ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

541

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 541 ׀ גיליון 2021 אוקטובר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם זכאותם של קבלני בניין לקבלת מענקי קורונה בניגוד לעמדת רשות המסים הורשת הפסדים לצורכי מס - סוף פסוק? יבטי הביטוח הלאומ בהצעת ו ההסדרים לקראת 2022 שנת סדר קיזוז ה סד הון ש טפים כנגד מרכיבי רווח הון

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

541 ' מס 2021 אוקטובר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

מפסיקות ועדות הערר אשר התפרסמו בחודשים האחרונים, עולה לעיתים העדפת תכלית החקיקה על פני קריאה דווקנית ומצמצמת של לשון החוק.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

כמו למשל במקרה שלהלן שבו קיבלה ועדת הערר לעניין מענקי הקורונה פרשנות תכליתית ופסקה לטובת המערער. מדובר בחברת שיפוצים שתבעה מענק השתתפות בהוצאות קבועות אך רשות המסים דחתה את תביעתה א 8 בטענה כי החברה היא קבלן מבצע וחל עליה סעיף לפקודת מס הכנסה. החברה טענה כי ככל שניתן לחלק פרויקט שיפוץ למשימות נפרדות שמשך כל אחת מהן א. 8 קצר משנה, לא יחול סעיף ועדת הערר הסכימה עם החברה בתנאי שבהזמנת העבודה כל משימה תוצג בנפרד וייקבע לה מחיר נפרד, ויהיה ניתן לקבוע כי משך כל משימה קצר משנה, וכל משימה תדווח בנפרד בדוחות המס של החברה - לא לפי א, אלא כרווח והפסד רגילים. 8 האומדנים שבסעיף

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל

מורן צור

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

הערר התקבל והחברה זכתה בפיצוי.

אנו סבורים כי עמדת ועדת הערר מייצגת נאמנה את תכלית החוק, וטוב הייתה עושה רשות המסים אילו הייתה מאמצת את עמדותיה של ועדת הערר גם במקרים נוספים.

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח לבקוביץ אפי עו"ד, רו"ח לובודה שגיא עו"ד (רו"ח) לוי אופיר רו"ח מנדלאוי אייל עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי

רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד הלר דנה עו"ד, רו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד רו"ח חייבטוב גרצן עו"ד ורו"ח טבח שלמה טסלר נדב עו"ד, רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי עו"ד רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם רו"ח (משפטן) כהן ישי עו"ד כהן קובי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אטקין-מוסקוביץ' ג'ני עו"ד אלבוים עופר ורו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח בר רונית רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן שלי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל

עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד אריה רמי, עו"ד, רו"ח גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) הילמן טובה, רו"ח

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח

הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה זכאותם של קבלני בניין לקבלת מענקי קורונה בניגוד לעמדת רשות המסים

12

רו"ח אפי לבקוביץ; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

הורשת הפסדים לצורכי מס - סוף פסוק? (הלכת מלכסון דינשטיין)

14

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

חוק עידוד השקעות הון – דירות להשכרה גם אם ישנן דירות בשימוש

16

רו"ח רונית בר בעל הבניין וקרובו

18

נדב טסלר מתאים גם לצעירים? 190 האם תיקון

שוק ההון – יחיד, משפחתית, הפרשי השער ומה שביניהם

21

רו"ח (משפטן) ישי כהן

אי דיווח על מכירת ביטקוייןמהווה עבירה פלילית

23

עו"ד רו"ח רמי אריה

נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש מורשע בעבירות מס חמורות על גזר דינו: עו"ד שלי גולדמן פס"ד אסף בן שלמה העונש שהושת עליו אינו חמור - נדחה ערעור נישום שמכר סימן מסחרי לחברה בבעלותו תוך ניצול עו"ד שוש גבע – פס"ד עמרם פטור ממס רווח הון לעולה חדש

25

27

ביקורת על התנהלותו של פקיד שומה: נסמך על אדנים רעועים וטוב היה

32

עו"ד שוש גבע

פס"ד קרן עזריאלי ישראל לו נמנע מניהול ההליך -

נדחה ערעור נישום שהורשע בהשמטת הכנסות - לגרסאות שהציג אין שמץ של

37

עו"ד שוש גבע פס"ד עמבר תימוכין בראיות –

נדחה ערעור קבוצת כדורגל: הוצאותיה בגין דיור וארוחות הן טובת הנאה פס"ד איתוראן ספורט קריית שמונה החייבת במס הכנסה -

42

עו"ד שוש גבע

תוכן עניינים

6 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

ש"ח הושתו על נאשם בעבירות מס 80,000 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 36

47

עו"ד שוש גבע פס"ד פריג' והלבנת הון -

מיליון ש"ח שהחזיק בפיקדון עבור רשות המסים 16 עורך דין הורשע בגניבת עו"ד שוש גבע הלוואות יש להחזיר: המחוזי קבע כי כספים שמשכה בעלת מניות מחברה עו"ד שוש גבע - פס"ד פפג'ורג'יו ודווחו כ"הלוואה" יש למסות כדיווידנד

51

56

מיסוי מקרקעין על הדבש ועל העוקץ - בשורת פס"ד יקותיאלי לעניין מיסוי עסקאות קומבינציה

60

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; עו"ד דנה הלר

מס ערך מוסף נדחתה בקשה לאישור תובענות ייצוגיות נגד קופות החולים: אינן גובות פס"ד מילר שלא כדין מחיר מרבי על תרופות מרשם - עו"ד שלי גולדמן ש"ח 48,556 רשות המיסים חויבה להשיב לחברה סכום מס של ביטוח לאומי תשלום "שכר במזומן" ועבודה לא חיונית – בעלי משקל בהכרת קרובי משפחה כעובדים רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה מעמד "עובד" כשהוא בן משפחה, נבחן בקפידת יתר בביטוח לאומי רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה נשלל קיזוז הפסדים עסקיים מגמלת מילואים, שחויבו בדמי ביטוח מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה 2022 היבטי הביטוח הלאומי בהצעת חוק ההסדרים לקראת שנת רו"ח אורנה צח-גלרט ש"ח בגין הליך 75,000 העליון: המל"ל חייב בהוצאות ההסתדרות בסך פס"ד ההסתדרות במרחב חיפה שיזמה לשיפור התשלום לעובד - עו"ד שוש גבע - פס"ד שרקאת שגבתה ביתר

67

70

74

77

79

82

86

עו"ד שוש גבע

תוכן עניינים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 7

בית הדין הארצי בביקורת על המל"ל: שלל תושבות ממשפחה עו"ד שוש גבע - פס"ד ע.ע.ק ואח' באופן מגמתי ולא מקצועי

91

מכס

96

עו"ד עומר וגנר שני כלי רכב במחיר אחד

נדחתה עתירתו של מורה דרך על ההחלטה לחייב המצאת "מסמכי העדפה" כתנאי לקבלת פטור ממכס ליבוא אישי של כלי רכב משומשים שלא לצרכים

99

עו"ד שלי גולדמן פס"ד מרדכי ברנס מסחריים -

שאלות ותשובות מס הכנסה

סדר קיזוז הפסד הון שוטפים כנגד מרכיבי רווח הון

102

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן מיסוי עמלת תיווך בעסקת ביטקוין בין מחזיק הביטקוין לבין חברה שמממשת אותו רו"ח (משפטן) ישי חיבה, ורו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס התנאים להגדרת חברת ארנק לחברת מעטים שיש לה הכנסות מדמי ניהול

104

106

רו"ח רונית בר משלוש חברות 2004 משיכת כספים מקופת גמל של שכיר שהופקדו עד שנת

107

רו"ח אייל מנדלאוי חבות מס על פיצוי מוסכם בתביעה ייצוגית

108

עו"ד גיא רוטמן הכרה בהוצאות מימון בחברה שעסקה בבנייה ומכרה קרקעות עו"ד עופר אלבוים מבלי לבנות עליהן מיסוי ודיווח שחל על חברה ישראלית שהשקיעה בשותפות נדל"ן בגרמניה סנדו רו"ח (משפטן) אייל חובת דיווח בישראל בגין מכירת נכסי ירושה בחו"ל המנוהלת על ידי

114

116

118

עו"ד, רו"ח שגיא לובודה נאמנות בחו"ל

תוכן עניינים

8 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

קיזוז הוצאת מימון בישראל בגין הלוואה שנלקחה בארצות הברית רו"ח אברהם כהן לרכישת נכס שם מרווח הון ממכירת הנכס

121

עו"ד קובי כהן פתיחת שומות מס לאחר הרשעה פלילית א לפקודה 9 פטור לקצבת אובדן כושר עבודה לפי סעיף

122

124

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום הכנסה ממכירת נכס בחברה בת של עמותה האם תיחשב לדיווידנד בעמותה עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי קיזוז הכנסות פסיביות מהפסדים עסקיים צבורים והאפשרות להעביר

126

127

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן לבן הזוג הרשום ז לפקודה 104 העברת מניות מחברה לחברת אם על פי סעיף

129

עו"ד רו"ח יוסי ישועה רישום בדוחות כספיים יתרת חו"ז של בעל מניות שנפטר וההשלכות לפי רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי )1 (ט 3 סעיף לפקודה 164- ו 170 דיווחי ניכוי במקור מתשלומים לתושב חוץ – לפי סעיפי

130

131

עו"ד רו"ח רונן ארויו ייחוס הכנסות מרווח הון לעניין חישוב נפרד לבני זוג רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס חבות מס בהעברת מניות בעל שליטה בחברה בהפסד

135

136

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו טרם שונה החוק – מאחר ולא היה 2016 אין החזר מס לחבר קיבוץ בשנת יועץ מס מיכאל גל נישום לצרכי מס בשנה זו מיסוי הקצאת מניות בחברה מבעל מניות לבעל מניות שני עו"ד בני קליפי בשל תרומה לחברה הכנסות מהשכרת נכסי נדל"ן לחברה שהיא מפעל מועדף על פי החוק רו"ח יוסי ירון לעידוד השקעות הון אינן זכאיות להטבות מס מיסוי דיווידנד שמקבל בעל מניות שמחזיק בחברה פרטית באוסטרליה עו"ד (רו"ח) אופיר לוי משך הזמן לטיפול בהשגה מתום שנת המס בה הוגשו דוחות כספיים

137

138

139

140

141

עו"ד משה גבע

תוכן עניינים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 9

השלמות מעסיק לקרן הפנסיה רטרואקטיבית

142

רו"ח רוזט שמש ייחוס הוצאות מו"פ למשקיעים בחברת מטרה על פי חוק האנג'לים רו"ח יוסי ירון חברת ארנק - עיתוי הדיווח ותשלום מקדמות בגין הקמת חברה בידי בעל שליטה למתן שירותי מחשוב לחברה תושבת חוץ שמהווה לקוח עו"ד רו"ח גרצן חייבטוב יחידי לחברה דיווח לרשות המסים בגין העברת החזקה במניות בחברה זרה

144

146

147

עו"ד רו"ח גרצן חייבטוב אפשרות לתקן דוח ישן למדווח על בסיס מזומן

148

עו"ד משה גבע קיזוז הכנסה מדיווידנד מחברה בת בארצות הברית מהפסד עסקי מועבר של חברת האם הישראלית

149

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס

מיסוי מקרקעין היבטי מיסוי מקרקעין במכירת דירה בחברה בידי בעל המניות בה

150

רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה לחברה אחרת בבעלותו

נכסי מקרקעין - העברה בשיעור מס מיטבי

151

עו"ד ורו"ח שלמה טבח

מס ערך מוסף

מע"מ במכירת תוכנה ושירותים לחו"ל

153

עו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ'

חברות, עמותות, מלכ"רים

תכנית מלגות שמקיימת עמותה לקידום מטרותיה

156

עו"ד בועז נוה

מכס מכס על טובין כגון פריטי לבוש הנמכרים באינטרנט (דרופשיפינג)

157

עו"ד עומר וגנר

תוכן עניינים

10 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

ועדת הכספים האריכה את תוקפן של תקנות המקנות זיכוי במס

במס הכנסה על עבודה במשמרות שנייה ושלישית 15% בשיעור של

158

חדשות הכנסת 2022 במפעלי תעשייה עד תום שנת

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות 2020- עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א

160

רשות המסים בישראל

התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב, להשבת מענקים ששולמו 31.12.2021- ללא עמידה בתנאי החוק, תוארך עד ה

162

רשות המסים בישראל

למועד הדיווח והתשלום למע"מ 5.10.2021- לרגל חגי תשרי: ארכה עד ל

163

רשות המסים בישראל 2021 עבור החודשים יולי ואוגוסט

טיוטת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון מס'...), משרד המשפטים - אתר החקיקה הממשלתי 2021- התשפ"ב טיוטת צו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), משרד המשפטים - אתר החקיקה הממשלתי 2021- התשפ"ב

163

164

מס ערך מוסף 2021- טיוטת תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס'...), התשפ"ב

165

משרד המשפטים - אתר החקיקה הממשלתי

ביטוח לאומי הבהרות בנושא חובת מעסיק לתשלום דמי ביטוח המוסד לביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בתקופת חל"ת הצעה לצעדים משלימים להעלאת גיל הפרישה לנשים - המוסד לביטוח לאומי בדגש על נשים במקצועות שוחקים

166

167

תוכן עניינים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 11

חקיקה

תקנות תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של 2021- יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט) (תיקון) התשפ"ב הצעות חוק הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות - 2021- ), התשפ"א 2021-2022 הכלכלית לשנות התקציב פרק ה': צמצום פערים מגדריים בשוק העבודה והעלאת גיל הפרישה לנשים הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב - פרק ג': הלוואות דיור 2021- ), התשפ"א 2021-2022 לשנות התקציב הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב - פרק ד': מסים 2021- ), התשפ"א 2021-2022 לשנות התקציב

181

185

194

195

מדדים ושערי מט"ח

201

2021 מדדים לחודש אוגוסט

202

2021 שערים יציגים לחודש ספטמבר

ידע במספר

203

מראה מקום

206

12 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

מס הכנסה

זכאותם של קבלני בניין לקבלת מענקי קורונה בניגוד לעמדת רשות המסים רו"ח אפי לבקוביץ; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

כידוע, תכלית החוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), (להלן: "החוק") והחלטת 2020- התש"ף ,2020 הממשלה שקדמה לו מחודש אפריל הייתה לפצות עסקים שפעילותם נפגעה כפועל יוצא ממשבר הקורונה, אך לא יכלו מטבע הדברים לצמצם את הוצאותיהם הקבועות ובהן תשלומי שכירות, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל, מים, וכדומה. בד בבד, הגדרת "עוסק" בחוק מיעטה מהזכאים לקבלת הפיצוי האמור את "מי חל בחישוב 2020- ו 2019 שבשנות המס א לפקודה, בשל עבודה 8 הכנסתו סעיף ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה". נוצרה אפוא סתירה לכאורה בין תכלית החוק לבין הגדרת "עוסק" בחוק, אשר יוצרת מתח בין רשות המסים לבין עסקים אשר יש להם הכנסה מעבודה ממושכת א לפקודה). היצמדות 8 (בהתאם לסעיף ללשון החוק מביאה למצב שבו זכאותם של עסקים רבים למענק, לרבות קבלני בניין, נשללת, על אף שעסקים אלו המשיכו

לשלם את הוצאותיהם הקבועות בתקופת המשבר. ואכן, מפסיקות ועדות הערר אשר התפרסמו בחודשים האחרונים, אנו עדים לעיתים להעדפת תכלית החקיקה על פני קריאה דווקנית ומצמצמת של לשון החוק. בפסיקות אלו נדחתה עמדתה העקרונית של רשות המסים, לפיה יש לראות בהגדרות החוק חזקה חלוטה ולפיכך למנוע כל מתן פיצוי לעסקים אשר עוסקים בעבודה ממושכת. בהתאמה מאפשרות ועדות הערר לסתור את לשון החוק כאשר קיים בסיס כלכלי אשר מתיישב עם כוונת המחוקק באשר לזכאות העוסקים למענקי קורונה. .)1071-21( כך לדוגמה בעניין ק. סלאמה העוררת היא חברה העוסקת בענף הבנייה והשיפוצים ומועסקת בעיקר על ידי בתי מלון בארץ, בין שבאופן ישיר בהתקשרויות ישירות מול היזם ובין שמול קבלנים ראשיים, כקבלן משנה. החל מחודש מרץ הופסקו תשלומים מלקוחותיה, וכן 2020 הוקפאו פרויקטים שהעוררת עבדה בהם

הכותבים - רו"ח אפי לבקוביץ', שותף מנהל משרד לבקוביץ' ושות' רואי חשבון; עו"ד, רו"ח מאורי עמפלי, ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 13

והזמנות לפרויקטים חדשים. זאת בעקבות קשיים בתזרימי המזומנים של מזמיני העבודות, קשיי גבייה, בעיות מימון, ומורכבות לוגיסטית של תיאומי עבודות נוספות מול קבלנים רבים - הכול נגזרת של התפשטות נגיף הקורונה. כפועל יוצא מכך, פרויקטים שזמן ביצועם הממוצע הרגיל הוא כמה חודשים בודדים בלבד, התארכו לתקופה של שנה. עמדת רשות המסים הייתה ברורה והתבססה על ההחרגה כאמור בהגדרת א לפקודה 8 "עוסק" בחוק על מי שסעיף "חל" בחישוב הכנסתו, ועל כן שללה את הזכאות למענק. ועדת הערר דחתה את עמדת רשות המסים וקיבלה את הערר תוך שהיא מנמקת ארוכות את פסיקתה ומתבססת בין היתר על פרוטוקולים של ועדות הכנסת באשר לחקיקת החוק והגדרת "עוסק" שבו. כמו כן, הוועדה חוזרת לתכלית חקיקת סעיף א לפקודה וקובעת בין היתר על סמך 8 עיון בפרוטוקולים של ועדות הכספים א לפקודה כי ככל 8 שקדמו לחקיקת סעיף שהעבודה המבוצעת על ידי הקבלן המבצע (במובחן מקבלן בונה (יזם)) אינה עולה על שנה, הרי אין כל הכרח להיכנס לגדרי סעיף א לפקודה. 8 לשם כך, הוועדה מצביעה על כמה תנאים אשר בהתקיימם ניתן לקבוע שאין מדובר בעבודה ממושכת של "קבלן מבצע" העולה על שנה: ראשית, העבודה אשר מבצע הקבלן ניתנת להפרדה הן חוזית והן בפועל לתתי יחידות עבודה נפרדות. שנית, הקבלן המבצע מדווח למס הכנסה על בסיס

הכנסות והוצאות בפועל ולא על פי שיטת אומדנים. שלישית, לתתי יחידות העבודה יש התחלה וסוף מוגדרים, קרי היקף תת יחידת העבודה הוא מוגדר ואינו נתון לפרשנות. רביעית, הקבלן המבצע מקבל תמורה בפועל בעבור כל תת יחידת עבודה בנפרד. חמישית, פרק הזמן שבו בוצעה תת יחידת העבודה אינו עולה על שנה. הוועדה אף מדגישה כי אין בתנאים אלה בכדי להוות רשימה סגורה, ובכל מקרה הם עשויים להשתנות בהתאם למאפייני העסק. חשוב מאוד אף להדגיש כי הוועדה אף עמדה על העיוות הקיים בעמדת רשות המסים באותו עניין, אשר מחד גיסא טענה כי העוררת מחויבת הייתה לדווח לפי א לפקודה בדוחותיה לצורכי מס 8 סעיף ומאידך גיסא במשך שנים רבות קיבלה את דיווחיה של העוררת ללא כל הסתייגות. בהקשר לכך הוועדה מצאה לנכון להעיר כי "אל לה לרשות המנהלית לבוא בחשבון עם העורר ברגע המצוקה שלו דווקא, ברגע שבו הוא נזקק יותר מכל למענק אשר בא לסייע לו לשרוד באחת התקופות הקשות ביותר שידע דורנו". אנו סבורים כי עמדת ועדת הערר מייצגת נאמנה את תכלית החוק וטוב הייתה עושה רשות המסים אילו הייתה מאמצת את עמדתה של ועדת הערר גם במקרים דומים ומאפשרת לקבלן מבצע, נותן שירות, אשר מסיים את עבודותיו במשך חודשים ספורים (גם אם הפרויקט שבו הוא מועסק לפרקים עשוי להימשך כמה שנים) ליהנות מהפיצוי שניתן במסגרת החוק.

מס הכנסה מאמרים

14 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

ופותחת צוהר לעסקים דומים ולעסקים המוחרגים לכאורה מהגדרת עוסק לבחון שוב את זכאותם לקבלת הפיצוי ולפעול במקרה הצורך להגשת השגה וערר כדי למצות את זכויותיהם מכוח החוק.

הגם שטרם נאמרה המילה האחרונה בסוגיה, החלטת ועדת הערר מצטרפת לשורה של החלטות נוספות שניתנו על ידי ועדות הערר שביכרו את תכלית החקיקה ,)1070-21 על פני לשון החוק (ראו למשל

הורשת הפסדים לצורכי מס - סוף פסוק? (הלכת מלכסון דינשטיין) רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

המחוזי לא התיר את הקיזוזים כאמור, ועל כך הוגש ערעור לעליון. בית המשפט העליון דן בשאלות האם ניתן לרשת הפסדים לצורכי מס שלא נוצלו בידי נישום שנפטר והאם זכות קיזוז הפסדים לצורכי מס היא זכות אישית הנתונה לנישום בלבד ואינה עוברת בירושה? בית המשפט מנתח באופן לשוני פשוט לפקודה, העוסקים 92- ו 28 את סעיפים בהוראות קיזוז הפסדים מעסק/ משלח-יד והפסדים הוניים בהתאמה, וקובע כי אין הסדר המאפשר ליורשים לקזז הפסדים שהיו למוריש, ובוודאי לא מדובר בחסר חקיקתי. נוסף על כך נקבע כי מנגנון של קיזוז הפסדים בשנים הבאות נועד לייצר מדידה מדויקת יותר של יכולתו הכלכלית של הנישום לשלם מס, שכן שיטת המס

לאחר כמה פסקי דין (שרגא ודמארי) בנושא שהיה שנוי במחלוקת בין הנישומים ופקידי השומה, הוציא בית המשפט העליון 18.8.2021 לראשונה הלכה בעניין ביום ) וקבע כי על פי הוראות 1579/20 (ע"א דיני המס הקיימים ושיטת המס בישראל, הפסדים לצורכי מס של נישום שנפטר אינם ניתנים להורשה, ולמעשה יורדים לטמיון לאחר פטירתו. בניתוח פסק הדין מליכסן ודינשטיין שפרסמנו בעבר, דובר בשתי יורשות, בנותיו של מר צבי דינשטיין, אשר ירשו , בין היתר, 2012 ממנו לאחר מותו בשנת מיליון ש"ח 46- הפסד הון מועבר בסך של כ וכן הפסדים מועברים מעסק/ משלח-יד מיליון ש"ח, שאותם ביקשו 1.7- בסך של כ לרשום ולתבוע כהפסד בר-קיזוז בדוח המס שלהן כנגד הכנסותיהן. בית המשפט

WWW.AHEC -TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 15

להפיק הכנסות בעתיד. אם הנישום לא הצליח להפיק הכנסות כאמור, הרי לא ניתן לפדות את הזכות הזו ואף לא להעבירה לאחר, לרבות בהורשה. לאור כל האמור לעיל, הגיע בית המשפט למסקנה כי: "…הזכות לקיזוז הפסדים עומדת באופן אישי לנישום; וכי הפסדים לצרכי מס אינם מהווים 'נכס' הניתן להעברה או להורשה, בפני עצמו". אף על פי שהלכה זו מנומקת היטב ובהתאם להוראות החוק, עדיין ישנם מצבים שבהם הורשת ההפסדים רצויה ולו מהפן הכלכלי (גם אם כעת לשון החוק אינה סובלת אותה). לדוגמה: למוריש נכס אשר בגינו ספג הפסדים רבים (בגובה הוצאות פחת שנתבעו עם השנים), ולימים עובר הנכס בירושה לבנו יחידו, המוכר אותו יום לאחר פטירת המוריש ברווח הון נכבד. הרי ברור כי מס רווח ההון שישלם היורש על רווח ההון שנצמח (תוך כניסה לנעלי המוריש לצורך קביעת מחיר מקורי הנמוך בגובה כל הוצאות הפחת המגולמות בהפסדים של המוריש ושירדו לטמיון) יביא למצב לא רצוי של כפל מס ביחס למימוש נכס זה. לעמדתנו, אין ספק כי אין בכוונת המחוקק להטיל מיסוי כמתואר בדוגמה לעיל, וזאת בין היתר משיקולי מס אמת. משום כך רצוי כי ייקבעו כללים ספציפיים לקיזוז הפסדיו של מוריש ביחס למקרים דומים או לפחות ביחס לתיקון המחיר המקורי של הנכס ככל שיימכר בעתיד על ידי היורש.

בישראל תכליתה להטיל מס רק על תוספת לעושר שנבעה מהכנסה של אותו אדם. לפיכך, "העברת הפסדים לצרכי מס שצבר נישום אחד לנישום אחר, ובכלל זה ליורש, מאיינת תכלית זו, המושתת על 'עקרון היכולת לשלם', משום שהיא מנתקת את הקשר האמיץ שבין הכנסתו של הנישום והיכולת הכלכלית שלו למס המוטל עליו;" נראה שהזכות לקיזוז הפסדים, הניתנת לנישום עצמו מכוח הדין, היא זכות רכושית (קרי, בעלת שווי) המערבת גם יסודות אישיים (על פי הסטטוס המיסויי של כל נישום), אולם היא 'זכות אישית' הנעדרת את תכונת העבירות על פי מהותה. דהיינו, רק הדין יכול להתיר להעבירה לאחר (בחייו או במותו של הנישום), דבר שלא קיים כיום בהוראות הפקודה משיקולים של תועלת הציבור (הסתמכות תקציבית לגביית מס שוויונית). לפיכך, "הפסד לצרכי מס שייך לנישום עצמו, ולמעשה, מהווה 'נכס' רק ביחס אליו". דבר נוסף שמציין בית המשפט הוא כי אף על פי שהיורש נכנס לנעלי המוריש בעת מכירת הנכס (שעבר בירושה), וממוסה על הרווח שנוצר גם בתקופת המוריש (עקרון רציפות המס), הרי רציפות זו אינה חלה גם על קיזוז ההפסדים שהיו למוריש כי אין קשר סיבתי בין ההפסדים לצורכי מס של המוריש להכנסות של היורש. בית המשפט קובע כי הפסדים לצורכי מס הם מעין "נתון שומתי" שעומד לזכות הנישום עצמו אשר ספג אותם, כל עוד יוכל

מס הכנסה מאמרים

16 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

חוק עידוד השקעות הון – דירות להשכרה גם אם ישנן דירות בשימוש בעל הבניין וקרובו רו"ח רונית בר

לאחר בעל הזכויות בבניין או את קרובו התנאים כל אם מתקיימים סיום הבנייה, : הבאים ● בעל בבעלות הן בבניין הדירות כל (לרבות פרויקט הכולל הריסת הבניין מבנה קיים במסגרת פרויקט תמ"א .)38/2 ● משטח 50% לפחות בעל הבניין ישכיר הבניין וממספר הדירות בבניין למי (כהגדרתו בסעיף שאינו "קרוב" )(ב) לחוק), לפי תנאי פרק 2() א(ב 53 לחוק העידוד ונוהל הרשות 1 שביעי להשקעות (השכרה לחמש שנים מתוך שבע ממועד סיום הבנייה, במגבלות שכר הדירה שנקבעו בנוהל). ● כתב ויתור הטבות בעל הבניין חתם על לגבי הדירות, שישמשו אותו או את קרובו, תוך ציון מספרי הדירות מתוך הבניין, וזיהוין הספציפי. עוד נקבע כי מי שבעבר היה מנוע מלקבל אישור מסיבה זו ועומד בתנאים המקלים החדשים, יכול להגיש בקשה מחדש, עד .2021 סוף ספטמבר

כידוע, אחד החסמים לקבלת הטבות במס לדירות להשכרה למגורים בהתאם לפרק לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: 1 שביעי ) לחוק 2() א(ב 53 "החוק"), קבוע בסעיף לבעל הזכויות בחלק המאושר וקובע כי בבניין, או לקרובו, אין זכות כלשהי בחלק האחר של הבניין, במועד תום הבנייה . לדוגמה, אדם או במועד קבלת ההטבות דירות בבניין, ומבקש 10 שהוא בעלים של על חלק 1 לקבל את הטבות פרק שביעי ממנו, נניח על שש דירות. אם הוא או )(ב) 2() א(ב 53 קרובו, על פי ההגדרה בסעיף לחוק, מחזיקים בדירה או בדירות ביתרת ארבע הדירות בבניין, לאחר סיום הבנייה לא יקבל את אישור הרשות להשקעות, ואם יישללו קיבל ולא עמד בהתניה האמורה, . הדירות ממנו ההטבות מכל פרסמה הרשות להשקעות 30.6.2021 ביום מסמך מדיניות – יישום מתווה לעניין " " שימוש בדירות ב'בניין חדש להשכרה' על ידי בעל בניין או קרובו, הקובע הקלה במגבלה זו. בהתאם למסמך זה ניתן לאשר גם אם בקשה הנוגעת לבניין חדש להשכרה, דירות מסוימות בבניין עתידות לשמש את

WWW.AHEC TAX.CO.IL- הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 17

אחרות בבניין מחוץ לאותן שש דירות מאושרות.

משמעויות:

דירות 10 לדוגמה, מי שבונה בניין של ומבקש לקבל את הטבות חוק העידוד על כל הדירות בבניין, אולם מבקש להשאיר דירה אחת למגוריו. עד היום, גם אם השכיר חמש דירות בתנאי החוק ומכר ארבע מהנותרות, עובדת מגוריו או מגורי קרוביו בדירה הנותרת הביאו לביטול ההטבות כולן, על כל הדירות בבניין. על פי המסמך – יימצא הפתרון: דירותיו, ייכלל בהגדרת 10 הבניין כולו, על "בניין חדש להשכרה". חמש דירות חייבות להיות מושכרות, וחמש הדירות הנותרות – אם יושכרו או יימכרו לצד ג' בלתי קשור, יזכו להטבות החוק, ואם ישמשו אותן דירות והן בלבד אותו או את קרובו (ואפילו לזמן קצר), לא יזכו לכל הטבה. ● האמור חל גם על מי שכבר בנה בניין כאמור, ולא קיבל את כתב האישור מסיבת "קרובו" – אם במצב הנוכחי מהדירות מושכרות בתנאי פרק 50% ונוהלי רשות ההשקעות – הוא 1 שביעי רשאי להגיש בקשה מחודשת לרשות , ולזכות 30.9.2021 להשקעות עד יום בכתב האישור ובהטבות חוק העידוד. ● יש להדגיש כי לעניין הדוגמה שהובאה בפתיח – אם אותו אדם מתכוון לבקש רק על שש דירות "בניין מאושר להשכרה" (שלוש ישכיר, ושלוש ימכור בהטבות החוק), וארבע דירות יישארו בבעלותו (לשימושו או שלא לשימושו) 10 –הטבות החוק לא יחולו על כלל הדירות, שכן הוא מחזיק בדירות

הבהרה נוספת בעניין "בניין חדש : להשכרה" טעות רווחת היא כי בבניין חדש להשכרה חייבות להיות לפחות שש דירות. ולא היא: מגבלת המינימום של שש דירות קבועה ) לחוק העידוד, הקובע כי 1() א(ב 53 בסעיף … )1( ניתן לאשר רק חלק מבניין, ובלבד: " ובבניין חדש להשכרה בחלק המאושר יש ". דירות מגורים 6 לפחות , אלא בחלק מבניין קרי, כאשר לא מדובר האישור להטבות נדרש לגבי בניין שלם, מגבלת המינימום של שש דירות לא תחול. .ד 5 נוהל הרשות להשקעות קובע בסעיף לא תאושר בנייה צמודת קרקע לנוהל: " ." שאינה בנייה רוויה… לנוהל: 3 "בנייה רוויה" מוגדרת בסעיף בנין הרשום כבית משותף או ראוי " להירשם בעתיד כבית משותף על פי חוק , בן שתי 1969- המקרקעין, התשכ"ט ואשר יש בו ארבע יחידות קומות ומעלה ". דיור לפחות כלומר, אדם הבונה בניין (שאינו צמוד קרקע, ויש בו שתי קומות לפחות) שבו ארבע דירות מגורים בלבד, זכאי לבקש את על דירות אלו, וארבע 1 הטבות פרק שביעי דירות אלו מהוות את הבניין כולו, ואינן מהוות רק חלק מהבניין. (ההדגשה אינה במקור – ר"ב).

מס הכנסה מאמרים

18 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

מתאים גם לצעירים? 190 האם תיקון נדב טסלר

לפקודת מס הכנסה מאפשר 190 תיקון למשוך את הכספים תוך תשלום מס רווחי על הרווח הנומינאלי 15% הון בשיעור של או קבלת קצבת זקנה הפטורה ממס. אך האם מדובר באלטרנטיבה להגדלת החיסכון המתאימה גם לחוסכים צעירים? הפקדה באופן עצמאי שלא מזכה בהטבות , בעבור 190 מס, ידועה כיום בשם תיקון מדובר במכשיר 60 אלפי חוסכים מעבר לגיל חיסכון לגיטימי המהווה אלטרנטיבה לחיסכון בבנק או לחיסכון באמצעות מנהל תיק ההשקעות. הכספים שמופקדים במקרים רבים לקופת גמל צוברים רווחים בשוק ההון, נהנים מהיתרונות הקיימים במוצרי החיסכון הפנסיוני כמו דחיית המס ואפשרות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה השונים ואפילו ניהול הכספים .)IRA( בניהול אישי במועד המשיכה החוסכים ישלמו מס רווחי על הרווח הנומינאלי 15% הון בשיעור של על הרווח הריאלי כפי 25% וזאת במקום שקיים מוצרי השקעה אחרים בשוק ההון. חוסכים אחרים בוחרים להפוך את הכספים לקצבה, קצבת הזקנה שנוצרת , היא קצבה פטורה 190 מהפקדה לתיקון ממס (קצבה מוכרת) וניתן למשוך אותה .60 בפטור כבר מגיל

האם כדאי גם לצעירים לנצל את ?190 תיקון ,190 לאור היתרונות הקיימים בתיקון מס רווחי הון מופחת וקצבה פטורה ממס, האם מדובר במכשיר השקעה לגיטימי גם לחוסכים צעירים הרחוקים מגיל הפרישה? לפני שאתם ממהרים להפקיד את הכספים חשוב להכיר את המגבלה 190 לתיקון המרכזית שלו – התנאי למשיכת הכספים. 190 כדי למשוך כספים שהופקדו בתיקון צריך לעמוד בשני תנאים מצטברים. התנאי .60 הראשון הגעה לגיל פרישה, כיום גיל התנאי השני למשיכת הכספים כסכום חד פעמי הוא קבלת קצבת זקנה שעולה מדובר 2021 על הקצבה המזערית, בשנת ש"ח. 4,498 – בקצבה מעבר ל המשמעות של שני התנאים היא שחוסך שיפקיד היום כספים במעמד עצמאי 40 בן . לסיכון הנזילות חשוף 190 בהתאם לתיקון 60 ולא יוכל לפגוש את הכספים עד לגיל וזאת בהנחה שכבר החל לקבל קצבה בפועל. אני מתכנן ההשקעה לטווח ארוך האם כדאי לי להפקיד את הכספים ?190 בהתאם לתיקון חוסכים שמעוניינים להשקיע את הכספים לטווח ארוך ובעתיד אחרי שיתחילו לקבל

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 19

המזערית). החוסך המבוגר יפתח קופת גמל אליה יופקדו הכספים. חשוב לזכור להגדיר את החוסך הצעיר כמוטב בקופת הגמל או כיורש הכספים במסגרת הצוואה של החוסך, אחרת הכספים עשויים לעבור ליורשים אחרים. – לצורך קבלת קצבת 190 הפקדה לתיקון זקנה פטורה ממס כדי 190 חוסכים שרוצים לנצל את תיקון להגדיל את קצבת הזקנה או כדי לייצר 60 לעצמם קצבה פטורה ממס החל מגיל אבל מעוניינים להתגבר על סיכון הנזילות יכולים לנצל מקורות אחרים ליצירת קצבה מוכרת. מקורות 7 פקודת מס הכנסה הגדירה ליצירת קצבה מוכרת – קצבת זקנה 3 הפטורה ממס. ניתן לנצל במקרה הזה מקורות אחרים שיאפשרו גם את הגדלת קצבת הזקנה וגם יאפשרו לכם למשוך את הכספים במידה ותזדקקו להם עד הפרישה. במידה וקיבלתם סכום פיצויים גדול אתם יכולים להחליט כי במקום למשוך את הכספים אתם מעבירים אותם לקופת גמל חדשה. העברת כספי הפיצויים תהייה לאחר התחשבנות – כלומר לאחר תשלום המס עליהם או ניצול הפטור. – כספי פיצויים 190 תיקון

קצבה למשוך את הכספים תוך תשלום על הרווח הנומינאלי 15% מס בשיעור של סיכון צריכים לקחת בחשבון את . מס רווחי הון בשיעור של האינפלציה על הרווח הנומינאלי כדאי בסביבת 15% אינפלציה נמוכה. במידה ולאורך תקופת החיסכון האינפלציה תעלה יתכן ומכשיר על הרווח הריאלי 25% השקעה במיסוי של יהיה כדאי יותר.

רווח נומינאלי

רווח ריאלי

מיסוי רווחי הון לרבות האינפלציה

מיסוי רווחי בניכוי הון האינפלציה

חשוב לזכור כי במידה והאינפלציה תעלה לא תוכלו למשוך את הכספים ולהעביר אותם למכשיר חיסכון אחר פתרון אפשרי לצעירים הרוצים 190 לנצל את היתרונות של תיקון יש שני יתרונות 190 כפי שראינו בתיקון מרכזיים, שיעור מיסוי נמוך ביחס למוצרי השקעה אחרים ואפשרות לייצר קצבה מוכרת. ננסה כעת למצוא פתרונות לחוסכים הרוצים לנצל יתרונות אלו ולהתגבר על סיכון הנזילות או סיכון האינפלציה. – ומשיכת הכספים 190 הפקדה לתיקון בעתיד צעירים שרוצים לנצל את הטבת המס במשיכה אבל לא עומדים בתנאי של צריכים פשוט למצוא קרוב 60 הגעה לגיל משפחה שעומד בשני התנאים (עבר את ומקבל קצבה העולה על הקצבה 60 גיל

– כספי נפטר 190 תיקון

במידה וקיבלתם בירושה קופת גמל, אתם לא חייבים למשוך את הכספים אל חשבון הבנק שלכם. ניתן להעביר את הכספים

מס הכנסה מאמרים

20 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

הכספים לקרן הפנסיה לקבלת קצבה. , ההפקדה 190 בניגוד להפקדה לתיקון לקופת גמל להשקעה מוגבלת בסכום שנתי ש"ח. 70,000 - של כ בשלוש האפשרויות המתוארות כאן ניתן לייצר קצבת זקנה פטורה ממס, אבל 190 בניגוד להפקדה במעמד עצמאי לתיקון ניתן באפשרויות אלו למשוך את הכספים בכל שלב. יש לזכור כי במשיכת הכספים ממקורות אלו תשלמו מס רווחי הון בשיעור על הרווח הריאלי וזאת במקום 25% של .190 על הרווח הנומינאלי בתיקון 15%

לחשבון חדש בקופת גמל על שמכם. הכספים בקופה יהיו נזילים תמיד ואתם תשלמו במועד המשיכה רק מס רווחי הון.

הפקדה לקופת גמל להשקעה

גם חוסכים שאין להם כספי פיצויים או שלא קיבלו בירושה קופת גמל יכולים לייצר לעצמם קצבה פטורה ממס. ניתן לעשות זאת באמצעות הפקדה באופן עצמאי לקופת גמל להשקעה. הפקדה לקופת גמל להשקעה היא נזילה תמיד, כלומר תמיד ניתן למשוך את הכספים תוך תשלום מס ניתן להעביר את 60 רווחי הון והחל מגיל

טבלת השוואה מסכמת בין האפשרויות

כספי פיצויים / כספי נפטר בהתאם לסכום שנצבר בקופה

גמל להשקעה

190 תיקון

סכום מירבי להפקדה

ש"ח 70,000

אין מגבלה

בכפוף 60 החל מגיל לקבלת קצבה מזערית על 15% :60 החל מגיל הרווח הנומינאלי : משיכה 60 לפני גיל שלא כדין – מיסוי של על כלל הכספים 35% על 15% :75 לאחר גיל הרווח הנומינאלי בכל IRA הפנסיונים לרבות (ניהול אישי) המוצרים : פטור ממס 75 לפני גיל

מועד משיכה

בכל שלב

בכל שלב

מס רווחי הון בשיעור על הרווח 25% של הריאלי מס רווחי הון בשיעור על הרווח 25% של לרבות הריאלי הרווחים הקיימים בביטוח מנהלים או קופת גמל לרבות (ניהול אישי) IRA

מס רווחי הון בשיעור על הרווח 25% של הריאלי מס רווחי הון בשיעור על הרווח 25% של הריאלי לרבות הרווחים הקיימים

מיסוי במשיכה

מיסוי בהורשה

אפשרות ניהול הכספים

רקבקופת גמל להשקעה

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 21

שוק ההון – יחיד, משפחתית, הפרשי השער ומה שביניהם רו"ח (משפטן) ישי כהן

על אף האמור, לעניין נייר ערך בידי יחיד, הנקוב במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע חוץ, יראו את שער המטבע כמדד."

אנו נשאלים לא אחת על אודות ההבדל בתוצאות המס בין מי שמבצע את השקעותיו בתיק ניירות ערך כיחיד, לבין זה שיבצע השקעות אלו באמצעות חברה משפחתית (לעיתים בהלוואה שהעמיד לצורך כך בעל המניות). לכאורה, הדעה הרווחת היא שלא אמור להיות כל הבדל, שכן הרעיון הוא שתוצאת מס תהיה זהה. ואולם, נעלה כאן את ההבדל העיקרי בנושא הפרשי השער ולשם כך נזכיר את ההלכה בפסקי הדין מוזס וארקין ע"א ולפיה אין 5447/16,3723/15,3555/15 אפשרות ליחיד לקזז הפסדים הנובעים מהפרשי שער בגין השקעה בניירות ערך הנקובים במט"ח. זאת לאור העובדה שאילו היה רווח היה פטור ממס. נזכיר כי בעניין נייר ערך, קובעת פקודת מס לעניין מידוד נייר הערך, 88 הכנסה בסעיף כך:

[ההדגשות כאן ולהלן אינן במקור – י"כ]

על כך נוסיף כי בהלכת אור שרה (ע"א ) נקבע כי ההגד "יחיד" שבהגדרת 1038/17 האמור לעיל, חל רק על יחיד 88 מדד בסעיף ממש ולא על חברה משפחתית. לפיכך בחברה משפחתית רווח ההון הנובע מהפרשי שער לא יהיה פטור אלא רק רווח ההון הנובע מעליית מדד המחירים לצרכן, הגם שהנייר נקוב במט"ח. ומנגד, הפסד ההון בחברה משפחתית הנובע מירידת שער החליפין יהיה בר קיזוז (בשונה מהמקרה שבו הוחזק נייר הערך במישרין בידי היחיד). כך למעשה נמצא הבדל משמעותי בתוצאות המס בין יחיד לחברה משפחתית.

"מדד" – מדד המחירים לצרכן...

הכותב - שותף בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

22 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית " והפרשי הצמדה בשל הנכס שעליו ; משולמת הריבית

הפרשי ההצמדה לנישום המייצג, בחברה המשפחתית נוסיף לאמור לעיל את העובדה כי ככל שהעמיד הנישום המייצג היחיד לחברה המשפחתית הלוואה צמודה למדד לרכישת נייר הערך, הרי מחד גיסא הפרשי ההצמדה ), ומאידך 13(9 פטורים בידיו מכוח סעיף גיסא הוצאות אלו, שהן בייצור ההכנסות משוק ההון, יכולות להיות מוכרות בהתאמות הנדרשות. ונחדד: ניכוי הוצאות מימון כנגד דיווידנד בידי חברה משפחתית בהתאם להלכת בראון - פישמן (ע"א ) יש לייחס את הוצאות המימון 3892/13 גם/ רק לדיווידנד, וכך למעשה הפרשי ההצמדה בגין הלוואת בעל השליטה לחברה המשפחתית ייצרו החזר מס (בהנחה כי נוכה ממנה מס במקור כחוק). ניכוי הוצאות המימון כנגד ריבית שמקבלת חברה משפחתית אם ניתן ליחס את הוצאות המימון כנגד הכנסות ריבית, הרי בהחלט ניתן להפחית את ההכנסה החייבת מריבית, אך נציין את ) ומעלה את 1() ג(ד 125 הסייג הקבוע בסעיף (מס 121 המס לשיעור המס הקבוע בסעיף שולי).

נעלה בגין ההדגשים שלעיל שתי שאלות:

● עינינו הרואות כי הסעיף מדבר בלשון כלומר דרישה גם של מצטברת, הוצאות ריבית וגם הפרשי הצמדה. ובמקרה דנן אנו תובעים בניכוי רק הפרשי הצמדה (ואולי במקרים אחרים נתבע "רק" הוצאות ריבית…). האם תביעה של הפרשי הצמדה בלבד תמנע את החלת הסייג הקבוע בסעיף ) ותאפשר החלת שיעור המס 2() ג(ד 121 לפי העניין? 15% או 25% המוגבל על ● האם ההגד יחיד הקבוע כאן תקף גם לחברה משפחתית (בהתאם להלכת אור שרה)? שכן לא היחיד תבע את הוצאות המימון אלא החברה… ניכוי הוצאות המימון כנגד רווח הון אם ניתן ליחס את הוצאות המימון כנגד רווח ההון, הרי בהחלט ניתן להפחית את רווח ההון החייב במס, אולם נציין הסייג א(ב) המעלה את המס 101 הקבוע בסעיף :30%- ל 25% לשיעור שבין "…תבע יחיד ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה יחויב רווח הון שהיה לו במכירת ניירות ערך ."30 במס בשיעור של הנה כי כן, אותן שתי שאלות העולות בעניין שלילת שיעור המס המוטב בעניין הריבית,

ואולם, נעלה תהייה משפטית בסוגיה זו:

הסייג הרלוונטי המעלה את שיעור המס על ריבית בידי יחיד משיעור מס מוגבל לשיעור ), וכך נכתב 2( מס שולי הוא כמתואר בס"ק בו:

מס הכנסה מאמרים

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 23

ברור כי קשה לחזות את התנהגות המטבעות ושוק ההון, אולם לפני ביצוע השקעה כדאי להבין לאילו חשיפות מטבע או מדד אנו מעוניינים להיחשף מהיבט המס. לעיתים רק "פקודת יומן" של חלוקת דיווידנד מחברה משפחתית (שבדרך כלל פטור ממילא) עשויה לשנות את תוצאת המס בפועל.

עולות גם לעניין שיעור המס החל על רווח ההון.

לסיכום: נציין כי שעה שמדובר בסכומים משמעותיים, כדאי לשקול באיזו מסגרת לבצע את ההשקעה - בחברה משפחתית או באמצעות יחיד.

אי דיווח על מכירת ביטקויין מהווה עבירה פלילית עו"ד רו"ח רמי אריה

פרסמה רשות המסים 2.9.2021 ביום הודעה ולפיה הרשות עצרה שכיר אשר לא דיווח על הכנסות ממכירת מטבעות וירטואליים, והיא מרחיבה את החקירה במישור הפלילי נגד ישראלים שמחזיקים וסוחרים במטבעות וירטואליים ולא דיווחו על כך לרשות המסים. כך, במסגרת חקירה אשר נערכה על ידי יחידת יהלום, היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, כבר נעצר עובד

אם אתם מחזיקים במטבעות וירטואליים דוגמת ביטקויין ולייטקוין ומוכרים אותם מידי פעם, וטרם דיווחתם על ההכנסות מהמכירה, כדאי שתפעלו מהר ותדווחו על כך כחוק, ולו בדיעבד, שכן אי הדיווח על המכירה מהווה עבירה פלילית. כאשר מדובר בפעילות רבה בתחום המטבעות הוירטואליים יש חובה לפתוח תיק אצל פקיד השומה, תוך בחינה מראש אם כדאי לפעול כעצמאי או כחברה.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים www.ralc.co.il ועסקים 

מס הכנסה מאמרים

24 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

ש"ח, וכן אישר כי ביצע בעצמו פעולות בזירת המסחר, בעיקר בביטקוין ובלייטקוין, ובשלב מסוים העביר חלק מהכסף לבורסה אחרת לצורך השקעה במטבע מסוג דוגקוין. כשנשאל מדוע לא דיווח לרואה החשבון על ההכנסות מסחר במטבעות וירטואליים השיב, בין היתר, שאין מדובר בהכנסות. לטענת החשוד, הוא לא דיווח על ההכנסות הללו כי לא משך את הכסף, אלא המשיך להשקיע, ובסיכום הכללי על פני השנים הוא לא הרוויח. נזכיר כי רשות המסים פרסמה חוזר בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר, באשר לאופן החיוב במס הכנסה ומע"מ על הרווחים מעסקאות במטבעות וירטואליים, כפי שפרסמנו במאמרנו בנושא מיסוי "מטבע דיגיטלי" דוגמת הביטקוין והלייטקוין. על פי חוזר זה, ניתן לתכנן מראש את אופן ההשקעה במטבעות הווירטואליים, ואת המבחנים שיחולו לעניין אופן הדיווח על הרווחים ממכירתם בעתיד, כרווח הון או כהכנסה עסקית. ככל שכבר נעשתה ההשקעה בשנים קודמות, כדאי מאוד לפנות לרשות המסים ולדווח עליה בהקדם, בטרם תגיע החקירה הפלילית בגינה.

שכיר בחברה לניתוח מערכות מידע, בחשד מיליון 4.3- להשמטת הכנסות בהיקף של כ ש"ח מסחר במטבעות וירטואליים, במטרה להתחמק מתשלום מס. מתברר כי החוקרים מנהלים כבר זמן מה חקירה סמויה לאיתור ישראלים המחזיקים וסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים בישראל. במסגרת חקירה זו עלה גם שמו של אותו שכיר כחשוד שביצע עסקאות רבות של קניית נכסים וירטואליים שונים , ללא 2017 ומכירתם, לכל הפחות מאז שנת דיווח על הרווחים לרשות המסים. בחקירה הסמויה נמצאו עסקאות רבות מאוד של המרת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים וכן אותרו כתובות של ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד, שהשימוש בהן נועד, על פי החשד, לטשטש את זהותו של החשוד כבעלים של הכספים. הופיעו 2019-2017 בדוחות המס לשנים הכנסות החשוד והכנסות בת זוגו כשכירים בלבד והושמטו ההכנסות שהופקו מעיסוקו במסחר במטבעות וירטואליים בהיקף של מיליון ש"ח. יתרה מזאת, 4.3- למעלה מ , לא סומן 2019-2018 בדוחות לשנים כמתחייב כי היו לו הכנסות ממימוש מטבעות וירטואליים. בחקירתו אישר החשוד כי פתח חשבון 100,000- מסחר בבורסה, והשקיע בו כ

מס הכנסה פסקי דין

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 25

נדחתה בקשת רשות ערעור שהגיש מורשע בעבירות מס חמורות על גזר דינו: העונש שהושת עליו אינו חמור - פס"ד אסף בן שלמה עו"ד שלי גולדמן

5052/21 תקציר רע"פ העליון בבית המשפט: כב' השופט יוסף אלרון לפני: אסף בן שלמה המבקש: מדינת ישראל המשיבה: 11.8.2021 : ניתן ביום

חשבוניות על שם כמה חברות בגין עבודות ש"ח, 4,235,294 שונות שלא בוצעו, בגובה אשר סכום המע"מ הנקוב בהן עמד על ש"ח. חשבוניות כוזבות נוכו 720,000 סך בדוחות התקופתיים שהוגשו לשלטונות .2014-2013 מס ערך מוסף בין השנים הוגשו 2013 חמש חשבוניות שהוצאו בשנת כהוצאה בדוח השנתי למס הכנסה לאותה 2015-2014 שנה, והדוחות השנתיים לשנים לא הוגשו. בגזר דינו עמד בית משפט השלום על חומרת העבירות שבהן הורשע המבקש, והפגיעה הנובעת מהן לקופה הציבורית, לשוויון בנטל תשלומי המס וליכולת הפיקוח של רשויות המס. נקבע כי לאור סכום המס שנוכה תוך שימוש בעורמה או תחבולה כדי לחמוק ממס, חומרת מעשי המבקש מצויה ברף הבינוני עד הגבוה. הודגש כי

בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש מנהל חברת אחזקות שהורשע בביצוע עבירות מס חמורות על גזר דינו. נקבע כי העונש שהושת על מנהל החברה מצוי בתחתית מתחם הענישה שנקבע, אינו מחמיר עמו כלל ועיקר, ובוודאי אינו מצדיק התערבות ערכאת ערעור "בגלגול שלישי". המבקש הורשע בביצוע עבירות מס שונות. המבקש היה מנהלה הרשום והפעיל של חברת א. בן שלמה אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"), אשר עסקה בתחומי תשתיות כבלים, ניקיון, בנייה ושיפוצים בשנים . במהלך תקופה זו, כדי להקטין 2015-2013 את הכנסותיה החייבות במס של החברה, נכללו בכרטסות הנהלת החשבונות שלה השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

26 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

נוכח העובדה שמדובר במעשים ממושכים, מחושבים ומתוכננים, ולאור היות המבקש מנהלה הפעיל של החברה, הנושא באחריות לדיווחיה, מתחם העונש ההולם את מעשיו חודשי מאסר 24 חודשי מאסר עד 9 נע בין לצד ענישה נלווית. בקביעת עונשו של המבקש בתוך מתחם זה, שקל בית משפט השלום בין היתר את השלכות הענישה על המבקש ובני משפחתו; ההליך השיקומי שבו התמיד וקטיעתו בעקבות המאסר; המלצת שירות המבחן בדבר ענישה שיקומית; חלוף הזמן; נטילתו אחריות על מעשיו; והיעדר עבר פלילי. לאור שיקולים אלו, גזר בית משפט השלום על המבקש חודשי מאסר בפועל ושמונה 11 עונשים של חודשי מאסר על תנאי, לבל יעבור אחת מהעבירות שהורשע בהן, למשך שלוש ימי 50 ש"ח או 15,000 שנים; וקנס בסך מאסר תמורתו. ערעור המבקש על גזר הדין נדחה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הודגש כי התערבות ערכאת ערעור בעונש שמורה למקרים חריגים בלבד, ומשלא נפלה כל טעות מהותית בגזר הדין – דינו להידחות ומכאן הבקשה דנן. במסגרת בקשתו זו טען המבקש כי בגזר דינו לא הובאו בחשבון מאמצי השיקום שנקט ותרומתו הרבה לקהילה, לצד מצבו הכלכלי והמשפחתי, וכן ולא הובא בחשבון הנזק "העצום והבלתי מידתי" שייגרם לשיקומו עקב ריצוי עונש מאסר בפועל. לגישתו, לא ניתן משקל לנסיבותיו האישיות ולתסקיר שירות המבחן בעניינו, ועל כן שיקולי הצדק הפרטניים בעניינו מצדיקים מתן רשות ערעור.

בית המשפט פסק: כב' השופט י' אלרון פסק כי חומרתן הרבה של עבירות המס, הנובעת בין היתר מפגיעתן הקשה בקופה הציבורית והקושי הרב שבחשיפתן, מחייבת מדיניות ענישה מחמירה, הכוללת עונשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח שיהא בה כדי להרתיע עבריינים. עוד נקבע כי שיקולי שיקום אינם חזות הכול, והם מהווים חלק ממכלול השיקולים שעל בית המשפט לבחון בנסיבות העניין. במקרה דנן, איני סבור כי נפל פגם באיזון שנערך בין שיקולי שיקום המבקש ונסיבותיו האישיות לבין חומרת העבירות שביצע והצורך ההרתעתי בגינן. המבקש הורשע בהתחמקות מתשלום מס שנעשתה תוך שימוש בעשרות חשבוניות פיקטיביות, באופן שיטתי ולמעלה משנתיים - משכך, איני סבור כי העונש שהושת עליו, המצוי בתחתית מתחם הענישה שנקבע, מחמיר עמו כלל ועיקר, ובוודאי שאינו מצדיק התערבות ערכאת ערעור "בגלגול שלישי". בית המשפט העליון הוסיף והדגיש כי יש לחזק את ידיו של המבקש ולקוות כי ימשיך ויתמיד במאמצי השיקום בין כתלי בית הסוהר ובתרומתו לחברה לאחר מכן, וחזקה על שירות בתי הסוהר כי יעשה כל הניתן כדי לסייע בכך.

סוף דבר הבקשה נדחתה.

מס הכנסה פסקי דין

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 27

נדחה ערעור נישום שמכר סימן מסחרי לחברה בבעלותו תוך ניצול פטור ממס רווח הון לעולה חדש – פס"ד עמרם עו"ד שוש גבע

2995-03-17 תקציר ע"מ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: עמרם ואח המערערים: פקיד שומה ירושלים המשיב: 16.8.2021 : ניתן ביום

2011 קשורות בחו"ל. החל משנת המס החברה דרשה הטבות מס כחברה בעלת 51 מפעל מועדף בהתאם להוראות סעיף טז לחוק עידוד השקעות הון, על הכנסותיה ממתן שירותי מחקר ופיתוח עבור תושב חוץ. חידש המערער את בעלותו 2009 בשנת על הסימן המסחרי בצרפת. בחודש יולי , חתם המערער עם ספירה ישראל, על 2011 הסכם למכירת זכויותיו בסימן המסחרי מיליון אירו. 8.4 בתמורה לסכום של לאחר שספירה ישראל רכשה את הסימן המסחרי, היא התקשרה בחודש דצמבר בהסכם עם ספירה צרפת, לפיו ספירה 2011 צרפת תשלם לספירה ישראל תמלוגים בגין השימוש בסימן המסחרי. הסימן המסחרי סווג בספרי החברה כמוניטין . בפועל 10% הזכאי לפחת בשיעור של החברה דרשה הוצאות פחת בגין הסימן 2011 בשנת המס 7% המסחרי בשיעור של

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת פקיד השומה כי עסקה שביצע הנישום למכירת סימן מסחרי לחברה בבעלותו היא מלאכותית. נקבע כי המערערים נכשלו בהוכחת קיומו של טעם מסחרי יסודי לקיומה של עסקת מכירת הסימן המסחרי. בהיעדר טעם מסחרי יסודי, מדובר בעסקה מלאכותית, שעומד בבסיסה תכנון מס שלילי. לפנינו שלושה ערעורים על שומות בצו . המערער 3 שהוציא פקיד שומה ירושלים חברה בצרפת בשם 1999 הקים בשנת עלה המערער 2003 "ספירה". בשנת מצרפת לישראל ובאותה שנה הוא הקים את המערערת -"ספירה ואופק". בשנים הראשונות לאחר הקמתה עסקה ספירה ישראל בעיקר במתן שירותי פיתוח לחברות השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים:

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

משיטת מס טריטוריאלית לשיטת מס פרסונאלית. שינוי זה הביא לכך כי גם הכנסות שהופקו מחוץ לישראל נתפסו ברשת המס. כדי ששינוי זה לא יביא להרתעת העלייה לישראל, חוקק סעיף ) לפקודה שנותן פטור ממס על רווח 1() (ב 97 הון ממכירת נכס של העולה מחוץ לישראל, שנים מיום העלייה 10 למשך תקופה של לישראל. נטען כי אילו ידע המחוקק כי הסעיף ישמש עולה חדש אשר ימכור את הנכס שלו לחברה בבעלותו, רק לצורך ניצול הפטור, הוא בוודאי היה מונע פרצה זו, שכן עסקה זו מקעקעת את היסוד של מתן הפטור וגורמת לאפליה בין העולה החדש ובין יתר תושבי ישראל. בסוגיית הכנסות מו"פ נטען כי המערערת דיווחה על שיעור רווח תפעולי מההכנסות בגין מתן שירותי המו"פ מחברות קשורות בחו"ל באופן החורג מחקר השוק שהיא עצמה ערכה. לפיכך, בשומה בצו סיווג פקיד השומה את ההכנסות החורגות מהרווח התפעולי בגובה החציון כפי שקבע חקר השוק של המערערת כהכנסות אחרות של המערערת, שאינן זכאיות להטבות מס מכוח החוק לעידוד השקעות הון. בית המשפט פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי על רקע תפיסת ההגנה על הקניין הפרטי, הזכות לתכנון מס הוכרה כחלק מזכות הקניין של הנישום בעניין תיעוש). כעיקרון, 3568/16 (ע"א לא זו בלבד שתכנון מס הוא בגדר פעולה חוקית, אלא שאף מדובר בפעולה רצויה אשר יש לתמרץ את הנישום לעשותה (ע"א בעניין גוטשל). עם זאת, במצבים 1211/14

.2013- ו 2012 בשנות המס 5% ובשיעור של בשלב זה, החל פקיד שומה לבחון את 2013- השומות של המערערים לשנות המס ולהעלות נגד המערערים טענה של 2011 מלאכותיות עסקת מכירת הסימן המסחרי. לאור האמור, קבע פקיד שומה שיש לבטל את כל ההשפעות של עסקת מכירת הסימן המסחרי על הדוחות של המערערת. המערערים טענו כי הרציונל העומד בבסיס ) לפקודת מס 1() (ב 97 הפטור הקבוע בסעיף הכנסה הוא עידוד וקליטת עליה; החזרת הון אנושי איכותי לישראל; עידוד משקיעים בעלי יכולת כלכלית גבוהה להיות תושבי ישראל; פיתוח המשק; מניעת תכנוני מס מיותרים; והפחתת חיכוך עם רשויות המס. הפטור לעולה חדש חל גם על עסקה עם צד קשור. הנוסח של ההוראה רחב באופן חריג והוא אינו כולל הגבלה כלשהי. נטען כי סיווג עסקה כמלאכותית רק משום שנערכה מול צד קשור אינה עולה בקנה אחד עם לשון החוק ותכליתו. באשר לסיווג הכנסות ממחקר ופיתוח נטען כי המערערת קיבלה "אישור חברה המבצעת מו"פ עבור חב' בינלאומית". תשלומי המו"פ ששולמו למערערת דווחו כהוצאות מו"פ בדוחותיהן הכספיים ושלטונות המס בצרפת הכירו בתשלומים אלה כהוצאות מוכרות לצורכי מס. פקיד שומה טען מנגד כי המערער מכר את הסימן המסחרי תוך ניצול הפטור ממס רווח הון שניתן לעולה חדש הקבוע נערך 2003 ) לפקודה. בשנת 1() (ב 97 בסעיף תיקון משמעותי בפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו הוחלפה שיטת המס בישראל

מס הכנסה פסקי דין

2021 אוקטובר 541 ידע למידע 29

בכללותם, מיסויים. בשלב השני יש לבחון לפקודת 86 את תכנון המס בגדרי סעיף מס הכנסה. המבחן המרכזי לצורך בדיקת מלאכותיות העסקה הוא מבחן "יסודיות הטעם המסחרי", אשר קובע כי עסקה אינה מלאכותית ככל שלולא המטרה המסחרית לא היה מבצע הנישום את העסקה. לסעיף (ב) לפקודת מס הכנסה שעניינו פטור 97 ממס על רווח הון, קיימת בפקודה הוראה מקבילה שעוסקת בפטור על הכנסה לפקודת 14 פירותית והיא מעוגנת בסעיף מס הכנסה. לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק 14 דין שעסק בפרשנות הראויה של סעיף בעניין 1779/18 לפקודת מס הכנסה בע"א תלמי. המטרות העומדות בבסיס הוראת לפקודת מס 14 הפטור הקבועה בסעיף הכנסה, דומות למטרות העומדות בבסיס (ב) 97 הוראת הפטור הקבועה בסעיף לפקודה, והן: נטרול תמריץ המס השלילי הכרוך במעבר לישראל הנובע מהחשש כי תוטל על הנישום חבות במס הכנסה בגין הכנסות שמקורן מחוץ לישראל; מניעת תכנוני מס מיותרים והפחתת החיכוך עם רשויות המס; מתן תמריצים לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים הוותיקים לעלות לישראל, במטרה לקלוט הון אנושי איכותי אשר ישקיע בפיתוח תכניות ארוכות טווח שיתרמו לפיתוח המשק. מן הכלל אל הפרט נקבע כי נשאלת השאלה האם תכנון המס שערך המערער בנוגע למכירת הסימן המסחרי הוא תכנון מס חיובי, שמטרתו ניצול לגיטימי של הפטור הקבוע בסעיף, או שמא מדובר בתכנון מס

מסוימים הופך תכנון המס לבלתי לגיטימי, כלומר, הופך תכנון המס לפעולה פסולה שיש לבטל. הגבלת הזכות לתכנון מס במקרה זה נעשית משום העדפת האינטרס הציבורי בגביית מס אמת ובקיום מערכת מס שוויונית וצודקת. הגבלת תכנון המס הלא לגיטימי נעשית מטעמים מוסריים וחברתיים ותוך הכרה בעובדה שהפחתת תשלום המס על פרט אחד, גוררת בהכרח הכבדה בנטל המס המוטל על פרט אחר. לפקודת מס הכנסה 86 הוראת סעיף שכותרתו "סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות", היא נורמה אנטי תכנונית כללית שמטרתה להתוות את הגבול בין תכנון מס לגיטימי לבין תכנון מס בלתי לגיטימי. הסעיף מתמודד עם עסקאות המהוות ניצול לרעה או ניצול בלתי לגיטימי של הוראות דיני המס באופן המצדיק את התערבות פקיד השומה. שימוש בסעיף זה מאפשר לפקיד השומה לקבוע כי עסקה מסוימת היא עסקה מלאכותית ולהתעלם ממנה באופן השומט את הקרקע מתחת ליתרונות המס הגלומים בה. עסקה מלאכותית, לפקודה, אין משמעה 86 בהתאם לסעיף עסקה בלתי חוקית. בפסיקה נקבע כי עסקה מלאכותית היא לרוב עסקה חוקית, אך מטעמים מסוימים המחוקק רואה בה עסקה בלתי לגיטימית בהקשר הפיסקאלי. יש לבחון את הלגיטימיות של תכנון המס, בהקשר של העסקה המלאכותית, במבחן דו-שלבי: האם בבסיס העסקה עמד תכנון מס לגיטימי בו מנצל הנישום הטבת מס שהוענקה לו בחקיקה, שאז ראוי הוא ליהנות מהטבת המס, גם אם טעמיו היו,

מס הכנסה פסקי דין

30 2021 אוקטובר 541 ידע למידע

תמורה. הסימן המסחרי נמכר כאמור למערערת כאשר בשנים הרלוונטיות ממניות המערערת 81%- המערער החזיק ב כך שהמכירה הותירה למעשה את השליטה בסימן המסחרי באופן כמעט בלעדי בידי המערער. משכך נפסק כי תכנון המס שבו עסקינן הוא תכנון מס שלילי שאינו הולם ) לפקודת 1() (ב 97 את תכלית הוראת סעיף מס הכנסה. , לא גבה המערער 2011 כאמור, עד לשנת מספירה צרפת תמלוגים בגין השימוש החליט 2011 בסימן המסחרי. רק בשנת המערער להתקשר בהסכם התמלוגים מול ספירה צרפת, רק לאחר שהוא העביר את הסימן המסחרי לספירה ישראל. דברים אלה נעשו בתקופה שבה משך המערער סכומים גדולים מהחברה כהלוואות שאינן בבחינת הכנסה, אשר הוא בעצמו לא הצליח להצביע על ייעודן. נקבע כי צירוף הנסיבות מלמד שתכנון המס שעשו המערערים בענייננו הוא תכנון מס בלתי לגיטימי, שמטרתו הפחתה לא לגיטימית של תשלומי המס המוטלים על המערערים, ) לפקודה. 1() (ב 97 בניגוד לתכלית של סעיף כוונת המחוקק הייתה לאפשר לעולה למכור נכס שהיה לו מחוץ לישראל מבלי להתחייב במס רווחי הון, אולם לא הייתה כוונה כי הפטור יחול גם על מכירת הנכס לחברה שהקים העולה בישראל, המצויה בשליטתו, אשר ממשיכה ליהנות מן הנכס ולנצלו. בהמשך לאמור נקבע כי העולה מן המקובץ הוא כי אין מדובר בתכנון מס לגיטימי ומכאן שיש צורך לבחון את תנאי סעיף

שלילי שאינו הולם את תכליות הסעיף. המערער רשם את הסימן המסחרי על שמו במכון הלאומי לרישום נכסים 1999 בשנת תעשייתיים בצרפת. חברת ספירה צרפת יוסדה רק לאחר רישום הסימן המסחרי. לאחר ייסוד החברה החלה הפעילות העסקית של קבוצת ספירה עד שתפסה נתח נכבד משוק שירותי הרפואה בצרפת. בשנת עלה המערער לישראל ובאותה שנה 2003 הוא הקים את המערערת. בתקופה שקדמה למכירת הסימן המסחרי, משך המערער 5,108,969 מהחברה הלוואות בסך של ש"ח. על משיכה זו לא שולם מס כלשהו, והיא חויבה בספרי המערערת בריבית. באופן תמוה, המערער לא זכר בתחילת חקירתו הנגדית שהוא לווה סכומים אלה מהמערערת ולאחר מכן לא זכר מדוע לווה אותם. בהמשך, עומת המערער עם רכישות הדירות שהיו לו בישראל, ובכך שסך כל 2010 ההשקעות שלו בדירות הסתכמו עד מיליון ש"ח, ואז שינה המערער 14 בסך של את גרסתו וטען שהיו לו השקעות נוספות אבל גם אז הוא לא זכר באיזה היקף היו השקעות אלה. נקבע כי המערער כשל לספק הסבר מהותי למשיכת כספי ההלוואות מהחברה, ושההסבר החשבונאי למשיכת כספי ההלוואות הוא הסבר אפשרי, גם מבחינתו התקשר המערער 2011 של המערער. ביולי בהסכם עם המערערת למכירת זכויותיו 8.4 בסימן המסחרי בתמורה לסכום של מיליון אירו. בתקופה שמיום רישום הסימן המסחרי ועד ליום מכירת הסימן המסחרי לא דרש המערער מחברת ספירה צרפת

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online