הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

חייו האחרונים של הרב צוף דב"ש. המעמסה הגדולה והנטל הכבד שלקח על עצמו היו בעוכריו בשנות החמישים לחייו, צרות רבות ותכופות תכפוהו, דאגתו ומרצו למען הפרט והכלל, התישו את לבו וכוחותיו לא עמדו לו עוד. החובות הגדולים אשר לקח על עצמו באופן פרטי, למען פרנסתם של העניים הרבים, היתומים והאלמנות, רבצו על שכמו ודכדכו את רוחו. הוא נפל למשכב בחולי גדול, ולמרות סבלו הרבו מכאובי לבבו, הבליג על צערו ומאן להירפא. גם בתוך יסוריו

מיקומה של מחנה ישראל על פי מפת שיק. (ויקיפדיה)

חונן דלים ומחסה לאביונים, איש החסד, חסדי דוד הנאמנים. אריה שבחבורה, ריבה וקיבץ פעלים לתורה, תנא דאורייתא הרב המופלא, וכבוד ה' מלא, חסידא קדישא (חסיד וקדוש), זכה וזיכה את הרבים, נר המערבי מרביץ תורה בישראל, איש אלקים קדוש המפורסם בשמו ומעשיו, מורינו הרב כמוהר"ר דוד בן-שמעון זצוק"ל. המחבר ספר. "שער-החצר" ושאר ספרים. לקוח ארון האלקים ח"י כסלו שנת ו'י'ה'י' ד'ו'ד' ע'ו'ש'ה' משפט' ו'צ'ד'ק'ה' לפ"ק. תנצב"ה. ------------------------------- ראו: רבי יעקב משה טולידנו, נר-המערב (התשמ"ט); הרב יוסף בן-נאיים מלכי-רבנן (התשנ"ח); הרב שלמה דיין, חכמי-המערב בי"ם. (תשנ"ב); חופש הבחירה" (תשנ"ב) . מר ישראל מימראן. הוצ' מכון בני-יששכר י"ם.

הגדולים, לא הסיח את דעתו מעבודתו המאומצת למען בני-עדתו, ובשארית כוחותיו המשיך להפיח חיים לבני הקהילה מרוחו הנאצלת מאור שבעת הימים. ) נפל למשכב שממנו לא 1880 בראשית שנת תר"מ ( קם וכולם התפללו לשלומו. אך שערי התפילה ננעלו בפניהם, ובליל יום רביעי ח"י לחודש כסלו שנת תר"מ ) הרב צוף דב"ש השיב נשמתו הזכה והטהורה 1880 ( לבוראו. בהלווייתו שנערכה למחרת, השתתפו אלפים רבים וביכו ת מותו של רבם הנערץ. בעתון "חבצלת" הופיעה כתבה ארוכה לזכרו (מופיעה בעמוד הבא) הסופר הודע רבי אברהם אלמליח ז"ל נשיא ועד הקהילה המערבית, כותב באחד ממאמריו: "אין כל פלא איפוא אם מעת מותו של הרב צוף דב"ש ועד היום, שמו ברוך בפי כל בני עדתו, וזיכרו לא יסוף לנצח מפיהם, ורק בשם "רבי" יכנוהו, וכשעושים אזכרה לנשמתו אז כל אנשי בית-הכנסת כקטן כגדול יעמדו ביראת כבוד"

קול נהי נשמע מציון במר צורח, וירושלים תיתן קולה תבכה ותתייפח, כי אבדה כלי חמדתה, פנה הוד' פנה זיו' ותפארתה ארץ צבי גדלה שעשועיה הורד עדיה מעליה, אבד חסיד מן הארץ, גיבור לעמוד בפרץ, מתוק דב"ש טעמו, בישראל גדול שמו דן ידין עמו, רועה נאמן לעדתו צדיק באמונתו,

) CC BY-SA 4.0 קבר הרב דוד בן שמעון בהר הזיתים (ויקיפדיה -

13

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator