מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2022

מחוללים שינוי - זרקור

ירוק קמפוס

מחקר הוראה שינוי מחוללים ... בקרוב

פעילות . בקמפוסים והסביבה הקיימות תחום לקידום הפועלת ירוקה מועצה קיימת העברית באוניברסיטה פעילות על להרחבה . האחרונים בחודשים שנערכו פרויקטים מספר להלן . ומגוונת רבה הינה המועצה וחבריה המועצה

חופים ניקוי פרויקט החוף בסביבת שפגע זיהום נוצר – התיכון בים ומוצריו נפט של שפך עקב . החי ובמרקם ) ואקדמי מינהלי ( עובדים עם אוטובוס ויצא לנושא נרתמה העברית ' האונ . אשדוד לנמל מצפון הים חוף ניקוי בוצע שבו שלם ליום וסטודנטים . מנהלי סגל של עבודה ימי וכן מגן ציוד , כיבוד , אוטובוס סבסדה ' האונ הנהלת

פעמיים - חד כלים לאפס שואפים והסטודנטיות הסטודנטים אגודת עם יחד העברית האוניברסיטה

את להפסיק החליטו , הקיימות ומרכז הירוק קמפוס ובשיתוף , באוניברסיטה בדרך הראשון בשלב מדובר . הקמפוסים ברחבי פעמיים - חד בכוסות השימוש לאחר התקבלה ההחלטה . מהאוניברסיטה פעמיים - החד הכלים כלל להוצאת במעל האוניברסיטה ברחבי השתמשו עברו בשנים כי שחשפה , מחקר עבודת . אחרים פעמיים - חד פריטים אלפי ומאות פעמיים חד כוסות מיליון 3.5- ל בהם שגם , בפקולטות קטנים ואירועים הקפיטריות את מחריגה אינה ההנחיה על אלה בימים עמלים , בנוסף . פעמיים - רב לכלים לעבור בקמפוסים יעודדו ייחודיות מכונות להתקנת וכן , בפקולטות שיוצבו כלים לשטיפת כיורים הקמת . כלים לשטיפת האוניברסיטה לעובדי קיימות קורס . קיימות בנושא ) לעובדים השתלמות לגמול מוכר ( שעות 40 בן קורס נערך פעם זו נערך הקורס . שונים וקמפוסים ממחלקות עובדים 20 השתתפו בקורס סיור וכלל ,' וכו סביבה מדיניות , סביבה , קיימות בנושאי עסק הקורס . שניה . כלל שבמרכז במוסללה שטח חשמליים לרכבים טעינה עמדות .) ת " אב י " ע ( הצופים והר בספרא חשמלים לרכבים טעינה עמדות הותקנו לא בעלות רכבם את לטעון חשמליים רכבים לבעלי מאפשרות אלו עמדות יוקמו – לביקוש ובהתאם חשמליים רכבים ויותר יותר נמכרים , כיום . גבוהה . נוספים טעינה אתרי בקמפוסים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software