עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

וכבר , הסטודנטים דיקנית – החדש לתפקידה בתנופה נכנסה אלמוג ארנה ' פרופ בגילוי מספרת היא ' אבג ' האוניברסיטה לעיתון בראיון | תוכניותיה לקידום פועלת בעיניה באמת החשובים בדברים ומשתפת חייה את שטלטלה הסערה על לב

, זאת עם . חיים כדרך למחקר הפונים כובל משהו שיש חשתי השנים לאורך . מצומצם התמחות בתחום בעיסוק ומוגבל , התיאורטי בחלקו לפחות , המשפט עולם מתחום מרחבים בו יש . ורחב מרתק הוא , פוליטיקה , החברה מדעי , הפילוסופיה וגדלה מתעשרת שאני חשתי . ומוסר צדק במשפטים השני התואר . אלה מלימודים . הזו לתנועה נדבך עוד הוסיף

." שיבחרו נושא לפעילות החזרה חשובה כמה עד ? בקמפוסים מלאה המבורכת ולשגרה ללימודים החזרה " ובהמשך ' החומות מגן ' מבצע עם נקטעה עם . הדלתא וריאנט של הופעתו עם אני , החדשה הלימודים שנת פתיחת בכלל לחיינו תחזיר שהיא ומאמינה מקווה חשוב שכה מה את בפרט הקמפוס ולחיי . אנושיים מפגשים – מהעין נסתר ולעיתים היחסים ובמערכות , האלו במפגשים כל . מרגשת הזדמנות טמונה מהם הנולדות לנו ונותן עצמנו של הדהוד הוא כזה מפגש גדולה והזדמנות ברכה זו . מעצמנו משהו ." לכולנו פקדה שנים מעשר למעלה לפני בננו את איבדנו " : חייה את גדולה סערה בן והוא , הסרטן ממחלת , נועם , הבכור למסע אותי הוציאה הזו הטלטלה . 25 ככל ונער ילד היה נועם . ובירור חיפוש של . אחר משהו בו היה זאת בכל אך , הילדים בדרכים - מיוחדים אנשים של דרכם כך , ועצובות משמחות , ונסתרות גלויות מחבקים כמו הם , ובמעשים במילים משיב והעולם , כולו העולם את אליהם מתהלכים הם וכך . ואהבה חיבוק להם שבא מי בכל חותם ומותירים נוגעים , בינינו את שינה נועם . נפתח וליבו , במגע עמם . ובלכתו בהיותו חיי ללימודי פניתי אף הזה מהמסע כחלק " נדמה . אביב - תל באוניברסיטת משפטים קשורה המשפטים בלימודי שהבחירה לי הוא הראשון : שלי בולטים מאפיינים בשני אנשים מאפיינת , הסתם שמן , סקרנות

הסטודנטים דיקנית , אלמוג ארנה ' פרופ בתפקידה . כרימון תוכניות מלאה , החדשה לידי להביא הזדמנות רואה היא החדש רבת היכרותה ואת ניסיונה את ביטוי עם , סגל וכחברת כסטודנטית , השנים לי חשוב " . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת לסטודנטים אופטימליים תנאים להעניק את למצות שיוכלו כך , ולסטודנטיות ביותר הטובה לגרסה ולהפוך כישוריהם . הסטודנטים דיקנית אומרת ," עצמם של העובדה תעיד המגוונים כישוריה על שני ותואר ראשון תואר השלימה כי והיא , אביב תל באוניברסיטת במשפטים האחרונה בשנה . דין לעריכת רישיון בעלת עסקים במינהל שני לתואר ללמוד החלה שם על לניהול הפקולטה במסגרת גוריון - בן באוניברסיטת גלייזר גילפורד . בנגב לאיזון חתירה הם חיינו כל . שונים וצרכים כוחות בין מידתי , אימהוּת בין לאזן הצורך גם כך מרשם לי אין . וקריירה זוגיות שהוא ומובן , זה לאיזון ברור חושבת כן אני אך , מאוד אישי אפשרי הוא כזה שאיזון ' פרופ התרשמה , לתפקיד כניסתה עם התוכניות של הרב ההיצע מן אלמוג שהאוניברסיטה התמיכה ואפשרויות הטוב על . מציעים הסטודנטים ודיקנט הממד את להוסיף מבקשת היא הקיים אחד כל להזמין רוצה אני " : האישי על ללמוד והסטודנטיות מהסטודנטים , האתר בעזרת אם , הדיקנט פעילות בפנייה אם או , הרצאות בסיוע אם ." אליי אישית עם אמצעי הבלתי הקשר קידום למען הסטודנטים דיקנית מתכוונת הקמפוס באי . פתוחה דלת של מדיניות להנהיג החדשה לקבוע מוזמנים וסטודנטית סטודנט כל " כל על איתי ולשוחח אישית פגישה איתי

אפשרו לא החיים נסיבות , השכלה לרכוש להוריי וקשובה מאוד ערה אני ולכן צעירים אנשים של לקשיים דרכם את לפלס המבקשים דומה מרקע ובאים

רבה רגישות הוא השני המאפיין " , צדק לחוסר , ומעולם מאז , בי שהייתה לחלשים חולשה . חלשים ולאנשים , לעוול שלימודי תחושה בי הייתה . תרצו אם יעמיקו , דין כעורכת וההסמכה המשפטים מעשיים כלים לי ויתנו שלי ההבנה את ." אלו מתחומים סוגיות כשאפגוש אלמוג ' פרופ האחרונות בשנים , ואכן סעד המעניקים , מרכזים בשני מתנדבת לממן משגת אינה שידם לאלה משפטי אותי חשפו האלה המפגשים " . שכזה סיוע פחות שאני הישראלית בחברה לחלקים בצדק נוסף שיעור אותי ולימדו מכירה נתינה של הכביר ובכוח , וחלוקתי חברתי ." וצורך חולשה ברגעי אנשים הפוגשת לצד רבים כה עיסוקים לשלב ניתן איך ? משפחה חיי ניהול גם כמו , זה בהקשר המפתח מילות " ואיזון , להט הן , אחרים חיים במעגלי פנימית אש או כוח אותו הוא להט . מידתי תחומי שפוגש מי . בחיינו אותנו המניעה מעין תחושות בו המפעילים עשיה או דעת שיאפשרו רבים כוחות בעצמו ימצא אלה . אתגר או קושי כל עם כמעט להתמודד לו

דיקנית בתפקיד רואה אני מרגשת הזדמנות הסטודנטים חיי ניסיון את ביטוי לידי להביא , שרכשתי ההשכלה , המצטבר ליבי נטיות ואת

<< 14 בעמוד המשך

12

אקדמי סיוע |

Made with FlippingBook - Online catalogs