עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

משתרבבת כעס של כשנימה מספרת . לקולה ? התלמוד לחקר אותך משך מה מאוד הייתה לחומרים הישירה הגישה " קשה היה זה בהתחלה . עבורי מרגשת נפתוליה על הגמרא את להבין מאוד לומר חייבת אני אבל , השונים וניסוחיה ממש האלו בחומרים שהתאהבתי ." ראשונה מקריאה ? התלמוד בעולם ליבך את שבה מה מלא הוא . צפוי לא פעם אף התלמוד " את אחת שסותרות רבנים של בדעות שלעיתים מפתיעות ובאמירות , השנייה , בהומור רווי וגם , לכת מרחיקות קרובות מלא הוא , ובעיקר . פחות וקצת מכוון צידי בכל הנוגע המגוון התרבותי בעושר ההיסטוריה לאורך אותנו שמלווה היהדות , מרתק הזה והעושר . אנו לימינו עד של צדדים להמון , נשימה עוצר , מצחיק ." שלנו בחברה כאן , שלנו החיים תואר בעלת היא סיגל אשר - בר מיכל באוניברסיטה לתלמוד מהחוג ושני ראשון שני תואר ובעלת בירושלים העברית הדתות למדעי המחלקה מן ושלישי סטאר מלגאית הייתה ; ייל באוניברסיטת אלון מלגת וזוכת הרווארד באוניברסיטת גם כמו , גבוהה להשכלה המועצה מטעם תחנתה . ייל באוניברסיטת אורח פרופסור . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת הייתה הבאה חוקרת אומרת ," נפלאה אוניברסיטה " ובראשונה בראש ". גוריונית - הבן התלמוד תלמידים . ותלמידותיה תלמידיה בזכות ללימוד ומחויבים מגניבים , דעת צמאי ! תמיד מרתקים השיעורים . שלנו התרבות , ישראל למחשבת שלי המחלקה מזה חוץ הראשונה מהשורה מחקרית מחלקה היא רק לא הם למחלקה ועמיתיי , בעולם קולגות גם אלא , מעולים ומורים חוקרים ." נפלאה במחלקה והאווירה ; תומכים חדשות מבט נקודות מעניקים מחקרייך את לשתף תוכלי , ל " חז ספרות על ? לכך המובהקת בדוגמה הקוראים יהודים שבין הקשרים את חוקרת אני " , לספירה הראשונות במאות ונוצרים בחיבור משתקפים שהם כפי ובעיקר התלמוד - שבהם והמרכזי הסמכותי טוענת אני .( לספירה 3 - 7 מאות ) הבבלי נוצריות מסורות הכיר הבבלי שהתלמוד בדרכים אליהן מתייחס והוא , זמנו בנות על שמעידות עקיפות גם אך ישירות

תלמודית אגדה באמת שקרתה למחשבת המחלקה סגל חברת , סיגל אשר - בר מיכל ' פרופ ומאז , 19 בגיל התלמוד לעולם לראשונה נחשפה , ישראל בחקר ולהתמקד , ל " חז ספרות חקר על חותם להטביע הספיקה | לספירה הראשונות במאות ונוצרים יהודים שבין היחסים אותה זיכתה שונים מחקר תחומי בין מדעי חיבור ליצירת יוזמתה שקלים מיליון 2 . 2 בסך מחקר במענק לאחרונה

על להערכה כביטוי . בנגב גוריון - בן פרס האחרון בקיץ לה הוענק הישגיה ודיקן האוניברסיטה נשיא סגן מטעם המקוריים מחקריה על ופיתוח למחקר ספרות על חדשות מבט נקודות המספקים . ל " חז דתיות במסגרות מיכל למדה בצעירותה למעשה " . תלמוד נשים לימדו לא שבהן מתאים אינו ' שהתלמוד אותנו לימדו בדרך ללמוד צריכות ושאנחנו ' לנשמותינו היא ," מסוימים מאוד וטקסטים אחרת

לראשונה נתקלה סיגל אשר - בר מיכל שכל אחרי . 19 בת בהיותה גמרא בדף ," מתווכים דרך " ליהדותה נחשפה חייה היה " . האמיתי הדבר הגיע , כהגדרתה הישירה בגישה ונפלא מרגש פשוט משהו ברגע נזכרת היא ," עצמם לחומרים מחייה חלק יהיה שהתלמוד הבינה שבו . הבאות השנים בעשרות התלמוד מחוקרות אחת היא כיום בכירה וחוקרת מרצה , בישראל הבולטות באוניברסיטת ישראל למחשבת במחלקה

16

במחקר מצוינות |

Made with FlippingBook - Online catalogs