עיתון אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

12 מעמוד המשך <<

דיקנית תפקיד של בליבתו הרצון קיים הסטודנטים הסטודנטים לרשות להעמיד התנאים את והסטודנטיות להיות שיוכלו כך , האופטימליים עצמם של ביותר הטובה הגרסה

בשלוש להתמקד מבקשת אלמוג ' פרופ להגביר - הראשונה : עיקריות מטרות דור שהם בסטודנטים התמיכה רשת את ממי רבים , לדבריה . כמוה , להשכלה ראשון מגיעים אינם להשכלה ראשון לדור ששייכים המגיעים אלה ומתוך , לאוניברסיטאות כלל זו מעין תוכנית " . נושרים רבים - זאת בכל יכולתם את ותגביר הזדמנויות שוויון תקדם . סבורה היא ," ובחברה במשק להשתלב היא לעצמה הציבה שאלמוג נוספת מטרה בין מידתי לאיזון חתירה הם חיינו כל " לאזן הצורך גם כך . שונים וצרכים כוחות מרשם לי אין . וקריירה זוגיות , אימהוּת בין מאוד אישי שהוא ומובן , זה לאיזון ברור חושבת כן אני אך , הקשר בטיב ותלוי תמיד לא הוא . אפשרי הוא כזה שאיזון במשוואה הצדדים אחד ולעיתים , מושלם אפשרי הוא , כללי באופן אולם , מעט ייפגע ." שלי זה את שמצאתי חושבת ואני ? שלך ' מאמין אני ' ה מהו , כוח כמה גיליתי חיי שנות לאורך " מנגיעה מקבלת אני ומשמעות , השראה בחיי הזו התנועה . אנשים של בחייהם . המשפטים לימודי מאז מאוד התחזקה הסטודנטים דיקנית בתפקיד רואה אני את ביטוי לידי להביא מרגשת הזדמנות , שרכשתי ההשכלה , המצטבר חיי ניסיון שבליבתו תפקיד זהו . ליבי נטיות ואת הסטודנטים לרשות להעמיד הרצון . האופטימליים התנאים את והסטודנטיות הזכות מגיעה אדם לכל כי מאמינה אני של לחיים ולחתירה עצמי למימוש בתפקיד רואה ואני , וחותם משמעות וחלוקתי חברתי צדק לקידום מנוף , הזה שוויון של לקידום כבירה והזדמנות

רגישות תוך פערים וצמצום , הזדמנויות ." הישראלית החברה של למורכבותה רבה ? לחיקוי מודל על , עצמי על רבות למדתי מילדיי " פעם לא . בכלל החיים ועל , ונתינה אהבה פחות לא מהם שקיבלתי מרגישה אני להזכיר רוצה אני , הזו בהזדמנות . משנתתי , אלמוג יניב ' פרופ , שלי הזוג בן את גם שלו והאהבה , התמיכה , החברות שבלי . לגמרי אחרת נראה היה הזה המסע . כוח לי ונותן השראה בי מעורר הוא מאחורי ' ש מקום באיזשהו קראתי פעם שעושה גבר עומד מצליחה אישה כל זה שלנו במקרה ,' לילדים ים ' סנדווצ . נכון לגמרי בעיצוב חשוב חלק יש להוריי גם " מתוך בכורה בת אני . שלי האישיות ארצה שעלו להורים ואחיות אחים שישה לא החיים נסיבות . ומרוקו מתוניסיה אני ולכן , השכלה לרכוש להוריי אפשרו ידי - על הדיקנט עבודת של אקדמיזציה ואיכותניות כמותיות מחקר שיטות הכנסת לצורך הבוגרים אחר מעקב המאפשרות . השונות התוכניות של האפקטיביות הערכת בחינת יאפשר שכזה ידע מאגר , להערכתה . וישנות חדשות תוכניות של ההצלחה והגברת הנגשה היא שלישית משימה יוזמת ומדיניות , השונים לאמצעים המודעות למגוון הסטודנטים את שתחשוף הדיקנט של . הקיימות והתוכניות האפשרויות

מקום באיזשהו קראתי פעם מצליחה אישה כל מאחורי ' ש ים ' סנדווצ שעושה גבר עומד זה שלנו במקרה ,' לילדים נכון לגמרי

אף בקמפוס התרבותית הפעילות הרחבת בסדר גבוה במקום אצלה מדורגת היא מותרות לא היא תרבות " : העדיפויות שלנו בעיצוב חיוני נדבך אלא , בעיניי ולא דעת הרחבת בה יש . וכחברה כפרטים יינתנו הקרוב בזמן כבר ולכן . דעת הסחת , בריאות כמו , רחבים בנושאים הרצאות לכל קוראת אני . ועוד , פסיכולוגיה , היסטוריה וחברי חברות , והסטודנטיות הסטודנטים ." הזאת ההזדמנות את לנצל , הסגל אנשים של לקשיים וקשובה מאוד ערה ובאים דרכם את לפלס המבקשים צעירים ונפטרו חלו , האהובים הוריי . דומה מרקע ואת אותי לראות זכו ולא ימיהם בדמי ואני אחיי וגם , ומתפתחים גדלים אחיי בצמתים אותנו שילוו להורים זכינו לא הצמתים רוב את בעצם . חיינו של מרכזים ברור אבל , הוריי בלי עשיתי בחיי החשובים שלובים ' הוריי שתלו אותם שהניגונים ." חיי של הלחן להיות ומוסיפים ' בעורקיי

אלמוג של המטרות

אקדמי סיוע |

14

Made with FlippingBook - Online catalogs