עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

פתרונות לעודד הוא הזאת בעת העובדים את ולרתום לקופסה מחוץ שהאגודה לשינויים בארגון והעובדות . אומרת היא ," עוברת הסטודנטיאלית

חשיבה מצריך משברים ניהול " ארגוניים שינויים לערוך ויכולת , יצירתית תרחישים למספר היערכות תוך מידיים שינינו המשבר תחילת עם מיד . שונים למתן שיתאימו כדי , עבודה דפוסי עם קשר על ולשמירה מרחוק שירות במרחב והסטודנטיות הסטודנטים ואירועים פרויקטים קידמנו . הווירטואלי או מקוונת בצורה להתקיים שיכולים לתת ודאגנו מצומצם מאוד באופן ." לסטודנטים מידיים מענים ? לפרט תוכלי ציוד חילקנו , כלכלי סיוע הענקנו " סלולריים ומודמים מקוונת ללמידה בנוסף . הדיגיטלי השירות את וחיזקנו הארצי הציבורי במרחב פעלנו , לכך קבלת לצורך שונים גופים מול ונאבקנו כך . המצב בעקבות כלכליות התאמות מיליון 800 בסך סיוע תוכנית השגנו בכל ולסטודנטיות לסטודנטים ח " ש ."! הארץ וליעדים למשימות בהתייחסה : אומרת היא עיניה לנגד שניצבים בצורה השפיע בארץ הגדול המשבר " : הסטודנטיאלי הציבור על דרמטית הלמידה שינוי , הכלכלי המשבר שהובילו והסגרים מקוונת לפלטפורמה מאתנו דרשו אלה כל – חברתי לבידוד אף להשאיר לא כדי . מיידי באופן להגיב למצוא מאיתנו נדרש מאחור ית . סטודנט שנפגעו מהתחומים אחד לכל פתרונות ." עשינו וכך – ההוראה מתכונת לשינוי בנוגע וחצי בשנה " : שיר מוסיפה , והלמידה לפלטפורמות המעבר עם , האחרונות , מרחוק הלמידה ולשיטת דיגיטליות ביותר הגדול השינוי את חווינו . המודרנית בתקופה ידעה שהאקדמיה לקדם הוא המתבקש הצורך עכשיו למידה המשלבת , חדשנית הוראה ." וחוויתית אינטראקטיבית ראש כיושבת שלה השנייה השנה זוהי שמכיר ומי , הסטודנטיאלית האגודה תפקידים לה נכונו שעוד משוכנע אותה את ההולמים בתחומים משמעותיים מייעדת את מה . המגוונים כישוריה << הבא בעמוד המשך

האגודה ר " כיו תפקידי הוא הזאת בעת ובמיוחד

לקופסה מחוץ פתרונות לעודד והעובדות העובדים את ולרתום שהאגודה לשינויים בארגון עוברת הסטודנטיאלית

, הלימודים שנת פתיחת ערב נכנסה מאז ביניים סיכום צדוק ערכה בשיאו לתפקיד נכנסתי " : לתפקידה של בתקופה , הקורונה משבר של המשך אופן לגבי בהירות וחוסר סגרים וחייב ברגע השתנה העולם . הלימודים ; באגודה הפעילות כל את לשנות אותנו במרכז המציבה פרונטלית מעשייה , תוססים וחברה קהילה חיי העניינים חוסר . בלבד מקוונת לפעילות עברנו , במדינה והשינויים , בהנחיות היציבות על מחדש יום בכל לחשוב אותנו חייבו לחשוב : הכול ומעל - יצירתיים פתרונות ." החדשה במציאות רלוונטית עשייה על הסטודנטיאלית באגודה והצוות שיר החיים את להחזיר כדי הכול עושים ולבאר לאוניברסיטה הסטודנטיאליים עלינו הבאה הלימודים שנת " . שבע , הקורונה בצל תתנהל עדיין לטובה סימני ויותר שאלה סימני פחות עם אך

פעולה בכל מעורבים אנו הסטודנטיות למען על מהמלצה : והסטודנטים , שבע בבאר בילוי מקומות ועד לקורסים הרשמה דרך דירה במציאת סיוע

וחצי בשנה עברה צדוק שיר מביישים היו שלא אתגרים האחרונות למועד סמוך . מובחרת ביחידה מפקדת אגודת ראש יושבת לתפקיד בחירתה , אהרוני עדי של במקומה , הסטודנטים אוניברסיטאות , עולמית מגפה פרצה למתכונת עברו והלימודים נסגרו , בהדרגה נפתחו הן שנה כעבור . מקוונת הופיע ואז . חיים שקקו שוב והקמפוסים מן גדול חלק וטרף ההודי הווריאנט . הקלפים ובמיוחד האגודה ר " כיו תפקידי "

."! לחכות למה יש בהחלט . קריאה סטודנטיאלית אגודה מנהלים כיצד ? הקורונה משבר בתקופת

| אבג 5

Made with FlippingBook - Online catalogs