High-Q | חטיף 2

7

2 חטיף 10

1

2

' מס חטיף

חשיבה כמותית

פרק 1 : חשיבה כמותית

20 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

. דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות . הערות כלליות

טים בהכרח על פי קנה

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן , אך אין הם מ ורטס

כיוצא . בהם

זוויות על ו,

ודל געל , קטעים

. מידה אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור

ך הספק יתר ניצב

הקו נראה ישר בסרטוט , אפשר להניח שהוא אכן ישר .

 

, כנתון הכוונה היא למונח שערכו גדול

, שטח נפח וכו ' )

, רדיוס

כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי , צלע (

, מאפס אלא אם כן מצו ין אחרת .

  0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .

כאשר כתוב בשאלה a

0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי .

  

0 הוא מספר זוגי

1 אי נו מספר ראשוני .

נוסחאות

a

a ,

x : הם

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

אחד מעלות

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות לכל :

2.

מספר כפל מהירות משולש הזווית דרך זמן זמן

: הוא

2

n m m

n

1

a

  a

n

a  ( m0,a0  

a

)

. ב

. א

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n

: צלעות

a

סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( , מעלות אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n                

.ד mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

. ג

2 2

2

3. : מקוצר b ab2 a ba    

2 2 b a baba    



: עיגול

, מעגל

12.

=

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

r

כמות עבודה

x 

=

בעיות הספק :

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

   n! n n 1 n 2 2 1     

: עצרת

6.

2 x

ראש x  : הוא

r  

360

A

D

13. :יהיקוב , תיבה .א

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

משולש : .א

8.

2 2 2 ab bc ac  

שאורך בסיסו a

שטח

מתקיים c b a 

הי בקובי

2 ha 

h

: גליל

14.

ואורך הגובה לבסיס זה h : הוא ,

.ב .א מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  .ב שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

C

B

 30 שווה לחצי אורך היתר .

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

ba 

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b : הוא ,

9.

a

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

2

חטיף מס '2

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות 7-1 )

3A2

1.

*A 

. A 0  .

- כך ש

הוגדרה פעולה חדשה * ,

A2

? *)*3( 

(4) 6

(3) 3

(2) 2

1.1

(1)

2.

על צלעו של מלבן בנו משולש ישר זווית ושווה שוקיים . על פי הנתונים ונתוני הסרטוט , ?  

40 

 90 95 

(1) (2) (3) (4)

 120  135

3.

 3xx5  

- תמיד הוא

עבור כל x שלם וחיובי , הביטוי

אינו מתחלק ב -3

(4)

- מתחלק ב 3

(3)

(2) זוגי -אי

(1)

זוגי אי זוגית

4. ? 20  

45

(4) 5 12

(3) 55

(2) 53

65

(1)

5.

למכפלה הוסיפו 3 ואת הסכום חילקו ב -3.

לקחו מספר ראשוני גדול מ -2 , כפלו אותו ב -9 ,

התוצאה בוודאות -

מתחלקת ב -5

(4)

מתחלקת ב -3

(3)

זוגית

(2)

(1)

6 .

גלית היום בת 9 ושלומי בן 11. בעוד כמה שנים יהיה ממוצע גילאיהם 33?

(1) 6 (2) 9 (3)

11 36

(4)

7.

w , x , y -ו z הם 4 מספרים חיוביים ושלמים השונים זה מזה . x+y+z הוא מספר ראשוני . w+x+y הוא מספר זוגי . אם נתון ש w- - מתחלק ב 2 ללא שארית , הרי שבהכרח -

x זוגי -אי

(1) (2) (3) (4)

x+y זוגי -אי

z+w זוגי

z זוגי -אי

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

3

חטיף מס '2

חשיבה כמותית

8.

- שווים ל 43% -מ B . איזה אחוז מהווה B -מ A ?

13% -מ A

121%

(4)

123%

(3)

13%

(2)

71%

(1)

הסקה מטבלה ( שאלות 12-9 ) עיין היטב בתרשים שלפניך , וענה על ארבע השאלות שאחריו .

, תפוזים

, חסה

בטבלה שלפניך מתוארים המחירים של 1 פריטים שונים : עגבניות , , א"תפו , גזר, מלפפונים

: שונים שוק תלפיות , שוק מחנה יהודה , שוק הכרמל והשוק הבדואי .

4

, מלונים ותות שדה -ב .

שווקים השוק מלפפונים חסה תפוזים מלונים תות שדה ח"ש

ג לכל פריט . כמו כן נתון מחירו של סל מצרכים הכולל את סכום מחיריהם לק ג של "

המחירים הם בש " ח לק "

כל הפריטים בשוק מסוים . ידוע כי בשוק תלפיות ובשוק מחנה יהודה , לקוח שקונה מעל 13

"ק ג סחורה מקבל הנחה של 21% על כל סכום

. הרכישה כך למשל :23

"ק ג של חסה יעלו 33 "ש ח בשוק מחנה יהודה ו -43 "ש ח בשוק הבדואי .

השוק הבדואי

שוק הכרמל

שוק מחנה יהודה

שוק תלפיות

הפריט גזר ח"ש

4 3 2 6 2 2 1 7

2 4 1 1 2 3 6 6

3 1 1 6 2 2 1 7

4 3 1 7 2 3 6 7

עגבניות

א"תפו

31

29

31

33

סל מצרכים

9.

שוקי קנה 23 "ק ג תותים בשוק הכרמל . כמה כסף שילם שוקי ?

91

(4)

93

(3)

123

(2)

131

(1)

ח"ש

ח"ש

11. שייקה הוא צרכן נבון הקונה רק בשוק בו הוא משלם את המחיר הנמוך ביותר .

, לפיכך היכן יקנה שייקה

שק של 33 ?א" ג תפו "ק

השוק הבדואי

(4)

שוק הכרמל

(3)

שוק מחנה יהודה

(2)

שוק תלפיות

(1)

11. היכן יהיה מחירו של סל קניות המכיל חצי ק " ג מכל פריט הנמוך ביותר ?

השוק הבדואי

(4)

שוק הכרמל

(3)

שוק מחנה יהודה

(2)

שוק תלפיות

(1)

בפרס "השוק הטוטאלי" זוכה השוק שבו נמצא מספר הפריטים הגדול ביותר בהם מחירו של ק"ג . 12 מהפריט הוא הנמוך ביותר מבין השווקים המופיעים בטבלה, כדוגמת מחיר המלונים בשוק מחנה יהודה ובשוק הבדואי. לפיכך פרס "השוק הטוטאלי" יינתן ל-

השוק הבדואי

(4)

שוק הכרמל

(3)

שוק מחנה יהודה

(2)

שוק תלפיות

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

4

חטיף מס '2

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות

23-13 )

13. x -ו y הם מספרים שלמים , חיוביים ושונים זה מזה . x הוא מספר

- זוגי ו y הוא מספר

. ראשוני

מה מהבאים לא ייתכן ?

x y y x x y x y

הוא מספר ראשוני הגדול מ -11

(1)

הוא מספר שלם

(2)

הוא מספר

(3)

אי זוגי הוא שבר ר"סמ

(4)

F

A

B

14. נתון ריבוע ABCD בו E היא נקודת מפגש האלכסונים . הקו FG מחבר את אמצעי הצלעות AB -ו AE , כמתואר ב . רטוט ס אורכה של הצלע DC הוא 24 .מ"ס על פי הנתונים ונתוני הסרטוט , מהו שטח המרובע FGEB ?

G

E

D

C

ר"סמ

4) 24

3) 23 ( ר"סמ

(2) 22 ( ר"סמ

(1)

ר"סמ

6

15. בבריכת השחיה 23 ילדים , בנים ובנות ( מתוכם לפחות בת אחת .) חלק מהילדים יצאו מהבריכה והלכו לשחק ' ברידג כך שבבריכה נותרו 7 . בנים כמה בנים הלכו לשחק ברידג ?'

12-3

(4)

12-13

(3)

13-3

(2)

13-7

(1)

16. כמה קוביות שונות קיימות , כך ששטח הפנים שלהן ) ר" בסמ (

שווה לנפחן ?)ק" בסמ (

אינסוף

(4)

(3) 6

(2) 3

(1) 1

17. יחיאל יצא לנסיעה של 163 "ק מ במדבריות טוניס . אם ידוע כי בכל שעה הכפיל יחיאל את מהירותו וכי , הנסיעה ארכה 3 , שעות מה הייתה מהירותו של יחיאל בשעה הראשונה ?

143

(4)

93

(3)

13

(2)

73

(1)

ש"קמ

ש"קמ

ש"קמ

ש"קמ

A

18. המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O , כך שהצלע AC היא קוטר במעגל . נתון : גודלה של זווית ABO הוא  30 ; אורכה של צלע AB הוא 3 .מ"ס על פי הנתונים ונתוני הסרטוט , מהו שטח המשולש BCO ?

O

C

B

34

23

33

33

(4)

(3)

(2)

(1)

ר"סמ

ר"סמ

ר"סמ

3

4

2

4

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

5

חטיף מס '2

חשיבה כמותית

y y x x a a a a    . y 0  .

19 .

x y

?

למה יכול להיות שווה

אם a גדול מ -2 ,

(4) 4

(3) 3

(2) 2

1

(1)

21. בשאלה הבאה האותיות A , B , C -ו D מייצגות כל אחת ספרה שונה בין 3 -ל 9. : נתון AA BB CDC +

?DCBA 

14

(4)

13

(3)

12

(2)

11

(1)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

6

חטיף מס '2

חשיבה כמותית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

7

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

23 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

פרק 2 : חשיבה מילולית

. דקות

בפרק זה שאלות מסוגים שונים : , אנלוגיות שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות .

אנלוגיות (

6-1 )

שאלות יש ס

ו ובחר מתוך

ו מצא את היחס בין המשמעויות , אלהה מילים ה של שתי

. מודגשות

זוג מילים

בכל שאלה

התשובות המוצעות את זוג ה מילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם : לב מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג .

1 .

- ל ב

: מהנה

בטלה : משעמם

(1) (2) (3) (4)

: מרגיע יציבות

נחת : מרגיז

: מזעזע

שכרון ללחוץ לשחרר להרגיע לכתוב

2.

: שכרות להתפכח -

: מתח להשתולל

(1) (2) (3) (4)

: תנומה להתעורר

נוחות : להתרגל

: שברון להתפרק

3.

- תזמורת

: מנצח

בד : אמרה

(1) (2) (3) (4)

עדר : רועה

: בסיס פירמידה

: תל מדרון

4.

: מרתיע לפעול -

: משחרר

(1) (2) (3) (4)

לישון : מעורר

לשבת : ממוטט

: מרגש לשמוח

5 .

: שיערוך להעריך -

להניע : שינוע

(1) (2) (3) (4)

: שחרור

: שיכוך

: שכתוב

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

8

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

6 .

- שתק

: היסה

פיטם : האביס

(1) (2) (3) (4)

מטר : המטיר

כרע : הבריך

התלקח לקח :

שאלות הבנה והסקה ( שאלות 11-1 ) 7. מרקט - בסופר

של משפחת מקסים חלה ירידה במכירות . משה מקסים טען שהירידה נובעת מהמגוון הדל

איזו

ששון מקסים טען שהירידה נובעת מהמיקום של . מרקט - הסופר

של המוצרים . מרקט - בסופר

מהטענות הבאות סותרת את הטענות של ששון ומשה ?

הצמוד לשלהם המחזיק במגוון זהה של מוצרים ח לה ירידה במכירות הצמוד לשלהם המחזיק במגוון זהה של מוצרים חלה עליה במכירות הצמוד לשלהם המחזיק במגוון גדול יותר של מוצרים חלה ירידה במכירות הצמוד לשלהם המחזיק במגוון גדול יותר של מוצרים חלה עליה במכירות

מרקט - בסופר מרקט - בסופר מרקט - בסופר מרקט - בסופר

(1) (2) (3) (4)

8. כאשר שאלו את מנהל התיאטרון מדוע לא העלה הצגות חדשות מאז שקוצץ תקציב התיאטרון , : אמר " אם תולשים לתיקן את רגליו , אל תתפלאו אם יפסיק ללכת ." בדבריו המשיל מנהל התיאטרון את -

ההצגות החדשות לתיקן תקציב התיאטרון לתיקן

(1) (2) (3) (4)

התיאטרון לתיקן הקיצוץ בתקציב לת

יקן

9.

' פרופ רון לעמיתו " : אלמלא נחשפו השבוע מאובנים של תנינים פרה - היסטורים ללא

בשיחה שערכו אמר

".

עמדתו המוקדמת של ד ר שפר "

יכולת ראייה , הייתי נמנע מלתמוך במ

בקרי

ניתן להסיק כי –

מדבריו של רון ' פרופ

עמדתו המוקדמת " של ד ר שפר טוענים שלא כל התנינים הפרה - היסטורים יכלו לראות

(1) (2) (3)

מבקרי

למרות חשיפת המאובנים

הוא תומך בעמדתו של שפר ר "ד

השבוע נחשפו מאובני תנינים פרה - היסטורים בעלי יכולת ראייה

(4) לפי עמדתו ה מו קדמת של ד " ר שפר לתנינים פרה - היסטורים לא היתה יכולת ראייה

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

9

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

01. הרעיון המרכזי העומד מאחורי תורת האבולוציה נובע מהוכחת קיומן של צורות חיים בדרגות שונות של התפתחות על פני כדור הארץ , אשר מהאחת נוצרה האחרת , כאשר בין שתי הצורות דמיון גנטי רב בנוסף לדמיון במראה החיצוני . , בנוסף ידוע גם כי צורות חיים מסוימות נעלמו מן העולם , אך שרידים שונים של החיה הקדמו נית הנעלמת יכולים גם הם להוכיח את נכונות התיאוריה , ש במידה מתגלה דמיון מספיק בין דגימות הדי -אן- איי שלה ושל יצור חי אחר .

מה מהבאים יאפשר להוכיח את תורת האבולוציה לפי הקטע ?

(1) מציאת שרידים של מקקים מתקופת עידן הקרח הזהים ל חלוטין למקקים שקיימים גם בימינו (2) התבוננות בקופים מקלפים בננות וזיהוי של דמיון רב בין פעולת הקילוף שלהם לפעולה האנושית של קילוף בננה (3) דמיון רב בין דגימות הדי -אן- איי של שרידי החיה הקדמונית " ( ממותה " שנראתה כמו פיל ) שעיר לבין זה של פילים (4) גילוי מאובנים של חיות המזכירות נמרים במבנה הג נטי שלהם , אך מראם דומה יותר לזה ים- של חיות

00.

אמי הביולוגית עובדת במפעל הקיבוץ החדש ."

: " דוד

מהבאים לא ייתכן שדוד התכוון ?

מה ל

, אמי שילדה אותי , עובדת במפעל החדש שנפתח עוסקת בתחום הביולוגיה , עובדת במפעל חדשה ש , אמי

(1) (2) (3) (4)

בקיבוץ

שנפתח בקיבוץ

, אמי שילדה אותי , עובדת במפעל חדשה קיבוץ ב הביולוגי

שהוקם שהוקם

, אמי שעוסקת בתחום הביולוגיה , עובדת במפעל של ה חדשה קיבוץ

02. בשיחת חולין עם חברו איציק אמר יוסי " : כבר חודשים שאני מפרסם מודעות במדורי הדרושים , מראיין מועמדים ו מתקשה לבחור טבח חדש למסעדה . רוב המועמדים שהופיעו בפניי היו אמנם בעלי ניסיון אך לצערי הם חסרו את הלהט ה דרוש לעבודה ." : " איציק מדבריך אני מבין כי מצאת טבח ."

איזו מהמילים המודגשות סייעה לאיציק להסיק זאת ?

(1) (2) (3) (4)

מתקשה רוב אמנם דרוש הכתב הכתב

03. כתב לענייני חינוך :" מבחן המיצ , ב"

שנערך מדי שנה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ , נחשב בעיני רבים

כמזיק משום שבעקבותיו נוצרה תחרותיות לא בריאה בין בתי ספר . , לדעתי ולדעת מנכ " ל משרד החינוך , הבעיה טמונה בכך ששופטי בית המשפט העליון נעתרו לבקשת התנועה לחופש המידע לחשוף את ציוני המבחן לקהל הרחב . אילולא כן , ייתכן שבתי הספר היו נמנעים מהשוואות מיותרות , ומערכת החינוך כולה הייתה נהנית רק מיתרונותיו הברורים של המבחן ככלי יעיל לבקרה ולשיפור הישגים ."

איזו מהטענות שלהלן עולה מן הפסקה ?

מאמין כי ההשוואות המיותרות הן שגרמו לתדמית המזיקה שקיבל המבחן שופטי בית המשפט העליון חושבים שחסרונות המבחן עולים על יתרונותיו "מנכ ל משרד החינוך מאמין שלתחרותיות שיצר המבחן ערך רב בשיפור מערכת החינוך מעודד את חשיפת ציוני המבחן לקהל הרחב כדי למנוע השוואות מיותרות

(1) (2) (3) (4)

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

10

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

06-04 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

( משפט או יותר ממשפט ) שכמה חלקים ממנו חסרים , ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר .

בכל שאלה

יש

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר .

04. בימים אלה ____ קונפליקט רב שנים בין המיעוט האתני בעירק לממסד ההגמוני , ____ שכן

העביר

____ .

החלטות שמשמעותן היא ____ הפלייתו של

/ המשך

נסתיים לבסוף / הראשון / נסתיים לבסוף / האחרון / ניצת מחדש / האחרון / ניצת מחדש / האחרון /

(1) (2) (3) (4)

הראשון האחרון הראשון הראשון

/ הפסקת

/ המשך

/ הפסקת

05. בדיון הקבינט הבטחוני שנערך אתמול בממשלה געשו הרוחות עקב ויכוח עז שניטש בין שר הבטחון לשר . החוץ בפתח הדיון טען שר החוץ ____ ששרים אחרים ____ . בתגובה טען שר הבטחון ____ שיוכל להתבטא בחופשיות בעניינים שבהם ____ . (1) שאין זה תקין / לא יוכלו לחוות את דעתם בגלוי בנוגע לסודות מסווגים העלולים לפגוע בבטחון המדינה / שלא יתכן שלא יהיה אף שר בנמצא / מוטלת יוקרתה של המדינה על הכף (2) שאין זה תקין / פרט לשר הבטחון יוכלו לחוות את דעתם בגלוי בנוגע לסוגיות הקריטיות לבטחון המדינה / שהוא ולא אחר , יהיה זה / מוטל בטחון המדינה על הכף (3) / שרצוי מלבד שר הבטחון , יוכלו לחוות את דעתם בגלוי בנוגע לעניני חוץ הקשורים לבטחון המדינה / שמתוקף תפקידו , הוא ולא אחר , יהיה זה / בטחון המדינה וסודותיה מוטלים על הכף (4) שאין זה תקין / יוכלו לחוות את דעתם בגלוי בנוגע לסוגיות הקריטיות לבטחון המדינה / שלא יתכן שיהיה שר , פרט לשר החוץ / הנושא העיקרי הוא תדמי ת המדינה בחו ל" 06. לבקשת יו " ר קרן המלגות הממומנת על ידי תורמים מחו " ל שתרומתם מהווה חלק נכבד ממקורות הקרן , התבקשו הסטודנטים ,____ מתוך תקווה כי ____ תרומות נוספות בעתיד . כעבור שנה התברר ____ כשכמות התרומות ____ . (1) לשמור על שמות התורמים בסוד / פרסום שמות התורמים ברבים יעודד / שאכן כך הדבר / (2) להשתדל להוציא ציונים גבוהים / הישגים טובים יעודדו / שלא כך הדבר / גדלה בצורה משמעותית (3) לכתוב מכתב תודה קצר / מכתב תודה יש בו כדי לעודד / שמכתבי התודה נחלו הצלחה גדולה / כמעט הוכפלה (4) להגיע לטכס חלוק ת המלגות / נוכחות הסטודנטים בטכס תעודד / שנוכחות הסטודנטים בטכס הייתה חשובה / נפלה ממה שהייתה בשנה הקודמת

הוכפלה

07. במאמרו כתב ד : " ר סעד "

יש לתת את הדעת על כך שאחת המשוכות העיקריות העומדות בפני המועמדים

לקבלה לאקדמיה נובעת מהיבטים הקשורים למצבם הסוציו - . אקונומי במקום לצפות מהצד בעת שהפערים רק ילכו ויעמיקו , ואולי אף להביע שאט נפש מקבוצות שלמות בחברה הישראלית שמתקשות להיכנס בשערי האקדמיה ולהשתלב בחברה , יש לסייע למועמדים לפרוץ את הדרך ולהוביל שינוי ."

איזה מן המשפטים הבאים מביע באופן הטוב ביותר את משמעות הציטוט ? שלעיל

(1) כיום ישנם פערים עמוקים בין מועמדים לקבלה לאקדמיה משכבות סוציו - אקונומיות שונות , ולכן עלינו לפרוץ את הדרך ולהוביל שינוי כדי לצמצם פערים אל ו (2) אחת הבעיות העיקריות בימינו קשורה למצב הסוציו - אקונומי של קבוצות מסויימות בחברה , ובמקום להתעלם עלינו לע ודד שינוי (3) יש לעזור למועמדים משכבות חלשות להתקבל לאוניברסיטאות , שכן התעלמות מקשייהם והבעת מיאוס כלפיהם עלולות רק ל את הפער בינם לבין שאר האוכלוסיה (4) יש להתייחס בכובד ראש לעובדה שהפערים בין קבוצות שלמות בחברה הישראלית אשר מנסות להתקבל לאקדמיה מעמ יקים

הגדיל

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

11

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

08.

, חולים

קבוצות

את הויטמין 1 B

ניתן תוסף מזון המכיל " חביבה "

שנערך בחברת , "שבע "

לשתי צמחי חומרים ולה

בניסוי חולי בגוף הטיפול בניסוי תוסף הכבד

מחולי הכבד מה .

כי חל שיפור במצבם של 00% מחולי הלב ו - 50%

חולי לב וחולי כבד הניסוי מ.

עלה האדם

להסביר את הפער בין אחוזי החולים שחל שיפור במצבם , בכל אחת מהקבוצות ?

מהבאים יכול לא

את יכולת הספיגה של

הלב נוטלים תרופות להורדת לחץ הדם , המכילות חומרים ים מפחית ה

(1)

ויטמין 1 B

הידוע כמכיל כמויות

בחולי הכבד כלל דיאטה מיוחדת , בה צורכים החולים מזון

(2)

גדולות של ויטמין 1 B

50%

של במצבם

לקבוצת ילדים חולי כבד , חל שיפור

נוסף בו ניתן תוסף המזון " חביבה "

(3)

מילדי הקבוצה

תקינה של

המסייעים לפע

פעילות

ויטמין 2 B

מכיל " חביבה " המזון

(4)

המעודד

הבנת הנקרא ( שאלות

23-15 )

קרא בעיון את הקטע הבא , וענה על השאלות שאחריו .

האדם נעשה באלפי השנים האחרונות הגורם האקולוגי הדומיננטי בעולם . אין כיום מקום בעולם , שהוא חופשי מהשפעה אקולוגית של האדם . התהליכים של שינוי הסביבה על - ידי האדם , כמו חקלאות , , מרעה כריתת יערות , דיג , ציד , הצטברות פסולת מסוגים שונים , , ביוב זיהום אויר וכן הלאה , פועלים על מערכות אקולוגיות בכל העולם . ככל שגוברת ההתקדמות הטכנולוגית כך גוברת עוצמת השינויים האקו לוגיים בעולם . השאלה של ניצול משאבים על - ידי האדם והשאלה של שימור הטבע הן שאלות אקולוגיות הנשאלות בהקשר של התנהגות 5 האדם במערכת האקולוגית . השאלה המכרעת הראשונית נוגעת לגידול האוכלוסייה האנושית , שהיא בעיה אקולוגית ממדרגה ראשונה . אם נסתכל על גידול אוכלוסייה של כל אורגניזם שהוא , ניווכח כי כל עוד יש לאוכלוסייה משאבי סביבה פנויים , המאפשרים לה לגדול , היא מתרבה וגדלה . באוכלוסייה ביולוגית טבעית יש , , כמובן יתרון סלקטיבי לאותו גנוטיפ , אשר מסוגל להתרבות יותר מהר ; לכן יש תמיד יתרון לפרט המסוגל להתרבות יותר מהר . כל זמן שב -ני 10 אדם התרבו כבעלי - החיים מבחינת השליטה שלהם , היה גידול האוכלוסייה האנושית דומה מאוד לגידול של אוכלוסיות בעלי חיים אחרים . כל פעם שנוצרו משאבי סביבה חדשים בעזרת ההתקדמות הטכנולוגית , שתרמה לגידול המזון , הגיבה האוכלוסייה , עד אשר היא הגיעה לאיזו שהיא רמת צפיפות , חדשה אשר מנעה את המשך . הגידול 15 שצפיפות האוכלוסייה של הצייד הקדמון לא היתה יותר מפרט אחד לקמ " ר ואולי אפילו פחות . כאשר התפתח המעבר למרעה מבוקר ומסודר , היתה צפיפות האוכלוס ייה יכולה לעמוד על 0-6 אנשים לקמ . ר" חקלאות פשוטה יחסית מאפשרת עליי ב ה צפיפות בסדר גודל של כמה עשרות בני אדם לקמ . ר" חקלאות אינטנסיבית בהשקיה יכולה לפרנס מאות בני אדם לקמ . ר" במילים אחרות , כל אימת שהתרחש שינוי טכנולוגי שהגדיל את כושר הנשיאה של הסביבה , המשיכה האוכלוסייה האנושית לגדול . 20 המחלות הן גורם חשוב נוסף המגביל את גידול האוכלוסייה האנושית . בעבר ההיסטורי התקיים איזון בין ההגבלה של צפיפות האוכלוסייה על - ידי מזון ובין ההגבלה על - ידי מחלות . שררו אולי יחסי - גומלין בין הגורמים המגבי לים הללו . בני אדם רעבים עמידים פחות בפני מחלות , ובני אדם חולים מתקשים לייצר מזון . מכל מקום , האיזון בהשפעת שני הגורמים האלה הוא שוויסת את ממדי האוכלוסייה האנושית . במאה השנים האחרונות חלו תהליכים מיוחדים במינם . התברואה והרפואה המודרנית הקטינו מאוד את התמותה . ממחלות הגורם של 25 הגבלת מזון נעשה לגורם העיקרי המגביל את האוכלוסייה האנושית בניגוד למה שהיה קודם לכן , כאשר המחלות פעלו לצד המחסור במזון כגורם מגביל . באזורים רבים בעולם בימינו , לאחר שהמחלות הודברו במידה , רבה אין גורם טבעי שיכול לווסת את ממדי האוכלוסייה האנוש ית מלבד מחסור מזון . ואכן ישנם אזורים בעולם שבהם האוכלוסייה שוב מתקרבת לצפיפות שבה פועלת בעיקר הגבלה על - ידי מזון ; שורר בהם האיום של מוות מרעב . 30 בעבר היתה כל התקדמות בחקלאות , , למשל מעלה את צפיפות האוכלוסייה בקנה מידה עצום . יש לשער

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

12

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

השאלות

09. " כריתת יערות ותשור " (

3-2 ) מוזכרת כדוגמה ל -

התגברות ההתפתחות הטכנולוגית

(1) (2) (3) (4)

גורם אקולוגי דומיננטי

תהליך של שינוי הסביבה ע י האדם " שאלה של ניצול משאבים

21. איזה מהמקרים הבאים מתאר סדר יורד מימין לשמאל של צפיפות האוכלוסייה ליחידת שטח ?

מרעה מבוקר , חקלאות אינטנסיבית , חקלאות פשוטה ציד , חקלאות אינטנסיבית , חקלאות פשוטה , מרעה מבוקר ציד , , ציד מרעה מבוקר , חקלאות אינטנסיבית , חקלאות פשוטה חקלאות אינטנסיבית , מרעה מבוקר , חקלאות פשוטה ציד ,

(1) (2) (3) (4)

20. מה מהבאים נכ - ן על ו

פי הפסקה הרביעית ?

אדם חולה לא יתקשה לייצר מזון

(1) (2) (3) (4)

הגורם המרכזי לתמותת אדם בעבר היה מחלות

הגורם המרכזי המווסת את גידול האוכלוסיה כיום הוא מחסור במזון התברואה והרפואה מנסות , אך מתקשות , להקטין את התמותה ממחלות

22. איזה מהגורמים הבאים אינו מוזכר בקטע כגורם שמשפיע כיום או השפיע בעבר על גידול האוכלוסין ? האנושי

הגבלת מזון

(1) (2) (3) (4)

המצאות משאבי סביבה פנויים

חוזק האנושות אל מול זנים שונים של בעלי חיים - התפתחויות טכנולוגיות של האנושות

23. כותרת טובה לקטע תהיה -

השינויים בחקלאות במאה האחרונה

(1) (2) (3) (4)

הגידול ב אוכלוסיה האנושית : סיבות והשפעות

ניצול משאבים אקולוגיים ע י האדם "

מחלות והשפעתן על

האדם

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

13

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

14

חטיף מס '2

חשיבה מילולית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

15

חטיף מס '2

אנגלית

SECTION 3: ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Fear is a part of the animals ____ system and thus contributes to their survival.

(1) emotional

(2) defense

(3) living

(4) ecological

2. Isaac Newton’s invention of calculus was probably the greatest ____ in the history of mathematics.

(1) dose

(2) breakthrough (3) requirement (4) anticipation

3. Problems with the installation of cooling equipment are expected to cause a ____ in the completion of the power plant.

(1) treaty

(2) recipe

(3) boost

(4) delay

4. It was only on his third ____ that he finally managed to get the car started.

(1) revolution

(2) review

(3) project

(4) attempt

5. Some historians believe that the stories attributed to Homer were actually composed by several persons, but no concrete ____ of this conjecture presently exists.

(1) proof

(2) consolation (3) fumes

(4) hope

6. In order to save his queen, knight, and rook, he was forced to ____ a pawn.

(1) develop

(2) sacrifice

(3) infer

(4) perform

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

16

חטיף מס '2

אנגלית

7. The extraordinary sensitivity of these instruments makes it possible to take measurements with great ____

(1) reluctance (2) power

(3) precision (4) enthusiasm

8. The length of the circumference of any polygon is equal to the ____ of the individual lengths of all of its sides.

(1) sum

(2) relevance (3) angle

(4) odyssey

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. The people of New York City, unlike the residents of Paris and Tokyo, still do not have a clean, efficient subway.

(1) A truly clean and efficient subway does not exist anywhere, not in New York City, nor in Paris or Tokyo. (2) People from Paris or Tokyo, which both have clean efficient subways, do not like New York City, which does not. (3) Most people consider the subways of Paris and Tokyo to be both cleaner and more efficient than the subway of New York City. (4) Clean, efficient subways are available to the populations of Paris, Tokyo, but not to that of New York City.

10. These tax cuts will greatly aid the rich, whereas the poor and middle classes will receive virtually no benefit at all.

(1) Reductions in taxes are good for those who are rich, but the poor and middle classes should also be granted some benefits. (2) Tax cuts always favor the rich, while the poor and middle classes are never helped at all. (3) The greater the tax cut is, the more likely it is that the wealthy will benefit, at the expense of the poor and middle classes. (4) Those who are not rich won’t be helped by these tax cuts, but those who are wealthy will receive considerable benefit.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

17

חטיף מס '2

אנגלית

11. Because no control group had been used, the experiment could not show whether the drug’s apparent effectiveness was due only to the placebo effect.

(1) The failure to employ a control group meant that whether or not the drug was effective, a placebo effect had probably occurred during the experiment. (2) Although the drug seemed to be effective, the lack of a control group in the experiment had caused a placebo effect. (3) It was not possible to tell whether something besides the placebo effect had caused the drug to appear to be effective, because there had been no control group. (4) Since there was no control group used, a placebo effect would make the drug seem to be effective even if it wasn’t consumed.

12. Product quality was easily shown to have nothing to do with the company’s falling market share.

(1) It was simple to demonstrate that the company’s decreasing market share was unrelated to product quality. (2) Product quality, which actually had no relationship to the company’s declining market share, was easy to evaluate. (3) The company had no easy way to explain its falling market share except by looking at its product quality. (4) There was nothing to be done about product quality, which was causing the company to experience a decline in its share of the market.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

18

חטיף מס '2

אנגלית

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related question. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

To the Indians of the American plains, the horse meant more than an increase in the mobility of warriors and buffalo hunters, or relief for women from some of the back breaking labor of moving the camp. Horses came to represent wealth. For both the individual owner and the tribe as a whole they became a major medium of exchange. Moreover, the horse enabled the Indian to travel much longer distances to trade horses and 5 other prized goods like buffalo robes and beaver pelts at the posts established by white merchants. By 1840 there were an estimated 150 trading posts on the plains. Since the mounted Indians could pick and choose among traders, competition between the posts became intense, and the trade goods they offered became increasingly varied and exotic. Besides 10 such essentials as cloth, tools and firearms, there were bells, mirrors and clay pipes from Germany, beads from Italy, and shell ornaments from the Caribbean islands. While the Indians wanted such items, they bargained carefully for the goods they truly needed to sustain or improve their way of life. They were, of course, expert judges of horses, and would exchange six or more ordinary mounts for a well-trained, long-winded horse that 15 could run down a buffalo. As with any other commodity, the value of horses as a medium of exchange varied with supply and demand. In the early 1800s, on the upper Missouri where horses were scarce and buffalo abundant, a fine horse might be worth ten buffalo robes. Later, as the buffalo were gradually killed off, the price dropped to as low as three robes. The exchange rate also 20 varied according to the wealth of the Indian trader. Indian cultures of the time required a rich man to pay more for goods than did his poorer neighbors. A rich warrior might pay nine horses for a ritual costume, while a poorer one paid only two.

13. We can infer from the first paragraph that the posts established by white merchants -

(1) were meant for white merchants only (2) increased the mobility of the plainsman Indians (3) were usually not set up next to the Indian camps (4) were sold to an Indian tribe

14. The word “they” in line 10 refers to -

(1) Indians (2) trade goods (3) trading posts (4) essentials

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

19

חטיף מס '2

אנגלית

15. According to the third paragraph the exchange rate dropped from ten buffalo robes for a good horse to just three robes because -

(1) the supply of buffalo dropped (2) the supply of horses increased (3) horses became less economically important to the Indians (4) the demand for buffalo robes increased

16. According to the passage, the price paid by Indians for goods varied not only with the supply and demand of the goods involved, but also with -

(1) the number of trading posts in the area (2) the wealth or poverty of the Indian (3) the cultural status of the Indian (4) the particular Indian tribe involved

17. The best title for the passage above would be -

(1) The Indians of The American plains (2) The Effects of Horse Ownership on Buffalo Hunting Practices of the Plains Indians (3) The Economics of Horse Ownership Among Plains Indians (4) How Trading Posts Affected the Economic Behavior of Plains Indians

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

20

חטיף מס '2

אנגלית

Text II (Questions 18-22)

Of the dozens of flat-panel computer display technologies under development, organic semiconductors may be the most promising. With active layers only about a thousandth the thickness of a human hair, these displays were already demonstrated in their present form just over 10 years ago. Already the best of them are many times brighter per unit of area than conventional picture tubes, and can operate for over 30,000 hours. Significantly, 5 organic displays are fast enough to handle full-motion video, making them suitable for use not only as computer monitors but also as televisions. The most significant feature of these displays, however, is made possible by the basic characteristics of organic semiconductors themselves. Weak bonding between molecules in these materials permits the active layers to be deposited on thin, flexible plastic surfaces. 10 The resulting displays could be rolled up when not in use, or made to fit various different shapes. Both the active layers and their plastic foundation are so light that the weight of a computer monitor could conceivably be reduced to a few grams. The ability of organic semiconductors to form high-quality thin films on practically any flat surface could transform the display industry, because it allows engineers to deposit 15 display devices over large areas at very low cost - a critical requirement for large-area flat-panel displays. Conventional semiconductors, on the other hand, must be made on costly crystal structures known as wafers, chosen because their crystalline geometry is similar to that of the film. Someday it may be possible to create organic displays the size of an entire wall of a room, although so far the largest color displays, all of which are 20 experimental, measure about 12 centimeters diagonally.

18. The primary topic of the passage above is -

(1) the various uses of semiconductors in computer industry (2) the importance of computer displays (3) new technologies for computer displays (4) problems with current computer displays

19 . According to the passage, the feature of organic displays which makes them appropriate for television is their -

(1) size (2) speed (3) cost (4) weak molecular bonds

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

21

חטיף מס '2

אנגלית

20. Which of the following features of organic semiconductors does the author find more important than any other?

(1) Their brightness (2) Their longevity (3) Their weak molecular bonds (4) The quality of the image they produce

21. The word “these” in line 10 refers to -

(1) organic semiconductors (2) molecules (3) panels (4) bonding

22. According to the passage, the factor that makes conventional semiconductors less well-suited for use in flat displays is -

(1) their small size (2) their inferior color quality (3) their weight (4) the high cost of the wafer crystals

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook Online newsletter creator