עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מרכזי חלק מהווים אך , מדידים פחות האוניברסיטאית מהחוויה נפרד ובלתי לתכנן שהתחלנו מאז . האקדמיים והחיים המוטו , החדשה הלימודים שנת את !" לקמפוס חוזרים " : הוא אותנו המלווה

האוניברסיטאות ממאה כאחת בנגב דירוגים מעט לא קיימים . בעולם הטובות האוניברסיטאות של שונים בינלאומיים וקריטריונים מתודולוגיות כזה דירוג ובכל לרשימה כניסה אינה הכוונה אך , שונים ובראשונה בראש אלא , אחרת או זו במעשים המגובה עצמית תודעה ליצירת זה . מובילה מחקר אוניברסיטת של שאנו דבר בכל ביטוי לידי לבוא צריך לרכש ועד ומחקר מהוראה - עושים יש . וסטודנטים בסטודנטיות וטיפול בכלל אינטלקטואלית עשייה של אווירה שאינן - בעולם הטובות האוניברסיטאות כדי ואחרים כאלה לדירוגים זקוקות האווירה ויצירת - מעולות שהן לדעת . שלנו המטרה היא הזאת נמדדת האוניברסיטה הצלחת למשוך ביכולתה ובראשונה בראש , מצטיינים וחוקרים חוקרות אליה התארים לכל סטודנטים עם יחד אצלנו ולחקור ללמוד שרוצים שלנו המוניטין בזכות , לעשייה להתגייס צריכים כולנו כך לשם מעבר גם אך אמותיו ' בד ואחד אחת כל ולהציף ליזום , לקופסה מחוץ לחשוב , להן הצלחת . שצריך כמו נעשים שאינם דברים ובראשונה בראש נמדדת האוניברסיטה וחוקרים חוקרות אליה למשוך ביכולתה לכל סטודנטים עם יחד מצטיינים אצלנו ולחקור ללמוד שרוצים התארים רק תושג זו מטרה . שלנו המוניטין בזכות מתמדת בשאיפה , כוללת בהתגייסות מתוך העשייה תחומי בכל למצוינות בהצלחות - מלאה שותפות של תחושה . בכישלונות וגם עשייה של שנה לכולנו שתהיה , מיטבית והוראה פורה מחקר , מבורכת כל על שלנו באוניברסיטה גאים ושנהיה . לעתיד ושאיפותיה בעבר הישגיה

; הקמפוס לחיי אמיתי תחליף אין עם אמצעי הבלתי למפגש קפה כוס על לשיחה , קולגות המדפים בין לשוטטות , בקפטריה , המשותף ללימוד , בספרייה החברתיות ולפעילויות

הרקטור של משולחנו

עם משתלבת החדשה הלימודים שנת הקמנו : באוניברסיטה התחדשות תהליכי תוכניות על האחראית חדשה יחידה לקדם היא היחידה מטרת . פקולטיות - על את שחוצות ומחקר לימודים תוכניות על ומקלות והפקולטה המחלקה גבולות כרגע . ולימודיים מחקריים פעולה שיתופי הספר - בית את ביחידה למצוא תוכלו המציע , אקלים ושינויי לקיימות החדש לרוב הפתוחות לימוד חטיבות מספר , באוניברסיטה ראשון לתואר הסטודנטים לתארים לסטודנטים מלגות גם כמו תמצאו . הרלוונטיים בתחומים מתקדמים פקולטי הבין הספר - בית את גם ביחידה ואת , החדש במבנהו המוח למדעי בסטטיסטיקה ראשון לתואר התוכנית . נתונים וניתוח וחוקרים חוקרות מעשרים יותר עם באוניברסיטה לעבוד יתחילו חדשים במשרד ויסתייעו , הלימודים שנת פתיחת את המלווה , חדש אקדמי לסגל ( החדש ) הראשונות בשנים הסגל וחברי חברות שינויים ערכנו , לכך בנוסף . במוסד חברות לליווי המנטורים בחירת בתהליך לתת שיוכלו כדי החדשים הסגל וחברי מאחל אני . ן / לצורכיהם יותר טוב מענה החדשים הסגל וחברי ולחברות למנטורים נעימה והשתלבות קליטה , רבה הצלחה . וקלה ליעד פעמינו את לכוון נמשיך השנה גוריון - בן באוניברסיטת הכרה של

מקווים וכולנו בפתח הלימודים שנת , רגילה שנה כמו כמעט תהיה שהיא , בסטודנטים מלאים הקמפוסים שבה ולחקור ללמוד הבאים , וותיקים חדשים ההוראה במעבדות , ההרצאות באולמי כמו כמעט אמרנו . ובספריות , והמחקר שנגיף לכולנו שברור מפני רגילה שנה יהיה וכנראה אותנו מלווה עדיין הקורונה אך . לעין הנראה בעתיד מחיינו חלק ועטיית החיסונים באמצעות כי נראה ההתמודדות משלב עוברים אנו , מסכות . הנגיף לצד החיים ניהול לשלב , והמשבר להתנהל כולנו את מחייב עדיין זה העדכניות ההנחיות אחר ולמלא באחריות מאפשר גם אך , הבריאות משרד של על האקדמית בשגרה ( כמעט ) להמשיך . מכך המשתמע כל ! לשגרה שהתגעגענו ואיך להוראה המוצלח המעבר למרות בסימן שעמדה , 2020 במרץ מקוונת ומגוונות שונות טכנולוגיות אימוץ לקיום יצירתיים פתרונות ומציאת הבנו , אחרות ופעילויות הוראה מעבדות ; הקמפוס לחיי אמיתי תחליף שאין , קולגות עם אמצעי הבלתי למפגש , בקפטריה קפה כוס על לשיחה ללימוד , בספרייה המדפים בין לשוטטות , והחברתית הפוליטית לפעילות , המשותף שהם הדברים לכל - הספורט למרכז

, שלכם היימס חיים פרופסור האוניברסיטה רקטור

הבית דף |

2

Made with FlippingBook - Online catalogs