ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

561

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 561 ׀ גיליון 2023 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם חברות ארנק - בעיות ופתרונות מכירת דירה פטורה - איך תחויב במס שבח? מדריך פרישה מעבודה בלי 30% "עוסקים זעירים" יוכלו לנכות הוצאות בגובה של להגיש דו"ח שנתי

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

מלון קרלטון ת"א | 17.7.23 + 24.7.23 | מפגשים 2

בואו ללמוד את הוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק

כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

561 מס' 2023 יוני

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפס"ד גוטקס סווימוור שניתן לאחרונה נפסק כי במכירת מניות ייתכן פיצול תמורה בין המניות עצמן, להבטחת אי תחרות. הפיצול אפשרי בתנאי שקיים חשש אמיתי

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

לתחרות מצד המוכר. כמו כן יש לקבל הערכת שווי לתניית אי תחרות. אם לא יוכח חשש לתחרות מצד המוכר – ייוחס מלוא התמורה למניות. בפסק הדין עלתה שאלה נוספת: כאשר חברה א' קונה מניות של חברה ב' (שהיא בעלת פעילות שלגביה יש חשש לתחרות מצד המוכר), מי מהחברות תנכה הוצאה ששולמה עבור אי תחרות? נפסק כי חברה א' ולא חברה ב' (בעלת פעילות) זכאית לנכות את ההוצאות, בנימוק שתשלום אי תחרות בא להבטיח את ערכה של החברה הנרכשת (חברה ב').

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 יוני 561 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל רו"ח ליבנה נדב רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מלכא אבישי רו"ח משפטן נעמן אלעד עו"ד עובדיה מורן עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד, רו"ח קורן יוסי רו"ח קירו עופר עו"ד רוטמן גיא רו"ח רופא יצחק עו"ד שילה אוהד עו"ד שלו שלומי רו"ח שמש רוזט עו"ד ורו"ח שרים הדס

עו"ד רו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח וייספיש גלבוע עו"ד ורו"ח זריהן מאיר עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חזות בני רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אברהם שמואל עו"ד אטקין ג'ני רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי

עו"ד, רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור משפטן ג'אנה אוהד עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי יועץ מס גל מיכאל

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 יוני 561 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

חברות ארנק - בעיות ופתרונות

עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נח; רו"ח ומשפטן גולן פרבר על הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות עו"ד אלי דורון; עו"ד מורן עובדיה עמדת בית המשפט העליון בעניין הפקדות ממטבעות וירטואליים

12

16

עו"ד רו"ח רמי אריה

18

עו"ד רו"ח רמי אריה חוקיות הימנעות מתשלום מיסים כדאיות נטילת הלוואות מהחברה לעומת הלוואות מבנקים

19

עו"ד רו"ח רמי אריה אובדן קוד לארנק קריפטו – הפסד הון?

21

רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס פיצול הפקדות בין קרן פנסיה לקופת גמל (האפשרות הנוספת) נדב טסלר תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), 2023 התשפ"ג- מכירת מניות ותניית אי תחרות: בחשש תחרות אמיתי, ניתן לקבוע רו"ח רונית בר שווי ולפצל התמורות חברת בנייה שעסקה בפרויקט הניתן לפיצול לעבודות נפרדות זכאית עו"ד שוש גבע פס"ד ביננפלד למענק קורונה - מיליון ש"ח 50 העליון: הבאבא ברוך ובנו ישלמו ללא דיחוי כ- עו"ד שוש גבע פס"ד אבוחצירה לרשות המסים - המדינה גררה רגליים: כתב האישום נגד נאשמים מ"פרשת מגנזי"

22

24

27

28

31

35

עו"ד שוש גבע פס"ד סיטבון בוטל -

38

תוכן עניינים

6 2023 יוני 561 ידע למידע

מיסוי בין-לאומי

רשות המיסים "שמה פס" על ניכוי במקור

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי צרפת מכריזה על צעדים חדשים למלחמה בתכנוני מס בין-לאומיים

42

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

44

מיסוי מקרקעין

מכירת דירה פטורה - איך תחויב במס שבח?

עו"ד, רו"ח יוסי קורן לא אושר ניכוי עלות המניות מהשבח במכירת מקרקעין אגב עו"ד שוש גבע פס"ד ניסני פירוק איגוד - לא ניתן להפקיד ערובה אפסית לשם רישום נכס בעסקה פטורה ממס

46

49

עו"ד שוש גבע פס"ד פנחצ'ל בע"מ וללא תמורה -

54

מס ערך מוסף

רו"ח (משפטנית) ענבל שני מע"מ ביבוא שירותים כאשר המחוקק אומר "ארוחה", למה הוא מתכוון לעניין "תשומה א לתקנות מע"מ 15 בשל עובד" לצורכי תקנה

57

עו"ד שלומי שלו, עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי לחוק מע"מ - הוראת נוהל (מעודכנת) 20 סעיף

59

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא פושט רגל שהורשע בהעלמת מס יקבל הפטר על חלק מחובו למע"מ

68

עו"ד שוש גבע פס"ד אל סוס -

71

ביטוח לאומי "עקר בית" שבן זוגו עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה צעד נוסף בדרך לשוויון - בן זוג בקשר חד מיני שאינו עובד הוכר עו"ד שוש גבע כ"עקר בית" בית הדין לעבודה דחה תביעה להכיר במחלת הקורונה כ"פגיעה בעבודה"

75

79

עו"ד שוש גבע

83

תוכן עניינים

2023 יוני 561 ידע למידע 7

מקרקעין העליון בפסיקה תקדימית: לא ניתן לסווג נכס ריק כ"בית תוכנה" עו"ד שוש גבע פס"ד שובל ניהול השקעות לצורכי הנחה בארנונה - שאלות ותשובות מס הכנסה הכרה בהוצאות שהייה בחו"ל לבעל מניות של חברה ישראלית

86

91 רו"ח (משפטן) בני חזות המתגורר בחו"ל הפרשי הצמדה וריבית בגין אי תשלום במועד של מקדמה על חשבון רווח הון 92 עו"ד גיא רוטמן 94 עו"ד אוהד שילה א 104 התנאים להעברת מניות לפי סעיף סוגיית ניתוק תושבות לתושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד כשכיר 96 רו"ח אייל כרמי בשגרירות ישראלית שם קיזוז הפסד מירידת שער חליפין מהכנסות שהתקבלו במטבע חוץ 97 רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס דרישה להחזר מס לעובד בעל שליטה שהגיש דוח אישי לרשות המסים וסירוב פקיד שומה בשל חוב ניכויים שהחברה לא העבירה 98 עו"ד (רו"ח) גרמן חיות מס עסקאות ומס תשומות לאדם פרטי שרוכש משק חקלאי 99 יועץ מס מיכאל גל מיסוי העברת מוניטין אישי משני עורכי דין לחברה משותפת שהקימו 100 עו"ד ורו"ח יעקב דהן הפקדות לקרן השתלמות כעמית עצמאי על הכנסתו ממשכורת בחו"ל 101 רו"ח רוזט שמש סוגיית חברת ארנק לשותפות שהקימה שתי חברות נפרדות ובכל אחת מהן ניתנים שירותים בידי בעל המניות 102 רו"ח דניאל כהן שיעור המס בגין דיווידנד שמשולם לתושב ארצות הברית מרווחי 104 רו"ח יוסי ירון מפעל מאושר/ מעורב בישראל

תוכן עניינים

8 2023 יוני 561 ידע למידע

ואפשרות קיזוזו מהכנסות הנישום בארץ LLC הכרה בהפסד מחברת רו"ח אברהם כהן ניכוי מס במקור בתשלום מעמותה אחת לעמותה אחרת בגין מרצה רו"ח גלבוע וייספיש ניכוי הוצאות בחברה בגין הליך משפטי שהוגש נגד מנהל החברה עו"ד ורו"ח הדס שרים "פעילות עסקית" או "רווח הון" לעניין מיסוי הכנסות שיש לחברה בארה"ב ואפשרות לקזז הפסדים LLC משפחתית בישראל משותפויות רו"ח יצחק רופא מיסוי בישראל בגין הכנסות בחלק מהשנה שהיו לאזרח ישראלי באנגליה והכרה בהוצאות תשלום ביטוח לאומי בחו"ל רו"ח עופר קירו כללי ההפקדה לקרן השתלמות בניהול אישי עו"ד, רו"ח רונן ארויו זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל ביוזמת הנישום וסירוב פקיד השומה 01 בקשת תיקון שומה עו"ד ורו"ח יובל כהן אירוע מס בדילול מניות בחברה עקב הנפקה חדשה למשקיע זר עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' הפיכת שומה עצמית לשומה סופית – ואפשרויות בקשה לטיפול בהן עו"ד משה גבע אחריות בעל עסק בעניין אי רישום תקבול של עובד עילה לפסילת ספרים בחנות למכירת זהב שלא מתעדת את כמות עו"ד קובי כהן הגרמים בקופה הרושמת קריפטו - חיוב במס בגין ליקווידציה וחיוב במס בגין סטייקינג רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס עו"ד משה גבע

106

107

108

110

112

113

114

116

117

118

119

120

רו"ח משפטן אלעד נעמן דרישת הוצאות מחקר ופיתוח שהוונו לעלות הנכס רו"ח יוסי ירון מיסוי רווח מפירוק שותפות ביציאת אחד השותפים

121

122

עו"ד ורו"ח מאיר זריהן

123

תוכן עניינים

2023 יוני 561 ידע למידע 9

חישוב רווח הון במכירת מספר מונית בידי בן שקיבל מתנה מאביו

רו"ח, עו"ד אריאל דרייפוס

124

מיסוי מקרקעין חישוב מס שבח במכירת זכות בדירת מגורים הכפופה לזכות עו"ד שמואל אברהם דיירות מוגנת לצד ג' מס רכישה והקצאת מניות בהעברת נכס מקרקעין מיחיד לחברה עו"ד רו"ח שלומי טבח מס רכישה בהעברת נכס בין חברות אחיות הנחה במס רכישה ברכישת דירה לילד נכה בידי הוריו שלהם דירת מגורים עו"ד רו"ח יוסי קורן דירות מגורים שקיבל אדם בירושה 6 מס שבח ליניארי במכירת עו"ד אבישי מלכא שנים עקב ביטול עסקת מקרקעין שדווח בפטור ממס 6 תיקון שומה לאחר לחוק מסמ"ק ומוסתה לפי פקודת מס הכנסה 50 לפי סעיף עו"ד יוני כהן הכרה בהוצאות מימון בגין יתרות בין חברתיות כחלק מעלות הנכס בחישוב מס שבח עו"ד רו"ח חגי גרוס

125

126

127

128

129

130

עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה, ואוהד ג'אנה, משפטן

132

מס ערך מוסף

עו"ד ג'ני אטקין מכירה לתייר - היבטי מע"מ

133

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן סמכות המנהל לוותר על קנסות מע"מ

136

ביטוח לאומי מענק חד פעמי השתתפות ברווחי המעסיק נחשב כתשלום נוסף

רו"ח יהושע מיניביצקי לעניין פריסה בביטוח לאומי

137

כספים וחשבונאות דיווח בהצהרת הון על סכום מזומן שמוחזק בבית והשלכתו על

עו"ד אורי גולדמן חוק צמצום השימוש במזומן

138

תוכן עניינים

10 2023 יוני 561 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה הארכת תוקף תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד

רשות המסים בישראל עבודה במשמרות) – נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים 2024 הממשלה אישרה: החל משנת והשוואת מענק העבודה של אבות לזה של אימהות 17-6 בגילאים

139

רשות המסים בישראל 2021 מהלך ממוחשב לאישור שומות עצמיות לשנת

140

רשות המסים בישראל א)(ד) לפקודה ושל 3 (ב)( 11 צו מס הכנסה (הארכת התחולה של סעיף (א) לפקודה) (הוראת שעה), 11 ההגדרה "יישוב עירוני" שבסעיף

141

רשות המסים בישראל 2023 התשפ"ג - לפקודת 11 הטבת מס לתושבי הישוב עין חצבה -סעיף

142

רשות המסים בישראל מס הכנסה-עדכון דיווח על הכנסות מהיטלים לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע –

144

רשות המסים בישראל 2023 1 רבעון

145

רשות המסים בישראל מדריך פרישה מעבודה SAFE הנחיות בעניין היבטי המס שיחולו בהשקעה בחברה באמצעות - רשות המסים בישראל Simple Agreement for Future Equity( מיסוי מקרקעין ): אישורי מסים לרישום עסקאות נדל"ן יופיעו 2.4.2023( רשות המסים בישראל ב"אזור האישי" באתר רשות המסים נתונים לגבי פעילות קרן הפיצויים במבצע 'מגן וחץ' רשות המסים בישראל הארכת תקופת הזכאות להגשת תביעת פיצויים בענף התיירות בשל רשות המסים בישראל ההסלמה במצב הביטחוני בצפון במהלך פסח מס ערך מוסף בשל המצב הביטחוני ניתנת ארכה לדיווח ולתשלום מס ערך מוסף

146

158

מהיום

162

163

164

רשות המסים בישראל 2023 במאי 23 עד

167

תוכן עניינים

2023 יוני 561 ידע למידע 11

רשות המסים תפעיל מערך בקרה על חשבוניות בעסקאות בין עוסקים רשות המסים בישראל כדי למנוע הפצה של חשבוניות פיקטיביות רשות המסים בישראל עליית מדרגה במאבק בהון השחור בלי להגיש 30% "עוסקים זעירים" יוכלו לנכות הוצאות בגובה של

168

168

רשות המסים בישראל דו"ח שנתי

169

ביטוח לאומי

רשות המסים בישראל תשלום דמי ביטוח בזמן השהות בחו"ל

170

חברות יש בבעלותך חברה לא פעילה? זו ההזדמנות האחרונה לזכות בפטור מתשלום חובות האגרות השנתיות במסגרת הליכי פירוק מרצון!

רשות המסים בישראל

173

חקיקה

חוקים

174

2023 ), התשפ"ג- 99 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס'

תקנות תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון),

175

2023 התשפ"ג-

מדדים ושערי מט"ח

176

2023 מדדים לחודש אפריל

177

2023 שערים יציגים לחודש מאי

ידע במספר

178

מראה מקום

180

12 2023 יוני 561 ידע למידע

מס הכנסה

חברות ארנק - בעיות ופתרונות עו"ד אלי דורון; עו"ד יועץ מס שחר נח; רו"ח ומשפטן גולן פרבר

מדובר בתופעה הקיימת גם לגבי נושאי משרה בכירים בחברות, אשר נבחרו לתפקיד בשל כישוריהם האישיים ונושאים באחריות אישית, ומעניקים את אותם שירותים באמצעות חברות בשליטתם, ולא ישירות על ידם, משום שאינם רוצים לשלם על הכנסתם המלאה כיחידים מס שולי וכן תשלומי ביטוח לאומי. באופן זה כספים שנשארים בחברה ) 23% מחויבים במס חברות בלבד (כיום: במקום שיעור מס שולי של יחיד המגיע להכנסה 3% (וכולל מס נוסף בסך 50% עד ש"ח) וכן תשלומים לביטוח 698,281 מעל לאומי, וכך יתרת הכספים הנשארת בחברה משמשת להשקעה או לחלוקת דיווידנד. רשות המיסים ראתה במקרים אלה מקרים מובהקים של ניצול לרעה של מודל המיסוי הדו-שלבי ולכן פעלה ליצירת תיקון חקיקה שיוביל להתעלמות מקיומה של החברה במקרים כאלה, ולחיוב בעל המניות נותן השירות, באופן ישיר, במס על כלל ההכנסות הנובעות לחברה מיגיעתו האישית.

בעל חברה אשר נותן שירותים צריך לבחון ולבדוק האם הוראות המיסוי בדבר "חברת ארנק" חלות עליו, שכן ככל שהחברה שלו נכנסת להגדרת חברת ארנק, הרי מדובר בשינוי חבות המס החייבת של החברה - כמפורט בהמשך. בעל חברה אשר נותן שירותים צריך לבחון ולבדוק האם הוראות המיסוי בדבר "חברת ארנק" חלות עליו, שכן ככל שהחברה שלו נכנסת להגדרת חברת ארנק, הרי מדובר בשינוי חבות המס החייבת של החברה - כמפורט בהמשך. בשניםהאחרונותהולכת ומתרחבתהתופעה של עובדים שכירים בחברות, בעיקר ברמות השכר הגבוהות, המפסיקים את עבודתם כשכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת להן את אותם שירותים באמצעות חברה בשליטתם, כאשר בפן המהותי מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין השכיר לשעבר, נותן השירות, לבין החברה מקבלת השירות.

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 13

מכן התוצאה הסופית (ההכנסה החייבת או ההפסד) מיוחסת לבעל המניות על פי א(א) לפקודה, יש לחשב 62 נוסח סעיף את ההכנסה החייבת שמקורה בפעילות בעל המניות באופן נפרד משאר הכנסות החברה ולייחס רק אותה לבעל המניות כאמור לעיל. בהתאם לכך, לא יהיה ניתן לקזז הפסדים שמקורם בהכנסות אחרות של החברה, בין שמדובר בהפסד שוטף ובין שמועבר משנים קודמות, מההכנסה אשר תיוחס לבעל המניות (ראו חוזר מס הכנסה .)10/2017 באילו מקרים יהא ניתן לייחס את הכנסות חברת ארנק לבעל המניות ולמעשה לגבות את המס הן מהיחיד והן מהחברה? חברה שהיא חברת מעטים (הנמצאת בשליטה של עד חמישה בעלי מניות, אינה חברה בת, ולא חברה שלציבור ענין בה), ולה הכנסה שהיא תוצאה של פעילות בעל מניות יחיד בחברה אחרת, כאשר היחיד או החברה משמשים נושא משרה או מעניקים שירותי ניהול וכיוצא באלה בחברה האחרת לרבות צד קשור לו, יחויבו ההכנסות אצל בעל המניות כהכנסה מיגיעה אישית לפי ) לפקודה. 10 ( 2 ) או 2 ( 2 ,) 1 ( 2 סעיף אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והוא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו, יחויב בעל המניות כהכנסה מיגיעה אישית לפי ) לפקודה. לעניין זה יראו את 2 ( 2 סעיף פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, על אף כל דין או הסכם,

א 62 בהתאם לכך, התווספו סעיפים ) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) 1 (ט 3 ו- (להלן: "הפקודה") (תיקון 1961 התשכ"א- ) במסגרת חוק התייעלות הכלכלית 234 , שמטרתו לתת לרשות 2017-2018 לשנת המיסים אמצעים לטפל בתכנוני מס של בעלי חברות ארנק המנצלים את שיטת המס הדו-שלבי הקיים בחברה (מס חברות ומס על דיווידנד). במסגרת התיקון נקבע עוד כי משיכות כספים מהחברה על ידי בעל מניות מהותי בה, במישרין או בעקיפין, לרבות העמדת נכס של החברה לשימושו של בעל המניות, ייחשבו אצל בעל המניות כהכנסה חייבת במס. א לפקודת 62 בהתאם להוראות סעיף מס הכנסה, חברת ארנק מוגדרת כחברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד בחברה אחרת כנושא משרה או שהוא מעניק לה שירותי ניהול או חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד עבור מהכנסות 70% חברה אחרת, כאשר לפחות החברה נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד, והחברה לא מעסיקה יותר משלושה עובדים והשירות לאותו גורם ניתן לפחות חודשים ברציפות מתוך התקופה של 30 ארבע השנים האחרונות. ) לפקודה 1 (ט 3 א ו- 62 מועד תחולת סעיף .1.1.2017 הוא מיום יצוין כי בשונה מהוראות הפקודה המתייחסות לחברות "שקופות" כגון חברה משפחתית וחברת בית, שעל פיהן מחושבת ההכנסה החייבת או ההפסד של החברה מכלל המקורות במישור החברה, ולאחר

מס הכנסה מאמרים

14 2023 יוני 561 ידע למידע

לרווחים כאמור אינה חייבת להיות בהכרח מכוח מניות, אלא אפשר שתהיה גם מכוח "זכויות אחרות, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות". מכאן כי במקרים המתאימים שבהם תהא לנישום זכות לרווחים בחבר בני אדם המשלם (גם על פי הסכם ולא רק מכוח אחזקה במניות), יהיה א לפקודה. 62 ניתן לצאת מתחולת סעיף גם רואי חשבון ועורכי דין הנותנים שירות באמצעות חברה לשותפות שהם שותפים בה ומקבלים את הכנסתם מהשותפות במסגרת חברת מעטים, לא ייחשבו חברת ארנק. א, 62 חברת ארנק העונה על הוראות סעיף חל עליה הסעיף ורואים את הכנסתה ) לפקודה 2 ) או ( 1 א(א)( 62 בהתאם לסעיף כהכנסת בעל המניות המהותי, והוא אשר יהיה חייב בדיווח ובתשלום המס. בהתאם יחולו על הכנסת בעל המניות המהותי כל הוראות הפקודה הרלוונטיות לרבות 175 קביעת גובה המקדמות לפי סעיף לפקודה, ואת המס ניתן לגבות הן מבעל המניות והן מהחברה. לעניין ניכוי המס במקור, הרי הוא ייעשה בהתאם לשיעור ניכוי המס במקור החל על חברת המעטים ולא על בעל המניות. היבט מס הכנסה ברשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 53/2018 הוספה עמדה מספר 2018 המס המתייחסת לחזקת הכנסות בחברת מעטים א לפקודה, שלפיו החזקה 62 לפי סעיף ) לפקודה בדבר 3 א(א)( 62 הקבועה בסעיף פעולות שיראו בהן פעולות הנעשות בידי

מסך הכנסתה 70% אם מקורם של לפחות החייבת של חברת המעטים בשנת המס, למעט רווחים מיוחדים כגון רווח הון, שבח ודיווידנד, הוא בשירות שניתן על ידי חודשים לפחות 30 היחיד או קרובו, במשך מתוך תקופה של ארבע שנים לאדם אחד או לקרובו. זאת ועוד, הסעיף חל על חברת מעטים המעסיקה עד שלושה עובדים והשירות ניתן לאדם או לקרובו למעט שירות הניתן לשותפות ביד שותף בה. מה ניתן לעשות כדי לא להיכנס א לפקודה? 62 לתחולת סעיף א אינו חל על חברת 62 ראשית, סעיף מעטים המעסיקה ארבעה עובדים או יותר, או שמקור הכנסותיה החייבות בשנת המס על ידי שירות של היחיד או קרובו נמוכים מסך הכנסתה החייבת לישות 70% מ- משפטית אחת. במילים אחרות, הכנסות משני מקורות הכנסה כאשר אף אחד מהם מסך ההכנסה החייבת 70% אינו מהווה של החברה, או העסקת ארבעה עובדים או יותר, עשוי במידה רבה לשלול את תחולת הסעיף, ומדובר בתכנון מס לגיטימי לחלוטין. לפקודה מוגדר 88 שנית, במסגרת סעיף בעל מניות מהותי בין היתר כמי שמחזיק לפחות באחד 10% במישרין או בעקיפין ב- או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחבר בני אדם. אמצעי שליטה בחבר בני אדם כוללים בין היתר זכות לרווחים. כאן המקום לציין כי בהתאם להגדרת לפקודה, הזכות 88 אמצעי שליטה שבסעיף

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 15

) 2 א(א)( 62 עובד בעבור מעסיקו לעניין סעיף לפקודה, היא חזקה שאינה ניתנת לסתירה. כלומר, ככל שמתקיימים התנאים הקבועים בסעיף, יראו את ההכנסה שלגביה התקיימו התנאים כהכנסה שחלים לגביה הוראות ) לפקודה. 2 א(א)( 62 סעיף .7615/20 ראו גם החלטת מיסוי היבט ביטוח לאומי פרסם הביטוח הלאומי 29.11.2021 ביום , בקשר להכנסות 1487 את חוזר מספר חברות ארנק והכנסות שמקורן בסעיף ). בהתאם להוראות החוזר מדובר 1 (ט 3 בהכנסות שלא נוכו מהן דמי ביטוח וביטוח לאומי רואה בהפרש שבין ההכנסה שדווחה בשומה לבין ההכנסה שדיווח המעסיק כהכנסה של העצמאי וכפועל 126 בטופס יוצא ייגבה דמי ביטוח בגין הכנסות אלו. בהתאם לחוזר ביטוח לאומי הכנסה לפי א לפקודה שנקבעה 62 ) או סעיף 1 (ט 3 סעיף לפי הפקודה כשכר עבודה, יראה אותה ביטוח לאומי כהכנסה החייבת בדמי ביטוח ) לפקודה. הכנסה לפי 2 ( 2 כשכיר לפי סעיף ) לפקודה אשר נקבעה על ידי 1 ט( 3 סעיף מס הכנסה כדיווידנד, יקבל ביטוח לאומי את הסיווג שלעיל וההכנסה תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח. ) שהפקודה 1 (ט 3 א ו- 62 הכנסות לפי סעיף קובעת אותן כהכנסות חייבות, יסווגו לצורכי ביטוח לאומי כהכנסה חייבת בדמי ) לפקודה, 1 ( 2 ביטוח של עצמאי לפי סעיף וככל שהיה המבוטח עצמאי קודם לכן בביטוח לאומי תיווסף הכנסה זו להכנסתו האחרת כעצמאי.

פסיקה אין פסיקה רבה בנושא זה. אחד מפסקי 1065-09 הדין המובילים בנושא הוא עמ"ה (תל אביב-יפו) עלי בייגל נגד פקיד שומה . בפסק דין 2015 פתח תקווה שניתן בשנת זה היה המערער בעל מניות יחיד של חברת ) בע"מ (להלן: 1998 מצברי לירז שיווק ( "מצברי לירז") אשר עסקה בייבוא ובשיווק מצברים, שמנים ותוספות לרכב. מצברי לירז נקלעה לחובות ובשל כל איתר המערער משקיע, אשר סירב להיכנס למצברי לירז 22.7.03 והעדיף להקים חברה חדשה. ביום נחתם הסכם השקעה בין המשקיע לבין מצברי לירז, לפיו המשקיע ישקיע בחברה ) בע"מ 2003 חדשה – מצברי לירז שיווק ( (להלן: "החברה החדשה"), אשר תעסוק בתחום עיסוקה של מצברי לירז. ממניות החברה 51.5% המשקיע החזיק ממניותיה. 48.5% החדשה והמערער החזיק במסגרת הסכם ההשקעה נקבע כי החברה החדשה תנוהל על ידי מצברי לירז באמצעות המערער במסגרת הסכם ניהול. בצו שהוציא פקיד השומה למערער קבע כי דמי הניהול יתווספו להכנסתו החייבת של המערער ויחויבו בהתאם. בית משפט קבע כי יש לדחות את טענת פקיד השומה ולפיה יש לראות את דמי הניהול כהכנסת עבודה או לחלופין הכנסה מעסק, וזאת בין היתר בהתבסס על כך כי טענה זו סותרת את המערכת ההסכמית בין הצדדים. בית המשפט קבע כי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד וכי לא הייתה כוונה לצדדים ליצור יחסי עבודה. בית המשפט אף דחה את

מס הכנסה מאמרים

16 2023 יוני 561 ידע למידע

אם היא עונה להגדרת הסעיף בחוק. ניתן בתכנון לגיטימי נכון להחזיק חברת מעטים א לפקודה. 62 שלא תיכנס לתחולת סעיף ראוי לציין כי לעמדת רשות המיסים גם חברות שאינן עונות לחזקות הקבועות ) לפקודה עלולות להיחשב 3 (א)( 62 בסעיף חברות ארנק ככל שישנם סממנים של יחסי עובד ומעביד, ובכל מקרה רצוי ומומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום.

טענתו החלופית של פקיד השומה ולפיה המערער פעל כקבלן עצמאי וכי דמי הניהול ) 1 ( 2 הם הכנסה בידי המערער על פי סעיף לפקודה, שכן שירותי הניהול ניתנו על ידי החברה ולא על ידי המערער באופן עצמאי, התנהלות המקובלת בעולם העסקי. לסיכום מומלץ כי כל חברה אשר יש לגביה חשש שהיא עונה להגדרת חברת ארנק, תבחן

על הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות עו"ד אלי דורון; עו"ד מורן עובדיה

הפטור מוענק כאשר תקופת הנכות הכוללת ימים. 185 אשר נקבעה היא - לפחות - דהיינו, היה ותקופת הנכות הכוללת אשר ימים, לא תוקנה 185 נקבעה נמוכה מ- הזכות לפטור. הפטור ניתן עד לתקרות שנקבעו בכל שנת מס להכנסות מיגיעה אישית ולהכנסות שלא מיגיעה אישית. סך הפטור מתעדכן ) גובה 2023 מדי שנה ונכון להיום (שנת הפטור הוא כדלקמן:

) לפקודת מס 5 ( 9 בהתאם להוראת סעיף הכנסה [נוסח חדש] זכאי עיוור / לקוי ראייה או יחיד אשר נקבע לו אחוזי נכות ומעלה, 90% בוועדה רפואית, בשיעור של לפטור ממס על הכנסותיו, ובלבד שהנכות תיקבע מכוח אחד החוקים שלהלן: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק נכי מלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק ) 1 ביטוח הלאומי (פרקים ה, ט, י"ג או י"ג וחוק לפיצוי נפגעי גזזת.

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 17

169- בהקלות במסים, ניתן למלא טופס "טופס בקשה לוועדה רפואית להקלות במסים" בו יצוינו הליקויים והמחלות - בעבר ובהווה - לרבות חתימה על ויתור סודיות, וכן כל המסמכים הרפואיים המתייחסים לבקשה. שונו תנאי הזכאות 15.11.2021 החל מ- לפטור, ובהתאם ניתנת הזכאות לפטור במקרים שלהלן: ליחיד אשר נקבעה לו נכות בשיעור לפחות לפי אחד מהחוקים דלעיל, 90% כאשר במידה ונקבעה לו נכות בשיעור כתוצאה מחישוב משוקלל של כמה 90% ליקויים, אזי אחד מהליקויים צריך להיות לפחות. למקבלי קצבת נכות 40% בשיעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה), שנקבעה להם דרגת נכות באחד מהשיעורים הבאים: לפחות בחישוב 90% על ליקוי אחד, 100% משוקלל של כמה ליקויים, ובתנאי שהיו לפחות בחישוב 100% מסתכמים ב- רגיל - זאת להבדיל מתנאי הזכאות לפני אשר לא העמידו דרישה זו. 15.11.2021 לפקודת מס 160 נציין כי מכוח סעיף הכנסה יכול שכיר או עצמאי להגיש בקשה שנים שקדמו לשנה בה 6 להחזר מס (עד מוגשת הבקשה לפטור, זאת באמצעות לכל שנת מס, אליו יצרף טופס 135 טופס ופרוטוקול ועדה רפואית בה נקבעה 1516 לו דרגת נכות שיש בה לזכותו בפטור ממס גם בשנים קודמות.

365 . נקבעה נכות כאמור לתקופה של 1 ימים או יותר - תקרת המס להכנסה מיגיעה אישית למקבלי "תגמול חודשי" (נכי צה"ל ופעולות איבה) , ולמי שאינם ₪ 661,200 עומדת על ;₪ 430,800 מקבלים תגמול אישי - 185 . נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 2 ימים – תקרת הנכסה 364 ימים לבין לכל תקופת הנכות מיגיעה אישית ושאינה מיגיעה אישית ליחיד עומדת שקלים חדשים; 79,320 על . תקרת הכנסה שנתית כוללת (מיגיעה 3 אישית ושאינה מיגיעה אישית וכן מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפיקדון, תוכנית חיסכון או בקופת גמל אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שקיבל היחיד בשל פגיעת גוף) ליחיד שהכנסתו מיגיעה אישית בשנת .₪ 326,280 המס הייתה נמוכה מ- להרחבה בעניין מהי הכנסה מיגיעה אישית ) לפקודת 5 ( 9 לצורך עמידה בתנאי סעיף אידר 631/79 מס הכנסה, ראו למשל - ע"א , עמ"ה 223 ) 2 נ' פקיד שומה ירושלים, לו ( מנסור נ' פקיד 1179-05 ) (תל אביב-יפו שומה רמלה. הגשת הבקשה לקבלת הפטור נערכת - "בקשה לעדכון 1516 באמצעות טופס נכות רפואית לפטור ממס הכנסה". לבקשה לקבלת הפטור יש לצרף פרוטוקול רפואי מקורי מהוועדה הרפואית אשר קבעה את הנכות, וככל שמבקש הפטור הוא עובד שכיר - יש לצרף גם תלוש שכר אחרון. ככל שטרם נקבעה דרגת נכות אשר מזכה

מס הכנסה מאמרים

18 2023 יוני 561 ידע למידע

עמדת בית המשפט העליון בעניין הפקדות ממטבעות וירטואליים עו"ד רו"ח רמי אריה

בענייננו של ערב, בית המשפט המחוזי קבע כי סירוב הבנק אינו סביר וכי הוא לא מיליון ש"ח 2 יוכל למנוע הפקדת סך של כ- שנצברו ממכירת ביטקוין. בית המשפט העליון דחה את ערעור הבנק והותיר את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתוקף. אמנם יש רגישות הכרוכה בכל הנוגע לחשיפת הבנקים להליכים משפטיים אפשריים, ויש לאזן בין חובתו של הבנק לתת שירות בהתאם לחוק הבנקאות לבין דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל ובמדינות אחרות, וחובות ניהול הסיכונים שעל הבנקים לעמוד בהם. בית המשפט העליון היפנה להוראת ניהול , אשר עניינה ניהול סיכונים 411 בנקאי תקין הכרוכים במתן שירותים הקשורים לנכסים וירטואליים. במסגרת נוהל זה קבע בנק ישראל מבחנים לעניין הפקדת כספים שמקורם בקריפטו. אסדרה זו מחייבת משפטית ומתווה את פעילות התאגידים הבנקאיים ביחס ללקוחות פרטיים.

משקיעים וסוחרים במטבעות וירטואליים, נתקלים לא אחת בקשיים מצד הבנקים להפקיד בחשבונות הבנק את הכספים ממימוש מטבעות אלה, אף אם דווחו לרשות המסים כחוק. כעת נתן גם בית המשפט העליון את פסיקתו בנושא. סוגיה זו של סירוב בנק להפקיד כספים שמקורם במסחר במטבעות וירטואליים, נדונה בבית המשפט העליון בעניין ערב , בנק מרכנתיל דיסקונט 2963/21 (ע"א .)22.1.2023 בע"מ נ' רועי ערב, ניתן ביום מדובר בערעור אשר הוגש על ידי בנק דיסקונט על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר במסגרתו נדונה סוגיית סירוב הבנק לקבל לחשבון הבנק של המשיבים כספים אשר מקורם במסחר במטבעות דיגיטליים מסוג ביטקוין. בית המשפט המחוזי קבע כי בנסיבות שבהן יתברר כי הבנק כלל לא ביצע בדיקה קונקרטית ואף לא הצביע על חשש קונקרטי שעשוי להתקיים, הרי סירובו למתן שירות אינו סביר, ודי בכך כדי להוביל לקבלת הסעד ההצהרתי המבוקש.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 19

לפנות לערכאות משפטיות כדי להמשיך ולחייב את הבנקים לקבל כספים כאלו, ככל שניתן להוכיח את מקורם של הכספים באופן נאות. לחלופין, אנו ממליצים למי שלא דיווח על הכנסותיו ממימוש מטבעות וירטואליים, לפנות להליך גילוי מרצון לגבי הכספים המושקעים. למשרדנו ניסיון רב בקשר להיבטים המשפטיים והמיסויים החלים בעניין פעילויות במטבעות וירטואליים ובהליכי גילוי מרצון. אנו עומדים לרשותכם למידע ולהבהרות נוספות.

בית המשפט העליון הוסיף וציין כי ייתכן שתובעים רבים יפנו בעתיד לבית המשפט לקבלת סעד בנוגע להפקדת כספים אשר מקורם בקריפטו, שכן גם ההוראות המעודכנות בנוהל בנקאי תקין מותירות חלל גדול, ועדיין מאפשרות 411 לבנקים להפעיל שיקול דעת סביר ולסרב לקבל את הכספים לחשבונות הבנק. אף על פי כן, נראה כי בית המשפט העליון השאיר מרחב לשיקול דעת של הבנק להימנע מקבלת כספים שמקורם בקריפטו, אך כמובן, כנגד שיקול הדעת של הבנק, ניתן

חוקיות הימנעות מתשלום מיסים עו"ד רו"ח רמי אריה

זאת, אפילו אם העובד עבד וזכאי לתשלומי . כך השכר ובלבד שלא קיבל אותם בפועל לגבי כל תשלום המשולם במסגרת יחסי עובד-מעביד, לרבות בגין תשלומי פיצויי פרישה, דמי הבראה, תמורת חופשה ועוד. , נציב מס 9/85 בפרשת בר-זאב (ד"נ הכנסה נ' ד"ר מיכה בר-זאב, ניתן ביום ), קבע בית המשפט העליון כי 13.11.1986 מועד עיתוי החיוב במס על הכנסת עבודה של שכיר יהיה על בסיס מועד תקבול השכר בפועל, כדלקמן:

מחאת אי תשלום מיסים? חוקית לגמרי! לפי דיני המס מותר לעובד שכיר לבקש מהמעסיק לדחות את תשלום השכר או הטבות שכר אחרות שהוא זכאי להן בגין עבודתו ובכך להימנע מתשלום מס הכנסה בגין השכר שנדחה. זכות זו מוקנית גם לעצמאים ולחברות המדווחים למס על בסיס מזומן. – תשלום המס הוא לגבי עובדים שכירים נגזרת של התקבולים שהעובד השכיר מקבל מהמעסיק, במועד שהוא מקבל אותם.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

20 2023 יוני 561 ידע למידע

הכנסות מעבודה של שכיר. כך, בין היתר, (מיום 2873/16 ' במסגרת החלטת מיסוי מס "עובד שכיר ), ציינה הרשות כי 28.12.2016 מדווח על הכנסותיו לפי בסיס מזומנים – דהיינו מתחייב במס בישראל על הכנסותיו . במועד בו התקבלו ההכנסות בפועל בידיו" לאור האמור לעיל, ניתן להסיק כי כל עוד לא קיבל העובד את הכנסתו ממעסיקו, לא 164 קמה חובת הניכוי במקור לפי סעיף לפקודה – ואין חובה לשלם את המס על הכנסה שטרם התקבלה. – המדווחים למס על לגבי עצמאים וחברות בסיס מזומן, ואלו הם נותני שירותים אשר אינם מוכרים מוצרים במסגרת עסקם, יכולים אף הם לבקש לדחות את התקבולים שהם זכאים להם ולשלם את המיסים, לרבות את המע"מ שיחול רק במועד שבו יקבלו את התקבול בפועל. במילים אחרות, הקריאה למחאת מיסים כדי שלא ישולמו לקופת המדינה, ותבוצע על ידי שכירים או על ידי עצמאים וחברות המדווחים על בסיס מזומן ומסכימים לדחות את מועד קבלת שכרם או הכנסתם, היא חוקית לגמרי.

"כלל ידוע בדיני מס הכנסה הוא כי שכיר נישום לפי שיטת המזומנים, בשיטה זו נקבע תאריך ההכנסות או ההוצאות להיות התאריך בו התקבל או הוצא הכסף במזומנים. זאת, כמובן להבדיל מן השיטה המסחרית שבה נקבע תאריך ההכנסה או ההוצאה לפי היום, שבו נוצרו הזכות לקבל הכנסה או החיוב להוציא הוצאה..." , מאיר שרגאי 1222-03 בפרשת שרגאי (ע"מ , ניתן ביום 1 נ' פקיד שומה תל אביב יפו ), התייחס בית המשפט המחוזי 26.12.2012 לעיתוי חיוב במס של שכיר כאשר התמורה שולמה ב"שווה כסף", כדלקמן: "... גם בדיווח על הכנסה על בסיס מזומן, ברי כי אין הכוונה שרק הכנסה שנתקבלה במטבעות של ממש תיחשב כהכנסה לצורכי מס. גם תמורה ששולמה לנישום בשווה-כסף, כלומר בנכס או בזכות הניתנים למימוש באופן מיידי בשווי הנקוב שלהם, עשויה להוות הכנסה על פי שיטת המזומנים ". גם רשות המיסים, בהחלטות מיסוי שונות, התייחסה למועד עיתוי החיוב במס על

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 21

כדאיות נטילת הלוואות מהחברה לעומת הלוואות מבנקים עו"ד רו"ח רמי אריה

, שבמסגרתה נקבע 2023 ריבית), התשפ"ג- , לעניין 2023 כי שיעור הריבית לשנת המס לשנה. 3.87% (ט), יהיה בגובה של 3 סעיף ואולם כיום, בעת נטילת הלוואה מבנקים בישראל, גובה הריבית עומד על שיעור לשנה ויותר. המשמעות היא 8% - 6% של כי כדאי ליטול הלוואה מהחברה בשיעור ריבית נמוך לעומת הריבית המוצעת על ידי הבנקים. (ט) 3 בנטילת ההלוואה מהחברה יחול סעיף לפקודה הקובע ריבית קבועה בשיעור של לשנה בלבד, והוא חל על אדם אשר 3.87% מימש זכות לרכישת נכס או שירות במחיר נמוך ממחיר השוק, או קיבל הלוואה בלי ריבית או בריבית בשיעור נמוך מן השיעור שנקבע, יראו את ההפרש כהכנסה בידיו, בהתאם לאמור בסעיף. כיום מדובר בשיעור ריבית הנמוך ממחיר השוק, ולכן עתה כדאי לקחת את ההלוואה דווקא מהחברה ולא מהבנק. ) 1 (ט 3 נכנס לתוקף סעיף 2017 בשנת לפקודה, ולפיו הלוואה שנלקחה על ידי בעל שליטה בחברה, תוחזר עד תום שנת המס העוקבת, אחרת ייחשב סכום ההלוואה

(י) לפקודה קובע כי אדם אשר 3 סעיף נתן הלוואה, והלוואה זו נרשמה בפנקסי חשבונות שנוהלו לגבי הכנסה אשר לגביה היו חייבים לנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה, או חבר בני אדם שנתן הלוואה, וההלוואה היא בלא ריבית או בריבית נמוכה מן השיעור שנקבע, יראו ) 4 ( 2 את הפרש הריבית כהכנסה לפי סעיף לפקודה בידי נותן ההלוואה. זאת ובלבד שמתקיימים "יחסים מיוחדים" בין נותן ההלוואה לבין מקבל ההלוואה, לרבות יחסים שבין אדם לקרובו, וכן שליטה של צד אחד להלוואה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים להלוואה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר. פורסמה ברשומות הודעת 16.3.2023 ביום מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין , שבמסגרתה 2023 (י)), התשפ"ג- 3 סעיף , 2023 נקבע כי שיעור הריבית לשנת המס לתקנות מס הכנסה 2 הקבוע בתקנה (י)) 3 (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף לשנה. 2.9% יהיה בגובה של פורסמה 18.1.2023 במקביל, ביום ברשומות הודעת מס הכנסה (קביעת שיעור

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

22 2023 יוני 561 ידע למידע

לפקודה, אשר מחיל ריבית קבועה בשיעור לשנה בלבד, כמחצית הריבית 2.9% של המקובלת כיום בהלוואות מבנקים. מכאן כי לאור עליית שיעורי הריבית בהלוואות מהבנקים וגם באשראי השוטף, כדאי דווקא לשקול לקחת הלוואות מהחברה, כל מקרה לגופו.

לחלוקת דיווידנד או למשכורת. כלומר, לכל היותר ניתן לקחת את ההלוואה בריבית דנן למשך של עד שנתיים (או חודשיים בתנאים מסוימים). סעיף זה אינו חל על הלוואה שניתנה לתכלית עסקית בלבד של המקבל. (ט) לפקודה אינו 3 במקרים שבהם סעיף חל, לרבות במקרים נוספים המוגדרים (י) 3 (י) לפקודה, יחול דווקא סעיף 3 בסעיף

אובדן קוד לארנק קריפטו – הפסד הון?

רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס

ככלל, קיימות פסיקות הנוגעת לעיתוי הכרה בהפסד הון בין צדדים קשורים, אשר לדעתנו יכולות להוות את הבסיס לדיון בדרכים להתמודדות עם הבעיה המוצגת במבזק זה. לא נדון במאמר זה בסוגית מועד ההכרה בהפסד הון, שלגביה ניתן לקרוא בהרחבה במאמר קודם בנושא. נבחן רעיונות לעניין ההכרה בהפסד הון, ונדגיש כי אין "פתרון בית ספר" - זאת משום שהוכחת אובדן המפתח כרוכה בממד של אמון מצד פקיד השומה כי אירוע זה אכן התרחש.

כמי שגדל במשפחה בת ארבעה בנים, רבות עסקתי בשאלה הנצחית – כיצד אוכל להוכיח שאין לי אחות? באופן דומה, כיצד יוכל אדם אשר איבד את הגישה לארנק קריפטו בבעלותו (המפתח אבדו לו הפרטי, הסיד וכו'), להוכיח שאכן הפרטים הללו? אותם אבדו לו כיצד יוכל להוכיח מתי הפרטים? מלבד עוגמת הנפש הכרוכה באירוע שכזה, ולמעשה באבדן ההשקעה כולה, עולה ביתר שאת השאלה - האם ניתן לדרוש בגין אובדן זה הפסד הון, ואם כן – מתי?

הכותבים - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 23

וביצע מספר רב של פעולות ביום, והחל מיום מסוים חדל לפעול כלל. האם מדובר באינדיקציה אובייקטיבית לאובדן פרטי הזיהוי? לדעתנו, מבחינת יתר הנסיבות, הדבר בהחלט יכול להוות בסיס לטענה כי מדובר באובדן, ולכן – בהפסד הון. מכל מקום נזכיר כי אם נרצה להכיר בהפסד הון, יש צורך להגיש דוחות למס הכנסה בזמן, דבר התקף לאנשים אשר איבדו את . 2022 פרטי הזיהוי בשנת נשאלת השאלה – מה יקרה אם אותו אדם שפקיד השומה השתכנע באבדן הקוד שלו והכיר בהפסד ההון שלו, נתמזל מזלו ו"בדרך נס" מצא את פרטי הזיהוי? התשובה לכך היא בדומה לעולם שמחוץ לעולמות הקריפטו – בדומה לנכס שנגנב, ולאחר זמן מה נתפסו הגנב והנכס. הרעיונות המוצעים מהווים דוגמאות בלבד ונועדו לאפשר מתן פתרון נקודתי למקרים הספציפיים. בעולם הקריפטו השינויים תכופים מאוד ויש להתאימם לעולם המס השגרתי יותר. למשרדנו פתרונות יצירתייםבנוגע לעוסקים בתחום הקריפטו – בנוגע להפסדים, דיווח על הכנסות קריפטו ומגוון סוגיות אחרות.

לדוגמה, במקרים שבהם יש ארנק שהוא מולטי סיג (הדורש יותר ממפתח פרטי אחד כדי לבצע בו פעולות, בבעלות מספר אנשים), יש חשיבות לנסיבות שבהן התרחש אירוע ה"היעלמות" של האנשים במחזיקים בקוד. למשל, במצב שבו שלושה אנשים מחזיקים בקוד ונדרשים שניים כדי להשלים את הקוד. אם נתאר מצב תיאורטי שבו נהרגו שניים מתוך השלושה ולא ניתן לשחזר את הקוד – נסיבות כאמור מהוות ראיה חזקה. כמובן, רשות המיסים עשויה לטעון כי הקוד עדיין מוחזק במלואו על ידי הבעלים – ואז נחזור לשאלה "איך אוכיח שאין לי אחות"… דוגמה נוספת היא שמירת הקוד על ידי ארנק קר (כגון לדג'ר או טרזור) ששמור בכספת. אך מה לעשות? רעידת אדמה גרמה לאובדן הבניין על תכולתו. ניתן להניח את דעתו של פקיד השומה גם על ידי אופי הפעילות, מתוך שימוש בפתרונות מבוססי בלוקצ'יין: כל אחד יוכל לראות מתי בוצעה הפעולה האחרונה בכתובת באמצעות דפדפנים ייעודיים. בניגוד לבנק שבו כל הפעולות חסויות, בעולם הקריפטו ההיפך הוא נכון – הכול גלוי, מלבד זהות בעל הארנק/ כתובת. למשל במקרה שבו אדם היה פעיל,

מס הכנסה מאמרים

24 2023 יוני 561 ידע למידע

פיצול הפקדות בין קרן פנסיה לקופת גמל (האפשרות הנוספת) נדב טסלר

בשנים האחרונות גוברת הנטייה להעביר הפקדות מקרן הפנסיה אל קופות הגמל. כיצד תשלבו בין שני מוצרי החיסכון הפנסיוני ותשמרו על גובה הכיסוי הביטוחי. העמדה המרכזית של המצדדים בעברת הכספים מקרן פנסיה לקופת הגמל היא שהתשואה שניתן להשיג בשוק ההון גבוהה בהרבה מהתשואה אותה ניתן להשיג בקרן הפנסיה. השבוע החלטתי להציג עמדת ביניים בניהול החיסכון הפנסיוני, חלוקה טיפה אחרת בין קרן פנסיה לבין קופת גמל. הגישה המסורתית לפיצול הפקדות בחיסכון הפנסיוני כיום נהוג להפקיד כספים לקרן פנסיה, כאשר חוסכים עם שכר העולה על תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מחפשים מוצרים פנסיונים משלימים אליהם ניתן להפקיד את הכספים, פיצול זה מפצל את השכר לרוחב. שקלים לקרן פנסיה 23,000 שקלים יפקיד עד לשכר של 25,000 לדוגמא חוסך עם שכר של שקלים הוא יפקיד לקרן פנסיה משלימה, לקופת גמל או תכנית ביטוח, 2,000 ושכר של- כאשר השיקול לאן להעביר את הכספים עשוי להשתנות מחוסך לחוסך. הפקדה בגישה המסורתית תראה ברוב המקרים בצורה הבאה:

מוצר נוסף ש"ח 2,000

קרן פנסיה מקיפה

ש"ח 23,000 ש"ח 1,380 ש"ח 1,495 ש"ח 1,916 ש"ח 4,791

שכר

ש"ח 120 ש"ח 130 ש"ח 166 ש"ח 416

עובד 6%

מעסיק 6.5% פיצויים 8.33%

סה"כ

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 25

בגישה הזאת החוסך משלם דמי ניהול מינימליים על החיסכון הפנסיוני ורוכש כיסויים ביטוחים במחירי עלות.

גישה נוספת : הפקדת הפיצויים לקופת הגמל והתגמולים לקרן הפנסיה הגישה הנוספת היא עמדת ביניים בין אלה הסבורים שיש לנהל את החיסכון הפנסיוני בקרן הפנסיה לבין אלה הסבורים שיש להעביר את הכספים לקופת הגמל. הגישה הנוספת נוגעת לאופן ניהול כספי הפיצויים. מהחיסכון הפנסיוני והם לא מהווים פרמטר באופן החישוב 50% כספי הפיצויים מהווים ב- של הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה. חוסכים שרוצים להגדיל את החשיפה שלהם לשוק ההון יכולים להעביר את כל ההפקדה של כספי הפיצויים לקופת הגמל ואת כספי התגמולים להשאיר בקרן הפנסיה. שימו לב ! כיום לא ניתן לנייד כספי פיצויים מקרן פנסיה לקופת גמל. לכן תצטרכו לנקוט ● הגדלת החשיפה לשוק ההון וגם המשכת זכאות לאג"ח מיועדות בקרן הפנסיה ● אפשרות להגדלת השכר המבוטח בקרן הפנסיה במסגרת מגבלת התקרה ● אין פגיעה בכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה ● כיסוי ביטוחי מלא למקרה של מוות ● בנוסף, במקרה של מוות מלבד הקצבה מקרן הפנסיה השארים יקבלו כסכום חד פעמי את כספי הפיצויים מקופת הגמל בגישה הזאת לגבי ההפקדות החדשות בלבד. יתרונות להפקדת כספי הפיצויים לקופת הגמל

מס הכנסה מאמרים

26 2023 יוני 561 ידע למידע

25,000 חוסכים בעלי שכר העולה על התקרה מקבלים יתרון נוסף, במקום לפצל שכר של שקלים בין קרן פנסיה למוצר אחר. הם יבטחו את מלא השכר בקרן הפנסיה ואת כספי הפיצויים יפקידו בקופת פיצויים אישית.

דוגמה לדוח הפיצול שיש להעביר למעסיק:

קופת גמל

קרן פנסיה

ש"ח 25,000

ש"ח 25,000 ש"ח 1,500 ש"ח 1,625

שכר

עובד 6%

מעסיק 6.5% פיצויים 8.33%

ש"ח 2,082 ש"ח 2,082

ש"ח 3,125

סה"כ

במקרה הזה, כל רכיבי התגמולים מופקדים לקרן הפנסיה ורכיב הפיצויים מופקד לקופת פיצויים אישית. חסרונות בהפקדת כספי הפיצויים לקופת הגמל ● בחלק מהמקרים נדרש אישור המעסיק לשינוי מסלול השקעה לרכיב הפיצויים ● בשל העברת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה לקופת גמל, עלות כיסוי הביטוחי לשארים תגדל. ● במרבית המקרים דמי הניהול על הצבירה בקופת הגמל יהיו גבוהים יותר מאשר בקרן הפנסיה ● במקרה של אבדן כושר עבודה, לא יתבצע שחרור מהפקדות על רכיב הפיצויים ● בכל מעבר בין מקומות עבודה תיפתח קופת גמל חדשה להפקדות ● לא ניתן לנייד את קופת הגמל עם רכיב הפיצויים בין החברות והופכים ללקוחות שבויים. חיסרון נוסף יהיה בפרישה, כיום לא ניתן להוון בגיל פרישה פיצויים ללא היוון מקביל של כספי תגמולים. חוסכים להם כספי פיצויים בקופת גמל יאלצו למשוך את הכספים כסכום חד פעמי ולפגוע בפטור על קצבת הזקנה או להעביר את הכספים לקופה משלמת קצבה ולקבל קצבה מכספי הפיצויים.

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 27

למי שצבר סכום משמעותי ברכיב הפיצויים עשויה להיות אפשרות נוספת בפרישה והיא הוצאת כספי התגמולים מקרן הפנסיה והעברה של כספי הפיצויים. בצורה הזאת תקבלו קצבת זקנה מרכיב הפיצויים ואילו את כספי התגמולים תניידו אל קופת הגמל להעברה בין דורית (הורשה) פטורה ממס. חשוב לי להדגיש שהמאמר לא מהווה המלצה להעברת כספים מקרן פנסיה לקופת גמל. ומומלץ לבצע שינויים במוצרים הפנסיונים רק לאחר פגישה עם בעל רישיון מתאים.

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד 2023- עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג

במשמרת שניה או שלישית, וזאת אם המעסיק משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרות אלה. התקנות עמדו 38 והוארכו מכח סעיף 2022 בתוקף עד תום . 2023 בפברואר 15 לחוק יסוד: הכנסת עד במסגרת התיקון הוארך תוקפן של התקנות .31.12.2024 שלעיל עד ליום הסכומים בהתאם 1.1.2023 החל מיום ללוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה, הם כדלקמן: לחודש. ₪ 11,540 תקרת ההכנסה – לחודש. ₪ 1010 - עד 15% זיכוי בשיעור

הארכת תוקף התקנות המאפשרות זיכוי ממס בגין עבודה במשמרות שניה או 2024 שלישית במפעלי ייצור עד סוף שנת פורסמו ברשומות תקנות 11.5.2023 ביום מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד 2023 עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג- (להלן "התיקון") עפ"י פקודת מס הכנסה, מוסמך שר האוצר לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה באישור ועדת הכספים, לקבוע בתקנות הטבה לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, כהגדרתה בסעיף, במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית, כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה. במסגרת תקנות מס הכנסה, נקבע זיכוי מהכנסה מעבודה 15% מהמס בשיעור של

קובץ תקנות מספר פורסם ברשומות 11.5.2023 ביום 10462

מס הכנסה מאמרים

28 2023 יוני 561 ידע למידע

מכירת מניות ותניית אי תחרות: בחשש תחרות אמיתי, ניתן לקבוע שווי ולפצל התמורות רו"ח רונית בר

התחרות לצד רכישת המניות, תוך קביעת שווי ודרישת עלות תניית אי התחרות בהפחתה בידי הרוכשת, בשתי העסקאות שנדונו. העובדות העיקריות בקצרה: העוררת, גוטקס סווימור ברדרס בע"מ (להלן: "סווימוור") עסקה בשני תחומי פעילות: האחד, ייצור ושיווק בגדי ים, והאחר, זיכיון לשיווק מותגי זארה בישראל, באמצעות שותפות רשומה ("שותפות מותגים"). בעלי המניות (בשרשור) בסווימוור היו ), ושני יחידים 50% חברת אפריקה ישראל ( - באמצעות חברה בבעלותם (להלן: "היחידים" ו"חברת קנדה", בהתאמה). , בעקבות סכסוך בין אפריקה 2008 במהלך ישראל ליחידים וכן בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שפגע קשות באפריקה ישראל, החליטה אפריקה ישראל למכור 50% לחברת קנדה את זכויותיה בסווימוור ( מיליון 50 במניות) בתמורה לסך כולל של כ-

נושא פיצול התמורה בעסקאות למכירת מניות וקביעת תמורה נפרדת עבור נכס נוסף שנמכר והוא "תניית אי תחרות" נדונו רבות בפסיקה, הן מצד המוכר – לרוב משיקולי שיעור המס שיחול בעסקה, והן מצד הרוכש – משיקולי דרישת הפחתת עלות תניית אי התחרות כהוצאה. פקידי השומה טוענים לרוב כי המהות בעסקת רכישת מניות היא רכישת המניות עצמן ויתר רכיבי התמורה הם בבחינת "טפל ההולך אחר העיקר". בעבר אף נעשו כמה ניסיונות לתיקון פקודת מס הכנסה בנושא זה, אולם התיקונים לא חוקקו בסופו של דבר. ניתן בבית המשפט המחוזי 27.3.2023 ביום פסק דין בעניין גוטקס סווימוור (ע"מ ). פסק הדין עוסק בשתי 61394-10-15 עסקאות מהותיות שנחתמו, וכולל כמה סוגיות. מפאת מורכבות העסקאות והסוגיות שנדונו, נעסוק במאמר זה רק בסוגיית פיצול התמורה בעסקה ורכישת תניית אי

www.ahec tax.co.il- הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 יוני 561 ידע למידע 29

בשאלה האם תניית אי התחרות היא אותנטית, בוחן בית המשפט אם היה חשש ממשי מפני תחרות עתידית של אפריקה ישראל, ומאשר בהסתמך על עובדות המקרה: . אישור הממונה על ההגבלים העסקיים 1 אשר בחנה את העסקה לעומקה, וקביעתה כי יש לאשר אי תחרות לחמש שנים - תקופה ארוכה מהמקובל (בדרך כלל מאשרת עד ארבע שנים), זאת בשל החשש מתחרות מצד אפריקה ישראל, גם עקב הידע שהיה לה מכוח היותה שותפה. . נוסף על כך מציין בית המשפט כי 2 שוכנע שכיוון שפעילות זארה הייתה מצליחה ורווחית ונמכרה על ידי אפריקה ישראל בלית ברירה, היה חשש שהיא תנסה להשיב אליה את הפעילות לאחר שתתייצב כלכלית. יש לבחון . בית המשפט קבע כי: " 3 את החשש מפני תחרות מבחינה אובייקטיבית ממשקפיה של הרוכשת, שאיננה מודעת לכוונותיה " (פסקה הסובייקטיביות של המוכרת. .) 61 שעה . בעניין השווי קבע בית המשפט: " 4 שהמשיב לא העמיד חוות דעת נגדית משל עצמו, אין מקום שבית המשפט יעשה מלאכתו של המשיב ויכמת ." בעצמו את השווי לאחר שבית המשפט שוכנע כי תניית אי התחרות היא אותנטית וכי יש להתיר

מיליון דולר) שולם מיידית, 42 דולר. רובו ( והיתרה הותנתה בתוצאות העסקיות של סווימוור. העסקה תכלול תניית נוסף על כך הוסכם כי שנים, שתמנע מאפריקה 10 אי תחרות ל- . נקבע כי שווי ישראל להתחרות בסוימוור תניית אי התחרות ייקבע על ידי מעריך שווי חיצוני. חשוב לציין כי הצדדים פנו במקביל לממונה על ההגבלים העסקיים אשר קבעה כי קיים חשש מתחרות מצד אפריקה ישראל, והתירה לצדדים להתקשר בהסכם אי תחרות, אולם לחמש שנים בלבד. נוסף על כך התחייבה אפריקה ישראל כי לא תתנגד להארכת תניית אי התחרות לחמש שנים נוספות. לאחר קבלת החלטת הממונה קבע מעריך השווי את שווי תניית אי התחרות על סך עוד חשוב לציין כי מיליון ש"ח בקירוב. 38 סווימוור (ולא חברת קנדה) היא זו שרכשה ושילמה עבור תניית אי התחרות, וכי סכום זה נתבע על ידה בניכוי כהוצאות פחת . פקיד השומה למשך תקופת אי התחרות סירב להתיר סכום זה כהוצאה. בית המשפט קבע בהסתמך על הלכת בית )8294/14 המשפט העליון גנגינה (ע"א אין מניעה ) כי 834/96 והלכת הולצמן (ע"א לפצל בין התמורה ששולמה עבור המניות לתמורה עבור תניית אי התחרות, אף אם נחתמה במסגרת הסכם רכישת המניות, ובלבד שיוכח כי תניית אי התחרות היא אותנטית.

מס הכנסה מאמרים

30 2023 יוני 561 ידע למידע

בעובדות מקרה זה קובע בית המשפט כי לא שוכנע כי מדובר בהסכם אי תחרות אותנטי: . בכל הנוגע לחשש מתחרות על זיכיון 1 גאפ, פעילות גאפ הייתה הפסדית והמוכרת ניסתה "להיפטר" ממנה, ולכן אין היגיון או חשש שתנסה לשוב .) 184 ולרכוש אותה (פסקה . כלל פעילות אלביט (המוכרת) בתחום 2 האופנה נכשלה, ולא הייתה כוונה להמשיך להשקיע בתחום. נציג אלביט אישר בחקירתו כי היה אדיש לגבי הסכם אי התחרות. . הסכום נקבע על ידי הרוכשת 3 כשהמוכרת אדישה לו. פסק הדין נותן הזדמנות נדירה למדי לבחון את סוגיית תניית אי התחרות בשני מקרים ומשני קצוות: האחד מקבל את אישור בית המשפט כאותנטי, כלכלי ומשכנע; ואילו האחר נדחה, כיוון שהמוכר היה אדיש והסבירות שיתחרה הייתה נמוכה. בנושא זה, ככל שיוכח בעובדות אובייקטיביות ובגיבוי נתונים כלכליים כי החשש מפני תחרות הוא סביר, כן יעלה הסיכוי לקבלתו.

את הוצאות הפחתתה בניכוי, בחן בית המשפט את השאלה למי יש לייחס את עלות רכישת תניית אי התחרות – האם לחברה הרוכשת (חברת קנדה) או לחברה הנרכשת (סווימוור) ששילמה עבורה ובה מתקיימת הפעילות? בית המשפט קבע כי כיוון שתשלום אי התחרות לא היה חלק ממהלך העסקים של סווימוור, שהייתה בעלת הזיכיון והמשיכה להחזיק בו, וכיוון שהאינטרס העיקרי הוא לרוכשת המניות, ותניית אי התחרות נועדה להבטיח את הממכר, הרי הוצאות הפחתת עלות תניית אי התחרות יותרו בניכוי לחברת קנדה, הרוכשת, ולא לחברת סווימוור (בהתאם לזכאותה לניכוי הוצאות כאמור על פי כל דין). גם בעסקה המורכבת האחרת שנדונה בפסק הדין, רכשה סווימוור את מניות מיליון 51 חברת אלביט מסחר (עלות: כ- ש"ח), אשר בין היתר, הייתה בעלת הזיכיון לשיווק המותג "גאפ" בישראל. נוסף על כך, הוסכם על תשלום עבור אי שניכתה תחרות בסך שישה מיליון ש"ח החברה הנרכשת מהכנסתה. פקיד השומה סירב להתיר גם את הפחתת הסכום הזה כהוצאה.

מס הכנסה פסקי דין

2023 יוני 561 ידע למידע 31

חברת בנייה שעסקה בפרויקט הניתן לפיצול לעבודות נפרדות זכאית למענק קורונה - פס"ד ביננפלד עו"ד שוש גבע

22833-07-22 תקציר עמ"נ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: מדינת ישראל המערערת: י"ג ביננפלד חברה לבנייה בע"מ המשיבה: 28.3.2023 : ניתן ביום

בהתאם 2020 תקופת הזכאות מאי-יוני לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה). בקשתה לקבלת מענק נדחתה, ולאחר מכן נדחתה גם השגה שהוגשה מטעמה. הטעם לדחיית ההשגה א' 8 היה כי בחישוב הכנסתה חל סעיף לפקודת מס הכנסה, בשל עבודה מתמשכת חודשים, ולפיכך 12 שמשך ביצועה עולה על חל עליה החריג בחוק, הקובע כי היא אינה זכאית למענק. בהחלטת הוועדה נקבע כי השאלה העיקרית שיש להכריע בה היא האם עבודת הבנייה של המשיבה בקיבוץ גברעם היוותה יחידת עבודה אחת לעניין א' לפקודת מס הכנסה, או 8 תחולת סעיף עבודות נפרדות. בהחלטת 48 שמא מדובר ב- הוועדה נקבע כי את עבודות הבנייה בקיבוץ ניתן לחלק לתתי יחידות אשר בגין כל אחת מהן שולמה למשיבה תמורה ספציפית

המחוזי דחה את עמדת רשות המסים ואישרר את החלטת ועדת הערר לענייני קורונה בקבעו כי חברת בנייה זכאית למענק קורונה. כאשר מדובר בפרויקט הניתן לפיצול לעבודות נפרדות, אשר מתומחרות ומשולמות באופן נפרד, הרי אותן עבודות נפרדות יכולות להיות מושפעות ממשבר כלכלי זמני, ולפיכך, ראוי ליתן מענק. עסקינן בערעור שהגישה רשות המיסים על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות של עסקים, שבגדרה התקבל ערר המשיבה באופן חלקי. המשיבה היא חברת בנייה העוסקת בבנייה למגורים במגזר הכפרי. המשיבה הגישה בקשה למענק הוצאות קבועות בגין השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

32 2023 יוני 561 ידע למידע

א' 8 אשר עשויים להיכנס בגדרו של סעיף שלעיל, הם קבלנים מבצעים, להבדיל מקבלנים בונים אשר ביחס אליהם חלה א(ג) לפקודה. בפסק הדין 8 הוראת סעיף בעניין מגדלי ברקת 514772-06-22 בעמ"נ נקבע: "כך לדוגמה, מי שנקשר עם לקוח בחוזה הכולל שירותים נפרדים הניתנים שוב ושוב או עבודות שונות ונבדלות המתמשכות יחדיו פרק זמן העולה על שנה, אך הניתנים להפרדה ברורה ואשר בגינן מתקבל תשלום נפרד, בהחלט יתכן א לפקודה." 8 כי לא יחול בעניינו סעיף מידת התערבותו של בית המשפט בדונו בערעור מנהלי על החלטות ועדות ערר היא מצומצמת. כלל זה נכון ביתר שאת, שעה שמתבקשת התערבות בממצאים עובדתיים, או בקביעות מקצועיות, שהן בתחום מומחיותה של ועדת הערר. כאשר מתגלה טעות מהותית במסקנה משפטית, להבדיל מקביעה עובדתית, הנובעת מהערכה שגויה של הממצאים שהונחו בפני הוועדה, תידרש התערבותו של בית המשפט. יש חשיבות לשאלה האם המשיבה יישמה במסגרת הדוחות הכספיים את א' לפקודת מס הכנסה. יישום כזה 8 סעיף של המוסד הישראלי 4 מתבצע על פי תקן לתקינה בחשבונאות, הדומה במהותו א' לפקודה. במקרה דנן טענה 8 לסעיף המשיבה כי אין מחלוקת כי היא דיווחה על הכנסותיה והוצאותיה למס הכנסה על בסיס הכנסות והוצאות בפועל ולא על פי שיטת האומדנים. ועדות הערר עמדו בעבר על האבחנה בין קבלנים המבצעים עבודה לפי הסכם פאושלי, שבמסגרתה התמורה הכוללת בגינה נקבעה מראש בהסכם,

ונפרדת על ידי כל אחד מן המשתכנים. עוד נקבע כי הכנסותיה של המשיבה פחתו באופן ניכר ואין לכך הסבר סביר אחר מלבד התפשטות מגפת הקורונה. עקב התנודתיות בהכנסות המשיבה החליטה הוועדה כי יחושב מחזור בסיסי חלופי לפי ממוצע , המפחית במעט את 2019 הכנסות בשנת נתוני תקופת הבסיס של המשיבה. בהתאם לכך התקבל ערר המשיבה באופן חלקי. לטענת רשות המסים, הוועדה טעתה בכך שקבעה כי ניתן לפצל את פרויקט הבנייה בקיבוץ גברעם לתתי יחידות המגורים שנבנו עבור כל משפחה ולפצל כל בנייה של יחידת מגורים לשלבי הבנייה. על פי קביעת הוועדה עצמה, מדובר בחוזה אחד עם הקיבוץ. המשיבה לא הוכיחה קיומו של קשר סיבתי בין ירידת המחזורים לנגיף הקורונה, המהווה תנאי מקדמי להוכחת זכאות לקבלת המענק. לטענת המשיבה, כאשר העבודה מופרדת בהסכם ההתקשרות לחלקים קצרי מועד, העוסק אינו נדרש לדווח על בסיס של א' אינו חל עליו בחישוב 8 אומדן ולכן סעיף הכנסתו, שכן אין לו כל השפעה על חישוב ההכנסה. בית המשפט פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי חוק הסיוע הכלכלי החריג מתחולתו עוסקים א' 8 המדווחים לפקיד השומה לפי סעיף לפקודה, כאשר על פי הדין הכנסותיהם של עוסקים כאמור מדווחות לפקיד השומה על פי אומדן של אותו חלק מהעבודה שבוצעה בשנת המס שבגינה הוגש הדיווח. קבלנים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software