מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

בקרוב...

לקיימות״ ״שותפות גוריון בן אוניברסיטת אקלים ושינויי לקיימות ביה״ס בשיתוף לקיימות״ ״שותפות כנס 2/5/22 בתאריך יתקיים בירושלים העברית האוניברסיטה לקיימות והמרכז . ברחובות סמית . ה רוברט ש " ע וסביבה מזון , לחקלאות בפקולטה תשפ״ב באייר א׳ המרכז באתר והרשמה פרטים האקלים״ ״שבוע ע״ש וסביבה מזון , לחקלאות הפקולטה של הסטודנטים אגודת 6-10/3/22 בתאריכים . האקלים משבר בנושא שבוע יקיימו הפקולטק מועדון בשיתוף סמית . ה רוברט על אור שישפכו בתעשיה בכירים ומנהלים יזמים , מומחים מפי להרצאות אלינו הצטרפו . האפשריים הפתרונות ועל הבעיה למיחזור כולו שמוקדש " ירוק רביעי " ויריד קומפוסט סדנת , סרט הקרנת גם נקיים . נכונה וצריכה ) פחמן פליטות ( לאפס ושואפים בגדול חושבים במרחב הפחמן פליטות את שיקטין במיזם ם . שלכן האנרגיה את להשקיע מוזמנים ות / הצעה להגיש מוזמנים - מנהלי וסגל אקדמי סגל , סטודנטים . האוניברסיטאי . כולנו של הסביבה על שישפיעו ומקוריות פשטות , ישימות : הבאים הקריטריונים פי - על יבחרו המיזמים שלושת 1,000₪ - ו שני מקום 2,000₪ , ראשון מקום 3,000₪ : אישיים בפרסים המציעים את יזכו נוספים לפרטים . שלישי מקום

ובריאות אקלים בנושא לסטודנטים אירוע למעורבות וליחידה למרכז משותף אירוע מתוכנן הערב בשעות 5/4/22 בתאריך ... בהמשך נוספים פרטים . ובריאות אקלים בנושא כרם עין בקמפוס חברתית

סביבתית להיסטוריה הישראלי הפורום בשדות וחוקרים חוקרות 200- כ כיום מאגד סביבתית להיסטוריה הישראלי הפורום השונים בקשרים המתעניינים , ועוד ארכיאולוגיה , משפטים , גיאוגרפיה , ההיסטוריה לדיון המוקדשים תקופתיים מפגשים מקיים הפורום . לסביבה היסטוריה שבין והמגוונים שנשלחים קריאה חומרי על בהתבסס המשתתפים של העכשווי במחקר מעמיק כנס מקיים הפורום לשנה אחת . מהעולם מובילים חוקרים של אורח ולהרצאות , מראש את מלאו אנא , הפורום פעילות על עדכונים לקבל כדי . הרחב לקהל פתוח שנתי התפוצה לרשימת ורישום סקר הבא הטופס

One year old Acacia planted on Bare dunes Khan Yunis 1946-47 )22.2- מ , ישראל מדינת ארכיון (

Start up Nation- ו ל " וקק קנדה ל " קק של האקלים פתרונות פרס פליטות הפחתת ( המיטיגציה בתחום דרך פורץ למחקר דולר מיליון של ) גרנט ( הפרס נוספים לפרטים .) קליטות הגברת או / ו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software