High-Q | סימולציה 12

26

בחינה פסיכומטרית 12

1

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30

דקות.

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

קראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכתבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. כתבו בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בשיטת המשפט הישראלי מקוב ל עקרון הכרעת הרוב בהליכים פליליים. כלומר, כאשר בתיק פלילי דנים שלושה שופטים, תוצאת ההליך (הרשעה או זיכוי) תתקבל בתמיכת שניים לפחות, וגם אם השלישי יתנגד לה. שופט בית המשפט העליון בדימוס, יורם ד נ ציגר, טוען כי יש להרשיע נא ם ש רק כאשר ההכרעה היא פה אחד, ולא לה סתפק בהכרע

ת הרוב.

לדעתכם, האם יש להרשיע נאשמים בהליכים פליליים רק כאשר ההרשעה היא פה אחד? נמקו.

High Q Global ©

2

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

עמוד ריק

High Q Global ©

3

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

High Q Global ©

4

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

עמוד ריק

High Q Global ©

5

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

In this test there are 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completion (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. The lost child miraculously ____ from the wreckage.

(1) confirmed

(2) collapsed

(3) emerged

(4) succumbed

2. The accident was undoubtedly traumatic for him since he had no ____ of what had happened.

(1) determination (2) recollection (3) thought

(4) objection

3. Because of a severe lack of funds for public projects, the mayor decided not to ____ the construction of a new bridge.

(1) prohibit

(2) endure

(3) verify

(4) authorize

4. When she has a fever, even the slightest smell of cigarette smoke ____ her.

(1) enhances

(2) irritates

(3) attacks

(4) charms

5. As gold prices dropped to a 12-year low, South Africa, the world’s largest producer and exporter of bullion, was ____ hit.

(1) generously (2) enigmatically (3) devastatingly (4) artificially

6. Mr. Forester believes it's great that so many students participate in discussions about current events, but ____ how few are willing to take action.

(1) frustrating (2) wonderful

(3) superfluous (4) tremendous

High Q Global ©

6

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

7. The audience responded with ____, giving the orchestra three standing ovations.

(1) apathy

(2) enthusiasm (3) reluctance (4) dissatisfaction

8. It takes a particularly strong-minded politician to even occasionally ____ public opinion.

(1) accept

(2) defy

(3) advocate (4) consider

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. Auto manufacturers saw especially strong sales last month, leading to concern in some quarters that consumer debt may be growing too fast.

(1) Some auto manufacturers feel that the unusually high number of automobiles sold last month may have resulted in consumer debt growing too quickly. (2) One-fourth of those asked think that the strong sales of automobiles last month have caused consumer debt to grow too fast. (3) Some people believe consumer debt is increasing too swiftly, an opinion which stems from the fact that a large number of automobiles was purchased last month. (4) Some people believe that due to the quick growth in consumer debt many have decided to purchase automobiles.

10. Voters arrived at the polls in greater numbers than they had in twenty years.

(1) It had been twenty years since some of the voters had been to the polls. (2) More voters came to the polls this year than did twenty years ago. (3) It had been twenty years since so many voters had come to the polls. (4) There were more places to vote this year than there were twenty years ago.

11. Rich though they were, they wouldn't pamper their children.

(1) Because they were rich, they didn't pamper their children. (2) Although they were rich, they encouraged their children to work hard. (3) They didn't spoil their children, despite being wealthy. (4) Had they been rich, they would have pampered their children.

High Q Global ©

7

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

12. Though sales of home computers are beginning to slow down, that has not affected sales of the low-priced color printers that connect to them.

(1) The drop in sales of home computers is greater than the drop in the sales of the low-priced color printers that connect to them. (2) The slowing of sales of home computers had no bearing on the sale of low priced color printers that connect to them. (3) The effect the slowed sales of home computers had on the sales of low-priced color printers was mild. (4) Sales of home computers overall have fallen, but sales of the computers which use low-priced color printers have not fallen.

High Q Global ©

8

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Rarely has extreme commercial ambition come in a package as in the person of Paul Reichmann. Born in Vienna in 1930, he had resided in Paris, Antwerp, London, Tangier, Casablanca and Jerusalem before his twenty-fourth birthday. With his shy smile, soft-spoken manner and elegant black attire, Reichmann was a capitalist daredevil in the appearance of an undertaker. 5 Like their Hungarian ancestors, he and his brothers were strictly observant Jews. Even as their collective fortune topped $10 billion, ranking them among the dozen richest families in the world, the Reichmanns led rigorously devout, modest and private lives, mixing as little as possible with non-believers away from business. Respected by their Orthodox peers for their charity and religiosity, the brothers were no less esteemed 10 by their business peers for their integrity. In delicately balancing between the worlds of capitalism and religion, the Reichmanns maintained an improbable equilibrium. In truth, the brothers were never quite equal to the superhuman myth that grew up around them. Their unusual background instilled in them high purpose and considerable self-reliance, but it also bred an isolation that left fateful gaps in their knowledge, 15 judgment and abilities. When they finally lost their financial balance, they fell to Earth with a resounding thud. In 1992, in the midst of a bad situation in global property markets, creditors seized control of Reichmann’s company, Olympia & York, taking it apart in the process. In less than five years, the Reichmanns had spent virtually their entire fortune. 20 Olympia & York most likely would have survived had Paul not been compelled continually to top himself as a developer. Over the decades, his projects increased in scale and risk, ending in the $6 billion Canary Wharf project in London. In the end, Reichmann’s ambition overcame his talent, great as it was.

High Q Global ©

9

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

Questions

13. The purpose of the first paragraph is to -

(1) introduce the main argument of the text (2) tell Paul Reichmann’s history (3) describe Paul Reichmann’s appearance (4) explain what made Paul Reichmann special

14. The Reichmann brothers were respected by their business partners because -

(1) they were charitable (2) they had integrity (3) they were one of the richest families in the world (4) they lived modest and private lives

15. The word “it” in line 15 refers to -

(1) the brothers’ background (2) Paul Reichmann’s self-reliance (3) the superhuman myth that grew around the brothers (4) the company’s situation

16. It can be understood from the last paragraph that Paul Reichmann failed in the end because -

(1) he wasn’t an able businessman (2) he was not a top developer (3) he was over ambitious (4) his projects were always large and risky

17. A good title for this text would be -

(1) How to Avoid Failure in Business (2) The Reichmanns – One of the Richest Families in the World

(3) Paul Reichmann – A Portrait of Success (4) The Rise and Fall of Paul Reichmann

High Q Global ©

10

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

Text II (Questions 18-22)

A person who plans to pursue physics as a career should take science and mathematics courses in high school. The formal training of physicists begins in college. Physics students must learn calculus, modern algebra, and other forms of higher mathematics. They also take basic courses in chemistry. After a year or two of introductory course work, physics majors begin to specialize, taking more advanced 5 courses in the various sub-fields of physics. Many of these courses include intensive laboratory work. Most physics majors continue their education beyond the bachelor's degree. A majority pursue doctor's degrees. A key part of a physicist's training includes learning to ask questions that suggest new approaches to understanding how the world works. 10 More than half the physicists in the US are engaged in research and development activities. Many industries employ physicists in their research departments. These people often work in Applied Physics, which generally involves improving manufacturing processes or products. Many physicists are employed by colleges and universities. They generally divide their time between teaching classes and performing 15 research. Today, physics research often requires the use of highly specialized and expensive instruments and equipment, such as high-energy particle accelerators. In the US, special laboratories with this type of equipment are funded by government agencies. In Europe, the nations that belong to the European Organization for Nuclear Research built the 20 CERN physics laboratories in Geneva, Switzerland. Although the US national laboratories and the CERN laboratories have their own staffs, physicists from around the world may apply to use the facilities in their research.

Questions

18. According to the passage, a physicist must have -

(1) a doctor's degree (2) an understanding of manufacturing processes (3) years of study in chemistry (4) extensive knowledge of mathematics

19. "These courses" (line 6) refer to -

(1) mathematics courses in college (2) chemistry and physics courses (3) advanced physics courses (4) science and mathematics courses in high school

High Q Global ©

11

סימולציה מס' 12

פרק ראשון

– אנגלית

20. According to the third paragraph, “Applied Physics” is -

(1) often practiced in manufacturing industries (2) part of the requirements for an advanced degree in physics

(3) primarily concerned with physics theories (4) practiced only in colleges and universities

21. The practice of research in physics frequently involves -

(1) teaching duties (2) the study of mathematics (3) acquiring a doctorate degree in physics (4) work with complex devices

22. A good title for this passage would be -

(1) High-Energy Particle Accelerators (2) Careers in Physics (3) Majoring in Physics (4) Physicists in the Business Sector

High Q Global ©

12

עמוד ריק

High Q Global ©

13

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

בפרק זה 23

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. אנלוגיות (שאלות 6-1 ) בכל שאלה יש זוג מ ילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג. הזמן המוקצב הוא 20 קות. ד

תפל : טעם -

1.

ממושך : סוף

(1) (2) (3) (4)

שרירותי : סיבה

כהה : צבע

משו בש : תקלה

פירוק : להרכיב -

2.

סיכון : להצליח

(1) (2) (3) (4)

גילוי : לחפש

קיטוב : להצפין תיקון : לקלקל

להתגלח : תער -

3.

להתבשם : ריח להתרחץ : נקיון להסתרק : מסרק להתלבש : בגד

(1) (2) (3) (4)

דליל : הסמכה -

4.

שחור : הבהרה תפור : הטלאה קריא : הקלדה

(1) (2) (3) (4)

מחוספס : החלקה

סגפן : הנאה

5.

מאופק : רגש

(1) (2) (3) (4)

תבוסתן : הצלחה

אביון : כסף צמחוני : בשר

High Q Global ©

14

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

לחם : אפיה -

6.

ירקות : השקיה ספר : הגִיָה מטוס : דאיה שטיח : אריגה

(1) (2) (3) (4)

שאלות הבנה והסקה (שאלות 17-7 )

7. הדר הצהי רה שהיא מעוניינת להירשם ללימודי רפואה משום שאחותה גם כן למדה רפואה וכיום היא עובדת במרפאה פרטית, עבודה המאפשרת חופשות ארוכות. הוריה של הדר ניסו להניא אותה מכוונתה להירשם ללימודים אלו. מה הדבר החכם ביותר שיוכלו הוריה של הדר לומר לה על מנת לשכנעה?

"ברפ ואה הפרטית מרוויחים יותר, אבל הרפואה הציבורית חשובה יותר" "לפני שאחותך החליטה ללמוד רפואה היא שקלה ללמוד אמנות" "אחיך עובד כאיש מחשבים ונוסע מחר לחופשה בת חודש ימים" "מקצוע הרפואה נחשב מכובד, וכל הורה ישמח שילדיו יהיו רופאים"

(1) (2) (3) (4)

8. מנהל התיאטרון : "מספר הצופים בהצגות ירד משמעותית. אני מרגיש כחוף שמי הים עזבוהו". סגן מנהל התיאטרון: "אל דאגה. החוף אינו צריך לעשות מאום כדי שלאחר השפל תבוא גאות". למה התכוון סגן המנהל?

אם המנהל לא יעשה מאום מספר הצופים ילך ויקטן

(1) (2)

המנהל אינו אשם, שכן מספר ה צופים בהצגות היה יורד גם אם לא היה עושה כלום (3) קהל הצופים בהצגות יגדל בחזרה גם אם המנהל לא יעשה מאום (4) מספר הצופים ירד כיוון שהמנהל לא עשה מאום על מנת להגדילו

9. בעיר נווה - רכב יש מדרכות בשני צבעים: סגול - ירוק ושחור - כחול., לידן אפשר לחנות לפי הכללי ם

הבאים: היממה.

.א בין השעה 8:00 עד לשעה 20:00 אסור לאף אחד לחנות לצד המדרכה שצבעה סגול - ירוק, אך בין השעה 20:00 לשעה 8:00 יכול כל אחד לחנות, בלי קשר לתו החניה שיש למכוניתו. .ב אנשים שאין ברשותם תו אזורי " 1 " רשאים לחנות לצד המדרכה שצבעה שחור - כחול בתשלום ב לבד בין השעות 8:00 -ל 17:00 . בשאר שעות היום החניה לצד מדרכה זו מותרת ל כולם בחינם, כל עוד אין בתחילתה שלט "אסור לחנות". .ג כאשר יש לצד המדרכה שלט "חניה מוגבלת", החניה מותרת רק לבעלי תו אזורי " 1 " לאורך כל שעות

ג'ון הגיע מלונדון לנווה ר- כב ואין בידיו תו אזורי. השעה היא כ עת 18:00 בערב. היכן יכול ג'ון לחנות?

(1) ג'ון לא יכול לחנות בשום מקום. עליו לחכות שעתיים ורק אז לחנות לצד מדרכה הצבועה בסגול - ירוק (2) ג'ון יכול לחנות לצד מדרכה בצבע שחור - כחול אם ישלם (3) ג'ון יכול לחנות לצד מדרכה בצבע שחור - כחול שאין לצידה שלט "אסור לחנו (4) ג'ון יכול לחנות לצד מדרכה בצבע סגול - ירוק, ואין צורך שישלם אם לא קיים שלט "אסור לחנות"

ת"

High Q Global ©

15

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 12-10 : בכל שאלה יש משפט (או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביות ר להשלמת החסר.

10. אדם המשקיע עצמו באמנות מגיע לעיתים למצב של ניתוק מן ____; ____ פסל זה, שהצליח ליצור יצירת מופת, ונשאר ____, מוכיח כי ____.

המציאות / אולם / מעורב בחיי היומיום / אין זה הכרח ההווה / כך למשל / מעורה בחיי השעה / אפשר גם אחרת ה חיים / אף על פי כן / חי ופעיל / אינו יוצא דופן הסובב אותו / ואכן / מחוץ למתרחש / הכלל אינו תקף

(1) (2) (3) (4)

11. נחש המאקיאטו מוכר כנחש הנוהג לאכול בעיקר ____, וגם ככזה ____. לפיכך ____ חסיה כאשר נחש מאקיאטו שהיה בחצרה תקף את כלבה מוקי, ____ מכך שהנחש לא ניסה לאכו ל את בשרו של מוקי.

בשר / הנוהג לתקוף כלבים / הופתעה / אך לא הופתעה פירות / הנוהג לתקוף כלבים / לא הופתעה / והופתעה בשר / שאינו תוקפני כלפי כלבים / הופתעה / וגם פירות / שאינו תוקפני כלפי כלבים / הופתעה / וגם

(1) (2) (3) (4)

12. ____ שמזה שנים ארוכות ____ דיקאן האוניברסיטה ____ סעיף בתקנון ____ קיומם של שיעורים בשבתות ובחגים, הוא עצמו נוהג לעתים לקיים פגישות בשבת.

למרות / מתנגד / לביטול / האוסר את כיוון / מצדד / בהוספת / האוסר את על אף / תומך / בהשארתו של / המתיר את היות / מתנגד / לביטולו של / האוסר את

(1) (2) (3) (4)

13. לכבוד יום העצמאות החליטו בבניין העיריה לתלות על חמישה חלונות צמודים 5 דגלים: שני דגלי ישראל, שני דגלי ארה"ב ודגל מצרים. כללי הטקס קובעים כי אסור ששני דגלים זהים יהיו בחלונות צמודים זה לזה. כמו כן ידוע ששני הדגלים הקיצוניים שונים. אם ידוע שהדגל המצרי נמצא בין שני דגלים זהים, א יזה דגל תלוי מהחלון האמצעי ?

מצרים ישראל ארה"ב

(1) (2) (3) (4)

לא יתכן מצב כזה

14. אוסף הדיסקים של איתי גדול מאוסף הדיסקים של מיכה. גליה הסיקה מכך כי לאיתי יש יותר כסף מאשר למיכה. מה מהבאים מחליש את מסקנתה?

אית י אוהב מוסיקה עברית, ומיכה אוהב מוסיקה לועזית לימי ההולדת שלו, איתי תמיד מקבל דיסקים מחבריו אוסף קלטות הוידאו של איתי גדול יותר משל מיכה למרדכי יש יותר דיסקים מאשר למיכה ואיתי גם יחד

(1) (2) (3) (4)

High Q Global ©

16

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

15. במרתף הבנק המרכזי יש כספת בה מאוכסנים מטילי זהב. הצירוף שפותח את הכספת מורכב מ -5 ספרות, כל אחת בין 1 -ל 9 , באופן הבא:

הצירופים שנקבעים עבור הכספת צריכים למלא אחר התנאים הבאים: א. חמש הספרות שונות זו מזו. ב. שלוש מהספרות הן זוגיות. ג. אסור שההפרש בין שתי ספרות צמודות יה יה 1.

ידוע כי הספרה הראשונה בצירוף היא 1 , והספרה השלישית היא 5 . איזו מבין הספרות הבאות יכולה להיות הספרה השניה בצירוף?

(4) 8

(3) 3

(2) 2

(1) 7

16. ספרו של ההיסטוריון מועלם שמספר את סיפור מלחמת איראן - עיראק, נחל הצלחה במכירות בכורדיסטן מיד לאחר יצ יאתו. הספר מתאר את אחריותה הרבה של עיראק לפרוץ המלחמה ומעביר ביקורת נוקבת על התנהלותו של צבא עיראק בזמן הלחימה. יש הטוענים שהצלחתו המסחררת של הספר נובעת מהעוינות של אזרחי כורדיסטן כלפי עיראק. אחרים גורסים שההצלחה היא ביטוי לעניין הרב שמגלים תושבי כורדיסטן במלחמת איראן - עיראק. על מנת להכריע בין הדעות הללו, יש לערוך בדיקה לגבי – הצלחתם של ספרים שנכתבו על ידי אחרים בנושא המלחמה, המעלים טענות שונות מאלו שמעלה ההיסטוריון מועלם, בכורדיסטן (3) הצלחתם של ספרים שנכתבו על ידי אחרים בנושא המלחמה, המעלים טענות דומות לאלו שמעלה ההיסטוריון מועלם, בכורדיסטן (4) הצלחת ספריו האחרים של ההיסטוריון מועלם, שאינם עוסקים במלחמת איראן - עיראק, בכורדיסטן (1) (2) הצלחת ספרו של מועלם באיראן ובעיראק

17. לכל מי שיש אזניים יש גם אף. לכל מי שאין אף אין עיניים. ל כל מי שיש אף יש שיער אדום. מה נובע מהטענות?

לכל מי שיש עיניים ולכל מי שיש שיער אדום יש גם אף

(1) (2) (3) (4)

לכל מי שיש אף יש אזניים או עיניים

לכל מי שיש עיניים ולכל מי שיש אזניים יש גם שיער אדום

לכל מי שאין עיניים אין אף אבל יש שיער אדום

High Q Global ©

17

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא ( שאלות 23-18 ) קרא בעיון את הקטע הבא, וענה על השאלות שאחריו.

סקירת התגובות לעבודתו של האמן סנדרו בוטיצ'לי ( 1444 - 1510 ) במרוצת הדורות מעלה, כי הוקרת יצירתו ע"י מבקרים רבים היא תופעה המאפיינת את הדורות האחרונים. בשנת 1550 , הביע וזארי בכתביו חוסר שביעות רצו ן מעבודתו של בוטיצ'לי, והודה, כי האמן לא התאים לסכימת התפתחות ההסטוריה של האמנות שלו (של וזארי). במשך שתי המאות העוקבות השמיצו הסטוריונים אקדמיים של האמנות את בוטיצ'לי לעומת עמיתו הפלורנטיני מיכלאנג'לו. אפילו כאשר הסטוריונים אנטי - אקדמיים מתחילת המאה ה -19 ד חו רבות מאמות המידה של ההערכה שאומצו ע"י קודמיהם, נותרה עבודתו של בוטיצ'לי מחוץ לטעם המקובל, כאשר אינה משביעה לא את רצון הצופים החובבים ולא את רצון המומחים (עם זאת, רבות מתמונותיו נותרו מוסתרות בכנסיות מרוחקות ובבתים פרטיים). נקל להבין מהי הסיבה העיקרית ל חוסר הפופולאריות של בוטיצ'לי: רוב הצופים, עד לאמצע המאהה -19 , לא מצאו אותו ראוי להערכה, משום שעבודתו, ברובה, לא נראתה לצופים אלו כמייצגת את המאפיינים המסורתיים של האמנות הפלורנטינית של המאה ה -15 . למשל, בו טיצ'לי השתמש לעיתים רחוקות בפרספקטיבה מובהקת, ובניגוד למיכלאנג'לו, מעולם לא השתמש בשיטת אור - צל. סיבה נוס פת לחוסר הפופולאריות של בוטיצ'לי עשויה להיות גישתו כלפי סגנון האמנות הקלאסית, שהייתה שונה מאוד מזו של בני זמנו. למרות שהוא נחשף באופן עמוק ויסודי לאמנות הקלאסית, הוא הראה עניין מועט בשאילה מסגנון זה. אכן, קיימת סתירה פנימית בעובדה, שצייר שהתמקד בנושאים קלאסיים רחבי היקף, אימץ סגנון הדומה אך במעט לזה של האמנות הקלאסית. בכל מקרה, כאשר התחילו צופים לבחון מקרוב את הקשר בין עבודתו של בוטיצ'לי למסורת האמנות הפלורנטינית של המאה ה -15 , ההכרה בו הלכה וגדלה. ניתוח וה ערכה של בוטיצ'לי, שנעשו בין 1850 -ל 1870 ע"י האמנים הנמנים על התנועה הפרה ר- פאליטית, כמו גם ע"י פיטר (למרות שהוא, לרוע המזל, ביסס את הערכתו על ניתוח מוטעה של אישיותו של בוטיצ'לי), עוררו הערכה חדשה לבוטיצ'לי ברחבי העולם דובר האנגלית. אך עבוד תו של בוטיצ'לי, במ יוחד ציורי הקיר בקפלה הסיסטינית, עדיין לא משכה את תשומת לב העולם כולו, עד שהועמדה בפני ניתוח נרחב ומדוקדק, שנעשה ע"י הורן ב - 1908 . הורן הראה, ובצדק, שציורי קיר אלו כללו מאפיינים חשובים שנכללו בציוריהם של אמנים פלורנטינים אחרים מהמאה ה -15 , כגון הצגה מיומנת של פרופורצי ות אנטומיות ושל הגוף האנושי בתנועה. מכל מקום, הורן טען, שבוטיצ'לי לא התייחס אל מאפיינים אלה כאל מטרות בפני עצמן - אלא שם את ה דגש על תיאור ברור של סיפור, הישג יוצא ד- ופן כשלעצמו, וכזה אשר המעיט במרכזיותם של המאפיינים הפלורנטיניים המסורתיים. בשל הד גשתו של הורן את הדרך בה משקף אמן מוכשר מסורת בעודו מתקדם מעבר למסורת זו, דגש חיוני בכל מחקר אמנותי, למדה המאה ה -20 להעריך את הישגיו של בוטיצ'לי.

5

10

15

20

25

High Q Global ©

18

סימולציה מס' 12

חשיבה מילולית – פרק ראשון

השאלות

18. לפי הפסקה הראשונה ניתן להסיק כי וזארי היה, קרוב לודאי, נלהב יותר מעבודתו של בוטיצ'לי, אילו עבוד ת אמן זה –

לא הייתה חושפת את חוסר יכולתו של בוטיצ'לי לתאר סיפור בבהירות

(1) (2) (3) (4)

לא הייתה נראית לוזארי כל - כך דומה לאמנות הקלאסית הייתה יכולה לזכות בהערכת חובבים כבהערכת מומחים

הייתה יכולה להיכלל בקלות רבה יותר בדיונו של וזארי על ההסטוריה של האמנות

פי הפסקה הראשונה, ההיסטוריונים האנטי - אקדמיים –

19. -על

רכשו הערכה רבה אל עבודתיו של בוטיצ'לי שלא כקודמיהם, דחו את עבודתיו של בוטיצ'לי

(1) (2) (3) (4)

דחו את עבודותיו של בוטיצ'לי בעוד אלו זכו להערכה רבה מצד הציבור הרחב היו בעלי אמות מידה שונות מאלו של ה היסטוריונים האקדמיים

20. -על פי הפסקה השניה, איזו מהבאות היא הצהרה מדויקת אודות הקשר של בוטיצ'לי לאמנות קלאסית?

(1) לעיתים קרובות יותר עשה בוטיצ'לי שימוש בנושאים קלאסיים מאשר בסגנון הקלאסי (2) התענינותו של בוטיצ'לי בפרספקטיבה הביאה אותו ללמוד אמנות קלאס ית (3) אין שום דמיון בין סגנונו של בוטיצ'לי לסגנון האמנות הקלאסית (4) למרות שבוטיצ'לי שאל לעיתים את נושאיו מהאמנות הקלאסית, הוא לא יצר תמונות רחבות היקף בנושאים אלה

21. מהו הקשר בין "ציורי קיר אלו..." (שורה 23 ) לבין מסורת האמנות הפלורנטינית?

ציורי הקיר אינם מציגים מאפיינים של אמנות כזו

(1)

(2) ציורי הקיר מציגים יותר מאפיינים של אמנות כזו מאשר מציגים ציוריו של מיכלאנג'לו (3) ציורי הקיר מציגים מספר מאפיינים של אמנות כזו, אך מאפיינים אלו אינם מרכזיים (4) חלק מציורי הקיר מציגים מאפיינים של אמנות כזו, אולם ר ובם לא

22. מהפסקה הרביעית ניתן להסיק שהמחבר מחשיב מחקר אודות אמן כמחקר מועיל, כזה אשר –

נמנע מלהציב את האמן בסכמת התפתחות ההיסטוריה של האמנות

(1) (2) (3)

מנתח את עבודת האמן מתוך התייחסות לאישיותו

מנתח את קשריו של האמן לסגנון ולחומר הנושא של האמנות הקל אסית

(4) מנתח את עבודת האמן הן במונחים של מאפיינים מסורתיים והן של הישגים ייחודיים

מהי הכותרת המתאימה ביותר לקטע?

23.

תרומתו של בוטיצ'לי לאמנות הפלורנטינית בוטיצ'לי ומסורות האמנות הקלאסית

(1) (2) (3)

סנדרו בוטיצ'לי: מהוקעה להערכה

(4) אמות מידה של טעם : המוניטין של בוטיצ'לי כפי שהוא משתקף בביקורת עד המאה ה -19

High Q Global ©

19

High Q Global ©

20

עמוד ריק

High Q Global ©

21

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completion (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Many architects ____ that some of the world’s most beautiful buildings lie in Rome.

(1) complain (2) fret

(3) deliver

(4) claim

Tonsillitis is among those diseases that are ____.

2.

(1) curable

(2) exchanged (3) distributed (4) reasonable

3. Zimbabwe ____ half a million workers, of whom half are local and half are migrants from neighboring territories.

(1) interferes (2) employs

(3) initiates

(4) emphasizes

4. In ten days the current contract will ____, and the sides will negotiate a new one.

(1) exist

(2) finish

(3) expire

(4) proclaim

5. The only ____ solution to the problem was to separate the boys who fought constantly.

(1) judged

(2) rational

(3) devoted

(4) fashionable

6. Once a musician ____ a certain style, it is very hard for him or her to change it.

(1) becomes

(2) does

(3) develops

(4) issues

7. The health minister claims that the more the government ____ the number of places where people are allowed to smoke, the fewer smokers there will be.

(1) refines

(2) discusses (3) restricts

(4) memorizes

High Q Global ©

22

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

8. In today’s competitive world, an amateur sportsman, whose resources of time and money are ____, has little chance in the race for world fame.

(1) abundant (2) superficial

(3) limited

(4) magnificent

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. The flexibility of the human language is apparent in the way it adapts to new technologies by introducing new words or giving new meanings to existing ones.

(1) Adding new meanings to existing words or introducing new ones as a way of adapting to new technologies is a good example of the flexibility of the human language (2) The flexibility of the human language is apparently the result of new technologies that require introducing new words or changing the meanings of existing ones (3) That new words have to be introduced or new meanings added to existing ones, shows how the human language fails to be flexible in adapting to new technologies (4) If the human language would not have been flexible enough to adapt to new technologies, new words would have to be introduced or new meanings given to existing ones

10. It was rock-n-roll music that contributed the most to the popularity of the electric guitar.

(1) Rock-n-roll helped develop the electric guitar more than any other thing (2) Rock-n-roll music is popular mainly because of the electric guitar (3) The main reason the electric guitar gained popularity is rock-n-roll music (4) The electric guitar was invented in order to be used in rock-n-roll music

11. When railroads appeared in the early 19 th century, they played a major role in the industrial revolution.

(1) Railroads, first introduced in the beginning of the 19 th century, had an important part in the industrial revolution (2) The appearance of railroads in the 19 th century marked the beginning of the industrial revolution (3) Railroads had some impact on the industrial revolution in the early 19 th century (4) The appearance of railroads during the 19 th century is one of the most important outcomes of the industrial revolution

High Q Global ©

23

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

12. Public health experts have discovered that people who have never smoked but who live with a smoker have a 15 percent higher risk of death than someone who resides in a smoke-free environment. (1) Experts believe 15 percent of non-smokers who live with a smoker have a higher risk of death than a smoker who lives in a smoke-free environment. (2) Experts believe that non-smokers who live with a smoker have a 15 percent higher chance of death than a non-smoker who lives in a smoke-free environment. (3) A smoker who resides in a smoke-free environment is believed by experts to have a 15 percent higher chance of dying than a non-smoker who lives with a smoker. (4) Experts believe that 15 percent of smokers and non-smokers who live with a smoker have a higher chance of death than those who reside in a smoke-free environment.

High Q Global ©

24

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

The village of Cheddar, in the hills of Somerset in southwest England, is noted, of course, for its cheese, for the caves at Cheddar Gorge, and now for Adrian Targett, a history teacher at Wessex Community School. Targett found out last March that he is related to a 9,000-year-old Cheddar Man, the most complete ancient skeleton ever found in Britain. A television company working on a documentary about the historic area had contacted Bryan 5 Sykes, a geneticist at Oxford, to see if he could extract DNA from the Cheddar Man skeleton. Sykes was interested in comparing the genes of modern British citizens to the pre-agricultural hunter-gatherers of Cheddar Man's time, so the project suited him perfectly. The producers then asked Adrian Targett to find local students willing to be part of the sample modern population. To show his students that the method of DNA sampling, a cheek swab, was painless, Targett himself 10 participated. After analyzing a 400-nucleotide sequence of mitochondrial DNA in the samples, Sykes found that Targett and Cheddar Man differed at only one spot. The two must have shared a maternal ancestor, perhaps someone as close as Cheddar Man's mother. “He's clearly quite closely related,” says Sykes. Targett, however, knew nothing of this until the results were revealed to him and his 15 class on camera. “It was a bit surprising,” he says. Finding a match for Cheddar Man wasn't totally unexpected, says Sykes, who estimates that about 1% of the British population carries a similar bit of DNA. What's surprising, but apparently coincidental, is that Targett lives just half a mile from the cave where Cheddar Man was discovered in 1903. “I applied for 50 teaching jobs all over the country, and I happened to get the job here,” 20 Targett says. He's never seen the actual skeleton of his ancestor at the British Museum in London, “but I've become closely acquainted with the replicas,” he says, “because I keep being asked to be photographed next to them.”

Questions

13. Which of the following would be the best title for the passage above?

(1) Ancient Relations (2) Cheddar, England: the Home of Cheddar Cheese (3) Anthropological Sites of England (4) The Life of Cheddar Man

High Q Global ©

25

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

14. From the content of the passage we understand that “Cheddar Man” refers to -

(1) Adrian Targett (2) the remains of an ancient skeleton (3) Bryan Sykes (4) the inventor of cheese who lived in an English village

15. Targett became part of the modern sample population because -

(1) he thought he was related to the Cheddar Man (2) he wanted to participate in the experiment (3) he was known to have DNA similar to Cheddar Man's (4) he demonstrated the sampling procedure

16. According to the third paragraph, the researchers’ conclusion from the DNA study described in the passage was that -

(1) all of the citizens of the village of Cheddar are related in some way to the Cheddar Man (2) Targett and Cheddar Man both descended from a single female ancestor (3) Targett is a descendant of the Cheddar Man himself (4) most modern British citizens are related to the Cheddar Man in some way

17. The surprising coincidence, mentioned in the fourth paragraph, is that -

(1) Targett has never seen the skeleton of his ancestor (2) only 1% of the population has similar DNA to that of the skeleton (3) Targett lived close to were the Cheddar Man was found

(4) Targett was able to acquaint himself with replicas of a skeleton

High Q Global ©

26

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

Text II (Questions 18-22)

The moon has two types of motion that affect the way we see it from Earth. It revolves around the Earth, and rotates on its own axis. The time for one rotation is the same as for one revolution, 29 ½ Earth days. Because the moon orbits the Earth in the same time that it rotates, the same side of the moon always faces the Earth. This lockstep motion is no accident. Earth's gravity created a bulge in the moon's mass when the moon was formed, and then gravitational attraction between the 5 Earth and the extra mass in the bulge kept the moon from rotating freely. The moon cycles through a progression of phases as it orbits. A phase is the appearance of the lighted portion of the moon, which depends on its relation to both the Earth and the sun. Visualize the Earth moving around the sun while the moon is orbiting the Earth, both orbits being pretty much, but not quite, in the same plane. When the moon is almost exactly between the Earth and the 10 sun, we see the side that is faced away from the sun - the dark side. This is the new moon. A few days later, as the moon continues in its orbit, we see a thin sliver called a crescent. Seven days after a new moon, half the face we see is illuminated - the half moon. Confusingly, it is also called the first-quarter moon because it comes one-fourth of the way through the cycle of phases. 15 One week later, the moon is on the opposite side of the Earth from the sun, so its entire face is sunlit - a full moon. On occasions when the moon is on the opposite side and the sun, Earth and moon form a straight line, a lunar eclipse occurs. Another week and we again view a half moon, this time called the third-quarter moon, and finally, just 29 ½ days from the last new moon, another new moon. 20

High Q Global ©

סימולציה מס' 12

אנגלית – פרק שני

27

Questions

18. The main purpose of the text is to -

(1) propose a theory for the moon’s orbit and rotation on its own axis (2) describe the cycle of phases of the moon (3) explain the Earth’s and the moon’s orbits (4) discuss the sun’s influence on the moon’s appearance

19. According to the first paragraph, the time it takes for the moon to complete one rotation upon its own axis is -

(1) shorter than the time it orbits the earth (2) longer than the time it orbits the earth (3) equal to the time it orbits the earth (4) equal to the time the earth orbits the sun

20. The word “its” in line 9 refers to -

(1) the phase of the moon (2) the moon (3) the lighted portion of the moon (4) the orbit of the moon

21. According to the third paragraph, “the half moon” is also called the first-quarter-

(1) because only a quarter of the moon is lit (2) in order to avoid confusion (3) because the moon has completed one fourth of its cycle (4) because only the crescent is visible from earth

22. We can infer from the content of the text that an eclipse of the moon -

(1) may occur at any point in the moon's orbit around the Earth (2) occurs once during each orbit of the moon around the Earth

(3) can only occur during a new moon (4) can only occur during a full moon

High Q Global ©

28

עמוד ריק

High Q Global ©

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

29

חשיבה מילולית

בפרק זה 23 שאלות. הזמן המוקצב הוא 22 דקות.

בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

1.

אסוך : משיחה -

: חריט כתיבה

(1) (2) (3) (4)

שתיה : כוס

: אמתחת סחיבה

כילה

: א מזלג

2. -עז

מצח : אדיבות -

- ארך אפיים : סובלנות - כבד לשון : מיומנות - קשה עורף : עקשנות - בעל שם : אלמוניות

(1) (2) (3) (4)

3.

טיל : שיגור -

רובה : יריה אבן : יידוי מטוס : טיסה כביש : סלילה

(1) (2) (3) (4)

4.

הבריק : מבריק -

פיהק : משועמם גרד : זוכה הניב : פורה טינף : מזוהם

(1) (2) (3) (4)

5. - ציפה : מצוף (1)

רעב : אוכל

עצירה : עוגן

(2) (3) (4)

מחלה : חיסון

: דבק דבוקה

(c) High Q Global

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

30

6.

חיפש : למצוא -

רצח : לרשת

(1) (2) (3) (4)

: להשתפר

תירגל ובכך שריר.

אכל : לבשל נסק : להסיק

שאלות הבנה והסקה (שאלות

11-7 )

7. לפניך רצף מילים בעלות סדר המאופיין בחוקיות מסוימת: נאבק, אבקנים, נימוסים, סימנה, מנהל, נהלל, ____. איזו מילה תשלים את רצף המילים בצורה הטובה ביותר?

הללויה מנהלה

(1) (2) (3) (4)

נשייה דגניה

8. בבית הקפה "רגר" הורגשה ירידה חדה במספר הלקוחות, זאת בניגוד לבית הקפה "שוקו שוקו" הסמוך. המנהל טוען שהסיבה לכך היא המבצעים שבית הקפה השני מציע, ואילו המלצרים טוענים שהמחירים

בבית הקפה "שוקו שוקו " בהחלט נמוכים יותר אך לא בגלל מבצעים. מ ה יכולות להיות הסיבות למחירים הגבוהים בבית קפה "רגר"?

השירות הבלתי אדיב של המלצרים בבית הקפה "רגר" בבית הקפה "רגר" משתמשים ברכיבים איכותיים יותר

(1) (2) (3) (4)

בבית הקפה "שוקו שוקו" יש מנה ייחודית שלא מוגשת באף מקום אחר

כל התשובות נכונות

9. כשנשאל לדעתו, ענה הפרופסור עוז בן יהושע שחכמי תימן הקדמונים היו בעלי השקפה שונה מזו של הרמב"ם. משנתבקש לנמק דעה זו, טען שאמנם חכמי תימן פסקו כדעת הרמב"ם בענייני הלכה, אולם בכל הקשור להשקפת היהדות הם לא היו תמימי דעים: חכמי תימן האמינו באסטרולוגיה, בקיום שדים

שמלאכים מעבירים את תפילותינו לבורא עולם. על סמך האמור לעיל, מה לא ניתן להסיק מן הכתוב?

הטענה שמלאכים מעבירים את תפילותינו לבורא עולם לא הייתה מקובלת על הרמב"ם

(1) (2) (3) (4)

אינדיקציה להשקפ ת זהה דו יה ת

תמימות דעים בענייני ההלכה

היא

הרעיון של קיום שדים אינו קשור לפסקי ההלכה

האמונה באסטרולוגיה, בין היתר, מבטאת את השקפת היהדות של המאמין

11. במחקר שנעשה בקרב גברים הסובלים מירידה במסת שריר, התברר כי הם סובלים מרמה נמוכה של טסטוסטרון. החוקרים שיערו שהסיבה לכך היא שטסטוסטרון נמוך הוא אחד הגורמים לירידה במסת

מה מן הבאים יכול להיות הסבר אלטרנטיבי לממצאי המחקר?

רמה נמוכה של טסטוסטרון גורמת לדיכאון ומתח נפשי

(1)

(2) דיכאון הנגרם כתוצאה מירידה במסת שריר גורם לרמה נמוכה של טסטוסטרון (3) טסטוסטרון נמוך מוריד מסת שריר ובנוסף גם גורם לדיכאון (4) בעיה בבלוטת יותרת המוח משפיעה ישירות על תהליך ייצור הטסטוסטרון בגוף

(c) High Q Global

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

31

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 13-11 : בכל שאלה יש משפט (או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר. 11. בצאתך לרחוב, אינך נוהג להיתקל ____ הנפוצים מאד בכל עיר מערבית. ____ לכשתשמע ש____ הם נגע פושה במדינתנו, ____. (1) באמצעי תחבורה ציבורית מגוונים / למרות זאת, אל תתפלא / פקקי התנועה / שלא כמו בערים מערביות אחרות (2) באמצעי תחבורה ציבורית מגוונים / יש להניח כי תתפלא / פקקי התנועה / בדיוק כמו

אם כן, אם כן,

בערים מערביות אחרות

אל תתפלא / הבזבוז והזיהום / שלא כמו בערים מערביות

בסלי מחזור לבקבוקי פלסטיק /

(3)

אחרות

(4) בסלי מחזור לבקבוקי פלסטיק / עם זאת, אל תתפלא / הבזבוז והזיהום / בדיו ק כמו בערים מערביות אחרות

12. מבחינה פסיכולוגית ניתן לראות את האינטליגנציה כאותו אספקט של ____ המגבש את ____ באורח מאורגן ומשולב, ____ מה שנלמד בעבר, ומסמן אותן בדרך המאפשרת את שליפתן ____.

היכולת הנפשית / הידיעות הנקלטות / מעמת אותן למול / ובדיקתן מחדש

(1) (2) (3) (4)

היכולת השיכלית / הלמידה וההתנסויות / תוך שהוא קושר אותן אל / במצבים חדשים דומים

יכולת המחשבה / התכונות הנרכשות / מצרף אליהן את / ברגע בו נזקקים להן

יכולת האדם / המסקנות העולות מהתנסויות חדשות / בניגוד אל / במצבים חדשים ולא מוכר ים

13. אם חברת הביטוח שלך ____ חדר פרטי בבית החולים בניתוח הבא, ____. פסיכולוגים גילו שחולים שקיבלו לאחר הניתוח שותפים לחדר ____, ____ מבית החולים. תציע השתתפות במימונו של / מוטב תסרב בנימוס / שעברו אותו ניתוח / לעולם שוב לא יצאו לא תממן לך / אולי עליך להודות לה / עם בעיות דומות / השתחררו במהירות רבה יותר תסרב להשתתף בהוצאות של / קבל את הדין בהכנעה / שהיו מחוסרי הכרה / התעכב שחרורם תעניק לך / התמזל מזלך / שנתקלו באותם קשיי החלמה / התאוששו במהירות ושוחררו 14. לאחר שצפתה באדיקות ב - 233 פרקי הסדרה הספרדית "סלמונלה" הדוברת ספרדית אך מלווה בתרגום עברי, והתרשמה מהעובדה כי הדמויות בסדרה אומרות הרבה יותר מילים מכפי שמופיעות בתרגום לעברית, הסיקה תרצה עיר - שלם כי לשפה הספרדית עושר מילולי רב יותר לעומת השפה העברית. איזה מהמשפטים הבאים תומך ב ה? מסקנת (1) השפה הספרדית שייכת למשפחת השפות הלטיניות, אשר התפתחה בזמן מאוחר בהרבה מהעברית. (2) המתורגמן של הסדרה "סלמונלה" מספרדית לעברית מקבל את משכורתו לפי מספר הפרקים שהוא מספיק לתרגם בחודש (3) נאומו של שגריר ספרד בארץ בעת השבעתו נמשך 42 דקות בעוד שנאומו של שגריר ישראל בספרד ארך רק 13 דקות (4) עוביו של המילון הספרדי - עברי הוא פי 1.1 מעוביו של המילון העברי - ספרדי (1) (2) (3) (4)

(c) High Q Global

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

32

15. במחקר שנערך התברר כי פטריות טרופיות צליחו ה לפרק באופן חלקי רק סוג אחד של פלסטיק מתוך סוגים רבים אותם ניסו החוקרים , וגם זאת הצליחו לעשות רק בתוך מים מחוסרי חמצן. אף אחת מהן לא טרפה צלחת פלסטיק כלשהי עד שלא נותר ממנה זכר. כל איזה מהמשפטים הבאים מביע בצורה הטובה ביותר את הנאמר בפסקה שלעיל?

פטריות טרופיות מסוג אחד בלבד הצליחו לפרק צלחות פלסטיק, אך רק באופן חלקי ובסביבה

(1 )

מסוימת ת הפכה ת העש

אף פטריה טרופית במחקר לא הצליחה לפרק כליל צלחת פלסטיק , על אף שאותן פטריות הצליחו לפרק סוג מסוים של פלסטיק, תחת תנאים מסויימים קיים בעולם רק סוג אחד של פלסטיק שמתפרק במפגש עם פטרי ות טרופיות , וגם זה יכול להתרחש אך ורק בתנאים מסוימ ים סוגים רבים של פלסטיק יכולים להתפרק במים מחוסרי חמצן, אך רק סוג אחד נצפה במחקר כשהוא מתפרק במגע עם פטריות טרופיות

(2 )

(3 )

(4)

16. במסעדת קוטקוט מבשל הטבח על פי הכללים הבאים: - מאכל המכיל דג לא יכול להכיל קוקוס. - אסור להוסיף בזיליקום למרק. - מאכל המכיל אורז חייב להכיל בזיליקום או דג אך לא את שניהם יחד. מה יתכן שאכלה גל במסעדה?

ואורז בחלב קוקוס

ים מרק דג

(1) (2) (3) (4)

דג על מצע אורז מעוטר בבזיליקום רענן

דג מאודה על מצע אורז מרק אורז עם חלב קוקוס

17. באנציקלופדיה כתוב: " מרבית תושבי סין לא דיברו מנדרינית כלל עד לאמצע

- המאה ה 22 . עם זאת,

דומיננטית בזמן בו המדינה הייתה בשלטון קיסרות צ'ינג . החל מהמאה ה -17

ני מנדרי

ליותר הסינית

הקימה האימפריה אקדמיות להגייה נכונה מתוך מטרה למסד את ההגייה הבייג'ינגית כהגייה התקנית, אך לנסיונות אלה הייתה הצלחה מועטה בלבד . השינוי וההטמעה של המנדרינית הגיעו עם הקמתה של מערכת חינוך יסודי בסין כמו גם בטייואן . איזה מהנתונים הבאים אינו מתיישב עם הכתוב באנציקלופדיה?

בתקופה בה שלטה קיסרות צ'ינג בסין החלו להוציא כתבי עת ופרסומים במנדרינית

(1) (2) (3) (4)

הצליחו להטמיע את ההגייה הבייג'ינגית כהגייה התיקנית בסין

במהלך המאה ה -22

במערכות החינוך היסודי בסין ובטייואן התקיימו הלימודים מאז הקמתן בשפה הפוג'יינית

-וה 11 השפה המדוברת בסין הייתה הקנטונזית

במאות ה -17

18. דנ י שאל א

דינה מדוע איננה בוטחת בחברתה הכי טובה יסמין שתמיד דואגת לה ומגוננת עליה.

ן, בגד ה שק הדיג ה בה ב

בתשובתה, סיפרה דינה לדני על כך שנורית, ש וכבתי ה בטו יכה התרבח יתה הי

סיפה. הו

"מי שנכו ו נין" נובצ רזהי ןיח ה ברות

בתי. כש םרח נגדה

רגנה כשא ה ביכא ומ

התכוונה דינה בדבריה ?

המל

(1) ל כך שבגידתה של נורית יותר קשה ומכאיבה מהבגידה שתבגוד בה יסמין (2) ל כך שחברותה עם נורית ה ה תה יי רבה יותר חשובה לה מחברותה של יסמין (3) ל כך שמאחר שכבר בטחה בנורית ונבגדה היא נאלצת לקיים מערכת יחסים צוננת עם י ןיסמ (4) ל כך שלאחר שנבגדה דינה ע"י חברתה הטובה בה בטחה, קשה לה לבטוח באדם נוסף גם

אל אם

מאומה נגדה

(c) High Q Global

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

33

הבנת הנקרא (שאלות 23-11 ) קרא בעיון את הקטע הבא וענה על חמש השאלות שאחריו.

הקבוצה הכנענית התרכזה סביב ההוגה והמשורר יונתן רטוש, וביקשה לתת ביטוי להשקפתו האידיאולוגית בכנסים ובמפגשים, בכתיבה וביצירה אמנותית. אנשי הקבוצה ראו עצמם כעברים. כינויים הרווח - "כנענים" - ראשיתו בשם - גנאי שטבע המשורר אברהם שלונסקי. ראשון מנסחיה של האידיאולוגיה הכנענית, יונתן רטוש, פיתח את רעיונותיו תחילה במסגרת התנועה הרוויזיוניסטית ואחר כך מחוץ לה. בשלהי 1142 ובראשית 1143 ייסד רטוש את "הוועד לגיבוש הנוער העברי". היה זה ניסיון ראשון לתת ביטוי לאידיאולוגיה הכנענית בפעילות מאורגנת של קבוצה. מגרעין זה צמחה מאוחר יותר, בסוף שנות ה - 42 ובראשית 12 , הקבוצה שקראה לעצמה קבוצת "העברים הצעירים". הקבוצה הכנענית בשני שלביה הייתה מצומצמת בהיקפה, ולא מנתה לאורך שנות פעילותה אלא כחמישה - עשר איש. בין המשתתפים בה היו: אהרן אמיר, עוזי אורנן, בנימין תמוז, עמוס קינן, משה גיורא אלימלך ויעקב אשמן. האידיאולוגיה שסביבה התגבשה קבוצה זו התבססה על ההנחה כי קיימת הבחנה מוחלטת בין זהות יהודית וזהות עברית. היהודים לא נתפסו כאומה אלא כעדה, שבניה, המפוזרים בכל רחבי תבל, קשורים זה לזה בקשרי משפחה ועל - ידי אמונה דתית משותפת. את העברים, לעומת זאת, ראתה המשנה הכנע נית כאומה, וזו הוגדרה על - פי הזיקה למרחב העברי, שגבולותיו הקיפו את כל ארץ - הפרת (ארץ הקדם): הזהות העברית נקבעה אפוא ללא קשר למוצא העדתי והדתי. יעדה של האידיאולוגיה הכנענית היה להמשיך את החוט הקטוע של ההיסטוריה העברית: לכונן מחדש את האומה העברית, לשחרר ה מכבלי היהדות ותנועת התחייה שלה, הציונות, ולאפשר לה לטפח את תרבותה - החדשה עתיקה כאומה בת - חורין. יעד רחוק יותר היה לשנות כליל את המערך המדיני בארץ - הפרת: לשחרר ארץ זו משלטון ה"ערבאות" ומההשפעה הבריטית, וללכד במסגרת לאומית ומדינית אחת את כל תושביו האותנטיים ש ל המרחב, דוגמת "אמריקה של המזרח התיכון". הקבוצה שהתארגנה סביב הרעיון הכנעני מנתה, כאמור, חברים מעטים, ומעמדה היה שולי בחברה הארץ - ישראלית והישראלית. אף -פי-על- כן יש בה עניין מיוחד, וזאת מכמה סיבות: ראשית, קבוצה זו השאירה את רישומיה על התרבות הישראלית. אופיה האליטיסטי, הרמה האינטלקטואלית הגבוהה של חבריה, ויכולתם לתת ביטוי להלכי - רוח ולרחשי - לב שקנו שביתה בחברה הישראלית, ובייחוד בקרב הנוער, העניקו לקבוצה זו כוח השפעה החורג מהיקפה הממשי. חשיבות הקבוצה ורעיונותיה נובעת גם מכך, שלמרות התנתקותה המ וצהרת מן היהדות, היא היוותה, במובן מסוים, המשך למחשבה היהודית בעת החדשה: ממנה כמקור ראשוני צמח רעיון ה"עבריות" המונח ביסוד ההשקפה הכנענית. רעיון ה"עבריות", שהורתו בגולה, בשלהי המאה התשע - עשרה, הגיע לארץ - ישראל והתפתח למעין מודל אוטופי, שהיישוב בארץ שאף לממשו במסגרת המפעל הציוני. הקבוצה הכנענית התבססה אפוא על רעיון קיים, אך הובילה אותו למסקנותיו הקיצוניות ביותר, והעניקה לו תנופה חדשה. מכאן שחקר הקבוצה - המקורות שמהם שאבה והשפעותיה - עשוי לתרום להבנת תולדות המחשבה היהודית, תולדות הציונות וההיסטוריה של היישוב בא רץ. לבסוף יש לציין את חשיבות מפעלה האמנותי של הקבוצה. חלק מהיצירה האמנותית של משתתפי הקבוצה זכה למעמד מרכזי באמנות הישראלית. לאור זאת, ולאור חשיבותה ההיסטורית של ההשקפה הכנענית, מעמידה קבוצה זו מקרה - מבחן מרתק לבדיקת היחסים בין אידיאולוגיה לבין האמנות שנוצר ה בזיקה לה.

5

- שנות ה

01

05

01

05

01

19. מהם "שני השלבים" של הקבוצה הכנענית המוזכרים בפסקה הראשונה?

התנועה הרוויזיוניסטית ו"הועד לגיבוש הנוער העברי" התנועה הרוויזיוניסטית ו"העברים הצעירים" "הוועד לגיבוש הנוער העברי" ו"העברים הצעירים"

(1) (2) (3) (4)

השלב בו הייתה בהנהגת רטוש, והשלב בו הונהגה על - ידי אהרן אמיר

(c) High Q Global

12 ' סימולציה מס

פרק שני - חשיבה מילולית

34

21. -על

פי הפסקה השנייה -

העברים נתפסו כעדה שאנשיה מתאפיינים באמונה דתית משותפות

(1) (2) (3) (4)

כל בעלי הזיקה לארץ הקדם נתפסו כבעלי זהות עברית האומה העברית נקבעה רק על - פי המוצא העדתי 12

העברים נתפסו כעדה, שבניה מפוזרים בכל רחבי תבל, ללא איזור מוגדר, בו יכלו להתיישב דרך קבע

21. אמריקה מוזכרת בפסקה השלישית כדי:

לתת דוגמא הסותרת את הנאמר בפסקה הקודמת להדגים את שאיפת הכנענים לאחד את תושבי ארץ הפרת -

(1) (2) (3)

להוות משל לשלטון ה"ערבא ות" בארץ הפרת -

(4) להדגים את שאיפות ההתפשטות הטריטוריאלית של הכנענים, בהשפעת התנועה הרוויזיוניסטית

22.

נידון בקטע?

איזה מההיבטים הבאים של הקבוצה הכנענית

לא

יחס השלטון המרכזי לרעיונות הקבוצה חשיבות מפעלה האמנותי של הקבוצה יעדיה של האידיאולוגיה הכנענית ראשיתה והתפתחותה של הקבוצה הכנענית

(1) (2) (3) (4)

23. הקבוצה הכנענית ____הרעיון על - פיו ____ וקוותה ____.

(1) (2) קידמה את ; לדת ולעדה אין כל קשר לזהות העברית ; לאחד את כל תושבי המרחב העברי לא הסכימה עם ; יש להבחין בין יהודי לערבי ; לשכנע בכך את כל תושבי ארץ הפרת - (3) ראתה כמגוחך את ; עברי אינו רק יהודי אלא כל מי שחי בגבולות המרחב העברי ; שהרעיון יינטש במהרה (4) הסכימה עם - ; ארץ הפרת שייכת ליהודים בלבד ; שיום יבוא ותושבי הארץ יסכימו איתה

(c) High Q Global

Made with FlippingBook Online newsletter creator