High-Q | סימולציה 2

14

בחינה פסיכומטרית

1

סימולציה מס' 2

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

אגרוף נחשב לאחד מענפי הספורט המסוכנים בעולם. מדי שנה מתים בארצות הברית בלבד כעשרה מתאגרפים במהלך או בעקבות קרבות, ומתאגרפים רבים סובלים מנזק מוחי לשארית חייהם. ממצאים אלה ואחרים עוררו לאחרונה דרישה להוציא את האגרוף מחוץ לחוק, או לפחות להפסיק את היותו ענף ספורט אולימפי. בבסיס דר ישה זו עומד הרעיון כי האגרוף הוא ספורט מסוכן, אשר קיומו באופן שיטתי ותחרותי ושידורו בטלויזיה ובאינטרנט משפיע לרעה על החברה בה הוא מתקיים ומעודד אלימות. אל מול דרישה זו טוענים בארגוני האגרוף המקצועי כי מתאגרפים הם אנשים אשר בחרו בחירה חופשית לעסוק במקצוע – תוך הבנת הסיכונים הכרוכים בכך, ואין למנוע מהם את חופש העיסוק. יתרה מכך, האגרוף לטענתם אף יכול לשמש למטרות חיוביות – השתתפות קבועה באימוני אגרוף יכולה להרחיק נוער עברייני מהרחוב ואף לשמש לו כמקפצה אל מחוץ למעגל העוני והאלימות .

האם לדעתכם יש לאסור על אג רוף כספורט תחרותי? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

2

סימולציה מס' 2

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

3

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a x

b

a ,

אחוזים : a% -מ x הם:

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

: לכל מספר משולש דרך זמן זמן

הוא:

2

  a n m m n 

a

1

n

a

a ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

a

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 (  מעלות, אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a     2 2 b a b ab a    

3.



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r    היקף ה מעגל הוא 2 r  שטח גזרת מעגל בעלת זווית ראש x  הוא: 2 x 360 r   נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba   שטח הפנים תיבה השל הוא 2 2 2 ab bc ac  

א.

r

x 

כמות עבודה

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

ב.

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

AC AB 

DF DE

: אז EF BC

DE AB  וגם

F

C

ב.

משולש :

8.

שטח שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 2 ha  משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר. .

מתקיים c b a 

א.

הי בקובי

ג.

h

.ב 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

ניצב

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 8-1 ) 1. מספר הטבעות שעל ידה הימנית של אהרונה גדול פי 4 ממספר הטבעות שעל ידה השמאלית. לפיכך, מה יכול להיות מספר הטבעות הכולל שלה?

(4) 00

(0) 02

(2) 01

(1) 03

על פי נתוני הסרטוט, ? 

2.

 50  60  75  85

(1) (2) (0) (4)

 



3.

מה שטחו של משולש שווה צלעות שהיקפו 12 ס"מ?

3

3 16

36

34

סמ"ר

סמ"ר (4)

סמ"ר (0)

סמ"ר (2)

(1)

4. ? 22 

8

84

4

4

(4)

(0)

(2)

(1)

2 x

5. 1y



2 y

2 x  ?yx 

(4) 2.2

(0) 0

(2) 2

(1) 1

6. לאחר התייקרות בשיעור 23% ולאחריה הוזלה של 13 ש"ח, מחיר מוצר זהה למחירו המקורי. מהו מחירו של המוצר?

המקורי

ש"ח

ש"ח (4) 02

ש"ח (0) 03

ש"ח (2) 22

(1) 23

2 3 מהמלונות ב נתניה שוכנים על החוף .

7.

ההסתברות למצוא חדר פנוי במלון בחודשי הקיץ היא 1 6 . מ הי ההסתברות למצוא חדר פנוי במלון השוכן על החוף בנתניה בחודשי הקיץ ?

1 9

1 10

1 18

1 12

(4)

(0)

(2)

(1)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות ל חברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5 7

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

n , m -, ו p הם מספרים חיוביים. נתון כי: 2 3 4 p m n  

8.

.

mn 

?

p

6 p

4 p

p

p

(4)

(0)

(2)

(1)

הסקה מטבלה (שאלות

12-9 )

שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריה .

עיינו היטב ב

טבלה עגבת

בניסוי שנערך בקרב 52 חולים ניתנו 2 תרופות שונות לאנשים החולים במחלות שונות. הטבלה שלפניך מתארת את מספר ימי ההחלמה של כל אחד מהחולים החל מרגע נטילת התרופה. כך למשל, מבין שלושת חולי הצרבת שלקחו את תרופה א' אחד הבריא אחרי 0 ימים, השני אחרי 8 ימים והשלישי אחרי 9 ימים.

ארביטריטיס

כלבת

צהבת

עגבת

צרבת

13

2

9

1

0

11

0

13

2

8

תרופה א'

12

5

11

9

9

0

0

5

9

1

0

4

12

13

2

תרופה ב'

9

2

12

13

12

9

1

1

2

5

9

2

0

0

8

תרופה ג'

13

0

4

8

13

0

0

2

2

5

0

2

2

8

8

תרופה ד'

8

9

0

8

10

0

4

2

4

2

2

8

2

0

13

' תרופה ה

5

8

11

13

12

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

9. מהו זמן ההחלמה הממוצע (בימים) בקרב חולי עגבת שנטלו את תרופה ד'?

(4) 8

(0) 5

(2) 0

(1) 2

11. במ מוצע, תרופה ה' יעילה בעיקר כנגד -

ארביטריטיס

(4)

(0)

צהבת

(2)

(1)

כלבת

11. חולה אשר מחלים מכלבת תוך 2 ימים או פחות ממליץ על התרופה שנטל. מהי התרופה שזכתה למספר הרב ביותר של המלצות?

ד

(4)

ג

(0 )

ב

(2)

א

(1)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

12. מחלה נחשבת למסוכנת יותר ככל שאחוז האנשים שתקופת ההחלמה שלהם היא החולים המטופלים בתרופות הוא גבוה יותר. איזו מהמחלות היא המסוכנת ביותר?

13 ימים מקרב כלל

מעל הנקודה

ארביטריטיס

(4)

(0)

צהבת

(2)

(1)

כלבת

צרבת

שאלות ובעיות (שאלות

23-10 )

13. על פי נתוני הסר טוט, מה היקף הצורה כולה (בס"מ) ?



(1) 331  (2) 3 2  (0) 6 (4) 323 



1

; 45 yx 65 

14. 15 yx 32 

; ? xy 

3 3

3

אין לדעת מהנתונים

(4)

(0) 0

(2)

(1)

15. 83% מילדי הכיתה הם בלונדינים, ומתוכם ל - 23%

יש כינים. כמה בלונדינים מכונמים יכולים להיות

בכיתה?

(4) 43

(0) 02

(2) 04

(1) 03

A היא נקודת

16. מרכז המעגל שב ס רטוט נמצא בראשית הצירים. ש טח המעגל הוא 9  . סמ"ר החיתוך של המעגל עם ציר ה - y כמתואר ב רטוט. ס על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מה הם שיעורי הנקודה A ?

(0,1) (0, 2) (0, 3) (0, 4)

(1) (2) (0) (4)

רטוט שלפניכם מעגל שמרכזו O . אורך הקשת המודגשת AB הוא 4  ס"מ. אורך הקשת המקווקוות BC הוא 2  ס"מ. לפי נתונים אלה ונתוני ה רטוט, ס מהו שטח הגזרה הקטנה BOC (בסמ"ר)?

17. סב

2  6 

(1) (2) (0) (4)

O

12  18 

C

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות ל חברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק ראשון

; ? $x 

1a2$1a   

18.

הוגדרה פעולה חדשה באופן הבא:

(0) 2 x2 

x2

(4) 1x2 

(2) 1x2 

(1)

19. באוניברסיטת "בר דע- ת" מספר הסטודנטים גדול פי 0 ממספ ר הסטודנטיות. שליש מהסטודנטים וחמישית מהסטודנטיות חברים במועצת התלמידים. איזה אחוז מכלל הלומדים באוניברסיטה חברים במועצת התלמידים? (1) 23% (2) 28% (0) 03% (4) 23%

21. נתון: על שלוש מצלעותיו של משושה משוכלל בנו מלבנים כמתואר ב רטוט. ס לפי נתון ז ה ונתוני הסרטוט,

 שטח המשושה שטח ה צורה כולה

30 

2 5 1 2 3 5 3 4

(1)

30 

30 

(2)

(0)

(4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות ל חברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 2

שני פרק

חשיבה כמותית –

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a x

b

a ,

אחוזים : a% -מ x הם:

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

: לכל מספר משולש דרך זמן זמן

הוא:

2

  a n m m n 

a

1

n

a

a ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

a

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 (  מעלות, אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a     2 2 b a b ab a    

3.



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r    היקף ה מעגל הוא 2 r  שטח גזרת מעגל בעלת זווית ראש x  הוא: 2 x 360 r   נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba   שטח הפנים תיבה השל הוא 2 2 2 ab bc ac  

א.

r

x 

כמות עבודה

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

ב.

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

AC AB 

DF DE

: אז EF BC

DE AB  וגם

F

C

ב.

משולש :

8.

שטח שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 2 ha  משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר. .

מתקיים c b a 

א.

הי בקובי

ג.

h

.ב 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

ניצב

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק שני

שאלות ובעיות (שאלות 16-1 ) 1. בכיתת המחוננים הציון הממוצע הוא 79 . לאחר שעזבו את הכיתה גראהם, התלמיד המצטיין בעל הציון 121 , ותומאס, התלמיד הגרוע בעל ציון 97 , הממוצע הכיתתי -

אין לדעת מהנתונים

(7)

- שווה ל 79

(3)

- קטן מ 79

(2)

גדול מ -79

(1)

2. נזיר בודהי סטי חילק את ירושתו באופן הבא: חצי מהירושה חולק שווה בשווה בין שני תלמידיו וחצי ממנה השאיר לעצמו לגלגול הבא. אם ירושתו כללה 661 חרגולים מיובשים, מה בין כמות החרגולים

ההפרש

שקיבל אחד מהתלמידים לכמות החרגולים שנשארה לנזיר לגלגול הבא?

(7) 171

(3) 161

(2) 221

(1) 331

3

125 .0

?

3.

25.0

1.21

(7)

(3) 1

(2) 1.1

(1) 1

וכן כי 100 b 2  .

2

a -ו b הם מספרים חיוביים . נתון כי ab2 125 a  

4.

?b a 

(7) 21

(3) 21

(2) 11

(1) 11

O הוא מרכז המעגל שבשרטוט. נתון: 7 2  על סמך נתונים אלה ונתוני ה רטוט, ס אורך הקשת הקטנה BC אורך הקשת הקטנה AB

5.

O 

?  

90 

C

(1)

100  110  120 

(2) (3) (7)

A

B

נוסעת במהירות קבועה ועוברת 15 . שעות כמה ק"מ תעבור המכונית ב - 9 שעות אם היא תיסע במהירות הגדולה פי 3 ? - ק"מ ב 3

6.

מכונית

45

81

135

27

(7)

(3)

(2)

(1)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור ב כתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק שני

x 5 3 27     x ? 

7.

1

(1)

2 4

(2) (3) (7)

תשובות ( 1 (-) ו 3 ) נכונות

נתון: x 2z 3x   , מה מהבאים מתחייב?

8.

3 3 z x 

(1)

2 2 z 1 x

(2)

x z 

(3)

2 2 z x 

(7)

9. יוסי העביר לאילנה 50% מכמות האגוזים שברשותו. לאחר מכן, העבירה אילנה 80% מן האגוזים

שקיבלה לעידן. לבסוף, העביר עידן 90% מן האגוזים שקיבל לרינת. מי הוא הילד שהעביר לחברו את כמות האגוזים הגדולה ביותר?

יוסי

(1)

אילנה

(2) (3) (7)

אילנה ועידן

עידן

נתון: 5    , 3    . לפי נתונים אלו ונתוני ה רטוט, ס

11.

?  

20  40  60 

(1)

(2) (3) (7)

100 

11. במקבילית ABCD הנקודה E היא אמצע הצלע AB והנקודה F היא אמצע הצלע CD . לפ י נתונים אלו ונתוני ה , רטוט ס איזה חלק מהווה השטח המושחר משטח המקבילית?

4 1 8 1

A

D

(1)

E

(2)

F

16 1

(3)

B

C

אין לדעת מהנתונים

(7)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור ב כתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק שני

12. בגינה z צמחים. לכל צמח x פרחים לבנים ו - y פרחים אדומים. לכל פרח לבן יש 5 עלי כותרת ולכל פרח אדום יש 8 עלי כותרת . כמה עלי כותרת יש בגינה?

40zx 40zy 

(1)

z(13xy)

(2) (3) (7)

5zx 8zy  z(8x 5y) 

נתון טרפז ABCD . BD AD  . על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מה יכול להיות גודלה של זווית ABD ?

C

B

13.

30

 76  75  74  73

(1)

(2) (3) (7)

A

D

14. בידי סנדקו של קפון כמות כסף כפולה מזו שבידי קפון. לאחר שקפון נתן לסנדקו 11 ש"ח דמי חסות מהווה הסכום שבידו 3 1 מהסכום שבידי סנדקו. כ מ ה כסף היה לקפון תשלום דמי החסות?

לפני

ש"ח (7) 91

ש"ח (3) 21

ש"ח (2) 01

(1) 71

ש"ח

15. ביש וגדא יוצאים מאותה נקודה ובאותו זמן ומתחילים לרוץ בכיוונים מנוגדים. ביש רץ במהירות 211 קמ"ש וגדא במהירות 111 קמ"ש. לאחר שעה שניהם מסתובבים ומתחילים לרוץ האחד לקראת השני, ביש במהירות 111 קמ"ש וגדא במהירות 11 קמ"ש. כמה זמן לאחר שיצאו לדר כם יפגשו השניים?

ארבע שעות

שלוש שעות (7)

(3)

שעתיים

וחצי (2)

(1)

שעתיים

16. היחס בין גובהו של חרוט לגובהו של גליל הוא 4.5 :1.5 . רדיוסי הבסיסים של שתי הצורות שווים. מהו היחס בין נפחי שני הגופים?

4 : 3

3 : 2

1:1

אין לדעת מהנתונים

(7)

(3)

(2)

(1)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור ב כתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 2

חשיבה כמותית – פרק שני

הסקה מתרשים (שאלות

21-19 )

עיינו היטב בתרשים שלפניכם, וענו על ארבע השאלות שאחריו.

בגרף שלפניך מתוארים ענפי הגידול בכפר הדר לפי האחוז שמהווה כל ענף מתוך סך הגידולים למכירה, בכל רבעון. המספר מעל כל רבעון בגרף מתאר את כמות הפירות הכוללת שנמכרה באותו רבעון.

100

80

0011

0811

0111

0011

תפוזים אשכוליות

60

40

מנדרינות

20

0

I

II

III

IV

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

17. כמה מנדרינות נמכרו ברבעון השני?

(7) 211

(3) 211

(2) 711

(1) 111

18. באיזה רבעון נמכר המספר הכולל הגדול ביותר של אשכוליות?

(7)

השלישי

(3)

(2)

הראשון

(1)

הרביעי

השני

19. ענף רווחי הוא ענף אשר האחוז שהוא מהווה מתוך סך כל הגידולים, עולה לפחות פעמיים ברציפות. כמה ענפים רווחיים יש במושב?

(7) 1

(3) 3

(2) 2

(1) 1

21. באחד מהרבעונים החלו למכור במושב לימונים בורמזיים. כמה לימונים בורמזיים, לכל היותר, נמכרו?

(7) 321

(3) 211

(2) 111

(1) 01

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור ב כתב מחברת High Q .

16

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

סימולציה מס' 2

פרק רא שון

– אנגלית

ENGLISH The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence . 1. The shopkeeper would not ____ any foreign currency, so we could not buy any This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes. 2. Since direct ____ of the surface of Venus is not possible, radar is used to map its mountains, plains, and valleys. (1) observation (2) excavation (3) reflection (4) acquisition 3. I truly believe that she is an evil person and that all her actions are performed with ____ intent. (1) perilous (2) malicious (3) modest (4) tenuous 4. Tonight's season-opening performance of “Tosca” will be ____ by a reception in the grand ballroom. (1) followed (2) related (3) acted (4) heeded 5. A newspaper headline, proclaiming Truman's ____ in the 1948 presidential election, proved to be premature, since Truman eventually won. (1) participation (2) relevance (3) defeat (4) contentment souvenirs. (1) accept (2) mint (3) develop (4) interpret

6. If you see a tornado, do not ____, and seek shelter immediately. (1) interrupt (2) hesitate (3) suppress (4) flee

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטע ים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

סימולציה מס' 2

פרק רא שון

– אנגלית

7. America's wildlife parks preserve only a tiny ____ of the huge bison herds which once roamed the plains. (1) individual (2) report (3) remnant (4) quota

8. Lack of proper nutrition can seriously ____ the physical development of young children. (1) retard (2) discuss (3) inform (4) describe

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. 9. The Space Shuttle lands at such high speed that it must be slowed considerably by a drag parachute before its brakes can be used. (1) Whenever the Space Shuttle’s brakes cannot be used, a drag parachute is used instead to slow it from its very high speed when landing. (2) The Space Shuttle’s drag parachute is used to slow it down before landing, and its brakes are used to reduce its high speed after landing. (3) A vehicle which lands at high speed, such as the Space Shuttle, must use a drag parachute as well as conventional brakes. (4) The Space Shuttle’s brakes are not applied until after a drag parachute has been deployed to greatly reduce its high landing speed. 10. Although the radiation leak was immediately discovered, more than three hours elapsed before anything was actually done about it. (1) The radiation leak was discovered right away, but it could not be stopped until three more hours had passed. (2) The time between the discovery of the radiation leak and the time when work on the leak began was more than three hours. (3) Although a few persons learned of the radiation leak immediately, it was not generally known until over three hours later. (4) Even if the radiation leak had been found at once, it still would have taken over three hours to get repairs started.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטע ים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 2

פרק רא שון

– אנגלית

11. Switching from a mail-order company to a chain of stores will require the corporation to develop a new strategy for attracting new customers. (1) For new customers, the choice between buying from a mail-order company, or buying from a chain of stores, depends on the corporation’s policies on new customers. (2) One problem for a company which wants to make a transition from being a mail order company to starting a chain of stores is the difficulty in keeping old customers. (3) New customers are likely to be attracted more to the new chain of stores than they were to a company which was required to do all of its business by mail-order. (4) The company will have to find new ways to attract consumers, once it changes over from a mail-order company to a chain of stores. 12. Doctors warn that obese children are vulnerable to be hosts of health-related problems, including weakened intellect and high incidence of chronic diseases such as diabetes and hypertension. (1) Doctors warn that chronic diseases like diabetes and hypertension can cause many other health-related problems like a weakened intellect in obese children. (2) Doctors warn that chronic diseases like diabetes, hypertension and other health problems such as weakened intellect will most probably plague obese children. (3) Obese children, doctors warn, are likely to suffer from chronic diseases such as diabetes and hypertension as well as possessing a weakened intellect. (4) A host of health-related problems in obese children may lead doctors to discover a high incidence of chronic diseases like diabetes and hypertension and even a weakened intellect. Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text . Text I (Questions 13-17) Avalanches are silent killers, hurtling down mountain slopes with forces of up to 54 tons per square meter, sweeping away trees, wildlife, and humans alike. But biologists are finding out that avalanches also have a positive side: the new terrains they create provide key habitat and resources for everything from deer to grizzly bears to wolverines. “Just about everything in the high mountains depends on avalanche tracks one way or another,” 5 says biologist Rick Mace. As a result, several agencies are moving to protect the tracks, which are threatened by logging operations.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטע ים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 2

פרק רא שון

– אנגלית

Avalanches boost plant diversity, researchers say, because they first clear the land, gouging out permanent open spaces through terrain that would otherwise be densely covered with trees. Plants and shrubs that cannot grow under shady evergreen trees spring 10 up in these sunny chutes, providing important nutrition for large mammals as well as a variety of birds. The result is that slide tracks have become vital winter habitat for all types of animals. Because mountain forests are often buried by 3 meters or more of snow in winter, grazing animals not only can’t forage, they can’t move through the deep snow. But 15 avalanches often sweep slide tracks practically clear of snow, so the tops of plants may stick out. Mountain goats and deer frequently trot out to graze; caribou, which live on tree lichens in the winter, appear to use slides for easier traveling. Of course, moving through avalanches is just as dangerous for animals as it is for people. Avalanche-kills are responsible for about 15% of caribou deaths. The resulting 20 carrion provides plentiful supply of food for wolverines, which build dens near the bottom of avalanche paths. Grizzly bears spend about 60% of their time in avalanche tracks. And it’s not just food they’re after. Females ready to breed go to the same spots in the same chutes year after year and wait for the males to show up. “These sites are critical for bears,” says Mace. 25

Questions

13. The main topic of the passage above is - (1) how avalanches benefit wildlife (2) the physical effects of avalanches on mountain terrain

(3) large mammals of high mountain areas (4) how caribou survive in the mountains

14. According to the first paragraph, several agencies want to protect the tracks made by avalanches in order to - (1) built log houses for humans (2) protect the trees and wildlife from being swept by the avalanche (3) preserve their benefits to wildlife (4) conduct biological researches about the tracks

15. According to the passage, avalanches help create plant diversity by - (1) sweeping avalanche tracks almost totally clear of snow (2) providing food resources for wolverines (3) making space for plants which need lots of sun (4) increasing caribou mortality

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטע ים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 2

פרק רא שון

– אנגלית

16. The term “they” in line 15 refers to - (1) avalanches

(2) animals (3) forests (4) meters of snow

17. The passage implies that one important food source for wolverines is - (1) lichens (2) goats (3) sun-loving plants (4) caribou

Text II (Questions 18-22) The issues that concerned Thomas Aquinas in his political philosophy - the nature of political order, the force of reason, the function of the law, the meaning of justice and the relationship between everyday life and divine order - all of these reflect the concerns of a society and a theology in transition. After their introduction to Aristotle’s work in the late 12 th and early 13 th centuries, Western European philosophers were forced to rethink the 5 foundations of their beliefs. Studying Aquinas in the context of the political and philosophical movements of his own time is essential to understanding the motivation for his teachings, but confining him to that era fails to recognize the lasting impact of his work. Questions on how to interpret law, on what constitutes human justice, and on whether or not our actions reflect divine guidance, are posed almost daily today in world politics. In 10 the United States of recent years, both liberation theologians on the left and fundamentalist preachers on the right have aroused interest in political and moral issues. Both groups argue political questions on religious grounds, though, like their Aristotelian and Neo-Platonic counterparts of the 13 th century, they interpret these religious grounds in dramatically different ways. Thus, the problem of working out the relationship between reason and 15 religious revelation in morals and politics continues to trouble modern thinkers. For today’s student of moral and political theory, the study of Aquinas’s philosophy can provide reasoned insight into central problems of current political life.

Questions

18. In the passage above, the author is mainly concerned with arguing that - (1) Aquinas’s philosophy is relevant to today’s problems (2) Aquinas was the greatest philosopher of his time (3) religion and politics both influence each other (4) Aquinas believed that moral and political philosophy were the same thing

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטע ים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 2

פרק ראשון

– אנגלית

19. The term “their” in line 4 refers to - (1) issues (2) society and theology (3) philosophers (4) centuries

20. According to the first paragraph, one must study Aquinas - (1) after having studied Aristotle (2) within his own time, as well as modern times (3) realizing his tremendous success to impact modern life (4) while questioning his interpretation of human justice

21. The author states that the two groups from the United States described in the second paragraph - liberation theologians and fundamentalist preachers - are similar to one another in that they both - (1) based their political questions on religion (2) recognize the importance of Aquinas’s philosophy (3) hold beliefs taken from those of their Aristotelian counterparts of the 13 th century (4) insist that politics and religion are separate concerns 22. The Aristotelian and Neo-Platonic counterparts are mentioned as - (1) philosophical groups which trouble modern thinkers (2) colleagues of Aquinas who interpreted his work (3) historical groups who also differed in their opinion about religion and morals (4) ancient causes of modern political problems

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

24

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

23

זה פרקב

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

סככה : צל

מחצלת : ישיבה מחיצה : הפרדה

(1) (2) (3) (4)

מגבר : קול מערו ך : בצק

2.

- חולי : מרפאה

בית משפט : אשמה

(1) (2) (3) (4)

כתם : מכבסה

שתיל : משתלה

אור : מנהרה

3.

בגפו : בן לוויה

באיבו : ראשית במשורה : מידה באקראי : תכנון בערוב ימיו : נעורים

(1) (2) (3) (4)

4.

קמצן : כילות -

שרלטן : תמימות

(1) (2) (3) (4)

חכם : ס כלות

חמדן : תאוותנות

: ביישן בדידות

5.

מכוסה: שמיכה -

(1) קיפול : קופל מ (2)

מרושת: רשת מאופר: אודם

(3) (4)

חבר מיודד:

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

6.

- הססנות

פסח על הסעיפים :

: התמתן קיצוניות : התעמר אכזריות

(1) (2)

שבירות רגישות

(3) : נפץתה (4) : רגש הת

שאלות ה בנה והסקה (שאלות 17-7 ) ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

יש משפט הוא אינו הוא

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

7. אנו משתמשים במונח "תקשורת" בתדירות כה ____, עד שאנו נוטים לשכוח ____ מושג ____ שעד לפני 00 שנה ___.

נמוכה / שאין הוא אלא / ישן / לא היה מוכר כלל גבוהה / שהוא אינו / חדש יחסית / השתמשו בו רבות גבוהה / שאין הוא אלא / חדש יחסית / לא היה מוכר כלל

(1) (2) (3) (4)

/ לא היה מוכר כלל

גבוהה / שאין הוא אלא

/ ישן

8. שרי

די הישוב היהודי בנגב ____ באותה מידה שנשמרו אלה שבגליל. זאת ____ שהשכנות למדבר גרמה לכך שההתיישבות היהודית בנגב ____ הרבה יותר ____ מאשר בצפון הארץ.

לא נשמרו / כיוון / נפסקה בתקופה / מאוחרת נשמרו / למרות / המשיכה עד תקופה / סוערת לא נשמרו / כיוון / המשיכה עד תקופה / מאוחרת לא נשמרו / כיוון / נפסקה בתקופה / מוקדמת

(1) (2) (3) (4)

9. תרגומו של ספר ברמתו ובהיקפו של ספר זה ____ משימה ____. ____ נתמשכה העבודה בתרגומו של הספר ____ מכפי ששיערה ההוצאה לאור.

/ קשה ומורכבת / עם זאת / למעלה / אינו קשה ומורכבת / מטעם זה / למעלה / קלה ופשוטה / מטעם זה / למעלה

(1) (2) (3) (4)

/ קלה ופשוטה / עם זאת / פחות

11. ג' הולט: " הוראה היא תרופה חזקה ביותר, וכמו כל התרופות החזקות יכולה להפוך בקלות לרעל. בזמן המתאים ובמנות קטנות מאוד, היא יכולה באמת לעזור ללמ ידה . אבל בזמנים אחרים, או במנות גדולות מדי, היא תעכב את הלמידה או תמנע אותה לחלוט ין." למה מתכוון הולט באומרו שההוראה "יכולה להפוך בקלות לרעל"?

עיכוב או מניעה של למידה גורמים לפגיעה חזקה באדם

(1) (2) (3) (4)

במינון או בעיתוי הלא נכון ההוראה עלולה לגרום לפגיעה ולא לתועלת ההוראה עלולה לגרום לפגיעה כאשר היא לא עוזרת ללמידה

הוראה, בדומה לתרופה, משפיעה באופן שונה על כל אדם

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. המושג" אלגוריתם", מונח מרכזי במדעי המחשב, נגזר משמו של מוחמד אבן מוסא אל - ח'ואריזמי, מתמטיקאי שחי בבגדאד במאה התשיעית. כאשר ספרו על שיט ות חישוב תורגם ללטינית, נכתב שמו של -אל ח'ואריזמי כ"אלגוריטמי", והקוראים טעו לחשוב שמדובר בצורת רבים של המושג שיטת חישוב. המילה אלגברה נלקחה מספר אחר שלו, "חיסאב אל - ג'אבר ואל - מוקאבלה". על פי הספר, פעולת ההשלמה, "אל - ג'אבר" בערבית, היא אחת משתי הפעולות שניתן לבצע על משוואה על מנת לפשט אותה . מהי המרכזית של הקטע ?

המטרה אף על פי

לסקור בקצרה את ספריו של מוחמד אבן מוסא אל - ח'ואריזמי

(1)

(2) להראות את השפעתו הנרחבת של אל - ח'ואריזמי על מדעי המחשב ועל המתמטיקה (3) להציג את מקורם של מושגים מוכרים במדעי המחשב ומתמטיקה (4) לה דגים את הטעויות שהתרחשו בתרגום ספריו של אל - ח'ואריזמי מערבית ללטינית

12. בירחון האוניברסיטה נכתב : "סטודנטים שרוצים להמשיך לתואר שני עושים

מחקר מקיף לגבי

לרוב

הדרישות השונות של התואר, אך ב חוסר הבנתם את עולם האקדמיה, הם לא נוהגים לבדוק את החשוב מכל. כדי לכתוב את התזה - עבודת מחקר המסכמת את התואר השני - על כל סטודנט למצוא מרצה בכיר שינחה אותו בכתיבתה. אמנם מרצים בכירים מחויבים בהנחיית מספר קבוע של סטודנטים בכתיבת דוקטורט (עבודת מחקר של תואר שלישי), אך מסתבר שהנחיית עבודות תזה היא תחום אפור, כך לעתים ש סטודנ טים נאלצים לרדוף אחר מרצים, נענים ידם -על בשלילה ומתקשים לסיים את התואר". לפי הקטע, "החשוב מכל" עבור המתעניין בלימודי תואר שני?

של מה הוא הדבר וא מחזק כדי

סטודנט

(1) לבדוק שלאחר סיום התואר השני יוכל להמשיך באותה אוניברסיטה לתואר שלישי (2) לבדוק האם בתואר השני בו ה מתע ניין מחייבים בכתיבת עבודה מסכמת

שבאוניברסיטה בה הוא עומד ללמוד אין תחומים אפורים וחוקים לא מוגדרים

(3) וודא ל

מנחה לעבודת המחקר כדי שיוכל לסיים את התואר

ול

אוניברסיטה וכל לספק ת

(4) שה וודא ל

13. בשנה האחרונה ירד בצורה ניכרת מספר תאונות הדרכים הקטלניות בכביש ירושלים - ת"א. משטרת ישראל הסיקה שהנוכחות המשטרתית המוגברת בשנה האחרונה גרמה לירידה .זו מה מהבאים את המסקנה?

מספר תאונות הדרכים שאינן קטלניות עלה בצורה חדה בשנה האחרונה כביש ירושלים - ת"א היה פקוק במשך רוב ימות השנה והתנועה זחלה בעצלתיים

(1) (2) (3)

-ל ת"א 120 קמ"ש

בשנה האחרונה עלתה המהירות המותרת בכביש ירושלים -

(4) מספר תאונות הדרכים בכביש הערבה לא השתנה למרות הנוכחות המשטרתית המוגברת

14. לאחרונה נטען שמחשבים מדויקים ומהימנים קיימים רק -כ 20 ולם שנה. א הטיסה אל הירח שנערכה לפני מעל 40 שנה מוכיחה אחרת. טיסה זו התאפשרה, בין היתר, ה ודות למחשב שפותח באופן ייחודי עבור תוכנית החלל. רמת הדיוק שנדרשה לטוס במסלול בטוח אל הירח ולנחות על אדמתו יכ לה ו היתה

להיות מופקת רק בעזרת מחשב מהימן ומדויק ביותר. איזו מהאפשרויות הבאות מסכמת את הפיסקה באופן המדויק ב יותר?

(1) על אף שלא היו מדויקים ומהימנים, המחשבים שפותחו לטובת הנחיתה על הירח הצליחו לבצע את המשימה בצורה מושלמת (2) אף על ההתקדמות הטכנולוגית הרבה שהתרחשה בעשרים ה שנים האחרונות , ההתקדמות המשמעותית ביותר התרחשה לפני -מ המעל ל 40 שנה עם פיתוח המחשב ששימש נחב יתה על הירח (3 ) מחשב שפותח ושימש את תוכנית החלל והנחיתה על הירח מוכיח שמחשבים מתקדמים פותחו כבר לפני למעלה מ -40 שנה ולא רק בעש שנים ה ם ה רי ות אחרונ כפי שנטען (4) שהמחשבים שפותחו בעשרים שנים האחרונות אינם מדויקים כמו אלו שפותחו לפני מעל

40 שנה לטובת הנחיתה על הירח, ניתן גם בעזרתם להגיע להישגים דומים

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

15. בדרך כלל מספר הנתיבים בכביש תלוי במספר הרמזורים לאורך הכביש, כך שמספר הנתיבים שווה למספר הרמזורים, אלא אם חלים במדינה כלשהי חוקים מקומיים המורים אחרת. בכבישים בארץ קמצ'טקה, לדוגמא, מספר הנתיבים תלוי במספר הרמזורים לאורכם, אלא אם הכבישים עוברים בשכונות, ואז יש להם שלושה נתיבים או פחות, ללא קשר לרמזורים. ידוע כי באזור טינטין ישנם רק כבישים עם ארבעה נתיבים.

מה מתחייב?

אזור טינטין לא נמצא בקמצ'טקה אזור טינטי ן נמצא בקמצ'טקה

(1) (2) (3)

אם אזור טינטין לא נמצא בקמצ'טקה, יש בכבישיו ארבעה רמזורים

(4) אם אזור טינטין נמצא בארץ קמצ'טקה, אז כבישיו לא עוברים בתוך שכונה

16. לקוחה: "____?" בעל החנות: "זו כבר בעיה. אני מוכן לשלוח את הנעליים עד לסניף אשדוד כדי שתספיקי לאסוף אותן , וכדי שלא תצטרכי להרחיק עד תל אביב. זה ייקח מעט זמן ו ו יגיע הן מחר בבוקר, אך אם את זקוקה להן היום תצטרכי לאסוף אותן מהחנות בתל אביב." איזה מבין השאלות הבאות תשלים את דבריה של הלקוחה בצורה הטובה ביותר? (1) האם תוכל לשלוח את הנעליים לסניף קרוב יותר לביתי (2) האם אוכל לאסוף את הנעליים מהסניף בתל אביב (3) האם אוכל לאסוף את הנעליים השבוע מהסניף באשדוד (4) האם תוכל לשלוח את הנעליים לאשדוד כך שאאסוף אותן היום

17. נכתב בספר ההיסטוריה: "העם הנורמני היה אחד מהעמים הבודדים שהצליחו לביית כלבים במאה התשיעית לספיר ה. הנורמנים העדיפו לביית בולדוגים צרפתיים, משום שהם זן נמוך ומוצק במיוחד,

המתאים לחיפוש אוצרות. " מה לא משתמע מן הכתוב?

במאה התשיעית לספירה היו עמים שלא הצליחו לביית כלבים הנורמנים היו אחד העמים הבודדים שחיפשו אוצרות

(1) (2) (3) (4)

הנורמנים נהגו לחפש א וצרות

גובה נמוך מהווה יתרון בחיפוש אוצרות

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא (שאלות

23-11 )

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ , על השאלות שאחריו. הניצול הכללי של אמצעי המלחמה להגשמת מטרותיה הוא ה"אסטרטגיה". מושג זה מוחלף לעתים בטעות ב"טקטיקה", אשר נוגעת ללחימה במקום אחד מסויים. -תת אדמירל א .ת. מאהן הציע אבחנה פשוטה לאמור, כשהצדדים היריבים מצויים במגע - מדובר בטקטיקה, ואילו האסטרטגיה מעלה את המגע למישור הניהול הכללי של המלחמה. אליבא דאמת, כל שאלה טקטית חייבת להישקל לאור המטרה האסטרטגית. מכאן יוצא ששיקולים אסטרטגיים עלולים לדרוש, כ י אניית מלחמה תמנע מהתמודדות עם כח עוין, אפילו אם היא אינה 5 נחותה ממנו במיוחד (כשזו פועלת בשליחות פיגוע או סיור) מחד גיסא, או שהיא תתקוף ותלחם עד הקץ המר נגד כח עדיף מאידך גיסא. קיימים אי אילו רעיונות יסוד כלליים היכולים להיקרא עקרונות אסטרטגיים. אין כל מס תורין וייחוד בעקרונות אלו, ואפשר ללקט אותם אגב קריאה בהסטוריה צבאית. מכיוון שהמחקר באסטרטגיה ימית הוא דבר חדש, האדמירלים הדגולים בעבר הגיעו לרום מעמדם ופרסומם ללא ספר לימוד. אלו הגו בבעיותיהם עפ"י שורת 10 ההגיון והנסיון ובדרך זו הגיעו להחלטות נכונות. אפילו הד יוט, מי שאינו בקיא במושגיה הכלליים של האסטרטגיה יסתור תכופות הצעות לא נכונות. תבונה ונטייה לחשיבה הינן הכרחיות כשהדיון נסב על עקרונות, בין בקרב בני סמכא ובין בקרב הדיוטות. בכל מערכת כללים יש יוצא מן הכלל; דבקות יתרה בעקרון אחד פוגעת תכופות בעקרון אחר, ומעו לם לא נלחמו "עפ"י הספר". אדמירל או גנרל הדבק ללא סייג בסדרת כללים ששינן וסיגל לעצמו מראש, ספק אם יגבר על יריב בעל תושיה ותחבולות. 15 קל יותר לדבר על כללי האסטרטגיה מאשר לערוך אותם ברשימה. חקר האסטרטגיה במאה השנים האחרונות הציג רעיונות שונים ברמת "עקרונות", ו נכון גם כן שמערכות ים ויבשה מודרניות נושאות קוי אופי כלליים שדומים לאלה של הזמנים הקדומים, ודמיון זה ניתן לתיאור בלשון פשוטה. המצביא הסיני, סון - צ'י, כתב ב - 000 לפנה"ס לערך, שעיקרה של המלחמה היא גניבת דעת, כלומר - רצוי להחזיק את האויב בדעה מוטעית בנוגע לכוו נתך, כדי שתוכל להכות בו בזמן ובמקום, שהוא אינו מוכן לכך. איש לא יוכל 20 לשלול את תקפותו הכללית של רעיון זה כבסיס להצלחה במירב היוזמות הצבאיות. אך האם יש בזה משום חידוש? בימינו מכנים אותו - עקרון ההפתעה, ולמעשה את רעיונות היסוד של האסטרטגיה אפשר להבהיר כך בר דעת יבין אותם. מכל מקום, אם קל להבין את עקרונות היסוד של המלחמה, אין הדבר כך לגבי כל גוני - גוניהם. למפקד צריכה להיות הבנה מעמיקה בכל הסתעפויותיו של הרעיון האסטרטגי, אבל עליו להבין גם בטקטיקה, 25 שהיא מסובכת מאוד וטעונה אימון ונסיון. תת אדמירל א.ת. מאהן כת ב לפני כמאה שנים: "ההתקדמות הבלתי פוסקת של האנושות מובילה לשינויים בכלי הנשק ויחד איתם גם באורח החשיבה המלחמתית". השאלות 18. השורה: " כל שאלה טקטית חייבת להישקל לאור המטרה האסטרטגית " (שורה 4 )-

שכל

עומדת בניגוד לנאמר לפניה בפסקה

(1) (2)

באה להמחיש את ההב דל בין טקטיקה לאסטרטגיה באה לתאר את הקשר הרצוי בין טקטיקה לאסטרטגיה

(3) (4)

מאששת את הנאמר לפניה בפסקה

19. אניית המלחמה המתוארת בפיסקה הראשונה מובאת כדוגמה ל -

שגיאה בשדה הקרב הנובעת מבלבול בין אסטרטגיה לטקטיקה

(1) (2) (3) (4)

צורך המתעורר מדי פעם לפעול בנ יגוד לצרכים הטקטיים משיקולים אסטרטגיים עליונות הטקטיקה על פני השיקולים האסטרטגיים בכל מקרה שהוא

צעד לא הגיוני הננקט מתוך עמדת נחיתות בשדה הקרב

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 2

חשיבה מילולית – פרק ראשון

21. מן הנאמר בשורות 12-10 ניתן להסיק כי -

(1) תבונה ונטייה לחשיבה הינן תכונות החשובות יותר לצורך שי קולים אסטרטגיים מאשר קבלת החלטות טקטיות (2) דבקות יתר במטרה עלולה להיות בעוכריו של האדמירל או הגנרל (3) אין כל משמעות לנסיון או ידע מוקדמים לגבי סיכויי הצלחתו של מנהיג בשדה הקרב (4) גמישות מחשבתית הינה בעלת ערך רב יותר למנהיג בשדה הקרב מאשר השכלתו האסטרטגי ת הרשמית

21. העקרון המצוטט מפיו של המצביא הסיני סון - צ'י הוא עקרון ____ אשר בימינו ____.

טקטי; הפך לעקרון אסטרטגי המובן לכל

(1) (2) (3) (4)

בעל תקפות כללית בלבד; היה לחסר טעם שכן אין בו עוד חדש אסטרטגי ותיק; הפך באופן מפתיע לעקרון טקטי נדוש

אסטרטגי יסודי; זכה לכינוי חדש

22. מדבריו של תת אדמירל מאהן בפיסקה האחרונה ניתן להסיק כי -

(1) התפתחות הרעיונות האסטרטגיים גוררת בעקבותיה את התפתחותה של המחשבה הטקטית (2) שינויים ביכולת הטקטית הצבאית גוררים שינויים אסטרטגיים (3) האסטרטגיה והטקטיקה מתפתחות באותה מידה של מורכבות לאורך ההיסטוריה האנושית (4) למרות התפתחותה של החשיבה האסטרטגית לאורך ההיסטוריה האנושית, נותרת היכולת הטקטית קפואה על שמריה

23. הנושא העיקרי הנדון בקטע הוא -

אי תלותה של הצלחה אסטרטגית בהשכלתו הרשמית של המנהיג היותן של האסטרטגיה ו הטקטיקה שוות ערך בהצלחה בשדה הקרב

(1) (2) (3) (4)

פשטותה הבסיסית של תורת האסטרטגיה הצבאית

אופיו של המנהיג האידאלי בשדה הקרב

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

32

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

33

סימולציה מס' 2

– אנגלית פרק שני

ENGLISH The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence . 1. The court ____ the suspect of all participation in the crime. (1) freed (2) acquitted (3) informed (4) denounced This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

2. The sun ____ from the clouds. (1) joined (2) turned

(3) set apart

(4) emerged

3. ____ the decline in its sales, the company managed to remain very profitable. (1) Due to (2) Unlike (3) In spite of (4) Similar to

4. Guests are not allowed in this building, unless they have been ____ by security. (1) authorized (2) saved (3) disabled (4) measured

5. If you want your plan to succeed, you must do ____ what you have been told. (1) extremely (2) slightly (3) ambiguously (4) precisely

6. The special task force had managed to shut down the enemy’s radar system, ____ the way for the air raids that followed. (1) labeling (2) distorting (3) paving (4) lifting

7. Several new books written by young authors have the critics ____. (1) applauding (2) pretending (3) deliberating (4) moaning

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - Online catalogs