עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הסטודנט ביום , חיימוביץ דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא עם

, אותה שאלנו , הדרך בהמשך לעצמך תמיד . חברתית עשייה " : ענתה והיא בקהילה שנוגעים לתפקידים נמשכתי רק האחרונות השנתיים . ובחברה בחברה המגזרים בין הפילוג את הדגישו . החברתיים השסעים ואת הישראלית של ביותר הגדול האתגר זהו בעיניי לפעול להמשיך מתכוונת ואני , המדינה ." השברים באיחוי לסייע כדי דרכה את . מיבנה אלינו הגיעה שיר התחילה הסטודנטיאלית באגודה מונתה ובהמשך , אקדמי סיוע כרכזת גם היא כיום . אקדמיה מדור לראש התאחדות של המנהל בוועד חברה . הארצית והסטודנטיות הסטודנטים סיוע רכזת בתור לאגודה כשהצטרפתי " חלק להיות רוצה שאני ידעתי , אקדמי של החיים את ומשנה שמוביל ממקום פה , והסטודנטיות הסטודנטים

ובוגרות שבוגרי מאמינה ואני התעסוקה מהמיומנות תועלת יפיקו האוניברסיטה ." הזאת יותר צדוק מייצגת תפקידה בתוקף . וסטודנטים סטודנטיות אלף 20 - מ הרתיע לא התפקיד של התובעני אופיו , מועמדותה את כשהגישה אותה לתמרן עליה פעילותה ובמסגרת עליה המוטל הלימודים עומס בין במחלקה שני לתואר כסטודנטית כמנהיגת פעילותה לבין עסקים למנהל בדומה . גוריוניסטים - הבן הסטודנטים כוחה גם סטודנטים ומנהיגות למנהיגי בשני נמצאת שהיא בכך טמון צדוק של חלק גם היא : המטבע של הצדדים ומבינה והסטודנטיות מהסטודנטים גם והיא , והרצונות הצרכים כל את היטב הצרכים מילוי על שאמון הארגון ראש והשיחות האישיות החוויות " . האלה

שאוניברסיטת ספק לי אין חווית את מציעה גוריון - בן ביותר הטובה הלימודים אלפי שנה בכל ולכן , בארץ בוחרים וצעירות צעירים אליה להגיע

העולם " . נזכרת היא ,"' גוריון - בן ' ב ומהיום אותי עניין תמיד האקדמי יחד עובדת אני באגודה הראשון ההוראה איכות לקידום היחידה עם שהלימוד מאמינה אני . והלמידה היה הקורונה התפרצות שעד , המקוון לשפר יכול , באקדמיה מצומצם מאוד . באוניברסיטה הלימוד חווית את לעולם החיבור הוא מיתרונותיו אחד

6

חברתית מנהיגות |

Made with FlippingBook - Online catalogs