עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פותחים שנה

החדש הדור , מנהיגים לידרס תוכנית של הראשון המחזור הסתיים

, חלק הרגשנו . לגמרי אחר משהו להיות הולך קורה היה לא זה כל . וזכינו חלק להיות רצינו מרכז של הדופן יוצא הפעולה שיתוף ללא ודנה סופר כרמל ' פרופ בהובלת , 360 º יזמות גילפורד שם על לניהול והפקולטה ; גביש מוסי ' ופרופ מלול מיקי ' פרופ בהובלת , גלייזר ימים שהשקיע המדהים הצוות . רוזנבויים ערבה , רוזנצוייג סתו ר " ד - למעננו כלילות חביבים ואחרונים . סילם ולוסיאנה רפאל הכובע את שעטו , האוניברסיטה ראשי - זיהו , שלנו ' הפיץ את שמעו , שלהם היזמי ההכוונה את לנו ונתנו והפוטנציאל החזון את . הזה השאפתני המיזם את לממש והמשאבים , האוניברסיטה נשיא , חיימוביץ דני ' פרופ דוד ל " והמנכ היימס חיים ' פרופ הרקטור ."! לכם תודה - ברקת

בחודש שהתקיים התוכנית של הסיום לטקס , סיידס לילי אמרה מעמד באותו . אוגוסט לפסיכולוגיה במחלקות ' ג שנה סטודנטית בערך לפני " : אמיתית ולידרית בוגרת , וניהול במקרה , ה / הגיע מאיתנו ואחת אחד כל , שנה למה ידענו לא קצת .' לידרס ' ל , בכוונה או . דברים הרבה היה זה כי , שכך וטוב לצפות לפעמים וגם מושקע , מגוון , מעניין , מרגש למסע שיצאנו כיף איזה אבל . וקשוח מתסכל , מלחמה , פרונטלי , קורונה - ביחד חווינו . הזה איכותי תוכן מלא ובעיקר פרונטלי שוב הכי מהתוכנית שנקבל כדי בפינצטה שנבחר ." אפשר שרק הרבה ברגע כבר " : סיידס לילי אמרה ועוד מכל לשכוח יכולים שאנחנו הבנו , הראשון כאן כי , באקדמיה קורסים על שידענו מה

והסטודנטיות הסטודנטים 28 את רואים המחזור בוגרי את הכירו ? האלה המאושרים לימודים תוכנית - LEADERS של הראשון של היוצר מבית יזמית מנהיגות להכשרת . בנגב גוריון - בן אוניברסיטת שהוקמה , החדשנית הלימודים תוכנית לדרך יצאה , בהט גדי ידי - על ומנוהלת 360 º יזמות מרכז בין פעולה לשיתוף הודות . גלייזר גילפורד שם על לניהול והפקולטה של הראשון המחזור בוגרי , הלידרים מחלקות 19 - מ הגיעו , היוקרתית התוכנית . גוריון - בבן הפקולטות כל את ומייצגים . סטודנטים 60 %- ו סטודנטיות 40 % מתוכם 28 של לבחירתם קדם קפדני מיון תהליך . מועמדים 250 מתוך , המאושרים בהגיעם הבוגרים את ליוו ושמחה אושר

| אבג 15

Made with FlippingBook - Online catalogs