עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פורצת דרך

הראשון הבדואי הרופא של בתו , קווידר - רביעה אבו סראב הצליחה הדרך אורך לכל , הראשונה הדוקטורנטית היא : הזכוכית תקרת את לשבור , רביעה אבו יונס ר " ד בנגב הערבית מהחברה הראשונה האוניברסיטה נשיא וסגנית הראשונה הפרופסורית החשוב לתפקיד אותי מינתה גוריון - בן שאוניברסיטת ושמחה המינוי על גאה אני "| אומרת היא ," הזה

מהותי רכיב מהווים האוניברסיטה קהילת . מצוינת ואקדמיה מעולה מדע ביצירת מאשר יותר לתפקיד המתאים אדם אין אשר , קווידר - רביעה אבו סראב ' פרופ חוותה ובחייה בנושא עוסקת במחקריה ." חשיבותו את אוניברסיטת של הראשונים מימיה התחייבותה על ערכיה התבססו גוריון - בן , צדק , חברתית אחריות למען לפעול

נופל לא התפוח רביעה אבו משפחת אצל ר " ד , שאביה לאחר עשורים כמה . מהעץ רחוק הרפואה לימודי את סיים , רביעה אבו יונס לרופא והיה בירושלים העברית באוניברסיטה סראב , בתו קודמה , בנגב הראשון הבדואי ונבחרה פרופסור לדרגת , קווידר - רביעה אבו גוריון - בן אוניברסיטת נשיא סגנית לכהונת תפקידה בתוקף . והכלה מגוון לענייני בנגב ייצוג של ערכים לקדם סראב תוכל החדש כה עד שנתקלו האוכלוסיות כלל בקרב שווה הפוטנציאל למימוש הקשור בכל בקשיים השנים לאורך שלי המחקרים " . בהן הגלום ," עוולות בתיקון הצורך את להבין אותי הובילו מגוון לענייני האוניברסיטה נשיא סגנית אומרת לסייע הזו התשוקה בי היתה תמיד " . והכלה שיכולות בנקודות ולהיות יד להושיט , לאחר ." שינוי לעשות , חיימוביץ דניאל ' פרופ , האוניברסיטה נשיא שוויון מתן " : והתקדימי החשוב המינוי על בירך בקרב הישראלי הגיוון של וייצוג הזדמנויות

מהחוקרות היא סראב ומגדר נשים בחקר המובילות היא . בישראל הערבית בחברה השיח את שחקרה הראשונה הבדווית בחברה הפמיניסטי לנשים מחקרית במה ונתנה לא שקולן מהנגב בדוויות שנים עשרות במשך נשמע

בחברה הקבוצות לכלל ומחויבות שוויון הקיימות הקהילות כלפי ובמיוחד , הישראלית מתן תוך והמצוינות הכישרון מיצוי " . בנגב , בישראל החברה חלקי לכלל שווה הזדמנות כמוסד האוניברסיטה לקידום הבסיס הוא אבו ' פרופ מדגישה ," מוביל ואקדמי מדעי . קווידר - רביעה שחקרה מי . מעגל בסגירת מדובר עבורה של סוגיות שלה האקדמית הקריירה לאורך והעלתה , באקדמיה מיעוטים בקרב שוויון אי

את למצות מסוגלת אישה כל ולהגשים בה הטמון הפוטנציאל עוד כל , האישי חלומה את שווה הזדמנות לה תינתן

8

באקדמיה מצוינות |

Made with FlippingBook - Online catalogs