מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

מחקר

תחומיים רב מחקרים . באוניברסיטה חוקרים של חדשים פעולה בשיתופי תמיכה לפרטים . השנה במימון זכו הצעות ארבע מעודכנים הישארו – באפריל יצא ג " לתשפ קורא קול בתחום למחקר קורא לקול שהוגשו להצעות השיפוט תהליך החל . שונות מדיסציפלינות חוקרים של שיתוף - האנרגיה ריכוז על מנדלר ודני פייטלסון ערן , קרן ניר לפרופסורים תודה . השיפוט הליך

מזון באבטחת מחקר לדוגמא

גוריון בן אוניברסיטת עם פעולה שיתוף - לקיימות״ ״שותפות של אקלים׳ ושינויי לקיימות ספר מה׳בית חוקרים עם משותפים במחקרים תמיכה . למימון יזכו הצעות ארבע . גוריון בן אוניברסיטת . השיפוט הליך ריכוז על הלמן יעל לד״ר תודה ש " ע וסביבה מזון , לחקלאות בפקולטה באייר א׳ 2/5/22 - ב יתקיים משותף כנס . מעודכנים הישארו סמית . ה רוברט

בקיימות ראשון ממומנים ות . סטודנטים ארבעה . הקיימות בתחום יישומיים בפרויקטים ראשון לתואר סטודנטים לשילוב תכנית להרחבה . זו תכנית במסגרת פרמיה לשלם מוכנים משקיעים מה על חוקרים ) עסקים מנהל ( זיו - שוורץ מרים ר " וד פלדמן רונן ' פרופ לדוגמא באמת היא כאשר או , וסביבתיות חברתיות מטרות מקדמת שהיא אומרת חברה כאשר - המניה במחיר . וסביבתיים חברתיים בעניינים בפועל עושות חברות מה המודדים נתונים יבחן המחקר . אלו מטרות מקדמת

Fast track . יישום עם בשיתוף ) שונים בשלבים ( solution oriented מחקרים קידום . יישומים למחקרים רעיונות להגיש מוזמנים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software