נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

84 פרישה ופנסיה

בית הדין הארצי חייב מעסיק להפריש לקרן הפנסיה גם בגין רכבי "פרמיה" ו"בונוס" היות והיוו חלק משכרו הרגיל של העובד

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

ועובדה זו הייתה ידועה לו במשך כל תקופת עבודתו אלא התפטרות רגילה. מכאן הערעור שלפנינו.

תמצית עובדות המקרה ") הועסק אצל העובד איליה דזורייב (להלן: " המעסיקה מסיעי עמק איילון בע"מ (להלן: ") כנהג הסעות. בנוסף להיותו נהג העובד המעסיקה " שימש גם כאחראי על הסעת ילדים לחוגים ועל כך קיבל "בונוס" לפי כמות הסעות וכן קיבל "פרמיה" בגין טיפול ברכבי החברה. רכיבים אלו שולמו לטענת המעסיקה בגין מאמץ מיוחד. לאחר כשנתיים וחצי של עבודה פנה העובד במכתב דרישה אל המעסיק בו טען להפרשות לגמל גם על הבונוסים והפרמיות שקיבל וכן ביקש העלאת שכר. המעסיקה סירבה להפקיד לקרן הפנסיה עבור רכיבים אלו היות ואינם מהווים חלק משכר אלא בשל מאמץ מיוחד. כמו כן טענה המעסיקה כי הסיבה האמיתית להתפטרותו של העובד היה סירוב המעסיקה להעלות את שכרו. על כך הגיש העובד תביעה לביה"ד לעבודה וטען שרכיבי "בונוס" ו"פרמיה" היו פיקטיביים. ביה"ד האזורי דחה את תביעת העובד ופסק כי העובד לא הוכיח כי הרכיבים בגין בונוס ופרמיה הם פיקטיביים אלא שולמו לו בגין ביצוע עבודות ומאמץ מיוחדות שעשה שלא במסגרת השעות עבודתו הרגילות ובסכומים משתנים. כמו כן פסק כי העובד לא התפטר עקב הרעת תנאים בגין אי הפרשות לפנסיה על רכיבים אלו היות

פסק-דין של ביה"ד הארצי לעבודה להפרשות פנסיוניות: רגיל הגדרת שכר לעניין בכל הנוגע להגדרת "שכר" לצורך חישוב זכויות סוציאליות יש להבחין בין זכויות המגיעות לעובד מכוח חוק לבין זכויות חוזיות המגיעות לעובד מכוח הסכם קיבוצי או הסכם אישי. במידה והזכאות נקבעה בחוק, קובע החוק אם רכיב שכר מסוים יובא בחשבון ואם לאו. ואולם, אם הזכות לא נקבעה בחוק או שהחוק לא נותן תשובה לגבי דרך חישוב אותה זכות, יש לפרש את הזכות לפי כללי הפרשנות המתייחסים למקורה של הזכות כגון חוזה אישי, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי. על פי צו ההרחבה "שכר מבוטח" לצורך ביצוע הפרשות פנסיוניות מוגדר כמשמעו בחוק פיצויי הפיטורין היינו: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית. ואם לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים אלו או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

הכותב עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs