מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

מחוללים שינוי

בקהילה דגל פרוייקטי . ) בהרצה פרוייקט ( האקלים משבר סביב קהילתי )citizen science( אזרחי מדע למוזיאון חברנו , ובעולם בארץ סביבתי אזרחי מדע בתחום מובילים פרוייקטים בהשראת , מדעית בפעילות תושבים לשיתוף ייחודי לפרוייקט ירושלים ולעיריית בלומפילד ש " ע המדע ידע לקהילה להנגיש נועד הפרוייקט . אקלימיים סביבתיים אתגרים עם מקרוב להיכרות ככלי נתונים ועיבוד איסוף , מדידה באמצעות , בריאותיים - סביבתיים לאתגרים באשר והבנה מבוססי פתרונות וגיבוש האתגרים עם בהתמודדות הקהילה ומעורבות מודעות להעלאת להרחבה . נתונים להנגשת ייחודי פרוייקט הינו ’ וחצי מעלה ' . האקלים שינויי מדע להנגשת ' וחצי מעלה ' בכירים ישראלים ואנרגיה אקלים מדעני מפי הגלובלי והחימום האקלים שינויי של המדע של ובהובלתם ביוזמתם , הפרוייקט . אחרים אקדמיים וממוסדות העברית מהאוניברסיטה ר " וד אהרונוב עינת ' פרופ : לקיימות המרכז וחברי הארץ כדור למדעי מהמכון חוקרים שני סדרת באמצעות הרחב ולציבור תיכון בגילאי לנוער ידע להנגיש נועד , גולדסמית יוני . היבטים במגוון האקלים שינויי מאחורי המדע את המסבירות וממוקדות קצרות הרצאות להרחבה . לאוויר עלה לפרוייקט ייעודי אינטרנט אתר הוראת בנושא החינוך למשרד מייעצת מדעית וועדה להקמת הובילו ’ וחצי מעלה ‘ מייסדי להרחבה . האקלים משבר להרחבה . האקלים למען ירושלמי נוער מנהיגות קבוצת עם מפגש ליחידה חברנו ל " שנה בתחילת חברתית למעורבות היחידה עם פעולה שיתוף האקלים משבר בסימן ,' התפר על ' במוזיאון משותף אירוע וערכנו חברתית למעורבות להרחבה . שינוי בהובלת והצורך וקיימות המרכז פעל להשתלבות חוקרים מובילים מהמרכז בפורום האקלים הישראלי שהוקם בחסות נשיא המדינה לקראת ועידת גלזגו. הפורום הוקם במטרה לקדם שינוי בהתנהלות בתחום משבר האקלים ברמה הלאומית, תוך הפגשת מקבלי ההחלטות בדרגים הבכירים ביותר עם חזית החשיבה והעשייה האקלימית בישראל. תודה לחוקרים שנרתמו לתרום לעבודת הפורום: פרופ׳ ליעוז אתגר, פרופ׳ ערן פייטלסון, פרופ׳ יצחק הדר, פרופ׳ אורלי שדה, פרופ׳ גלית כהן בלנקשטיין, פרופ׳ אורלי מנור. להרחבה עשייה ציבורית לקידום קיימות המרכז מקדם שיתופי פעולה נרחבים עם שלל שותפים בממשקים פנים וחוץ-אוניברסיטאים. כחלק מביסוס קשרי עבודה וערוצי התדיינות מול גורמי ממשל וחברה אזרחית, השתתפו נציגים מהמרכז במפגשים דו-צדדיים (ישראל-בריטניה) ופנים-ישראלים במשרדי ממשלה ובכנסת סביב ועידת האקלים בגלזגו, וכן נפגשו עם נציגי שגרירויות, אקדמיה, מקבלי החלטות במשרדי ממשלה ובשלטון המקומי, קואליציות אקלים, ועוד. המרכז שואף להעמיק את מעורבותו בפורומים ובפעילויות בעלי פוטנציאל השפעה על מקבלי החלטות לקידום מדיניות ועשייה מחוללת שינוי לנוכח מצב החירום האקלימי – אקולוגי בו אנו מצויים. זאת, לצד הגברת העשייה וההשפעה בקהילה, בין היתר באמצעות חינוך והנגשת ידע להעלאת מודעות ומעורבות הציבור במטרה להניע שינוי תודעתי והתנהגותי. להרחבה השתתפות בפורום האקלים הישראלי בחסות נשיא המדינה

, חברתית למעורבות היחידה : צילום העברית האוניברסיטה

Made with FlippingBook Digital Publishing Software