מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

מהדורה דיגיטלית

קיימון

מחקר הוראה שינוי מחוללים ... בקרוב

2022 חורף מהדורת

Sustainability.huji.ac.il מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות

התקיימה ועידת ישראל לאקלים 23/2/22 ב שערכו "הארץ" והאוניברסיטה העברית

מחקר

תחומיים רב מחקרים . באוניברסיטה חוקרים של חדשים פעולה בשיתופי תמיכה לפרטים . השנה במימון זכו הצעות ארבע מעודכנים הישארו – באפריל יצא ג " לתשפ קורא קול בתחום למחקר קורא לקול שהוגשו להצעות השיפוט תהליך החל . שונות מדיסציפלינות חוקרים של שיתוף - האנרגיה ריכוז על מנדלר ודני פייטלסון ערן , קרן ניר לפרופסורים תודה . השיפוט הליך

מזון באבטחת מחקר לדוגמא

גוריון בן אוניברסיטת עם פעולה שיתוף - לקיימות״ ״שותפות של אקלים׳ ושינויי לקיימות ספר מה׳בית חוקרים עם משותפים במחקרים תמיכה . למימון יזכו הצעות ארבע . גוריון בן אוניברסיטת . השיפוט הליך ריכוז על הלמן יעל לד״ר תודה ש " ע וסביבה מזון , לחקלאות בפקולטה באייר א׳ 2/5/22 - ב יתקיים משותף כנס . מעודכנים הישארו סמית . ה רוברט

בקיימות ראשון ממומנים ות . סטודנטים ארבעה . הקיימות בתחום יישומיים בפרויקטים ראשון לתואר סטודנטים לשילוב תכנית להרחבה . זו תכנית במסגרת פרמיה לשלם מוכנים משקיעים מה על חוקרים ) עסקים מנהל ( זיו - שוורץ מרים ר " וד פלדמן רונן ' פרופ לדוגמא באמת היא כאשר או , וסביבתיות חברתיות מטרות מקדמת שהיא אומרת חברה כאשר - המניה במחיר . וסביבתיים חברתיים בעניינים בפועל עושות חברות מה המודדים נתונים יבחן המחקר . אלו מטרות מקדמת

Fast track . יישום עם בשיתוף ) שונים בשלבים ( solution oriented מחקרים קידום . יישומים למחקרים רעיונות להגיש מוזמנים

הוראה

בסביבה מתקדמים ללימודים הספר בית

מחקר הוראה שינוי מחוללים ... בקרוב

מלגות להרחבה הספר בית מטעם מלגות מגוון חולקו השנה

מחקר לתלמידי המיועדת מלגה לישראל״ הנשים ״ליגת קרן . זכו סטודנטים עשר שנים . הסביבה בתחומי שני בתואר מצויינים בתחומי הטבע ממדעי לסטודנטיות מלגה פיתון״ ״יעל ע״ש קרן . זכו דוקטורנטיות שלוש . הסביבה . ״חברה״ בתחום קורא קול ראו הצטיינות מלגות

זוכי מלגת קרן״ליגת הנשים לישראל״

זוכות מלגת קרן ע״ש יעל פיתון

קורסים ותארים ראשון לתואר הרחב במובן הקיימות בתחום קורסים 100- כ לפרטים . מתקדמים

סדנאות סיור נערך 2021 נובמבר במהלך : שני לתואר מקצועית בין סדנה בגולן הרוח טורבינות בעקבות ימים שלושה בן ייחודי אקדמי שהתקיימה ' הסביבה לבעיות מקצועית בין סדנה ' הקורס במסגרת . פישהנדלר איתי ' פרופ בהנחיית בסביבה מתקדמים ללימודים ס " שבי ברציפות השמינית השנה זו לימוד תחומי ממגוון סטודנטים יחד המפגישה הסדנה את מקיים נבחרת סביבתית בעיה במורכבות לימודית חווייתית להתנסות להרחבה . בישראל סוגיות עם התמודדות : שלישי לתואר הסביבה בתחומי סדנה ממגוון חוקרים של פעולה שיתוף דורשת מורכבות סביבתיות . מנדליק יעל ר " וד פייטלסון ערן ' פרופ בהנחיית הסדנה . תחומים הדוקטורט בלימודי הדיסציפלינרי המיקוד את לאזן הסדנה מטרת הסדנה תיערך השנה גם . תחומיים רב פעולה לשיתופי בסיס ולהוות האורגנית הנושא בחוות חווייתיים רצופים לימוד ימי שלושה במשך החוקרים שונות מפקולטות דוקטורנטים בה וישתתפו " סיני טור " להרחבה . סביבה תחומי של רחב במגוון

מחוללים שינוי

בקהילה דגל פרוייקטי . ) בהרצה פרוייקט ( האקלים משבר סביב קהילתי )citizen science( אזרחי מדע למוזיאון חברנו , ובעולם בארץ סביבתי אזרחי מדע בתחום מובילים פרוייקטים בהשראת , מדעית בפעילות תושבים לשיתוף ייחודי לפרוייקט ירושלים ולעיריית בלומפילד ש " ע המדע ידע לקהילה להנגיש נועד הפרוייקט . אקלימיים סביבתיים אתגרים עם מקרוב להיכרות ככלי נתונים ועיבוד איסוף , מדידה באמצעות , בריאותיים - סביבתיים לאתגרים באשר והבנה מבוססי פתרונות וגיבוש האתגרים עם בהתמודדות הקהילה ומעורבות מודעות להעלאת להרחבה . נתונים להנגשת ייחודי פרוייקט הינו ’ וחצי מעלה ' . האקלים שינויי מדע להנגשת ' וחצי מעלה ' בכירים ישראלים ואנרגיה אקלים מדעני מפי הגלובלי והחימום האקלים שינויי של המדע של ובהובלתם ביוזמתם , הפרוייקט . אחרים אקדמיים וממוסדות העברית מהאוניברסיטה ר " וד אהרונוב עינת ' פרופ : לקיימות המרכז וחברי הארץ כדור למדעי מהמכון חוקרים שני סדרת באמצעות הרחב ולציבור תיכון בגילאי לנוער ידע להנגיש נועד , גולדסמית יוני . היבטים במגוון האקלים שינויי מאחורי המדע את המסבירות וממוקדות קצרות הרצאות להרחבה . לאוויר עלה לפרוייקט ייעודי אינטרנט אתר הוראת בנושא החינוך למשרד מייעצת מדעית וועדה להקמת הובילו ’ וחצי מעלה ‘ מייסדי להרחבה . האקלים משבר להרחבה . האקלים למען ירושלמי נוער מנהיגות קבוצת עם מפגש ליחידה חברנו ל " שנה בתחילת חברתית למעורבות היחידה עם פעולה שיתוף האקלים משבר בסימן ,' התפר על ' במוזיאון משותף אירוע וערכנו חברתית למעורבות להרחבה . שינוי בהובלת והצורך וקיימות המרכז פעל להשתלבות חוקרים מובילים מהמרכז בפורום האקלים הישראלי שהוקם בחסות נשיא המדינה לקראת ועידת גלזגו. הפורום הוקם במטרה לקדם שינוי בהתנהלות בתחום משבר האקלים ברמה הלאומית, תוך הפגשת מקבלי ההחלטות בדרגים הבכירים ביותר עם חזית החשיבה והעשייה האקלימית בישראל. תודה לחוקרים שנרתמו לתרום לעבודת הפורום: פרופ׳ ליעוז אתגר, פרופ׳ ערן פייטלסון, פרופ׳ יצחק הדר, פרופ׳ אורלי שדה, פרופ׳ גלית כהן בלנקשטיין, פרופ׳ אורלי מנור. להרחבה עשייה ציבורית לקידום קיימות המרכז מקדם שיתופי פעולה נרחבים עם שלל שותפים בממשקים פנים וחוץ-אוניברסיטאים. כחלק מביסוס קשרי עבודה וערוצי התדיינות מול גורמי ממשל וחברה אזרחית, השתתפו נציגים מהמרכז במפגשים דו-צדדיים (ישראל-בריטניה) ופנים-ישראלים במשרדי ממשלה ובכנסת סביב ועידת האקלים בגלזגו, וכן נפגשו עם נציגי שגרירויות, אקדמיה, מקבלי החלטות במשרדי ממשלה ובשלטון המקומי, קואליציות אקלים, ועוד. המרכז שואף להעמיק את מעורבותו בפורומים ובפעילויות בעלי פוטנציאל השפעה על מקבלי החלטות לקידום מדיניות ועשייה מחוללת שינוי לנוכח מצב החירום האקלימי – אקולוגי בו אנו מצויים. זאת, לצד הגברת העשייה וההשפעה בקהילה, בין היתר באמצעות חינוך והנגשת ידע להעלאת מודעות ומעורבות הציבור במטרה להניע שינוי תודעתי והתנהגותי. להרחבה השתתפות בפורום האקלים הישראלי בחסות נשיא המדינה

, חברתית למעורבות היחידה : צילום העברית האוניברסיטה

מחוללים שינוי - זרקור

ירוק קמפוס

מחקר הוראה שינוי מחוללים ... בקרוב

פעילות . בקמפוסים והסביבה הקיימות תחום לקידום הפועלת ירוקה מועצה קיימת העברית באוניברסיטה פעילות על להרחבה . האחרונים בחודשים שנערכו פרויקטים מספר להלן . ומגוונת רבה הינה המועצה וחבריה המועצה

חופים ניקוי פרויקט החוף בסביבת שפגע זיהום נוצר – התיכון בים ומוצריו נפט של שפך עקב . החי ובמרקם ) ואקדמי מינהלי ( עובדים עם אוטובוס ויצא לנושא נרתמה העברית ' האונ . אשדוד לנמל מצפון הים חוף ניקוי בוצע שבו שלם ליום וסטודנטים . מנהלי סגל של עבודה ימי וכן מגן ציוד , כיבוד , אוטובוס סבסדה ' האונ הנהלת

פעמיים - חד כלים לאפס שואפים והסטודנטיות הסטודנטים אגודת עם יחד העברית האוניברסיטה

את להפסיק החליטו , הקיימות ומרכז הירוק קמפוס ובשיתוף , באוניברסיטה בדרך הראשון בשלב מדובר . הקמפוסים ברחבי פעמיים - חד בכוסות השימוש לאחר התקבלה ההחלטה . מהאוניברסיטה פעמיים - החד הכלים כלל להוצאת במעל האוניברסיטה ברחבי השתמשו עברו בשנים כי שחשפה , מחקר עבודת . אחרים פעמיים - חד פריטים אלפי ומאות פעמיים חד כוסות מיליון 3.5- ל בהם שגם , בפקולטות קטנים ואירועים הקפיטריות את מחריגה אינה ההנחיה על אלה בימים עמלים , בנוסף . פעמיים - רב לכלים לעבור בקמפוסים יעודדו ייחודיות מכונות להתקנת וכן , בפקולטות שיוצבו כלים לשטיפת כיורים הקמת . כלים לשטיפת האוניברסיטה לעובדי קיימות קורס . קיימות בנושא ) לעובדים השתלמות לגמול מוכר ( שעות 40 בן קורס נערך פעם זו נערך הקורס . שונים וקמפוסים ממחלקות עובדים 20 השתתפו בקורס סיור וכלל ,' וכו סביבה מדיניות , סביבה , קיימות בנושאי עסק הקורס . שניה . כלל שבמרכז במוסללה שטח חשמליים לרכבים טעינה עמדות .) ת " אב י " ע ( הצופים והר בספרא חשמלים לרכבים טעינה עמדות הותקנו לא בעלות רכבם את לטעון חשמליים רכבים לבעלי מאפשרות אלו עמדות יוקמו – לביקוש ובהתאם חשמליים רכבים ויותר יותר נמכרים , כיום . גבוהה . נוספים טעינה אתרי בקמפוסים

בקרוב...

לקיימות״ ״שותפות גוריון בן אוניברסיטת אקלים ושינויי לקיימות ביה״ס בשיתוף לקיימות״ ״שותפות כנס 2/5/22 בתאריך יתקיים בירושלים העברית האוניברסיטה לקיימות והמרכז . ברחובות סמית . ה רוברט ש " ע וסביבה מזון , לחקלאות בפקולטה תשפ״ב באייר א׳ המרכז באתר והרשמה פרטים האקלים״ ״שבוע ע״ש וסביבה מזון , לחקלאות הפקולטה של הסטודנטים אגודת 6-10/3/22 בתאריכים . האקלים משבר בנושא שבוע יקיימו הפקולטק מועדון בשיתוף סמית . ה רוברט על אור שישפכו בתעשיה בכירים ומנהלים יזמים , מומחים מפי להרצאות אלינו הצטרפו . האפשריים הפתרונות ועל הבעיה למיחזור כולו שמוקדש " ירוק רביעי " ויריד קומפוסט סדנת , סרט הקרנת גם נקיים . נכונה וצריכה ) פחמן פליטות ( לאפס ושואפים בגדול חושבים במרחב הפחמן פליטות את שיקטין במיזם ם . שלכן האנרגיה את להשקיע מוזמנים ות / הצעה להגיש מוזמנים - מנהלי וסגל אקדמי סגל , סטודנטים . האוניברסיטאי . כולנו של הסביבה על שישפיעו ומקוריות פשטות , ישימות : הבאים הקריטריונים פי - על יבחרו המיזמים שלושת 1,000₪ - ו שני מקום 2,000₪ , ראשון מקום 3,000₪ : אישיים בפרסים המציעים את יזכו נוספים לפרטים . שלישי מקום

ובריאות אקלים בנושא לסטודנטים אירוע למעורבות וליחידה למרכז משותף אירוע מתוכנן הערב בשעות 5/4/22 בתאריך ... בהמשך נוספים פרטים . ובריאות אקלים בנושא כרם עין בקמפוס חברתית

סביבתית להיסטוריה הישראלי הפורום בשדות וחוקרים חוקרות 200- כ כיום מאגד סביבתית להיסטוריה הישראלי הפורום השונים בקשרים המתעניינים , ועוד ארכיאולוגיה , משפטים , גיאוגרפיה , ההיסטוריה לדיון המוקדשים תקופתיים מפגשים מקיים הפורום . לסביבה היסטוריה שבין והמגוונים שנשלחים קריאה חומרי על בהתבסס המשתתפים של העכשווי במחקר מעמיק כנס מקיים הפורום לשנה אחת . מהעולם מובילים חוקרים של אורח ולהרצאות , מראש את מלאו אנא , הפורום פעילות על עדכונים לקבל כדי . הרחב לקהל פתוח שנתי התפוצה לרשימת ורישום סקר הבא הטופס

One year old Acacia planted on Bare dunes Khan Yunis 1946-47 )22.2- מ , ישראל מדינת ארכיון (

Start up Nation- ו ל " וקק קנדה ל " קק של האקלים פתרונות פרס פליטות הפחתת ( המיטיגציה בתחום דרך פורץ למחקר דולר מיליון של ) גרנט ( הפרס נוספים לפרטים .) קליטות הגברת או / ו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software