נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

פרישה ופנסיה

83

טענת ההסתמכות שינתה פניה והיא בעלת משקל נמוך יותר. יש לערוך חישוב אקטוארי של סכום הפנסיה בגין השכר הקובע לפנסיה תקציבית שהיה משולם למערערת במועד פרישתה לגמלאות בחודש , אילו הייתה מבוטחת מתחילת 2022 אוקטובר עבודתה בקרן הפנסיה בה היא מבוטחת לגבי רכיבי השכר האחרים. לסיכום, הערעור מתקבל בחלקו. ע"י כב' השופטים לאה 2022 לאוגוסט 25 ניתן ביום גליקסמן, סיגל דוידוב-מוטולה, רועי פוליאק (בית הדין הארצי לעבודה) ב"כ המערערת: עו"ד גבריאל גורל ב"כ המשיבות: עו"ד יעל דולב; עו"ד עידן פפר; עו"ד מאיר חי כבודוב; עו"ד חן אדרי פלונית נ' עיריית ירושלים ואח' 40011-12-21 ע״ע (בית הדין הארצי לעבודה – ל' גליקסמן, ס' דוידוב- מוטולה, ר' פוליאק)

המערערת לפנסיה תקציבית הוא בגדר הסכם חורג, ובהתאם בוטל הוא על ידו, תוך שקבע באופן כוללני ההסדר שיחול על הצדדים. בהחלטת הממונה כמו גם בהליך קבלת ההחלטה נפלו פגמים משמעותיים, ולא ניתן להותירה על כנה. עם זאת, המערערת אינה זכאית לסכום השווה לסכום הפנסיה התקציבית, כיוון שבמועד הרלוונטי ממילא לא הייתה לה אפשרות להיות מבוטחת בפנסיה תקציבית בעירייה או אצל מעסיקים אחרים, ואין מדובר במצב שבו איבדה זכאות קודמת לפנסיה תקציבית כתוצאה מהתנהלות העירייה. ההסדר החלופי הראוי הוא להעמיד את המערערת באותו מצב שבו הייתה אילו הייתה מבוטחת בהסדר של פנסיה צוברת לאורך כל תקופת עבודתה, ואין להסתפק בהפקדה כיום של ההפקדות שהיו אמורות להיות מועברות לקרן הפנסיה לאורך השנים, ובוודאי שאין די בהפקדות שהעירייה בלבד הייתה אמורה לבצע. נקבע כי אין להפחית מהפיצוי את חלקה של המערערת ממועד גילוי הטעות, משהאחריות לטעות רובצת על העירייה והמערערת הייתה תמת לב והסתמכה על השכר 2017 שקיבלה ושינתה מצבה לרעה. החל משנת

Made with FlippingBook - Online catalogs