מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

הוראה

בסביבה מתקדמים ללימודים הספר בית

מחקר הוראה שינוי מחוללים ... בקרוב

מלגות להרחבה הספר בית מטעם מלגות מגוון חולקו השנה

מחקר לתלמידי המיועדת מלגה לישראל״ הנשים ״ליגת קרן . זכו סטודנטים עשר שנים . הסביבה בתחומי שני בתואר מצויינים בתחומי הטבע ממדעי לסטודנטיות מלגה פיתון״ ״יעל ע״ש קרן . זכו דוקטורנטיות שלוש . הסביבה . ״חברה״ בתחום קורא קול ראו הצטיינות מלגות

זוכי מלגת קרן״ליגת הנשים לישראל״

זוכות מלגת קרן ע״ש יעל פיתון

קורסים ותארים ראשון לתואר הרחב במובן הקיימות בתחום קורסים 100- כ לפרטים . מתקדמים

סדנאות סיור נערך 2021 נובמבר במהלך : שני לתואר מקצועית בין סדנה בגולן הרוח טורבינות בעקבות ימים שלושה בן ייחודי אקדמי שהתקיימה ' הסביבה לבעיות מקצועית בין סדנה ' הקורס במסגרת . פישהנדלר איתי ' פרופ בהנחיית בסביבה מתקדמים ללימודים ס " שבי ברציפות השמינית השנה זו לימוד תחומי ממגוון סטודנטים יחד המפגישה הסדנה את מקיים נבחרת סביבתית בעיה במורכבות לימודית חווייתית להתנסות להרחבה . בישראל סוגיות עם התמודדות : שלישי לתואר הסביבה בתחומי סדנה ממגוון חוקרים של פעולה שיתוף דורשת מורכבות סביבתיות . מנדליק יעל ר " וד פייטלסון ערן ' פרופ בהנחיית הסדנה . תחומים הדוקטורט בלימודי הדיסציפלינרי המיקוד את לאזן הסדנה מטרת הסדנה תיערך השנה גם . תחומיים רב פעולה לשיתופי בסיס ולהוות האורגנית הנושא בחוות חווייתיים רצופים לימוד ימי שלושה במשך החוקרים שונות מפקולטות דוקטורנטים בה וישתתפו " סיני טור " להרחבה . סביבה תחומי של רחב במגוון

Made with FlippingBook Digital Publishing Software