנטיאליות השכונות ." האוניברסיטה הפעולה שיתוף על לנו לספר תוכלי ? האוניברסיטה הנהלת עם הנהלת עם שוטף באופן עובדת אני "

." והתמדה קדימה תכנון " ? 2030 - ב אותך נמצא היכן . " וחברתית ציבורית בעשייה "

| אבג 7

פורצת דרך

הראשון הבדואי הרופא של בתו , קווידר - רביעה אבו סראב הצליחה הדרך אורך לכל , הראשונה הדוקטורנטית היא : הזכוכית תקרת את לשבור , רביעה אבו יונס ר " ד בנגב הערבית מהחברה הראשונה האוניברסיטה נשיא וסגנית הראשונה הפרופסורית החשוב לתפקיד אותי מינתה גוריון - בן שאוניברסיטת ושמחה המינוי על גאה אני "| אומרת היא ," הזה

מהותי רכיב מהווים האוניברסיטה קהילת . מצוינת ואקדמיה מעולה מדע ביצירת מאשר יותר לתפקיד המתאים אדם אין אשר , קווידר - רביעה אבו סראב ' פרופ חוותה ובחייה בנושא עוסקת במחקריה ." חשיבותו את אוניברסיטת של הראשונים מימיה התחייבותה על ערכיה התבססו גוריון - בן , צדק , חברתית אחריות למען לפעול

נופל לא התפוח רביעה אבו משפחת אצל ר " ד , שאביה לאחר עשורים כמה . מהעץ רחוק הרפואה לימודי את סיים , רביעה אבו יונס לרופא והיה בירושלים העברית באוניברסיטה סראב , בתו קודמה , בנגב הראשון הבדואי ונבחרה פרופסור לדרגת , קווידר - רביעה אבו גוריון - בן אוניברסיטת נשיא סגנית לכהונת תפקידה בתוקף . והכלה מגוון לענייני בנגב ייצוג של ערכים לקדם סראב תוכל החדש כה עד שנתקלו האוכלוסיות כלל בקרב שווה הפוטנציאל למימוש הקשור בכל בקשיים השנים לאורך שלי המחקרים " . בהן הגלום ," עוולות בתיקון הצורך את להבין אותי הובילו מגוון לענייני האוניברסיטה נשיא סגנית אומרת לסייע הזו התשוקה בי היתה תמיד " . והכלה שיכולות בנקודות ולהיות יד להושיט , לאחר ." שינוי לעשות , חיימוביץ דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא שוויון מתן " : והתקדימי החשוב המינוי על בירך בקרב הישראלי הגיוון של וייצוג הזדמנויות

מהחוקרות היא סראב ומגדר נשים בחקר המובילות היא . בישראל הערבית בחברה השיח את שחקרה הראשונה הבדווית בחברה הפמיניסטי לנשים מחקרית במה ונתנה לא שקולן מהנגב בדוויות שנים עשרות במשך נשמע

בחברה הקבוצות לכלל ומחויבות שוויון הקיימות הקהילות כלפי ובמיוחד , הישראלית מתן תוך והמצוינות הכישרון מיצוי " . בנגב , בישראל החברה חלקי לכלל שווה הזדמנות כמוסד האוניברסיטה לקידום הבסיס הוא אבו ' פרופ מדגישה ," מוביל ואקדמי מדעי . קווידר - רביעה שחקרה מי . מעגל בסגירת מדובר עבורה של סוגיות שלה האקדמית הקריירה לאורך והעלתה , באקדמיה מיעוטים בקרב שוויון אי

את למצות מסוגלת אישה כל ולהגשים בה הטמון הפוטנציאל עוד כל , האישי חלומה את שווה הזדמנות לה תינתן

8

באקדמיה מצוינות |

פותחים שנה

לתיקון תפעל , הציבורי היום לסדר הנושא את ערכי על שמירת תוך וזאת , הללו העוולות . ההדדי והכבוד הביטוי חופש , האקדמי החופש והצלחתה התקדמותה , סראב של בעיניה . הגיעה ממנה החברה מצב את משקפות אינן טוענת היא ," מייצגת לא ממש שלי החוויה " . הבדואית בחברה העוני נתוני על בהתבסס ההשכלה בשערי להתקדם מצליחות נשים לנשים בהשוואה נמוך עדיין ייצוגן אך הגבוהה והן ההשכלה בתחום הן , היהודית מהחברה הסגל שיעור למשל כך . התעסוקה בתחום הגבוהה ההשכלה במוסדות הערבי האקדמי הנשים אחוז ומתוכם , בלבד 3 % לכ מגיע כדי הדרך ארוכה עוד " . יותר נמוך אף הערביות אבו ' פרופ מדגישה ," אמיתי לשוויון שנגיע . קווידר - רביעה טיפלה האקדמית דרכה בראשית עוד במסגרת . לליבה הקרובים בנושאים סראב כתבה ' גוריון - בן ' ב השני התואר לימודי תלמידות של הנשירה בנושא מחקר עבודת היתה עבודתה . החינוך ממערכת בדואיות החינוך מדיניות את וחשפה מאחר דרך פורצת . הבדווית לחברה הנוגע בכל שוויונית הלא גופים ושימשה עמדה כנייר פורסמה עבודתה . בנושא בעתירות משפטיים בחקר המובילות מהחוקרות היא סראב היא . בישראל הערבית בחברה ומגדר נשים הפמיניסטי השיח את שחקרה הראשונה לנשים מחקרית במה ונתנה הבדווית בחברה במשך נשמע לא שקולן מהנגב בדוויות . שנים עשרות במחלקה השני התואר לימודי סיום עם שלימודי מבחינתה היה טבעי אך , לחינוך לשאיפותיה טבעי המשך יהיו הדוקטורט בדואית סטודנטית שאף העובדה . האקדמיות אצלה שיחקה לא , לפניה זה את עשתה לא לעשות ההחלטה בה כשגמלה תפקיד כדי לדוקטורט התקבלתי לא " . דוקטורט לי חשוב שהיה מפני אלא , ראשונה להיות והחברתית הפמיניסטית נדה ' האג את לקדם המחקר באמצעות מיעוט וקבוצות נשים של . לעיתוננו קודם בראיון סיפרה ," האקדמי בדור עסקה שלה הדוקטורט עבודת הנשים בקרב הגבוהה להשכלה הראשון שוויון אי עם המתמודדות בנגב הבדוויות בעת קונפליקטים ועם האקדמי במרחב האקדמית פעילותה לצד . לקהילה שיבתן רבות שנים כבר פמיניסטית פעילה גם היא ומשמשת בנגב בדוויות נשים זכויות למען עבודתה . שונים בארגונים מנהל ועד חברת

לדוקטורט התקבלתי לא אלא , ראשונה להיות כדי לקדם לי חשוב שהיה מפני הפמיניסטית נדה ' האג את וקבוצות נשים של והחברתית המחקר באמצעות מיעוט האקדמי

אבות מעשה לבנות סימן של אביה , רביעה - אבו יונס ר " ד הוא , רביע אבו קווידר סראב ' פרופ . תהילה עטור רופא קומה שיעור בעל כמומחה ר " ד סלל , הסוכרת מחלת בתחום ובנאמנות בנחישות רביע אבו חיים ולבניין חברתי לשינוי דרך הוא . ויהודים לערבים משותפים אמון יחסי להנחלת רבות תרם העמותה ר " כיו בפועלו לרבות אלה על . בנגב ואחווה לשיתוף ' גוריון - בן אות ' לו הוענק ועוד . א " תשפ לשנת ." תפקידי במסגרת ' פרופ של המרשימה הצלחתה על השראה נוסכת קווידר - רביעה אבו את . לחיקוי מודל בה שרואה סביבתה ללכת שרוצות לסטודנטיות המלצתה : הבאות במילים מנסחת היא , בדרכה את למצות מסוגלת אישה כל " את ולהגשים בה הגלום הפוטנציאל לה תינתן עוד כל , האישי חלומה ." שווה הזדמנות

לאופני משמעותית תרומה בעלת היא המגדרי בשיח הפמיניסטי הידע ייצור האקדמית פעילותה בין והשילוב בישראל אות " בפרס אותה זיכה והפמיניסטית רוח עמותת מטעם 2019 לשנת " קטן את רבה במידה משקפים מחקריה . נשית ובכך הגיעה ממנה לאוכלוסייה מחויבותה עבור role model גם משמשת היא . אחרות נשים של בתופעות עסק האחרון מחקרה סטודנטיות התלוננו עליהן גזענות במוסדות אתיופי ממוצא ובוגרות המחקר . בישראל הגבוהה ההשכלה חשף משתתפות 50 עם ראיונות שכלל (diversity) המגוון מדיניות פרדוקס את . בישראל הגבוהה ההשכלה במוסדות להגדלת דוחפת המדיניות אחד מצד שכן במוסדות מוחלשות אוכלוסיות של ייצוגן הגזענות את מצמצמת איננה אך , אלו התכנים ברמת הייצוג ואי הסמויה היומיומית והאינטראקציה [ סילבוסים ] ," זה נושא " . סגל וחברי סטודנטים עם יהיה " , קווידר - רביעה אבו ' פרופ אומרת בהם שאעסוק הראשונים הנושאים אחד

| אבג 9

עוברים , ובלשנות זרות לספרויות במחלקה מרצה , כהנים פריאל של והסטודנטים הסטודנטיות את שגילמה , גדות גל השחקנית | בקומיקס העל גיבורי של בעולמם מופלא מסע איתו יחד משיעוריו לאחד להצטרף הוזמנה ,wonder woman העל גיבורת

. הקריאה חוויית את המעצבות בקומיקס Flashpoint על שלו המחקר עבודת העל - גיבור כיצד מתואר שבו קומיקס את להציל כדי בזמן אחורה חוזר פלאש שמאיים פרדוקס יוצר ובזאת ממוות אימו אוצר מגדירה - העולם את להחריב מתודולוגיה ומפתחת ביקורתי מילים שהוקדשו קומיקס סדרות לניתוח . לביקורת הראויה כספרות על - לגיבורי המושגים של מחדש הגדרה ידי - על הנפוצים " קומיקס סדרת "- ו " גרפי רומן " כהנים של מחקרו קובע , הקומיקס בחקר מבט נקודות שתי דרך יצירה בחינת כי , אסתטית כיצירה " הגרפי הרומן " - אלו - בהמשכים כספרות " קומיקס סדרת "- ו אנר ' ז של יותר מעמיקה הבנה מאפשרת לא בחשבון לוקחת זו הבנה " . העל - גיבורי וטקסט איורים בין הטכני השילוב את רק היחסים מערכת את גם אלא , בקומיקס גרפית בספרות וייצור צריכה בין החשובה מגדיר , זו למטרה . פריאל אומר ," סדרתית דרכי שתי ומפתח כהנים של מחקרו קריאה : בהמשכים גרפית ספרות קריאת מגודרת קריאה . מודעת וקריאה מגודרת ליצירה מתייחסת על - גיבורי קומיקס של להתמקד מנת - על " גרפי רומן " כאל והאומנותיים הטקסטואליים ברכיבים הספרותית האסתטיקה את המרכיבים מתייחסת מודעת שקריאה בעוד , שלה מנת - על " קומיקס סדרת " כאל ליצירה ביחס הסדרתיות תפקיד את לבחון העולם ולשימור נוספים טקסטים לייצור . היצירה מפרסם של הנרטיבי אותם האקדמיים הקורסים במסגרת תלמידיו את מזמין הוא , כהנים מציע העוסקות מודרניות יצירות עימו לקרוא , משפחה , מגדר , זהות כדוגמת בנושאים Wonder הגרפי הרומן . וצדק , אמת אותו , למשל ,Woman: The Hiketeia באחד ות / הסטודנטים ולומדות לומדים שבו באופן עוסק , כהנים של מהקורסים

צדק תפיסת משקפת המשפט מערכת בחברה הנשים לחוויות שעיוורת ממוגדרת היפנית היצירה בעוד , האמריקאית להגדיר מנסה Fullmetal Alchemist האופן ואת " זהות " המושג משמעות את " אמת "- ו , מדע , אמונה כמו רעיונות שבו . לזה זה קשורים לחקר כהנים של הפדגוגית גישתו , כך . האקדמיה גבולות את חוצה הקומיקס העביר אותו האחרון הקורס עבור , למשל ומה , טקסט , ציור : גרפית ספרות ") בנושא טריילר כהנים ופירסם ערך (" שביניהם צפייה מסיבות מספר הוביל , לקורס הזמין ואף , על - גיבורי בסרטי משותפות משיעוריו לאחד להצטרף גדות גל את . החברתיות ברשתות שהופץ בסרטון בנושא מחקר על עובד כהנים כיום הוא שבו , העכשווי העל - גיבור דמות וסדרת The Boys כדוגמת יצירות בוחן My Hero ( אותנטי יפני קומיקס ) המאנגה מתפעל הוא כי מספר הוא .Academia בוקאטמן סקוט של מעבודתו מאוד הקומיקסים מבנה בין בקשר העוסקת ושואב , הקריאה לחוויית Hellboy של עובד , בנוסף . שלו בכתיבה השראה ממנה בשם פודקאסט על אלו בימים כהנים קומיקס בנושא " התחתונים עם העניין " בתחילת אור לראות שעתיד , על - וגיבורי הפודקאסט . ב " תשפ הלימודים שנת בוזי ר " וד BGU Radio בחסות מופק לשם ובר כהנים של ובהנחייתם , רביב . לאומנויות מהמחלקה חוברות ואייר כהנים חיבר בעברו את להנגיש מקווה הוא ובעתיד , קומיקס סטודנטים של רב למספר אנר ' הז חקר קורסים לפתח מקווה אני " . וסטודנטיות הציבור לכלל זמינים שיהיו בנושא נוספים הקומיקסולוג מסכם ," באוניברסיטה . שלנו

כהנים פריאל היה נעוריו בשחר רץ , בבוקר השכם שבת בכל מתעורר וצופה הטלוויזיה את מדליק , הסלון אל " המצוירת הסדרה : באטמן " פרקי במרתון על יושב בעודו . הילדים בערוץ ששודרה , העל - גיבור בדמות בהערצה צפה , הספה והשתמש ובנבלים בפושעים שנלחם . הזולת למען שלו הייחודיים בכישורים ומרצה שבע בבאר גר ( 32 ) כהנים , כיום ובלשנות זרות לספרויות במחלקה במסגרת . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת להעריך כהנים למד האקדמיים עיסוקיו - מולטי פרשנויות של העשיר העולם את ( האיורים וברמת הטקסט ברמת ) מודליות המורכבויות את וכן , מציעים שקומיקסים ובוחר , משקפים שהם הרבות החברתיות . אנר ' לז אהבתו את תלמידיו עם לחלוק באוניברסיטת מסעו את התחיל כהנים להנדסת בתואר שנה 14 - כ לפני גוריון - בן . האקדמית העתודה במסגרת תוכנה התחיל , 2014 בשנת לאקדמיה חזר הוא , זרות וספרויות בחינוך ראשון תואר במחלקה השני התואר ללימודי והמשיך שהגיע מהרגע . ובלשנות זרות לספרויות המחלקה תמכה , כהנים מספר , אליה . שלו ובסקרנות ביצירתיות לשונית הרב הכלכלית לתמיכה מעבר " , לדבריו סיפקה , שלי התארים במהלך הנדיבה לניתוח הכלים את גם המחלקה עבורי , כללי באופן ומדיה ספציפי באופן ספרות האקדמי החיבור את להגדיר אותי ועודדה עלה בתמיכתה ; הקומיקס לעולם שלי בחקר ליישום אנליטיים כלים לפתח בידיי ." הגרפית הספרות מדיה היא קומיקס , ויקיפדיה פי - על המצוירות דמויות שבה אמנות וסוג גרפית מתמונה המשתנים אירועים גם כמו , ברצף . עלילה ליצירת יחד חוברים , לתמונה הקומיקס בתחום כהנים של מחקרו של ייצוגים , קנוניות של בסוגיות עוסק מבניות בתופעות וכן , בזמן ומסע זמניות

10

בהוראה חדשנות |

שלנו הקומיקסולוג

| אבג 11

וכבר , הסטודנטים דיקנית – החדש לתפקידה בתנופה נכנסה אלמוג ארנה ' פרופ בגילוי מספרת היא ' אבג ' האוניברסיטה לעיתון בראיון | תוכניותיה לקידום פועלת בעיניה באמת החשובים בדברים ומשתפת חייה את שטלטלה הסערה על לב

, זאת עם . חיים כדרך למחקר הפונים כובל משהו שיש חשתי השנים לאורך . מצומצם התמחות בתחום בעיסוק ומוגבל , התיאורטי בחלקו לפחות , המשפט עולם מתחום מרחבים בו יש . ורחב מרתק הוא , פוליטיקה , החברה מדעי , הפילוסופיה וגדלה מתעשרת שאני חשתי . ומוסר צדק במשפטים השני התואר . אלה מלימודים . הזו לתנועה נדבך עוד הוסיף

." שיבחרו נושא לפעילות החזרה חשובה כמה עד ? בקמפוסים מלאה המבורכת ולשגרה ללימודים החזרה " ובהמשך ' החומות מגן ' מבצע עם נקטעה עם . הדלתא וריאנט של הופעתו עם אני , החדשה הלימודים שנת פתיחת בכלל לחיינו תחזיר שהיא ומאמינה מקווה חשוב שכה מה את בפרט הקמפוס ולחיי . אנושיים מפגשים – מהעין נסתר ולעיתים היחסים ובמערכות , האלו במפגשים כל . מרגשת הזדמנות טמונה מהם הנולדות לנו ונותן עצמנו של הדהוד הוא כזה מפגש גדולה והזדמנות ברכה זו . מעצמנו משהו ." לכולנו פקדה שנים מעשר למעלה לפני בננו את איבדנו " : חייה את גדולה סערה בן והוא , הסרטן ממחלת , נועם , הבכור למסע אותי הוציאה הזו הטלטלה . 25 ככל ונער ילד היה נועם . ובירור חיפוש של . אחר משהו בו היה זאת בכל אך , הילדים בדרכים - מיוחדים אנשים של דרכם כך , ועצובות משמחות , ונסתרות גלויות מחבקים כמו הם , ובמעשים במילים משיב והעולם , כולו העולם את אליהם מתהלכים הם וכך . ואהבה חיבוק להם שבא מי בכל חותם ומותירים נוגעים , בינינו את שינה נועם . נפתח וליבו , במגע עמם . ובלכתו בהיותו חיי ללימודי פניתי אף הזה מהמסע כחלק " נדמה . אביב - תל באוניברסיטת משפטים קשורה המשפטים בלימודי שהבחירה לי הוא הראשון : שלי בולטים מאפיינים בשני אנשים מאפיינת , הסתם שמן , סקרנות

הסטודנטים דיקנית , אלמוג ארנה ' פרופ בתפקידה . כרימון תוכניות מלאה , החדשה לידי להביא הזדמנות רואה היא החדש רבת היכרותה ואת ניסיונה את ביטוי עם , סגל וכחברת כסטודנטית , השנים לי חשוב " . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת לסטודנטים אופטימליים תנאים להעניק את למצות שיוכלו כך , ולסטודנטיות ביותר הטובה לגרסה ולהפוך כישוריהם . הסטודנטים דיקנית אומרת ," עצמם של העובדה תעיד המגוונים כישוריה על שני ותואר ראשון תואר השלימה כי והיא , אביב תל באוניברסיטת במשפטים האחרונה בשנה . דין לעריכת רישיון בעלת עסקים במינהל שני לתואר ללמוד החלה שם על לניהול הפקולטה במסגרת גוריון - בן באוניברסיטת גלייזר גילפורד . בנגב לאיזון חתירה הם חיינו כל . שונים וצרכים כוחות בין מידתי , אימהוּת בין לאזן הצורך גם כך מרשם לי אין . וקריירה זוגיות שהוא ומובן , זה לאיזון ברור חושבת כן אני אך , מאוד אישי אפשרי הוא כזה שאיזון ' פרופ התרשמה , לתפקיד כניסתה עם התוכניות של הרב ההיצע מן אלמוג שהאוניברסיטה התמיכה ואפשרויות הטוב על . מציעים הסטודנטים ודיקנט הממד את להוסיף מבקשת היא הקיים אחד כל להזמין רוצה אני " : האישי על ללמוד והסטודנטיות מהסטודנטים , האתר בעזרת אם , הדיקנט פעילות בפנייה אם או , הרצאות בסיוע אם ." אליי אישית עם אמצעי הבלתי הקשר קידום למען הסטודנטים דיקנית מתכוונת הקמפוס באי . פתוחה דלת של מדיניות להנהיג החדשה לקבוע מוזמנים וסטודנטית סטודנט כל " כל על איתי ולשוחח אישית פגישה איתי

אפשרו לא החיים נסיבות , השכלה לרכוש להוריי וקשובה מאוד ערה אני ולכן צעירים אנשים של לקשיים דרכם את לפלס המבקשים דומה מרקע ובאים

רבה רגישות הוא השני המאפיין " , צדק לחוסר , ומעולם מאז , בי שהייתה לחלשים חולשה . חלשים ולאנשים , לעוול שלימודי תחושה בי הייתה . תרצו אם יעמיקו , דין כעורכת וההסמכה המשפטים מעשיים כלים לי ויתנו שלי ההבנה את ." אלו מתחומים סוגיות כשאפגוש אלמוג ' פרופ האחרונות בשנים , ואכן סעד המעניקים , מרכזים בשני מתנדבת לממן משגת אינה שידם לאלה משפטי אותי חשפו האלה המפגשים " . שכזה סיוע פחות שאני הישראלית בחברה לחלקים בצדק נוסף שיעור אותי ולימדו מכירה נתינה של הכביר ובכוח , וחלוקתי חברתי ." וצורך חולשה ברגעי אנשים הפוגשת לצד רבים כה עיסוקים לשלב ניתן איך ? משפחה חיי ניהול גם כמו , זה בהקשר המפתח מילות " ואיזון , להט הן , אחרים חיים במעגלי פנימית אש או כוח אותו הוא להט . מידתי תחומי שפוגש מי . בחיינו אותנו המניעה מעין תחושות בו המפעילים עשיה או דעת שיאפשרו רבים כוחות בעצמו ימצא אלה . אתגר או קושי כל עם כמעט להתמודד לו

דיקנית בתפקיד רואה אני מרגשת הזדמנות הסטודנטים חיי ניסיון את ביטוי לידי להביא , שרכשתי ההשכלה , המצטבר ליבי נטיות ואת

<< 14 בעמוד המשך

12

אקדמי סיוע |

פותחים שנה

וגדלה נולדה אלמוג ארנה ' פרופ מהצבא שחרורה ולאחר , בירושלים לימודיה את . אקדמיים לאפיקים פנתה סיימה שני ולתואר ראשון לתואר הדוקטורט את ; לכימיה במחלקה אצלנו העברית באוניברסיטה השלימה של קריסטלוגרפיה בנושא בירושלים במכון עשתה דוקטורט פוסט . חלבונים . ב " ארה של הלאומי התקנים אלמוג ' פרופ הצטרפה 2000 בשנת ופרמקולוגיה לביוכימיה למחלקה ,' אלון מלגאית ' כ גוריון - בבן קלינית בפקולטה תפקידים מספר מילאה ומאז לפני האחרון בתפקידה . הבריאות למדעי שימשה , הסטודנטים לדיקנית מינויה מינית הטרדה למניעת הקבילות כנציבת . גוריון - בן באוניברסיטת יניב ' לפרופ נשואה אלמוג ארנה ' פרופ נמרץ לטיפול היחידה מנהל , אלמוג ואם , סורוקה הרפואי במרכז פנימי . לארבעה ביקור כרטיס

דלתי פתוחה לכולם

| אבג 13

12 מעמוד המשך <<

דיקנית תפקיד של בליבתו הרצון קיים הסטודנטים הסטודנטים לרשות להעמיד התנאים את והסטודנטיות להיות שיוכלו כך , האופטימליים עצמם של ביותר הטובה הגרסה

בשלוש להתמקד מבקשת אלמוג ' פרופ להגביר - הראשונה : עיקריות מטרות דור שהם בסטודנטים התמיכה רשת את ממי רבים , לדבריה . כמוה , להשכלה ראשון מגיעים אינם להשכלה ראשון לדור ששייכים המגיעים אלה ומתוך , לאוניברסיטאות כלל זו מעין תוכנית " . נושרים רבים - זאת בכל יכולתם את ותגביר הזדמנויות שוויון תקדם . סבורה היא ," ובחברה במשק להשתלב היא לעצמה הציבה שאלמוג נוספת מטרה בין מידתי לאיזון חתירה הם חיינו כל " לאזן הצורך גם כך . שונים וצרכים כוחות מרשם לי אין . וקריירה זוגיות , אימהוּת בין מאוד אישי שהוא ומובן , זה לאיזון ברור חושבת כן אני אך , הקשר בטיב ותלוי תמיד לא הוא . אפשרי הוא כזה שאיזון במשוואה הצדדים אחד ולעיתים , מושלם אפשרי הוא , כללי באופן אולם , מעט ייפגע ." שלי זה את שמצאתי חושבת ואני ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו , כוח כמה גיליתי חיי שנות לאורך " מנגיעה מקבלת אני ומשמעות , השראה בחיי הזו התנועה . אנשים של בחייהם . המשפטים לימודי מאז מאוד התחזקה הסטודנטים דיקנית בתפקיד רואה אני את ביטוי לידי להביא מרגשת הזדמנות , שרכשתי ההשכלה , המצטבר חיי ניסיון שבליבתו תפקיד זהו . ליבי נטיות ואת הסטודנטים לרשות להעמיד הרצון . האופטימליים התנאים את והסטודנטיות הזכות מגיעה אדם לכל כי מאמינה אני של לחיים ולחתירה עצמי למימוש בתפקיד רואה ואני , וחותם משמעות וחלוקתי חברתי צדק לקידום מנוף , הזה שוויון של לקידום כבירה והזדמנות

רגישות תוך פערים וצמצום , הזדמנויות ." הישראלית החברה של למורכבותה רבה ? לחיקוי מודל על , עצמי על רבות למדתי מילדיי " פעם לא . בכלל החיים ועל , ונתינה אהבה פחות לא מהם שקיבלתי מרגישה אני להזכיר רוצה אני , הזו בהזדמנות . משנתתי , אלמוג יניב ' פרופ , שלי הזוג בן את גם שלו והאהבה , התמיכה , החברות שבלי . לגמרי אחרת נראה היה הזה המסע . כוח לי ונותן השראה בי מעורר הוא מאחורי ' ש מקום באיזשהו קראתי פעם שעושה גבר עומד מצליחה אישה כל זה שלנו במקרה ,' לילדים ים ' סנדווצ . נכון לגמרי בעיצוב חשוב חלק יש להוריי גם " מתוך בכורה בת אני . שלי האישיות ארצה שעלו להורים ואחיות אחים שישה לא החיים נסיבות . ומרוקו מתוניסיה אני ולכן , השכלה לרכוש להוריי אפשרו ידי - על הדיקנט עבודת של אקדמיזציה ואיכותניות כמותיות מחקר שיטות הכנסת לצורך הבוגרים אחר מעקב המאפשרות . השונות התוכניות של האפקטיביות הערכת בחינת יאפשר שכזה ידע מאגר , להערכתה . וישנות חדשות תוכניות של ההצלחה והגברת הנגשה היא שלישית משימה יוזמת ומדיניות , השונים לאמצעים המודעות למגוון הסטודנטים את שתחשוף הדיקנט של . הקיימות והתוכניות האפשרויות

מקום באיזשהו קראתי פעם מצליחה אישה כל מאחורי ' ש ים ' סנדווצ שעושה גבר עומד זה שלנו במקרה ,' לילדים נכון לגמרי

אף בקמפוס התרבותית הפעילות הרחבת בסדר גבוה במקום אצלה מדורגת היא מותרות לא היא תרבות " : העדיפויות שלנו בעיצוב חיוני נדבך אלא , בעיניי ולא דעת הרחבת בה יש . וכחברה כפרטים יינתנו הקרוב בזמן כבר ולכן . דעת הסחת , בריאות כמו , רחבים בנושאים הרצאות לכל קוראת אני . ועוד , פסיכולוגיה , היסטוריה וחברי חברות , והסטודנטיות הסטודנטים ." הזאת ההזדמנות את לנצל , הסגל אנשים של לקשיים וקשובה מאוד ערה ובאים דרכם את לפלס המבקשים צעירים ונפטרו חלו , האהובים הוריי . דומה מרקע ואת אותי לראות זכו ולא ימיהם בדמי ואני אחיי וגם , ומתפתחים גדלים אחיי בצמתים אותנו שילוו להורים זכינו לא הצמתים רוב את בעצם . חיינו של מרכזים ברור אבל , הוריי בלי עשיתי בחיי החשובים שלובים ' הוריי שתלו אותם שהניגונים ." חיי של הלחן להיות ומוסיפים ' בעורקיי

אלמוג של המטרות

אקדמי סיוע |

14

פותחים שנה

החדש הדור , מנהיגים לידרס תוכנית של הראשון המחזור הסתיים

, חלק הרגשנו . לגמרי אחר משהו להיות הולך קורה היה לא זה כל . וזכינו חלק להיות רצינו מרכז של הדופן יוצא הפעולה שיתוף ללא ודנה סופר כרמל ' פרופ בהובלת , 360 º יזמות גילפורד שם על לניהול והפקולטה ; גביש מוסי ' ופרופ מלול מיקי ' פרופ בהובלת , גלייזר ימים שהשקיע המדהים הצוות . רוזנבויים ערבה , רוזנצוייג סתו ר " ד - למעננו כלילות חביבים ואחרונים . סילם ולוסיאנה רפאל הכובע את שעטו , האוניברסיטה ראשי - זיהו , שלנו ' הפיץ את שמעו , שלהם היזמי ההכוונה את לנו ונתנו והפוטנציאל החזון את . הזה השאפתני המיזם את לממש והמשאבים , האוניברסיטה נשיא , חיימוביץ דני ' פרופ דוד ל " והמנכ היימס חיים ' פרופ הרקטור ."! לכם תודה - ברקת

בחודש שהתקיים התוכנית של הסיום לטקס , סיידס לילי אמרה מעמד באותו . אוגוסט לפסיכולוגיה במחלקות ' ג שנה סטודנטית בערך לפני " : אמיתית ולידרית בוגרת , וניהול במקרה , ה / הגיע מאיתנו ואחת אחד כל , שנה למה ידענו לא קצת .' לידרס ' ל , בכוונה או . דברים הרבה היה זה כי , שכך וטוב לצפות לפעמים וגם מושקע , מגוון , מעניין , מרגש למסע שיצאנו כיף איזה אבל . וקשוח מתסכל , מלחמה , פרונטלי , קורונה - ביחד חווינו . הזה איכותי תוכן מלא ובעיקר פרונטלי שוב הכי מהתוכנית שנקבל כדי בפינצטה שנבחר ." אפשר שרק הרבה ברגע כבר " : סיידס לילי אמרה ועוד מכל לשכוח יכולים שאנחנו הבנו , הראשון כאן כי , באקדמיה קורסים על שידענו מה

והסטודנטיות הסטודנטים 28 את רואים המחזור בוגרי את הכירו ? האלה המאושרים לימודים תוכנית - LEADERS של הראשון של היוצר מבית יזמית מנהיגות להכשרת . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת שהוקמה , החדשנית הלימודים תוכנית לדרך יצאה , בהט גדי ידי - על ומנוהלת 360 º יזמות מרכז בין פעולה לשיתוף הודות . גלייזר גילפורד שם על לניהול והפקולטה של הראשון המחזור בוגרי , הלידרים מחלקות 19 - מ הגיעו , היוקרתית התוכנית . גוריון - בבן הפקולטות כל את ומייצגים . סטודנטים 60 %- ו סטודנטיות 40 % מתוכם 28 של לבחירתם קדם קפדני מיון תהליך . מועמדים 250 מתוך , המאושרים בהגיעם הבוגרים את ליוו ושמחה אושר

| אבג 15

משתרבבת כעס של כשנימה מספרת . לקולה ? התלמוד לחקר אותך משך מה מאוד הייתה לחומרים הישירה הגישה " קשה היה זה בהתחלה . עבורי מרגשת נפתוליה על הגמרא את להבין מאוד לומר חייבת אני אבל , השונים וניסוחיה ממש האלו בחומרים שהתאהבתי ." ראשונה מקריאה ? התלמוד בעולם ליבך את שבה מה מלא הוא . צפוי לא פעם אף התלמוד " את אחת שסותרות רבנים של בדעות שלעיתים מפתיעות ובאמירות , השנייה , בהומור רווי וגם , לכת מרחיקות קרובות מלא הוא , ובעיקר . פחות וקצת מכוון צידי בכל הנוגע המגוון התרבותי בעושר ההיסטוריה לאורך אותנו שמלווה היהדות , מרתק הזה והעושר . אנו לימינו עד של צדדים להמון , נשימה עוצר , מצחיק ." שלנו בחברה כאן , שלנו החיים תואר בעלת היא סיגל אשר - בר מיכל באוניברסיטה לתלמוד מהחוג ושני ראשון שני תואר ובעלת בירושלים העברית הדתות למדעי המחלקה מן ושלישי סטאר מלגאית הייתה ; ייל באוניברסיטת אלון מלגת וזוכת הרווארד באוניברסיטת גם כמו , גבוהה להשכלה המועצה מטעם תחנתה . ייל באוניברסיטת אורח פרופסור . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת הייתה הבאה חוקרת אומרת ," נפלאה אוניברסיטה " ובראשונה בראש ". גוריונית - הבן התלמוד תלמידים . ותלמידותיה תלמידיה בזכות ללימוד ומחויבים מגניבים , דעת צמאי ! תמיד מרתקים השיעורים . שלנו התרבות , ישראל למחשבת שלי המחלקה מזה חוץ הראשונה מהשורה מחקרית מחלקה היא רק לא הם למחלקה ועמיתיי , בעולם קולגות גם אלא , מעולים ומורים חוקרים ." נפלאה במחלקה והאווירה ; תומכים חדשות מבט נקודות מעניקים מחקרייך את לשתף תוכלי , ל " חז ספרות על ? לכך המובהקת בדוגמה הקוראים יהודים שבין הקשרים את חוקרת אני " , לספירה הראשונות במאות ונוצרים בחיבור משתקפים שהם כפי ובעיקר התלמוד - שבהם והמרכזי הסמכותי טוענת אני .( לספירה 3 - 7 מאות ) הבבלי נוצריות מסורות הכיר הבבלי שהתלמוד בדרכים אליהן מתייחס והוא , זמנו בנות על שמעידות עקיפות גם אך ישירות

תלמודית אגדה באמת שקרתה למחשבת המחלקה סגל חברת , סיגל אשר - בר מיכל ' פרופ ומאז , 19 בגיל התלמוד לעולם לראשונה נחשפה , ישראל בחקר ולהתמקד , ל " חז ספרות חקר על חותם להטביע הספיקה | לספירה הראשונות במאות ונוצרים יהודים שבין היחסים אותה זיכתה שונים מחקר תחומי בין מדעי חיבור ליצירת יוזמתה שקלים מיליון 2 . 2 בסך מחקר במענק לאחרונה

על להערכה כביטוי . בנגב גוריון - בן פרס האחרון בקיץ לה הוענק הישגיה ודיקן האוניברסיטה נשיא סגן מטעם המקוריים מחקריה על ופיתוח למחקר ספרות על חדשות מבט נקודות המספקים . ל " חז דתיות במסגרות מיכל למדה בצעירותה למעשה " . תלמוד נשים לימדו לא שבהן מתאים אינו ' שהתלמוד אותנו לימדו בדרך ללמוד צריכות ושאנחנו ' לנשמותינו היא ," מסוימים מאוד וטקסטים אחרת

לראשונה נתקלה סיגל אשר - בר מיכל שכל אחרי . 19 בת בהיותה גמרא בדף ," מתווכים דרך " ליהדותה נחשפה חייה היה " . האמיתי הדבר הגיע , כהגדרתה הישירה בגישה ונפלא מרגש פשוט משהו ברגע נזכרת היא ," עצמם לחומרים מחייה חלק יהיה שהתלמוד הבינה שבו . הבאות השנים בעשרות התלמוד מחוקרות אחת היא כיום בכירה וחוקרת מרצה , בישראל הבולטות באוניברסיטת ישראל למחשבת במחלקה

16

במחקר מצוינות |

פותחים שנה

עם משפחה חיי ניהול משלבים כיצד ? אקדמית קריירה ." פמיניסט עם מתחתנים " . צעירים וחוקרות לחוקרים טיפים בשלבים וחוקרות חוקרים עם תתייעצו " טעויות תעשו שלא כדי מכם מתקדמים המנטורים את תמצאו . לתקן שקשה לכם לסייע שיוכלו והנחמדים האמיתיים איתם כנים להיות ושתוכלו , נכון להחליט ." אמת בזמן שלכם הקשיים לגבי ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו ופירגון , הומור הרבה , קשה עבודה " ." לאחרים במענק סיגל אשר - בר זכתה לאחרונה לקדם כדי שקלים מיליון 2 . 2 בסך מחקר בישראל דרך ופורץ תחומי בין מחקר חדש אופק - י " פומב " הפרויקט במסגרת לזכייה שותפיה ." תחומי בין למחקר ספר - בית ראש , יובל יוסי ' פרופ הם תל באוניברסיטת המוח למדעי סגול פיזיקאית - קליסקי בינה ' ופרופ , אביב . אילן בר מאוניברסיטת לחבר המטרה עומדת היוזמה בבסיס ידע מתחומי מובילים וחוקרים חוקרות בין , חדשני סינרגי מחקר לעודד כדי שונים בכל להתקיים היה יכול שלא מחקר היצירתיות " . בנפרד הידע מתחומי אחד תוכל הנבחרים והחוקרות החוקרים של חשיבה וניסויי ידע לעולמות אותנו לחשוף המחקר עולם את ולקדם צפויים לא ," השראה ומעוררי מרתקים למקומות המענק כספי . סיגל אשר - בר ' פרופ אומרת מכל מצטיינים חוקרים של כנסים יממנו הרוח מדעי מתחומי , האוניברסיטאות בהמשך ויתמכו , המדויקים והמדעים . יניבו הללו שהכנסים הנבחרים בפרויקטים יוכל רחוקים תחומים בין חיבור מחפשים כאשר כאשר , למשל , להתממש פיזיקה כמו רחוקים תחומים בין חיבורים וההיסטוריה האקוסטיקה חקר , ומוזיקה של עולמם חקר ; העתיקה העת של כשמאתרים או , ובלשנות הציפורים לחקר התלמוד חקר בין השקה נקודות מהסוג שחיבורים היא השאיפה " . רשתות שלא יצירתיות דרך לפריצות יובילו הזה ," עצמו בפני תחום בכל להתממש יכלו . גוריונית - הבן התלמוד חוקרת אומרת

המסורות מחברי בין ומגעים קשרים מעיד ובמסורותיו בסיפוריו , כלומר . עצמם יהודים בין ענפים קשרים על התלמוד , לספירה הראשונות במאות ונוצרים היווצרות על ישירות השפיעו אלו וקשרים אחת דוגמה . עצמן הדתות שתי ועיצוב בקשרים עוסקת שלי המחקרים מן אני : הנוצריים הנזירים של לספרות שמעון רבי של הסיפור איך למשל מראה מסורות לאור עוצב , במערתו יוחאי בר הסיפורים בין הקשרים . הזמן בנות נזיריות במסורות משתמש התלמוד איך מראים משותפים נושאים על לחשוב כדי נוצריות היתרונות כמו ולנצרות הרבנית ליהדות ." ובהתנזרות בסגפנות , שבהתבודדות סטודנטים 2021 בשנת משכנעים כיצד מחשבת בלימודי להעמיק וסטודנטיות ? ישראל לא הכי הספרות זוהי כי כל קודם " היא , ושנית . שיש מעניינת והכי צפויה חיים אנו שבו התרבותי לעולם הרקע יהודים ולא לנשים גם . ישראל במדינת באופן עיצבו הללו הטקסטים , כאן שחיים בשנת ישראל במדינת החיים את ישיר די מלמדת אליהם הישירה והגישה , 2021 ולאן , צצה הזו התרבות מאיפה על המון עשירה הזו והתרבות . התקדמה היא , לפעמים מאוד מעצבנת גם היא . ומרתקת את : הזמנים פערי בשל בעיקר , ומרתיחה כתבו חוקרת שאני הרבניים הטקסטים עולם תפיסות עם שנה 1500 לפני גברים לתפיסות מנוגדות קרובות שלעיתים את מבינים אם אבל . בהן מחזיקה שאני , נכתבו הטקסטים שבו התרבותי ההקשר מורכבת שממנו העשיר שהפסיפס הרי מעניין הכי הדבר הוא שלנו התרבות מבינה לא באמת ואני , ללמוד שאפשר ..." במקום אחר דבר כל ללמוד למה ? השראה מקורות שהיתה , נטף דניאל סוזן , שלי סבתא " פילון מתרגמת , הלניסטית יהדות חוקרת האישה הפרופסור , לעברית האלכסנדרוני ואישה , בישראל הראשונה המזרחית ." מאוד אותה ואהבתי , ומבריקה קשוחה ? אותך שמעניינים נוספים מחקר תחומי , חיות על ללמוד אוהבת מאוד אני " על שעות ארכאולוגיים באתרים ולטייל ." שעות גבי

ביקור כרטיס סיגל אשר - בר מיכל ' פרופ של עבודתה ספרות של פילולוגי במחקר מתרכזת ונוצרים יהודים שבין היחסים ובחקר , ל " חז כפי ובעיקר לספירה הראשונות במאות ספרה . הבבלי בתלמוד משתקפים שאלו Early Christian Monastic הראשון Literature and the Babylonian ' קיימברידג בהוצאת לאור יצא Talmud לאוטנשלגר בפרס וזכה 2013 בשנת בחן הספר . היידלברג אוניברסיטת מטעם הנזירים ספרות בין ספרותיות מקבילות לקשרים וטען הבבלי לתלמוד הנוצרית Jewish השני ספרה . השניים בין ישירים – Christian Dialogues on Scripture in Late Antiquity: Heretic Narratives הוא אף , of the Babylonian Talmud 2019 בשנת לאור יצא ,' קיימברידג בהוצאת National -Jewish ה של כסף בפרס וזכה בסיפורי עוסק הספר . Book Award הרקע את ומבהיר הבבלי בתלמוד כופרים . שלהם הנוצרי לכהן סיגל אשר - בר נבחרה 2017 בשנת הצעירה באקדמיה כחברה שנים ארבע הישראלית הלאומית האקדמיה במסגרת חברה לתפקיד בה בחרו ובהמשך , למדעים בקהילה הבכיר הגוף של המנהל בוועד הצעירה האקדמיה . בישראל המדעית כחממה לשמש במטרה 2012 בשנת הוקמה יכולות את שימנפו ויוזמות רעיונות של הם האקדמיה חברי . בישראל האקדמיה ( בחירתם בעת 45 גיל עד ) צעירים חוקרים מחויבות בעלי , בעולם הראשונה מהשורה אקדמי ידע ובעלי , בישראל המדע לחיזוק הוועד . לעשייה ברצון המשולב תחומי - רב האקדמיה מדיניות על אחראי המנהל למועצת בתפקידו מקביל והוא , הצעירה . למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה סיגל אשר - בר ' פרופ זכתה 2017 בשנת הלאומית הקרן מטעם שנים לשלוש במענק הכנסייה אבות בין " : מחקרה על למדע לשיח כשיקוף מינים סיפורי : הבבלי לתלמוד החליטה , המענק למתן בנוסף ." דתי בין - לבר להעניק למדע הלאומית הקרן הנהלת החינוך לקידום הקרן פרס את סיגל אשר . פרידנברג וצבי זהבה שם על והמדע

| אבג 17

את להתאים צריכה הייתי את ולקבל שלי הציפיות

יכולה אני תמיד שלא העובדה לפעמים . העולם כל את לשנות אור נקודת להיות רק מספיק לו לתת רק . מישהו של בחיים תקווה טיפת ( סטודנטית , בוזגלו גאי )

מפיקים מקומיים תושבים עם ויחד וכתסריטאים . אישיות וחוויות תחושות על המבוססים מחזות לא , הקורונה בצל , א " תשפ הלימודים בשנת וההצצה , תיאטרון הצגות לקיים היה ניתן בזכות התאפשרה התושבים של לחייהם שאף הסרט גיבורי ." ודממה פרחים " הסרט , והסטודנטים השכונות תושבי הם בו משחקים החברתי והריחוק הסגר בימי חוויותיהם כאשר הסרט . האישיים סיפוריהם דרך משתקפות . סרטים בפסטיבלי ויוקרן נרחבים הדים עורר משתתפי : בכך הסתכם לא א " בתשפ היבול יצירות פסיפס יצרו הקהילתי התיאטרון בזמן רגשותיהם את המבטאות אמנות שמשייה בדי על הוטמעו היצירות . הקורונה כמו . האוניברסיטה וברחבי בשכונות ויוצגו משחק כגון , קהילתיים אירועים התקיימו כן ספציפית שהותאם ," למיליון המרוץ " של ענק , לפסח דירות צביעת מבצע , השכונות לילדי לילדי חולקו לבין בין ; ססגוני שנה סיום ואירוע . יצירה ערכות השכונות פותחים בשכונות המתגוררים הסטודנטים פעילויות ומקיימים , לתושבים לבם את לקדם במטרה זאת כל . הקהילה למען שונות תושבים של משותפת קהילתית אחריות הדרך זוהי . אזור באותו הגרים וסטודנטים , בשכונות הקהילה חיי את להעצים הנכונה בקרב החברתית והיזמות המנהיגות כישורי ואת הסטודנטים זוכים , בתמורה . הסטודנטים . דירה שכר לעלויות ערך שוות למלגה ביטוי לידי באה התוכנית של ייחודיותה בין השנה במהלך שנרקם ההדוק בקשר , לרגע אורחים שאינם והסטודנטים התושבים כל . המקום לתושבי הם אף הופכים אלא משפחה ") מהשכונה משפחה מלווה סטודנט . השנה לאורך שבועיים במפגשים (" מאמצת להם מסייעים , לתושבים מתחברים הסטודנטים משגרת אינטגרלי לחלק והופכים , יום - היום בחיי קשר על שומרים מהסטודנטים רבים . חייהם סיום לאחר גם " המאמצת המשפחה " עם חם . לימודיהם

השכונות לתושבי הפנים עם גוריון - מבן וסטודנטיות סטודנטים

הלב את נתנו הפתוחות הדירות תוכנית משתתפי חרף , מוצלחת פעילות שנת עוד וסיימו והנשמה הקורונה משבר בגלל שנוצרו המגבלות הלבבות מועדון הפתוחים

, המתחייבת וברגישות , הבריאות משרד במסגרת גם גוריונית - הבן הגחלת נשמרה . הזו המיוחדת התוכנית במתכונת הפעילות התנהלה הסגר בימי חזרו הדבר התאפשר וכאשר , מקוונת הירתמות לכך תרמה . פרונטלית למתכונת בנגב גוריון - בן אוניברסיטת של משותפת חלוקת לצורך שבע באר עיריית ושל שהציוד הנוער ובני לילדים מחשבים . ידם בהישג היה לא המתבקש מחוץ חשבו והסטודנטיות הסטודנטים תושבי למען פעילויות לקדם כדי לקופסה סיירת " הוקמה , למשל , כך . השכונות אשר , גוריונית - בן יוזמה פרי ," קשישים ; הבודדים הקשישים עם קשר על שמרה את וסיפקה קשבת אוזן להם שימשה . האפשר במידת צורכיהם עם מתכתבת לקופסה מחוץ חשיבה בהנחיית הפועל הקהילתי התיאטרון בתיאטרון . דויד רון זמירה ר " ד הבמאית כבמאים הסטודנטים משמשים

וסטודנטיות סטודנטים בין האנושי הקשר תושבי ובין בנגב גוריון - בן מאוניברסיטת תוכנית בליבת העומד , שבע בבאר השכונות בעידן חשיבות משנה קיבל , הפתוחות הדירות . החברתי והריחוק הקורונה משתתפי הצליחו , שבכך המורכבות למרות המשבר בימי גם פעילויות לקיים התוכנית

וללמוד אנשים לפגוש לי יצא למדתי . האדם של ליבו טוב על מסטודנטים הרבה כך כל נהדר זה . בתוכנית אחרים לתרום שנהנים אנשים לראות לאחרים ולתת ( סטודנט , סלאלחה שאדי )

האנושות את שפקד ביותר החמור הבריאותי של להנחיות בהתאם . האחרונות השנים במאה

18

בקהילה מעורבות |

: בתוכנית נוספת סטודנטית , בוזגלו גאי שלי הציפיות את להתאים צריכה הייתי " יכולה אני תמיד שלא העובדה את ולקבל רק מספיק לפעמים . העולם כל את לשנות רק . מישהו של בחיים אור נקודת להיות ." תקווה טיפת לו לתת את שנתן סטודנט , סלאלחה משאדי , קלישר ברחוב לדיירים והנשמה הלב : התוכנית על טובים דברים עוד שמענו טוב על וללמוד אנשים לפגוש לי יצא " הרבה כך כל למדתי . האדם של ליבו נהדר זה . בתוכנית אחרים מסטודנטים לסטודנטים הם אף הפכו השנים ובמהלך . בתוכנית ולפעילים באוניברסיטה מספקת הפתוחות הדירות תוכנית פעמית - חד הזדמנות בה החברים לסטודנטים בעיר הקהילה חיי את מקרוב ולהכיר לחוות שינוי ולחולל מבפנים להשפיע , שבע - באר הסטודנטים גם , במקביל . בקהילה משמעותי למידה של תהליך עוברים והסטודנטיות חברתית בפעילות משתלבים והם ; וצמיחה חברה ולפיתוח לערכים המחנכת , חווייתית ." יותר וצודקת בריאה

בתוכנית השתתפותם , הסטודנטים לדברי : החיים על שלהם המבט בנקודת לשינוי גרמה , הררי רות מספרת ," בועה לי פוצצה התוכנית " אחד לדיירי ליבה את שפתחה סטודנטית להיות הפכתי " . שבע בבאר המרכזיים הרחובות פעם . שיפוטית ופחות לאחרים רגישה יותר ! אשמתם זו , מצליחים לא שכשאנשים חשבתי מנהיגות בעמדות שאנשים מבינה אני עכשיו אבל יד ולהושיט לעצמם מחוץ להסתכל צריכים אוכל , אחד שיום מקווה אני . להם שקשה לאלה הדרך זו . כוח מעמדת ולעזור להשפיע אני גם ." העולם את לשפר היחידה אנחנו מי ולארי ליליאן ש " ע הפתוחות הדירות תוכנית למעורבות המחלקה במסגרת פועלת ' גודמן מזה בנגב גוריון - בן באוניברסיטת חברתית אזורים בחמישה פועלת התוכנית . שנים 43 , סנהדרין : שבע - בבאר ' ד - ו ' ג בשכונות . ורוטנברג קלישר , גיורא בר , תלמוד על המבוססת , ייחודית בתוכנית מדובר באזור הגרה סטודנטים קהילת של פורמט תורמת , המקום לתושבי מתחברת , מאותגר פועלת בהן השנים במהלך . בחזרה ונתרמת תושבים אלפי עשרות ממנה נהנו , התוכנית שאבו השכונות מילדי רבים . וסטודנטים , לחיקוי מודל שהפכו , מהסטודנטים השראה

פותחים שנה

." לאחרים ולתת לתרום שנהנים אנשים לראות בתוכנית הדרכה רכזת , סולטן ירין ומסכמת אותי לימדה התוכנית " : הפתוחות הדירות הם מאיפה להבין , ממני שונים אנשים לקבל אצל החזקות הנקודות את לראות , באים להתמקד במקום , אותן להעצים ולעזור אנשים ." בחולשותיהם

: התוכנית על נוסף למידע https://in.bgu.ac.il/cau/open/Pages/ default.aspx

: הפייסבוק לדף קישור https://www.facebook.com/ theopenapartment

| אבג 19

לאלמוגים הלוחש אוניברסיטת בקמפוס ימית וביוטכנולוגיה לביולוגיה במסלול דוקטורנט , שפי דור מהסערה שניזוקה האלמוגים שונית לשיקום פרויקט מוביל , באילת גוריון - בן מכבר לא אילת את שפקדה

בהרבה הייתי " . מהמם ואנושי סביבתי נוף המים של השילוב אבל , בעולם מקומות עדיין מסביב וההרים המדבר עם הכחולים . אומר הוא ," מחדש פעם בכל אותי מהפנט , כיפית אווירה יש , מדהימים האנשים " זמן ' זהו . משלה ייחודי קצב בעלת והעיר לראות יכול אני אחת שעה במהלך .' אילת הטבע בשמורת ותנים יעלים , שועלים לאחר ומיד , שלי הבית מאחורי שנמצאת לווייתן בכרישי ולצפות לים לקפוץ מכן ." ימיים חיים בעלי ואינספור תופעה דור חוקר , הדוקטורט במסגרת שהיא פי - על - אף , לפניו חקרו מעטים שרק תופעת – והצומח החי ממלכת בכל נמצאת הכימרה את מכירים כולנו . הכימריזם גוף , אריה של ראש בעל יצור , המיתולוגית

ולעולם לים התמכרותו . חודשים מספר שם , זאת עם יחד ." החמירה " ו הלכה ימי התת אינו בעולם השוניות שמצב ידע תמיד דור לארץ חזר כאשר , לכן . המעטה בלשון , טוב את להגשים כדי ביולוגיה ללמוד בחר . ייעודו לחקור החליט , שני תואר סיים כאשר בוקי ' פרופ . השוניות שיקום תחום את כיום הנפוצה השיטה את שפיתח ,' רינקביץ שעוסק , ששר נדב ' ופרופ שוניות לשיקום האדום לים לעבור לו הציעו , באילת בזה המקום זהו " . שם שלו המחקר את ולבצע שוניות למחקר בארץ ביותר המתאים . שניהם לו אמרו ," אלמוגים מזה באילת מתגורר דור . עשה וכך עם עיר שגילה מספר והוא , שנים שבע

למטרה שפי דור לעצמו שם צעיר מגיל החשש . הכחדה בסכנת חיים לבעלי לעזור ובעלי הטבע של הדרגתית היעלמות מפני בהיותו , והנה . תמיד אותו ליווה החיים גוריון - בן אוניברסיטת בקמפוס דוקטורנט לעזרת להתגייס לו התאפשר באילת , בים שמצא הקסם . ימי התת העולם החיים מערכות כלל בין שקיימת הסינרגיה כבוד יראת בו עוררו במים והפיזיקליות . לים להתמכר לו וגרמו קריבי לאי הגיע הצבאי שירותו לאחר דייב ' – בצלילה מתקדם קורס ועבר קטן , חודש להישאר בכוונה הגיע הוא .' מאסטר בתור עבד שבמהלכן , שנים שלוש ונשאר . הצלילה מועדון של מקצועי ומנהל מדריך גם ועבד לתאילנד עבר זו תקופה לאחר

20

ימית ביולוגיה |

פותחים שנה

להיות יכולה בצלילה עבודה " : מסביר הוא . מתגמלת מאוד בעיקר היא אך , מאתגרת - צבי , נדירים דגים , לבקר שבאים דולפינים מין לראות זכיתי ואפילו , לווייתן - כרישי , ים ( עממית בשפה ים חתול ) ריי סטינג של אני זאת עם יחד אך . למדע מוכר שאינו בזיהום ולעלייה השונית להידרדרות עד ." בים שנמצא באילת שהתרחשה , הגדולה הסופה שבים בשונית קשות פגעה , 2020 במרץ הרדודה מהשונית מחצית כמעט . סוף , הראשון הסגר במהלך . כליל נהרסה , הטבע שמורות מרשות אישורים בעזרת מדבר ' - האילתית הסביבה עמותת בחסות גוריון - בן אוניברסיטת ובתמיכת ,' וים בוקי ' ופרופ ששר נדב ' פרופ , שלו והמנחים הדוקטורנט עם יחד דור יצא ,' רינקביץ מהמכון ) נוספים וסטודנטים אורן אסא ( באילת הים למדעי הבינאוניברסיטאי אלמוגים של שברים איסוף לפרויקט . לשקמם מנת על פגועים 250 - כ נאספו צלילות מספר במהלך החול על שהיו אלמוגים של שברים הצילו ובכך , שלהם למשתלות והועברו , מכן לאחר חודשים 18 - כ , כיום . חייהם את מהם 95 % כי מתאר דור . שלום לאלמוגים . מצוין במצב נמצאים ואף שרדו להשתמש יהיה ניתן האלה באלמוגים במקום , אקטיבי שיקום לצורך בעתיד . מהשונית חדשים אלמוגים לאסוף ומתרבים הללו האלמוגים גדלים , בינתיים השיקום לתהליך יועילו ובכך , במשתלות . סוף ים שונית של , הסופה לאחר השברים איסוף במסגרת הבלתי הזבל מכמות הצוללים נדהמו תחת עדיין נתון דור . לים שנשפכה נתפסת מלראות עצוב דבר אין " : הקשה הרושם קורונה מסיכות בגלל מתים אלמוגים שאוכלים דגים לראות קשה ; אותם שכיסו סלעים ולראות שהתפרקו ניילון חתיכות שהוא בזבל שמכוסים שלמים ואלמוגים ." שלנו כולו : ענה והוא אותו שאלנו , עושים מה אז וחייבים , לים זבל לזרוק להפסיק חייבים " ." אליו תגיע לא אשפה ששום לדאוג למושבות כי במחקרו דור מצא , כה עד בה האלמוגים : יתרונות מספר יש כימריות גדול הישרדות כושר בעלי , יותר גדולים , לדבריו . יותר רחב גנטי מגוון ובעלי יותר לאלמוג לסייע יכולה כימרית מושבה

, הזה המשקל על . נחש של וזנב עז של שלו התאים כל שלא יצור הוא כימרי יצור . מקור מאותו או ביצית מאותה הגיעו יחידות מתת בנויה אלמוגים מושבת שנקראות יחדיו מחוברות אך עצמאיות עצמו את משכפל בודד פוליפ . פוליפים מושבת נבנית , בעצם וכך רבות ליחידות מתרחש הזה התהליך . שלמה אלמוגים . רבות שנים ונמשך מאוד איטי בקצב גדל , מ " ס 15 של באורך אלמוג : לדוגמה הפרדיגמה , לכן . שנים 10 - 5 במשך והתפתח שכל היא ימית בביולוגיה המרכזית . גנטית מבחינה לשני אחד זהים הפוליפים הגיעו , בתחום מחקרים לאחר , כיום , המין מאותו אלמוגים לעיתים כי למסקנה יכולים , לשני אחד פיזית בקרבה הנמצאים לא שבה מושבה וליצור להתחבר כן גם להתרחש יכול הדבר . זהים הפוליפים כל מאוד בשלב נמצא האלמוג כאשר רק . כימרית מושבה זוהי . בהתפתחותו צעיר אנשים שני בנפשכם דמיינו , בעולמנו מהיתרונות וייהנו אחת לישות שיתחברו . מהם אחד כל של והחסרונות הביולוגיה את להבין דור מנסה במחקרו יתרונותיה מהם - התופעה שמאחורי את לרתום אפשר וכיצד חסרונותיה ומהם . השוניות שיקום לתחום האלה היתרונות בפני תורה הוא אקטיבי שוניות שיקום שלבים שני על מושתתת היא . עצמה בדומה , השתילה ושלב הגינון שלב : עיקריים שלב בעצם הוא הגינון שלב . ליערנות אלמוגים מגדלים שבו , הימית החקלאות ניתן כי מתאר דור . ייעודיות במשתלות אותו לחתוך , מאוד גדול אלמוג לקחת שותלים שאותם , קטנות חתיכות לאלפי ניתן שנים שלוש עד שנה ולאחר , במשתלות . מושבות לכדי גדלים הענפים את לראות שבו שלב הוא , השתילה , השני השלב במשתלות שגדלו האלמוגים את לוקחים . פגועה בשונית אותם ושותלים מתחת התבצע שרובו , המחקר במסגרת רבייה תוצרי דור אסף , בצלילה למים הוא ." לארוות " הנקראים – אלמוגים של זורמים מים עם גדול לשולחן אותם הביא צורה ולשנות להתיישב להם ועזר מהים דור יצר המחקר לצורך . ראשוני לפוליפ או שהדביק כך ידי - על כימריות מושבות . השני ליד אחד אלו צעירים אלמוגים יישב למשתלות אותם העביר , האיחוי לאחר . שם המעקב את והמשיך ייעודיות צפות

בעלי בעולם . בעצמו ולגדול לשרוד הימי מכיוון עצום יתרון מהווה הדבר , החיים את להתאים לאלמוג מאפשר שהוא כגון משתנים לתנאים ולהסתגל עצמו אקלים שינויי , הגלובלית ההתחממות . ים וזיהום גאה באילת גוריון - בן אוניברסיטת צוות בהמשך הצלחה לו ומאחל דור של במחקר רבות לתרום שעשוי , החשוב פועלו . ולמבקריה אילת לתושבי , לשונית

שפי דור . ימי התת העולם לעזרת התגייס

שפי ודור לינדמן יואב : צילומים

| אבג 21

Made with FlippingBook - Online catalogs