עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עוברים , ובלשנות זרות לספרויות במחלקה מרצה , כהנים פריאל של והסטודנטים הסטודנטיות את שגילמה , גדות גל השחקנית | בקומיקס העל גיבורי של בעולמם מופלא מסע איתו יחד משיעוריו לאחד להצטרף הוזמנה ,wonder woman העל גיבורת

. הקריאה חוויית את המעצבות בקומיקס Flashpoint על שלו המחקר עבודת העל - גיבור כיצד מתואר שבו קומיקס את להציל כדי בזמן אחורה חוזר פלאש שמאיים פרדוקס יוצר ובזאת ממוות אימו אוצר מגדירה - העולם את להחריב מתודולוגיה ומפתחת ביקורתי מילים שהוקדשו קומיקס סדרות לניתוח . לביקורת הראויה כספרות על - לגיבורי המושגים של מחדש הגדרה ידי - על הנפוצים " קומיקס סדרת "- ו " גרפי רומן " כהנים של מחקרו קובע , הקומיקס בחקר מבט נקודות שתי דרך יצירה בחינת כי , אסתטית כיצירה " הגרפי הרומן " - אלו - בהמשכים כספרות " קומיקס סדרת "- ו אנר ' ז של יותר מעמיקה הבנה מאפשרת לא בחשבון לוקחת זו הבנה " . העל - גיבורי וטקסט איורים בין הטכני השילוב את רק היחסים מערכת את גם אלא , בקומיקס גרפית בספרות וייצור צריכה בין החשובה מגדיר , זו למטרה . פריאל אומר ," סדרתית דרכי שתי ומפתח כהנים של מחקרו קריאה : בהמשכים גרפית ספרות קריאת מגודרת קריאה . מודעת וקריאה מגודרת ליצירה מתייחסת על - גיבורי קומיקס של להתמקד מנת - על " גרפי רומן " כאל והאומנותיים הטקסטואליים ברכיבים הספרותית האסתטיקה את המרכיבים מתייחסת מודעת שקריאה בעוד , שלה מנת - על " קומיקס סדרת " כאל ליצירה ביחס הסדרתיות תפקיד את לבחון העולם ולשימור נוספים טקסטים לייצור . היצירה מפרסם של הנרטיבי אותם האקדמיים הקורסים במסגרת תלמידיו את מזמין הוא , כהנים מציע העוסקות מודרניות יצירות עימו לקרוא , משפחה , מגדר , זהות כדוגמת בנושאים Wonder הגרפי הרומן . וצדק , אמת אותו , למשל ,Woman: The Hiketeia באחד ות / הסטודנטים ולומדות לומדים שבו באופן עוסק , כהנים של מהקורסים

צדק תפיסת משקפת המשפט מערכת בחברה הנשים לחוויות שעיוורת ממוגדרת היפנית היצירה בעוד , האמריקאית להגדיר מנסה Fullmetal Alchemist האופן ואת " זהות " המושג משמעות את " אמת "- ו , מדע , אמונה כמו רעיונות שבו . לזה זה קשורים לחקר כהנים של הפדגוגית גישתו , כך . האקדמיה גבולות את חוצה הקומיקס העביר אותו האחרון הקורס עבור , למשל ומה , טקסט , ציור : גרפית ספרות ") בנושא טריילר כהנים ופירסם ערך (" שביניהם צפייה מסיבות מספר הוביל , לקורס הזמין ואף , על - גיבורי בסרטי משותפות משיעוריו לאחד להצטרף גדות גל את . החברתיות ברשתות שהופץ בסרטון בנושא מחקר על עובד כהנים כיום הוא שבו , העכשווי העל - גיבור דמות וסדרת The Boys כדוגמת יצירות בוחן My Hero ( אותנטי יפני קומיקס ) המאנגה מתפעל הוא כי מספר הוא .Academia בוקאטמן סקוט של מעבודתו מאוד הקומיקסים מבנה בין בקשר העוסקת ושואב , הקריאה לחוויית Hellboy של עובד , בנוסף . שלו בכתיבה השראה ממנה בשם פודקאסט על אלו בימים כהנים קומיקס בנושא " התחתונים עם העניין " בתחילת אור לראות שעתיד , על - וגיבורי הפודקאסט . ב " תשפ הלימודים שנת בוזי ר " וד BGU Radio בחסות מופק לשם ובר כהנים של ובהנחייתם , רביב . לאומנויות מהמחלקה חוברות ואייר כהנים חיבר בעברו את להנגיש מקווה הוא ובעתיד , קומיקס סטודנטים של רב למספר אנר ' הז חקר קורסים לפתח מקווה אני " . וסטודנטיות הציבור לכלל זמינים שיהיו בנושא נוספים הקומיקסולוג מסכם ," באוניברסיטה . שלנו

כהנים פריאל היה נעוריו בשחר רץ , בבוקר השכם שבת בכל מתעורר וצופה הטלוויזיה את מדליק , הסלון אל " המצוירת הסדרה : באטמן " פרקי במרתון על יושב בעודו . הילדים בערוץ ששודרה , העל - גיבור בדמות בהערצה צפה , הספה והשתמש ובנבלים בפושעים שנלחם . הזולת למען שלו הייחודיים בכישורים ומרצה שבע בבאר גר ( 32 ) כהנים , כיום ובלשנות זרות לספרויות במחלקה במסגרת . בנגב גוריון - בן באוניברסיטת להעריך כהנים למד האקדמיים עיסוקיו - מולטי פרשנויות של העשיר העולם את ( האיורים וברמת הטקסט ברמת ) מודליות המורכבויות את וכן , מציעים שקומיקסים ובוחר , משקפים שהם הרבות החברתיות . אנר ' לז אהבתו את תלמידיו עם לחלוק באוניברסיטת מסעו את התחיל כהנים להנדסת בתואר שנה 14 - כ לפני גוריון - בן . האקדמית העתודה במסגרת תוכנה התחיל , 2014 בשנת לאקדמיה חזר הוא , זרות וספרויות בחינוך ראשון תואר במחלקה השני התואר ללימודי והמשיך שהגיע מהרגע . ובלשנות זרות לספרויות המחלקה תמכה , כהנים מספר , אליה . שלו ובסקרנות ביצירתיות לשונית הרב הכלכלית לתמיכה מעבר " , לדבריו סיפקה , שלי התארים במהלך הנדיבה לניתוח הכלים את גם המחלקה עבורי , כללי באופן ומדיה ספציפי באופן ספרות האקדמי החיבור את להגדיר אותי ועודדה עלה בתמיכתה ; הקומיקס לעולם שלי בחקר ליישום אנליטיים כלים לפתח בידיי ." הגרפית הספרות מדיה היא קומיקס , ויקיפדיה פי - על המצוירות דמויות שבה אמנות וסוג גרפית מתמונה המשתנים אירועים גם כמו , ברצף . עלילה ליצירת יחד חוברים , לתמונה הקומיקס בתחום כהנים של מחקרו של ייצוגים , קנוניות של בסוגיות עוסק מבניות בתופעות וכן , בזמן ומסע זמניות

10

בהוראה חדשנות |

Made with FlippingBook - Online catalogs