High-Q | סימולציה 3

15

בחינה פסיכומטרית 3

1

סימולציה מס' 3

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

במדינת ישראל קיימים שני גופים המורשים להפעיל הימורים באופן חוקי: מפעל הפיס ו המועצה להסדר ההימורים בספורט (טוטו .) הרווחים של גופים אלו מופנים לטובת המדינה והקהילה, בין השאר להקמת בתי חולים ובתי ספר, מימון מלגות ותמיכה בתרבות ובספורט. יחד עם תרומה זו לחברה, ההימורים גורמים גם נזקים: אין פיקוח על הסכומים ש מוציאים האזרחים המשתתפים בהגרלות, ורבים מהם, בעיקר מקרב המעמד הנ מוך והבינוני, מתמכרים להימורים יםעקשו אףו בחובות , כל זאת ב ל ה תמור סיכוי קלוש להתעשר . המדיניות הקיימת מתבססת על ההנחה שלא ניתן להעלים את תופעת ההימורים בחברה, ולכן עדיף שהמדינה תיקח עליהם חסות ותיהנה מרווחיהם, מאשר שאלו ינוהלו באופן בלתי חוקי על - ידי גורמים עברייניים. מנגד יש הטוענים שאין זה ראוי כי הממשלה תתן חסותה לתחום כה בעייתי מבחינה מוסרית ואף תהיה תלויה בהכנסותיו . כמו כן, הנתונים מראים כי קיומם של הימורים חוקיים לא מיגר את תעשיית ההימורים הבלתי - חוקיים, אשר מגלגלת מיליארדי שקלים מדי שנה.

האם לדעתך יש להפסיק את קיומם של הימורים חוקיים בישראל?

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

2

סימולציה מס' 3

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 11-1 )

1. בחווה של יגאל פרות ועיזים בלבד. לאחר שמכר יגאל 24 פרות, היווה מספר הפרות שנשארו 45% מכלל החיות בחווה. מה יכול להיות מספר הפרות לפני המכירה?

(0) 04

(3) 04

(2) 04

(1) 04

5 2

5

2. ? x x

 

10 29 x

10 7 x

10 x

(0)

(3)

(2)

(1)

x

3. בדוכן הפרחים של דליה נמכרים זרים המכילים בין 12 -ל 11 פרחים. בכל יום דליה מ

זרי פרחים -ל 0

וכרת

אנשים , ובנוסף מוכרת זר אחד לבעלה. כמה פ רחים (בסה"כ) נמכרים בדוכן של דליה בכל יום?

141-02 120-02 141-10 120-10

(1) (2) (3) (0)

4. דני מהיר פי 0 מדינה. אם דני עובר מחצית מהדרך בשעה, בכמה זמן תעבור דינה את כל הדרך?

דקות

דקות (0) 044

דקות (3) 124

דקות (2) 04

(1) 20

5.

x -ו z הם מספרים חיוביים שונים ושלמים הגדולים מ -1. אם הביטוי z x הוא מספר שלם, מה ניתן לדעת בוודאות על x ?

x אינו ראשוני

(0)

x ראשוני

(3)

זוגי -אי

(2)

x זוגי

(1)

x

6. בשאלה שלפניך האותיות A -ו B מייצגות כל אחת ספרה שו נה בין 4 -ל 9.

3

B A

 

?AB

(0) 0

(3) 3

(2) 4

(1) 1

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צ ורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

7.

ביחס של 4:3 , וחיברו בין נקודות החלוקה

נתון ריבוע שחילקו את צלעו

תיו שממוצע

(כמתואר ב רטוט). ס מהו היחס בין שטח הצורה החסומה לשטח הריבוע החוסם?

(1) 4:3 (2) 3:4 (4)

21:42 22:32

(3)

2

Y2 X6

Y X3

Z R

8.

Z  ;

;

נתון:

R

T 

?T 

(3)

(4)

(2)

(1)

6

XY

6XY

X

9. נתון ריבוע ששטחו (בסמ"ר) שווה להיקפו (בס"מ). מה אורך צלעו?

אין ריבוע כזה

(1)

ס"מ

(2) 2

כל מספר אפשרי

(4)

ס"מ

(3) 3

01.

הציונים שלהם בחשבון הוא 01 . מה הוא הציון הממוצע בכיתה אחרי

, תלמידים

בכיתה ג' 4 יש 11

שהצטרף אליה אלחנן המחונן, שציונו 111 ?

אין לדעת מהנתונים

(3)

פחות מ -03

(4)

יותר מ -03

(2)

(1) 03

00. x הוא מספר חיובי ושלם. אם נכפיל אותו ב -0 ונחלק אותו ב -12

נקבל מספר זוגי. לפיכך בוודאות -

- מתחלק ב 12

(3)

x ראשוני

(4)

זוגי -אי

(2)

x זוגי

(1)

x

x

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, ב לא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

הסקה מתרשים (שאלות 15-12 ) עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

הגרף שלפניך מתאר את הישגיהם של 11 סטודנטים במבחן השנתי בתושב"ע. כל עיגול בגרף מייצג סטודנט, כאשר מיקומו של העיגול מציין את גילו של הסטודנט ואת הציון שקיבל במבחן. העיגול עצמו מתאר את היממה שלפני המבחן באופן הבא: חלקו החיצוני של העיגול מתאר את "שעות לפני הצהריים" - כלומר מ - 0:00 ועד 12:00 , לפי סידורן על גבי שעון. ה חלקו הפנימי של העיגול מתאר את "שעות אחר י הצהריים" - כלומר מ - 12:00 ועד 20:00 , לפי סידורן על גבי שעון. ה שטח מושחר מציין שעות לימודים, ואילו שטח לבן מציין שעות מנוחה. כך לדוגמה, קיים סטודנט בן 21 שקיבל ציון 00 , והיממה שלפני המבחן נוצלה על - ידו באופן הבא: שעות לימודים: 0:00 עד 0:00 , וגם 11:00 עד 20:00 . שעות מנוחה: 0:00 עד 0:00 , וגם 0:00 עד 11:00 .

גיל

30

0:00

29

3:00

9:00

28

6:00

27

12:00

26

15:00

21:00

25

18:00

24

23

22

21

ציון

ן

ציו

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות. השאלות 21. כמה מהנבחנים שנכשלו (ציון 50 ומטה) ניצלו את השעות 12:00-15:00 לצורך לימודים? (1) 5 (2) 2 (0) 0 (0) 0

21. איזה אחוז משעות היממה כדאי ללמוד כדי לקבל ציון 100 ? (1) 25% (2) 50% (0) 55%

15.5%

(0)

21.

אחרי הצהריים" ללימודים?

מבין הבאים, מהו הגיל שבו מרבים לנצל את שעות "

(0) 20

(0) 25

(2) 22

(1) 25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צ ורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית – פרק ראשון

51. אחד הנבחנים למד בשיטת "לסירוגין", כלומר - 3 שעות לימוד ואחריה ן 3 שעות מנוחה. בן כמה הוא? (1) 22 (2) 22 (3) 22 (2) 22

שאלות ובעיות (שאלות

22-11 )

51. שטח משולש שווה צלעות שהיקפו 6x ס"מ שווה לשטחו של מחומש משוכלל. מהו שטח המחומש (בסמ"ר) ?

2 x 3 5  (2)

2 5x 3

2 x 3

5 x 2

(3)

(2)

(1)

  1A A?A  

51. הוגדרה פעולה חדשה באופן הבא:

. מה ערכו של X ?

נתון כי: X?1?2?3?4   

(2) 44

(3) 41

(2) 42

(1) 42

51. חילקו את הקטע AD לשלושה קטעים שווים בגו דלם , כמתואר סב רטוט. בנו שני משולשים שווי - צלעות, אחד על קטע AC , ואחד על קטע CD . על פי הנתונים, מהו יחס השטחים בין שני המשולשים?

A

B

C

D

אין לדעת מהנתונים

(2)

(3) 1:2

(2) 1:3

(1) 1:2

51. בחדר של שלומי מדף ירוק ומדף לבן. על המדף הירוק ניתן להניח ספרים ו תקליטים, ואילו על המדף הלבן ניתן להניח ספרים בלבד. ידוע כי לשלומי יש ספר ושני תקליטים (שונים). בכמה אפשרויות שונות יכול שלומי לסדר על המדפים את החפצים שברשותו?

(2) 2

(3) 3

(2) 2

(1) 1

02. במערכת צירים שלפניכם ריבוע חסום במעגל שמרכזו בראשית הצירי ם (הנקודה O ), כך שצלעותיו מקבילות לצירים. הנקודה A נמצאת על היקף המעגל, שטח המעגל 1 סמ"ר. לפי נתונים אלה ונתוני ה ס רטוט, מה ערך -ה x של הנקודה A ?

y

1

(1)

A

2

1

(2)

O

x

1 2 

(3)

1 2 

(2)

© High Q Global

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. The sweater was two sizes too small, so he ____ it for a larger one at the store.

(1) alternated (2) exchanged (3) bargained (4) ignited

2. As president, he ____ all of the nation's armed forces.

(1) dictates

(2) commands (3) defeats

(4) educates

3. Membership in the school's Honor Society is ____ to those with grades ranking them in the top 2% of their class.

(1) required (2) revealed (3) immune

(4) restricted

4. The child's small size was discovered to be the result of a parasitic infection, which ____ his growth.

(1) concealed (2) supervised (3) inhibited (4) disappointed

5. While many children dream of being professional athletes, the ____ of success in such a career is very slim.

(1) occasion (2) probability (3) assurance (4) integrity

6. The constellation known as the Southern Cross is ____ only in the sky of the Southern Hemisphere.

(1) obvious

(2) served

(3) tangible

(4) visible

7. ____ materials should be safely stored away from sources which might ignite them.

(1) Inert

(2) Flammable

(3) Fireproof

(4) Extinguished

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

8. The museum's east wing holds temporary exhibitions, while the west wing is reserved for displaying works from the ____ collection.

(1) momentary (2) variable

(3) fashionable (4) permanent

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. The construction of our new library was made possible by a large donation from an anonymous benefactor.

(1) A sizable contribution from an unknown donor enabled us to build a new library. (2) It will only become possible to build our new library when someone makes a donation large enough for that purpose. (3) The large donation allowed us to build a new library, which benefits everyone. (4) It was quite generous of our benefactor to give us enough money to build our new library.

10. The current mayor’s term of office will last only until May, unless circumstances change.

(1) Now that things have changed, we can expect the current mayor to stay in office until May. (2) The current mayor’s final term of office will begin in May, as long as nothing unforeseen occurs. (3) If the situation remains unchanged, the current mayor will leave office in May. (4) If the situation changes, which is likely, the current mayor may leave office as soon as the month of May.

11. Inquiries about the availability of classes at the university should be directed to the Office of the Registrar.

(1) Anyone wanting to know about which classes are available at the university should ask at the Office of the Registrar. (2) The university’s Office of the Registrar, which is in charge of the classes being offered, should respond to your inquiries. (3) Questions about the university’s Office of the Registrar should determine which classes are available. (4) The purpose of the Office of the Registrar is to handle all questions about availability of classes at the university.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

12. The list of 20 th century music compositions that are included in the standard orchestral repertoire is very short indeed.

(1) The list of standard orchestral repertoire is not very long, so it can include only a few pieces of 20 th century music. (2) Only a few pieces of 20 th century music are regularly played by orchestras. (3) There are very few modern orchestras that are willing to regularly perform compositions written in the 20 th century. (4) Those pieces of 20 th century music that are regularly played by orchestras are usually quite short.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

In their book “Thinking For A Living”, Ray Marshall and Marc Tucker argue, that America’s poor economic progress relative to that of other industrialized countries since the 1970s is due to the failure of both the business sector and the education system to produce a highly educated and skilled workforce. They insist that “the key to both productivity and competitiveness is the skills of our people, and our capacity to use highly educated and 5 trained people to maximum advantage in the workplace.” U.S. Secretary of Labor Robert Reich agrees, noting that technological advances have turned many previously low-skill jobs into high-skill jobs, and have created new high-skill occupations. Reich asserts, that “workers without skills find their options shrinking. More than ever before, what you earn depends on what you learn.” 10 Others argue, that the U.S. economy and labor market do not require greatly increased numbers of high-skilled workers. For example, in an article in “Issues In Science And Technology” magazine, Lawrence Mishel reviews data on changes in the job structure, and concludes, that changes in neither the job mix nor the content of jobs have significantly raised the demand for workers with greater skills. On the contrary, they conclude that “the 15 skills-shortage thesis considerably exaggerates the limited upgrading actually happening in contemporary workplaces. The job structure is changing rather slowly and irregularly.” Examining patterns in wage data, Mishel also finds that the wages of highly skilled workers have not increased in recent years, as they would have if such workers were in great demand. They argue that “conclusions made from the wage data are quite consistent with 20 the analysis that there has been only moderate growth in skill requirements in recent years.” The ability of U.S. workers to function in an increasingly technological workplace has profound implications for the economic future of the country. Whether and how to match skills training to the needs of business are among the strategies for educating the nation’s workforce that are presently being disputed in America’s schools and businesses. 25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

Questions

13. In the opening paragraph of the passage, the author assumes that America’s economy since the 1970s has -

(1) performed poorly, like those of other industrialized countries (2) had poorer performance than those of other industrialized countries (3) performed about the same as those of poor but industrialized countries (4) performed well

14. We can infer from the words of Robert Reich, that a highly-skilled worker -

(1) probably attended university (2) has a greater variety of jobs to choose from (3) started off as a low-skilled worker (4) will aid his country’s economic progress

15. In line 19, the term “they” refers to -

(1) wages (2) jobs (3) workers (4) researchers

16. If in fact it were true that businesses in the U.S. had greatly increased their reliance on highly skilled workers, then Mishel would have expected to find -

(1) significant fluctuations in the pay levels of high-skilled workers (2) little or no change in the pay levels of high-skilled workers (3) a significant decline in the pay levels of high-skilled workers (4) a significant rise in the pay levels of high-skilled workers

17. The main topic addressed in the passage is -

(1) changing wage levels in the United States (2) failures of the U.S. educational system (3) the need for high-skilled workers in the U.S. (4) a comparison between the economies of the U.S. and those of other industrialized nations

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

Text II (Questions 18-22)

The debate over immigration is as old as the U.S. itself. “Despite the fact that almost all of us are immigrants or descendants of immigrants,” writes immigration scholar George J. Borjas, “American history is characterized by a never-ending debate over when to pull the ladder in.” Each of the waves of new immigrants - Irish in the 1840s, Chinese in the 1870s, Italians at the turn of the century, Cubans in the 1960s, Southeast Asians in the 5 1970s, and others - has had to live with the controversy they sparked among Americans, whose immigrant forebears arrived earlier. Many of the historical complaints about immigration are similar to those voiced today. The People’s Party platform of 1882 proclaimed: “We condemn the present system, which opens up our ports to the pauper and criminal classes of the world, and crowds out our 10 wage earners.” Borjas comments, “It seems that little has changed in the past hundred years. Today, the same accusations are hurled at illegal aliens, at boat people originating in Southeast Asia and Cuba, and at other unskilled immigrants.” A prevalent theme in the immigration debate is racism. Many people persist in believing that the latest immigrants to arrive in the U.S. are really inferior to those who 15 have dominated previous immigration waves. Around the turn of the century, for example, Francis Walker, president of MIT university, expressed the opinion of many people when he described the incoming Italians, Greeks, Poles and Russians as “beaten men from beaten races, representing the worst failures in the struggle for existence.” Racism also played a major role in the immigration laws passed in the 1920s. These laws severely limited 20 immigration from Asia, Latin America, and southern and eastern Europe. Their passage - the first time the U.S. had harshly restricted immigration - and eventual cancellation in 1965 are major turning points in the history of U.S. immigration.

Questions

18. The paradox mentioned in the first paragraph is that -

(1) America has undergone numerous waves of immigration (2) a country that is composed of immigrants sometimes restricts immigration (3) America is made up of numerous nationalities (4) most immigrants enter America illegally

19. When Borjas says that “little has changed in the past hundred years” (lines 11-12), he means that -

(1) the same disapproval of immigrants seen in the U.S. in the past is present today (2) the same countries which sent immigrants to the U.S. in the past are still doing so today (3) the level of immigration in the U.S. now is about the same as it was one hundred years ago (4) immigration laws in the U.S. have changed little in the past hundred years

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 3

אנגלית – פרק שון רא

20. The opinion of Francis Walker in the third paragraph is mentioned -

(1) as a rebuttal of the ideas of Borjas (2) in order to describe immigration to the U.S. from Europe (3) as an example of modern responses to immigration (4) as an example of racist attitudes towards immigrants

21. According to the passage, the immigration laws passed in the 1920s -

(1) played a major role in the quest against racism (2) did not allow any immigration from Asia and Latin America (3) only lasted until 1965 (4) expressed the views of many Americans at the time

22. The main topic of the passage is -

(1) current U.S. immigration laws (2) The People’s Party platform of 1882 (3) the extent to which racism has affected U.S. immigration policies (4) the history of U.S. attitudes toward immigration

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית – פרק ראשון

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג. 1. הדברה : מזיקים -

קטיף : פירות הגהה : טעויות תרגום : שפות הדפסה : מילים

(1) (2) (3) (4)

2.

תוסס : גז -

משמים : עניין

(1) (2) (3) (4)

סוג : מעורב

מתובל : תבלין משומש : שימוש

3.

מָסַך : עִרְבּב -

שיקר : כיזב הסכים : סרב

(1) (2) (3) (4)

התיר : כפת

הרחיק : קרב

4.

להתיז : נוזל -

לטחון : אבקה

(1) (2) (3) (4)

: אבקה

של לב

לפור ר : אבקה לזרות : אבקה

5.

להצפין : צפו - נה

להקדים : קדימה לנסוק : למעלה להכביד : למטה

(1) (2) (3) (4)

להאיץ : מהר

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית – פרק ראשון

6.

- שקרי

: הכחשה

: הנפשה מצוייר

(1) (2) (3 ) (4 )

נכון : הכרה

סודי : הדלפה

חבוי : הסתרה

שאלות הבנה והסקה (שאלות

17-7 )

ההוראות ה באות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

יש משפט לגופנו,

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

7.

, הראו שככל שמשקה ____ כך יקנו אותו ____ אנשים. ____ החליטו

תוצאות סקר שערכה חברת

נֶנְסי

מנ הלי החברה ____ את כמות הסוכר במשקאות שלהם.

מכיל יותר סוכר / יותר / למרות זאת / להגדיל מכיל פחות סוכר / פחות / לכן / להקטין מכיל פחות סוכר / יותר / למרות זאת / להגדיל

(1) (2) (3) (4)

מכיל יותר סוכר / פחות / לכן / להגדיל

8.

לטענתו, כל סלט אחר ____ פסולת שאנו מכניסים

פרופסור מֶל עָפֵפון ____ באכילת סלט המורכב מ - ____ .

.____

עגבניות וגמבות לא ותו

של השילוב

/ אינו דוגל ירקות אדומים בלבד / אינו אלא עוד /

(1) (2)

שנקראת שנקראת חשוב

עגבניות וגמבות לא ותו

של השילוב

/ דוגל ירקות אדומים בלבד / עדיף על ה - /

מלכתחילה

5 צבעים לפחות / אינו אלא עוד / שלא היה שמוטב / אינו דוגל 5 צבעים לפחות / עדיף על ה ולכן / -

(3) / וגלד

נאכל המורכב מכמה

צבעים

סלט לאכול

(4)

שיותר

9. המראיין הופתע ____ של העיתונאית מההצעה ____, זאת ____ שהוא קרא כתבה בה הביעה העיתונאית .____ (1) מהסתייגותה / להקטין את תקציב הביטחון / מכיוון / תמיכה בהגדלת תקציב הביטחון (2) מהתלהבותה / להגדיל את המיסוי על השכבות הגבוהות / מכיוון / את התנגדותה למיסים כאלו (3) מהסתייגותה / לקצר את שבוע העבודה לחמישה ימים / למרות / תמיכה בקיצור שבוע העבודה (4) מהתלהב ותה / להגדיל את התמיכה הממשלתית באוניברסיטאות / למרות / דעות לפיהן זוכות האוניברסיטאות לתמיכה גדולה מדי

11. מנהל בית הספר החדש הצהיר בגאווה כי ממוצע ציוני התלמידים עלה רבות השנה, וייחס זאת למדיניותו בנוגע להכנת שיעורי בית ועבודות. סגנו, אשר זומם להחליפו, התנגד לכך והציג הסבר אחר לעליית הממוצע.

מה יכול להיות הסבר הסגן לעליית ממוצע הציונים ?

המדיניות החדשה מקשה רבות על המורים ועל צוות העובדים של בית הספר התלמידים שנכשלו בבחינות בשנה שעברה סולקו מבית הספר השנה את המדיניות החדשה פיתח מנהל בית הספ ר הקודם ולא המנהל הנוכחי הסגן צופה כי ב עוד כמה שנים שוב ירד ממוצע הציונים בבית הספר

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. יש פסיכולוגים הטוענים כי באופן כללי היציאה לפנסיה קשה יותר לגברים מאשר לנשים מכיוון שמשבר הזהות שעוברים הגברים נוטה להיות גדול יותר. זאת משום שנשים רבות הופכות א ת האימהוּ ת לחלק גדול מזהותן העצמית, כך שהקריירה המקצועית שלהן היא לא חלק הארי של הגדרתן העצמית.

מדברים אלו משתמע כי -

נשים בדרך כלל מגדלות את הילדים ולכן לא מפתחות קריירה מקצועית גברים בדרך כלל לא מגדלים את הילדים ולכן מפתחים קריירה מקצועית ג ברים נותנים למקצוע משקל גדול יותר בהבניית הזהות העצמית שלהם נשים לא נותנות למקצוע שלהן להיות חלק בהבניית הזהות העצמית שלהן

(1) (2) (3) (4)

12. אבשלום מעוות מילים. אחרי כל אות במילה המקורית הוא מוסיף אות הצמודה לה באלף - בית. כך למשל אחרי האות "ל" הוא יוסיף את האות " כ" או את האות "מ". מי מהבאות יכולה להיות מילה שעיוות אבשלום?

אינה

רקדה כינס כלבה מנשר

(1) (2) (3) (4)

13. כך כתוב במגדיר הצמחים: המלפפון מושפע מאורך היום. יום קצר מעודד הופעת פרחי נקבה ויום ארוך מעודד הופעת פרחי זכר. אלמנט נוסף המצטרף להשפעת אורך היום הוא השפעת הטמפרטורה – טמפרטורה נמוכה מעודדת את הופעתם של פרחי נקבה וטמפרטורה גבוהה מעודדת את הופעתם של פרחי זכר. שני הגורמים פועלים יחד ומשלימים אחד את השני. להשפעות הסביבה מצטרפת גם התורשה. זנים קלאסיים הגדלים בקיץ מתחילים בהופעת פרחי זכר, עוברים לשילו ב של פרחי זכר, פרחי נקבה ופרחים דו מיניים , ומסיימים את גידולם עם הופעת פרחי נקבה בלבד. מה לא ניתן להסיק מן הכתוב?

הקיץ הישראלי עשוי לעודד פריחה זכרית של מלפפון בשלב ראשוני קיימים פרחי מלפפון זכריים, נקביים, דו מיניים וא - מיניים

(1) (2) (3)

ההשפעות על פרי חת המלפפון הן תורשתיות וסביבתיות

(4) אורך היום וטמפרטורה הם פרמטרים שעשויים לקבוע את תכונות פריחת המלפפון

14. דניאל : "על אף ש

באזור המרכז , אינני מתנגדת לרפורמה בתחבורה הציבורית ."

אינני מתגוררת מתנגדים

איזו הנחה סמויה קיימת בדבריה של דניאל ? (1)

ו מי שאינ מתגורר באזור המרכז נוטה לתמוך ברפורמה בתחבורה הציבורית ו מי שאינ מתגורר באזור המרכז נוטה שלא לתמוך ברפורמה בתחבורה הציבורית

(2) (3) (4)

לרפורמה בתחבורה הציבורית

בי אזור המרכז

שתו רוב

רוב המתנגדים לרפורמה בתחבורה הציבורית הם תושבי אזור המרכז

15. הרבי מקוצ ק אמר: "אם אני אני כי אתה אתה אז אני לא אני ואתה לא אתה, אך אם אני אני כי אני אני ואתה אתה כי אתה אתה – אז אני אני ואתה אתה ". הפילוסוף דקארט אמר: "אני אני רק כי אתה אתה ואני לבדי אינני אני." לפי הפסקה שלעיל, מה ניתן לומר על דעות שני הדוברים? (1) הרב טו ען שאדם מוגדר על פי אדם אחר ודקארט תומך בו (2) הרב טוען שאדם איננו מוגדר על פי אדם אחר ודקארט תומך בו (3) הרב טוען שאדם מוגדר רק על פי אדם אחר ואילו דקארט טוען שאדם מוגדר רק על פי עצמו (4) הרב טוען שאדם איננו מוגדר על פי אדם אחר ואילו דקארט טוען שאדם מוגדר רק על פי אדם אחר

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית – פרק ראשון

16. לקלי הבלונדינית יש יותר מחזרים מאשר לואלרי כהת - השיער. דונה חברתן הסיקה מכך , שגברים מעדיפים בלונדיניות. מה מהבאים את מסקנתה באופן הטוב ביותר?

מחליש

גם לדונה הבלונדינית יש מחזרים רבים

(1) (2) (3) (4)

סקר צרכנים גילה , שצבע השיער הנמ כר ביותר בקרב נשים הוא בלונדיני עובדה ידועה היא , שקלי חכמה בהרבה מואלרי, והיא גם יותר נחמדה ממנה

חלק ממחזריה של קלי חיזרו גם אחרי ואלרי

17. הפיזיקאי פרופ' אליעזר רבינוביץ: "המדען יכול להגיע בחישוביו לתחזית בה גודל פיזיקאלי מסוים, כמו למשל צפיפות האנרגיה בנקודה מסוימת, חייב להיות אינסופי. לא נצפו בטבע גדלים אינסופיים אבל היו מקרים בהם האינסוף הלא - רצוי לימד אותנו שעבור התופעה הנבחנת, חלק מהנחות היסוד אינן נכונות. מדי פעם נצפו גדלים אינסופיים מעניינים שהובילו להבנה שמשהו חשוב נשכח בחישוב, ושילוב הגו רם החדש או הנשכח הבריח את הגדלים האינסופיים תוך כדי הרחבת " ההבנה. על פי הקטע, למה סביר שיובילו תוצאות מחקר מדעי החוזות קיום גודל אינסופי בטבע?

להפרכתה של הנחת היסוד הגורסת כי בטבע אין גדלים אינסופיים לבחינה מחודשת של החישובים והנחות היסוד שהובילו לגילוי להרחבת ההבנה של משמעות המושג "אינסוף" וגילוייו בטבע

(1) (2) (3) (4)

להכרה שאינסוף איננו רצוי עבור התופעה הנבחנת

הבנת הנקרא (שאלות

23-11 )

על השאלות שאחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

מבין כל הבעיות שעמן התמודדה האנושות מראשית ההיסטוריה, הסבוכה ביותר היא החידה של טבע האדם. ההבדלים העצומים הקיימים בין בני - האדם גורמים לכך , שקשה לזהות את המשותף לכולנו כשותפים לגזע האנושי. אסטרולוגיה, תאולוגיה, פילוסופיה, ספרות ומדעי החיים הם אחדים מהכיוונים הרבים שננקטו על מנת - להבין את מורכבות ההתנהגות האנושית. אחדים מכי וונים אלה הגיעו למבוי סתום, בעוד שאחרים זה עתה - מתחילים לפרוח. כיום הבעיה חמורה מתמיד, שכן רוב "מחלות העולם" - פיצוץ אוכלוסין, חימום גלובלי, פסולת 5 גרעינית, טרור, התמכרות לסמים, עוני - נגרמים כתוצאה מהתנהגות האדם. איכות חיינו בעתיד, ואולי אף עצם השרדותנו תל , ויה, אם כן, בהבנתנו את טבע האדם. הפסיכולוגיה מחוייבת למשימה זו. שורשי הפסיכולוגיה מתחילים עוד ביוון העתיקה וברומא, אך ההתחלה הרשמית שלה כדי ס ציפלינה נפרדת היא -ב 1171 . בשנה זו נוסדה על - ידי וילהלם וונדט המעבדה הראשונה שהוקדשה לניסויי מחקר של תופעות פסיכולוג יות. אחד מהכיוונים החשובים בהם התפתחה הפסיכולוגיה הוא המחקר אודות אישיות האדם. כיום , 10 המטרה העיקרית של פסיכולוגים של האישיות היא להסביר מדוע אנשים מתנהגים כפי שהם מתנהגים, מפרספקטיבה אמפירית ומדעית. הדבר שמאפיין את הפסיכולוגיה המודרנית של האישיות כמדע הוא ה תהליך של הפיכת השערות אודות טבע האדם למושגים שניתנים לבחינה אמפירית, בניגוד להסתמכות על אינטואיציה, פולקלור או הגיון פשוט. עם זאת, קיימת מידה של התנגדות לניסיון להפוך את האישיות ל"אובייקטיבית". יש פסיכולוגים הטוענים, שאם נרחיק לכת בכיוון זה אנו עשויים לשלו ל את הייחוד והמורכבות של כל בן - אנוש. 15 במקום זה, הם ממריצים אותנו להתמקד באיכויות הלא - מוחשיות של האדם - מאבקם של בני האדם לתובנה אישית ונפשית. אישיות היא מושג מופשט , שכולל בתוכו אספקטים רבים ה מאפיינים את האדם. אספקטים אלו כוללים רגשות, מוטיבציות, מחשבות, חו ויות, תפיסות ופעולות. בהינתן למושג זה משמעות כה מורכבת, ברור שלא יתכן למצוא הגדרות פשוטות וברורות של האישיות כמושג. מספר הגדרות האישיות הוא רב כמספר החוקרים שניסו להגדיר 20 מושג זה. רוב התאוריות העוסקות באישיות ובהגדרתה, מסכימות על מספר נקודות. רובן מדגישות את חשיבות הפרט, או הייחודיות. האישיות מייצגת את אותן איכויות המייחדות את האדם לעומת כל השאר. כמו - כן, רוב התאוריות מתארות את האישיות כישות היפותטית המארגנת את ההתנהגות. בנוסף, רוב התאוריות רואות את האישיות כמייצגת את אותם האפיונים של הפרט שנתפסים כדפוסי התנ הגות קבועים. 25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית – פרק ראשון

השאלות

18.

-על פי הפסקה הראשונה, תאולוגיה היא -

אחת החידות הסבוכות עמן מתמודדים מראשית ההסטוריה אחת מ"מחלות העולם", הנגרמות כתוצאה מהתנהגות האדם

(1) (2) (3) (4)

אחת הדרכים בהן מנסים להבין את הטבע האנושי

הענף בפסיכולוגיה העוסק באישיות

19. מהו הקשר בין הפסקה הראשונה לפסקה השניה -

הפסקה הראשונה מעלה רעיון והפסקה השניה סותרת אותו הפסקה הראשונה מציגה את הנושא בו עוסקת הפסקה השניה הפסקה הראשונה מסבירה תופעה המוצגת בפסקה השניה שתי הפסקאות מביאות דוגמה התומכת בטענה הכללית שמעלה הק טע

(1) (2) (3) (4)

21. -על פי הפסקה השניה, מטרתם העיקרית של פסיכולוגים של האישיות היא -

לנבא התנהגות על - פי המאפיינים הייחודים לכל אדם להתמקד באיכויות הלא - מוחשיות של האדם

(1) (2) (3) (4)

להסביר התנהגות תוך הסתמכות על אינטואיציה, פולקלור או הגיון פשוט

להסביר התנהגות בצורה אמפירית

21.

מושג האישיות הוא -

מצומצם

(1) (2) (3) (4)

מרגש ומעורר מחשבות

מוגדר וברור לכל חוקר וחוקר קשה להגדרה פשוטה וברורה

22. מה מהבאים לא מוזכר בקטע כנקודת הסכמה של רוב התיאוריו

לגבי משמעות מושג האישיות?

ת

האישיות כדבר לא מוחשי, האחראי על ההתנ הגות האישיות כמייצגת תהליך התפתחותי האישיות כמייצגת התנהגות שקבועה באדם האישיות כמדגישה את ייחודיות האדם

(1) (2) (3) (4)

23. מהי הכותרת המתאימה ביותר לקטע?

השפעת האישיות על איכות חיינו

(1) (2) (3) (4)

שורשי הפסיכולוגיה

הסקה מדעית בפסיכולוגיה בת זמננו -

- אישיות התפתחותו כשדה מחקר והגדרתו

מושג ה

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 3

שני פרק

חשיבה כמותית –

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית –

פרק שני שלילי

שאלות ובעיות (שאלות 9-1 ) 1.

בסרטוט שלפניכם הישר c חותך את הישרים a -ו b . נתון: a || b

c

 

על פי הנתונים ונתוני הסרטוט, ?

180

 

a

1

(1)

2

(2)

1 2

b

(3)

1 

(4)

2.

x אחוזים מ - 2 x

- שווים ל x ( 0x  ).

מהו x ?

1111

(4)

(3) 111

(2) 11

(1) 1

3.

הוגדרה פעולה חדשה  עליה ידוע כי: עבור כל A -ו B עוקב ים מתקיים: 0BA  בכל מקרה אחר מתקיים: 2 2 BA2BA      

 7 6 11 13 5 2 x   

? מתחייב

מה מהבאים

x

(4) 1x 

(3) 0x 

(2)

(1) 1x 

4.

2

2

y2 )y x(   4 xy  ? y x 2  

2

(4)

(3)

(2) 2 4 

(1) 24

61

8 

5.

אורה מוכרת 8-4 נורות בחצי שעה. אורה עבדה 6 שעות ביום שלישי. מה יכול להיות מספר הנורות שמכרה אורה ביום שלישי?

24 46 66 97

(1)

(2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית –

פרק שני

6. במערכת צירים נתונות שלוש הנקודות הבאות: C(7, 4) , B(2, 4) ,A(2, 2)  . ABC ? 

90

(1)

180

(2)

45

(3) (4)

לא ניתן לדעת על - פי הנתונים

7. בשאלה שלפניך , האותיות A , B -ו C מייצגות ספרות שונות בין 1 -ל 9.

7 AB 

?CBA 

1C1

(1) 12 (2) 18 (3) 36 (4) 42

8. פועל א' החל לבנות מגדל בקצב קבוע. לאחר יום הוא ר אה שסיים רק רבע מהמגדל, ולכן קרא לעזרתו את פועל ב', שקצב עבודתו קבוע אף הוא, והם המשיכו לבנות את המגדל ביחד. אם ידוע, כי כעבור יום נוסף סיימו השניים את מלאכת הבנייה, תוך כמה ימים יכול היה פועל ב' לבנות את כל המגדל לבדו?

(4) 4

(3) 3

(2) 2

(1) 1

9. 3 x 

3

4

4

x x

x x

x x

5 4

? )x(

2

3

(1) 9 (2) 33 (3) 3 (4) 39

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית –

פרק שני יובל מספר מספר

הסקה מתרשים (שאלות

13-11 )

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

אורי נוסע לחו"ל מדי שנה. הגרף הימני מתאר את מספר נסיע ותיו של אורי לחו"ל בכל אחת מהשנים 1991-1991 . גם יובל נוסע לחו"ל, אולם לגביו ידוע רק בכמה גדול מספר קטן או נסיעותיו בהשוואה בכל שנה. נתון זה מתואר בגרף השמאלי . לדוגמא: בשנת 1991 נסע אורי לחו"ל 11 פעמים, ויובל נסע 11 פעמים יותר ממנו , כלומר 81 פעמים.

נסיעותיו של אורי

למספר שווה למספר

10 15 20 25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 91 92 93 94 95 96 97

0 5

-25 -20 -15 -10 -5

91 92 93 94 95 96 97

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

11. בכמה שנים, מבין אלו המופיעות בגרף, היה מספר נסיעותיו של יובל לחו"ל

נסיעותיו של

אורי?

(4)

(3)

(2)

(1)

0

3

2

6

11.

- לחו"ל

בין שנת 1993 לשנת 1994 מספר נסיעותיו של

אין לדעת מנתונים

(4)

עלה

(3)

לא השתנה

(2)

ירד

(1)

12.

של אורי בשנה?

נסיעותיו

בין השנים 1991-1991 (כולל), מהו

הממוצע הממוצע

5 3 50

5 3 41

5 1 38

(4)

(3)

(2)

(1)

00

13.

של יובל בשנה?

נסיעותיו

בין השנים 1991-1991 (כולל), מהו

5 3 43

5 2 44

(4)

(3)

(2)

(1)

01

00

שאלות ובעיות (שאלות

14-21 )

14. 0 )1 x)(1 x(x  

2

3

כמה ערכים שונים יכול x לקבל?

אינסוף ערכים

(4)

(3)

(2)

(1)

3

2

6

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 3

חשיבה כמותית –

פרק שני

51. a הוא נפחה (בסמ"ק) של פירמידה שגובהה  ס"מ ובסיסה הוא ריבוע שצלעו  ס"מ.

b הוא נפחו (בסמ"ק) של חרוט שגובהו  ס"מ, ורדיוס בסיסו הוא 1 

ס"מ.

a

?

2

b

1 

2 

3

(4)

(3)

(2)

(1)

51. בשכונת ''אלימלך'' ל - 40% מהתושבים יש וספה, ול - 85% מהתוש בים יש סובארו. לאיזה אחוז מהתושבים , לכל היותר, יש גם וספה וגם סובארו?

45%

40%

24%

20%

(4)

(3)

(2)

(1)

57. כד מכיל 4 כדורים ירוקים, 5 כדורים שחורים ו - 3 כדורים צהובים. מהי ההסתברות להוציא כדור צהוב, אחריו כדור ירוק, ואחריו כדור שחור (ידוע כי כדור שהוצא מן הכד לא יוחזר אליו) ?

3 12

1 12

3 22

1 22

(4)

(3)

(2)

(1)

3

3

51. לאיזו מקבוצות המספרים הבאות לעולם לא יהיה ממוצע זוגי?

קבוצה בעלת מספר אי - זוגי של מספרים אי זוגיים - קבוצה בעלת מספר זוגי של מספרים ראשוניים

(1)

(2) (3) (4)

קבוצה של שברים

קבוצה של מספרים המתחלקים ב - 3

A

51 . סב רטוט שלפניך מעגל, שמרכזו O ורדיוסו 5 ס"מ. הישרים AB -ו AC משיקים למעגל. הקשת (הקטנה) BC מהווה שליש מהיקף המעגל. על סמך נתונים אלה ונתוני הסרטוט, שטחו מהו

C

של המרובע ABOC (בסמ"ר) ?

B

(4)

(3)

(2)

(1)

3 25

2 25

25

5

O

A

02. ABC הוא משולש שווה צלעות החסום במעגל שרדיוסו R , כמתואר ב רטוט. ס D היא נקודה על היקף המעגל. נתון: AD = BD . על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, שטחו מהו של המשולש ABD ?

D

R2 2

2

2

2

3 R

3 R

3 R

(4)

(3)

(2)

(1)

B

C

4

2

3

34

© High Q Global

30

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

סימולציה מס' 3

חשיבה מילולית –

פרק שני

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים מועמס

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

קופסה : מכולה

פנס : זרקור מנעול : דלת מדף : כוננית סכין : מזלג

(1) (2) (3) (4)

2.

למידה : לדעת -

שכיבה : לרבוץ אכילה : לשבוע

(1) (2) (3) (4)

הסכים

: ל שכנוע

עליצות : לשמוח

3.

כיבוי : דולק -

נחיתה : נוסע עקירה : נטוע הצמדה : קרוב התעבות : נוזל

(1) (2) (3) (4)

4.

חיסון : חלה

מעקה : נפל אצבעון : תפר

(1) (2) (3) (4)

רשת : צד

אזעקה : פרץ

5.

: מטען -

שיער : מגולח סעיף : מסועף

(1) (2) (3) (4)

קערה : קעור

: מצופה ציפוי

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online