אסותא | הקוד האתי

Animated publication

הקוד האתי המצפן והמצפו ן שלנו

II , מהדורה 2020 יוני

II , מהדורה 2020 יוני

פרופ' יוסי ווייס יו"ר הוועדה: דניאל מילוא, מנכ"ל המרכז לאתיקה בירושלים מנחה התהליך:

פרופ' יוסי ווייס, ד"ר דבורה פיקל, עו״ד איריס סאלם, גב' רמה פיליפס, גב' לימור אליאס חברי צוות העבודה: פרופ' יוסי ווייס, ד"ר דבורה פיקל, עו״ד איריס סאלם, גב' רמה פיליפס, גב' לימור אליאס, חברי ועדת ההיגוי: גב' פנינה שלפר, גב' איריס מור, גב' יעל נאמן, עו"ד רמי אליהו, מר אלי מימרן, מר דן הופרט, גב' שרית רוטנברג, גב' גילה צביבך, מר יאן קולאגין, גב' יעל שבירו, גב' רוחמה אלחיאני, ד"ר יובל בלוך, גב' טניה פיוטרובסקי, מר אחמד סעד, גב' מיכל שלגי, גב' איה גבאי בלינקוב, גב' ברכה מאיר

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס שווה בשווה לשני המינים

תוכן העניינים

15 30

04 05 06 09 10 12

מערכים למעשים

דבר היו"ר והמנכ"ל

החלטות

דבר יו"ר ועדת ההיגוי וממונה אתיקה ארגוני

אתיות

יישום והטמעה 31

מבוא

32 38 40

כללי אתיקה למחזיקי

חזון וייעוד

אסותא

העניין של אסותא

ערוצי התייעצות

הזהות הערכית של

ודיווח

אסותא ועובדיה

מדיניות ונהלים

מחויבות

מנהלי אסותא

מערכת הערכים 14

Dummy Text

עובדים יקרים,

דבר היו"ר והמנכ"ל

לפניכם המהדורה השנייה והמעודכנת של הקוד האתי של רשת אסותא מרכזים רפואיים.

המותג אסותא נבנה לאורך השנים ומוכר בזכות האיכות הרפואית, ההתנהלות העסקית כלכלית ואיכות השירות. אסותא מובילה גם בזכות הרוח הערכית המפעמת בה ואשר שלובה בכלל הפעילות בכל אתרי הרשת. ומאז אנו שוקדים על הטמעתו. בבית הספר 2019 הקוד האתי הושק בשנת למקצוענות אנו מכשירים את העובדים ומנגישים את השפה האתית, במרכז לאתיקה בירושלים אנו מכשירים את נאמני האתיקה ובוועדת האתיקה המוסדית אנו דנים בסוגיות אתיות שמוצגות בפנינו מהשטח. ברצוננו להביע הערכה של אסותא וגם להוקיר תודה לכל אלה העוסקים בהטמעת הקוד באתי כחלק מתשתית ערכית, מצפן להתנהגות הראויה המצופה מכל אחד מאתנו.

גידי לשץ

פרופ' יהושע )שוקי( שמר

מנכ"ל

יו"ר מועצת המנהלים

4

עובדים ומנהלים יקרים,

דבר יו"ר ועדת ההיגוי

השקנו את הקוד האתי ומאז אנו פועלים להטמעתו בארגון 2019 בינואר בסיועו של בית הספר למקצוענות.

וממונה אתיקה ארגוני

המטרה היא שהקוד האתי יהיה חי, נושם, רלוונטי וכזה שמתעדכן מעת לעת, אך בד בבד שומר על הזהות הערכית ועל ערכי הליבה של הארגון.

הקוד האתי מהווה תשתית מרכזית וחיונית בהתוויית הכיוון, הדרך והרוח שלנו והוא במידה רבה המצפן והמצפון שלנו. יחד איתו הוקמה ועדת האתיקה המוסדית, המשמשת כתובת לסוגיות אתיות שעולות מהעובדים בכלל שדרות הארגון.

חוסנה של אסותא מבוסס על איכותה הרפואית ואיתנותה הכלכלית, על הרוח הערכית המפעמת בה ועל חוויית בריאות אחרת.

פרופ׳ יוסי ווייס יו"ר ועדת ההיגוי וממונה אתיקה ארגוני

2020 יוני

5

מבוא

של האדם, הראויה אתיקה היא תפיסה שעוסקת בהתנהגות והיא מגדירה שלושה תחומים מהותיים בתרבות הארגונית: הארגונית שלנו, דמותה של אסותא במיטבה. . הזהות 1 אשר מנחים את התנהגותנו. . הערכים 2 )נורמות( המממשים את הערכים הלכה . כללי התנהגות 3 למעשה בהתנהלות היום־יומית שלנו. אתיקה מתייחסת לכל תחומי הפעילות בארגון: הפעילות המקצועית, פעילות הניהול והפעילות האישית. למעשה זו כך אנו רואים את אסותא ואת עצמנו. האמירה הערכית שלנו: הקוד האתי הוא מסמך שמאגד את התפיסה של אסותא ואת מדיניות האתיקה שלה, והוא תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית של החברה. הקוד האתי יביא לגיבוש מדיניות ושפה ערכית ידועה ואחידה ולהגדרת סטנדרטים להתנהגות אתית. כך תיווצר תרבות אתית משותפת לכולנו.

מהי אתיקה ומהו קוד אתי?

מה בין הקוד האתי של אסותא לקודים אתיים מקצועיים?

הקוד האתי של אסותא הוא קוד ארגוני שמתאר את התנהגות

כלל עובדי אסותא, ללא קשר למקצועם.

באסותא עובדים אנשי צוות אשר יש להם קוד אתי מקצועי דוגמת רופאים, אחים ואחיות, עובדים סוציאליים, רוקחים, פסיכולוגים, קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק ודיאטנים. הקוד אינו עומד בסתירה לקודים המקצועיים אלא משלים אותם.

6

יש לנו חוקים, אסדרות )רגולציות( ונהלים ברורים. לשם מה צריך גם קוד אתי?

אנו מאמינים כי אין להסתפק בקיום החוקים, האסדרות והנהלים וכי עלינו להעלות מרצוננו את רף ההתנהגות שאנו שואפים אליו לרמה ערכית גבוהה מעל ומעבר לסף החוקי. הקוד האתי אינו מחליף חוקים, אסדרות או נהלים, הוא אינו תקנון משפטי או משמעתי אלא בא נוסף עליהם ומשמש נדבך תרבות אשר משלים אותם. הקוד האתי והאחריות היום־יומית ליישומו חלים על כל אחד ללא קשר לדרגה, לתפקיד או למקצוע, ובכלל זה כל מי , מאיתנו שפועל מטעם אסותא ומייצג אותה. אנו מאמינים כי התנהגות אתית של כל אחד מאיתנו לפי הקוד האתי היא מרכיב מרכזי בהצלחתנו ותביא לביסוס האמון בנו מצד כל מחזיקי העניין שלנו; הם יוכלו לסמוך עלינו ולהאמין כי ננהג בהם תמיד לפי ערכינו. כעובדים וכאנשי ביצוע חשוב לנו להשיג את היעדים שהוגדרו לנו ואת המשימות שהוטלו עלינו. הדרך להשגתם חשובה לא פחות, ועליה להיות לפי המדיניות הערכית ורוח הקוד האתי. הקוד נכתב בתהליך ששותפו בו כלל עובדי הארגון. התקיימו סדנאות בשבעת המרכזים הרפואיים, ואלו יצרו דו־שיח ערכי פורה והעלו דילמות אתיות שהעובדים מתמודדים עימן בחיי היום־יום. נציגי העובדים שנבחרו להיות חברים בוועדת ההיגוי לכתיבת הקוד שיקפו קבוצה הטרוגנית של עובדי אסותא בכל התפקידים, הדרגות והמקצועות: מנהלי מרכזים, אחיות ראשיות, אחיות, מנהלות שירות, רופאים, אלונקאים ועוד. בניית הקוד בוצעה בשיח פתוח ומשותף, לרבות דיון בשולחנות עגולים עם מחזיקי העניין החיצוניים שלנו — ספקי תרופות וציוד רפואי, רופאי אסותא ורופאים עצמאיים, קופות חולים וחברות ביטוח, מטופלים, סוכני תיירות מרפא ונציג משרד הבריאות )רגולציה(.

על מי חל הקוד ומהי אחריותנו?

ומי השותפים בכתיבתו?

7

8

אסותא תקדם את הבריאות ואת איכות החיים בישראל באמצעות הענקת טיפול רפואי וחוויית בריאות איכותיים והעמדת האדם, על כבודו, צרכיו, תקוותיו וחופש הבחירה שלו, בראש מעייניה. בחזון זה אנו מתחייבים לשמש מודל למצוינות לקידום הבריאות וחוויית הטיפול בישראל ולהיות ראויים לאמון ולתקווה שהמטופלים ומשפחותיהם מפקידים בידינו. לצד הדגש המושם על העמדתו של האדם במרכז ועל הענקת חוויית בריאות אחרת, אסותא מציבה כערך עליון את החתירה לאיכות, למקצוענות ולמצוינות, מתוך הכרה כי אין תוחלת והצדקה לפעילותו של גוף רפואי כמו שלנו, אם לא נשאף למחויבות זו ונקיים אותה הלכה למעשה בכל היבטי הפעילות שלנו.

חזון אסותא

ייעוד אסותא

לקדם את הבריאות ואת איכות החיים בישראל, להעניק טיפול רפואי איכותי וחוויית בריאות אחרת ולעמוד בחזית קדמה הטכנולוגית הרפואית והמחקר הרפואי. ִ ה

9

הזהות הערכית של אסותא ועובדיה

אנו מעניקים טיפול רפואי מיטבי ובטוח ורואים באדם המטופל ישות שלמה. אנו מכבדים את חופש הבחירה שלו, שומרים בקפדנות על זכויותיו, על פרטיותו ועל סודיות המידע הרפואי. מגלים חמלה, רגישות, אמפתיה, אכפתיות ופתיחות לצרכיו ולמשפחתו ועושים ככל יכולתנו כדי שנהיה ראויים לאמון

אנו, עובדי אסותא, פועלים מתוך שליחות ומחויבות עמוקה לבריאותו ולאיכות

חייו הבריאותית של

המטופל

שהמטופלים ובני משפחותיהם נותנים בנו.

אנו מייחסים חשיבות מרכזית לרב־תרבותיות, לקבלת האחר,

מגלים יחס של כבוד לכל

לנגישות, לפתיחות לדעות שונות ולחתירה לשוויוניות.

אדם באשר הוא אדם

אנו מגלים מקצועיות ומקצוענות ברמה הגבוהה ביותר, רואים בעצמנו פורצי דרך ומובילים בכל תחומי עיסוקינו, ובתוך כך מעודדים יוזמות, התחדשות, מחקר ויצירתיות. מעניקים שירות חיצוני ופנימי איכותי ופועלים בשקיפות, ביושרה, באדיבות, בנימוס ובצניעות.

מחויבים לשמש מודל למצוינות בכל תחומי

העשייה

השיקולים הרפואיים עומדים בראש מעיינינו אך בתוך כך אנו מתחשבים גם בשיקולים ארגוניים וכספיים ומודעים לצורך החשוב לאזן ביניהם בכל פעילות כדי להביא להתנהלות כלכלית אחראית שתאפשר את הגשמת היעדים והמטרות של אסותא.

נותנים קדימות והעדפה

לשיקולים רפואיים

10

אנו דוגלים בסביבת עבודה שמבוססת על כבוד הדדי, הקשבה, שקיפות, שיתוף בין-יחידתי ופנים-יחידתי, הקפדה על תרבות השיח, עמיתנות ועזרה הדדית, מעודדים פתיחות ומאפשרים

דוגלים בסביבת עבודה שמאופיינת ביחסי אמון ובתקשורת בין־אישית

מתיחת ביקורת.

טובה

אנו פועלים בנאמנות ובמסירות למימוש יעדי הארגון ולשמירה על המוניטין שלו מתוך הזדהות עם מטרות הארגון וראיית אחדות

נושאים באחריות משותפת, קבוצתית

המטרה.

ואישית

מנהלי אסותא מקבלים החלטות ניהוליות אמיצות ופועלים מתוך אחריות אישית; פועלים לטיפוחם של העובדים, להעצמתם המקצועית והאישית ולרווחתם; ורואים בעובד אדם, ובכל

המנהלים באסותא

משמשים דוגמה אישית

בכל מעשיהם

העובדים — את הנכס המרכזי של הארגון.

אנו רואים עצמנו שותפים מלאים לחזון של הארגון ומתחייבים ליישם את הערכים המגולמים בו, אשר מנחים את פעילותנו

אנו, עובדי אסותא, רואים עצמנו מחויבים לחזון זה

המקצועית, הניהולית, העסקית, הארגונית והאישית.

11

מחויבות מנהלי אסותא

"יש נאה דורש ואין נאה מקיים... אתה נאה דורש ונאה מקיים"

אנו, מנהלי אסותא, מחויבים ופועלים להטמעה ולחיזוק של התרבות הערכית והאתית בקרב המנהלים והעובדים באסותא.

)תלמוד בבלי, חגיגה, י"ד ע"ב(

מחויבים לשמש מודל ליושר אישי, להגינות ולניקיון כפיים ולתת

דוגמה אישית בכל עשייתנו.

פועלים מתוך אומץ בניהול, מקבלים אחריות ומגלים אחריותיות שמהותה נשיאה בתוצאות ומחויבות להתנהגותנו ולהשלכותיה בתחומים שאנו מופקדים עליהם.

מחויבים להחלטות ההנהלה והארגון אגב קבלת אחריות משותפת וייצוגן באופן מקצועי ומכובד לפני עובדינו, גם אם הן מנוגדות לעמדתנו המקצועית.

מעודדים שיתופי פעולה ויוזמות אישיות של עובדינו בתוך היחידות וחוצה ארגון.

תומכים בעובדינו, מחויבים לפיתוחם המקצועי, למימוש כישוריהם ולהעלאת הרגשת המסוגלות שלהם, ובכך תורמים להעצמתם.

12

קשובים לעובדינו ומקיימים איתם שיח מקצועי ומכבד, מעודדים אותם לתת לנו משוב ודלתנו פתוחה לפניהם בכל עת.

פועלים ליצירת סביבה משתפת, ובכלל זה בקבלת החלטות ובהצלחות.

מעודדים הבעת דעות, גם אם הן מנוגדות לדעותינו, ומתיחת ביקורת בונה מתוך אכפתיות, ושומרים על ערוצי תקשורת פתוחים וזמינים.

מגנים כל מקרה של אלימות, פיזית ומילולית, גילויי גזענות, איומים ופגיעה אישית ונוקטים את כל האמצעים למיגור תופעות אלו.

מקיימים בקרה מתמדת על תהליכי העבודה כדי להבטיח שמירה על חוויית בריאות ואיכות אגב למידה ושיפור תמידיים.

מעודדים את עובדינו לדווח על התנהגות שאיננה אתית ומבטיחים להם הגנה מפני התנכלויות. מונעים ומוקיעים התעמרות בעובדים, בידוד מקצועי, התנכלות פיזית או נפשית, יחס משפיל או מבזה, הפחדה או איומים.

13

חוויית בריאות אחרת

טיפול רפואי איכותי ובטוח

האדם במרכז

מערכת הערכים

מצוינות כדרך חיים

חמלה

ואנושיות

יושרה, הוגנות

מצליחים

ושקיפות

יחד

14

מערכים למעשים

15

חוויית בריאות אחרת

16

אנו, עובדי אסותא,

מאירים פנים וסובלניים בעבודתנו ומבינים מחויבים לבריאותם של המטופלים ועושים כל אשר לאל ידינו כדי להיטיב איתם ולהביא שאמפתיה וחמלה הן חלק חשוב בטיפול ובהחלמה. (, לשיפור איכות חייהם Healing להחלמתם ) ולהקלת סבלם וכאבם.

מעניקים טיפול שוויוני אשר מלווה בהסברים פשוטים וברורים ובמתן מידע מהימן בכל שלבי

שואפים להיות סמן ימני במערכת הבריאות בישראל בכל הקשור להענקת חוויית בריאות אחרת ולקדם את בריאות הקהילה שאנו חיים

הטיפול.

חושפים את האמת בדבר כשל טיפולי, אם קרה, למטופלים ולבני משפחותיהם בשקיפות, ביושרה מקצועית ובהוגנות.

בה.

מעניקים שירות ויחס אישיים, מקצועיים, הוגנים, שוויוניים וברמה גבוהה ומכבדים את זמנו של

משתמשים בשפה חיובית ואופטימית ומעניקים

המטופל.

תקווה למטופלינו.

מכבדים את חופש הבחירה של המטופל ומשתפים אותו לאורך כל תהליך הטיפול. מכירים בחשיבות בני המשפחה ובמרכזיותם כגורם תומך במטופל )בהינתן הסכמת המטופל(.

מספקים טיפול רפואי ושירות שמותאמים אישית

למטופל.

שומרים על הזכויות שהמטופל זכאי להן ומנגישים לו אותן במלואן, בשקיפות ובהוגנות.

מקנים הרגשת הצלחה משותפת לנו ולמטופל ומתחשבים ברצונותיו ובהעדפותיו.

17

טיפול רפואי איכותי ובטוח

18

אנו, עובדי אסותא,

מדווחים באמינות ומתוך יושרה מקצועית על כל חריגה מהתהליכים ומהנהלים או על תקלות

נותנים קדימות והעדפה לשיקולים רפואיים, אך בתוך כך נותנים את הדעת גם לשיקולים ארגוניים וכספיים ומודעים לצורך החשוב לאזן ביניהם.

בטיפול ובתוצאותיו.

מעודדים סביבת עבודה שמאפשרת הפקת לקחים אמיתית, למידה ארגונית ולמידת עמיתים

מעמידים לרשות המטפלים תנאים מיטביים להענקת טיפול מקצועי, איכותי ובטוח מצוות מקצועי ומיומן וכן תשתיות רפואיות ומכשירים רפואיים מתקדמים ובטוחים.

ומחויבים לשיפור מתמיד ומתמשך.

מודעים לחשיבותה של תיירות המרפא ומקפידים שלא תפגע במטופלים הישראלים.

מקפידיםעל תהליכי עבודהאיכותיים ומקצועיים, לפי נהלים ברורים, מקיימים בקרות ומקפידים לקבל משוב לשם שיפור תמידי בזמן אמת.

עומדים במדדי האיכות ומשפרים אותם דרך

שגרה.

פועלים מתוך ענווה מקצועית.

מעניקים טיפול לפי התוויות רפואיות מקצועיות אשר תואמות את מצבו הרפואי של המטופל, ובטיחות המטופל היא נר לרגלינו בכל פעולה.

19

חמלה ואנושיות

20

אנו, עובדי אסותא,

קשובים למטופלים, לעובדים ולשאר מחזיקי העניין ופועלים לייצר פתרונות חיובים ולא

דוגלים בעיקרון "ואהבת לרעך כמוך", שלפיו , אנושיות ואכפתיות הן המכוונות זולתנות חמלה,

שגרתיים כדי להקל עליהם.

את פעילותנו, ומיישמים אותו.

מלווים את עובדינו ואת בני משפחותיהם במעגלי החיים השונים ותומכים בהם ברגעי שמחה,

מכירים בכך שלאנשים שונים יש צרכים שונים ופועלים למתן פתרונות אישיים ומותאמים אגב התייחסות מקיפה לצרכיו של האדם. מגלים רגישות לתרבותו, לאמונותיו ולמוגבלויותיו.

משבר ומצוקה.

מוודאים שסביבת העבודה שלנו בטוחה ונקייה מהטרדה, לרבות הטרדה מינית, ואיננו מגלים ולגילויי התעמרות העסקה פוגענית סובלנות ל

מגלים אחריות חברתית, מסייעים לאוכלוסיות

מוחלשות ותורמים לקהילה.

ואלימות משום סוג שהוא.

העסקה פוגענית

זם( ְ אי ִ טרו ְ ל ְ א ַ זולתנות )

התנהגות מטרידה ומשפילה שאינה פיזית, אשר מופנית כלפי

נטייה, רצון או תכונה של עזרה לזולת, המתבטאת בהתנהגות אשר

עובדים באופן חוזר ונשנה.

מסבה טוב למישהו אחר ללא תמורה.

21

האדם במרכז

22

אנו, עובדי אסותא,

מנהלים מחלוקות בצורה עניינית, ובתוך כך מכבדים כל אדם באשר הוא אדם, ובלא הבחנה לפי לאום, עדה, דת, צבע, השקפה, מין, נטייה שמים את עצמנו במקומם של עמיתינו ובוחנים בחינה מכבדת את עמדותיהם המנוגדות. מינית, מעמד כלכלי או גיל, וללא הבדל זהות מגדרית, מגבלה גופנית וכדומה.

מקפידים על שיח תרבותי ומכבד, לרבות בדיונים ובדואר האלקטרוני, ופועלים בכל דרך למגר שיח והתנהלות פוגעניים.

מחזיקי מכירים בכך שעובדינו, מטופלינו ושאר מייצגים קשת רחבה של תרבויות בחברה העניין הישראלית, ועל כן מקבלים את השונים מאיתנו

שומרים על הפרטיות, על צנעת הפרט ועל

ומתייחסים אליהם לפי צורכיהם.

סודיות המידע של כל אדם.

נוהגים בנימוס, באדיבות ומתוך צניעות ומקפידים שלא לפגוע בכבודם של אנשים במעשינו, בדיבורנו ובלבושנו, המותאם לקוד הלבוש המקובל באסותא.

מקיימים תקשורת בין־אישית כנה, מכבדת

ופתוחה.

מטפחים את רווחת העובד ומעודדים איזון בין עבודה לחיי פנאי, לחיי משפחה ולהתפתחות .( Work-Life Balance אישית )

( stakeholders מחזיקי עניין ) כל מי שמשפיע על החלטות, על מדיניות, על תפקוד הארגון, על תוצריו ועל שירותיו או מושפע מהם. העניין של מחזיקי העניין בארגון, בארגון והציפיות או הדרישות ממנו נובעים מפעולות שעשה הארגון בעבר, עושה בהווה או עתיד לעשות בעתיד.

23

מצוינות כדרך חיים

24

אנו, עובדי אסותא,

מעודדים ומאפשרים חשיבה יצירתית, מקורית משתפים את עמיתינו בידע המקצועי ובמידע ופורצת דרך, משקיעים משאבים באיתור שלנו ופועלים ברמה הארגונית לניהול הידע, לפיתוחו ולשימורו. ובאימוץ טכנולוגיות רפואיות חדשניות ובמחקר ופיתוח.

מגייסים ומקדמים עובדים לפי הכישורים והמיומנויות המקצועיות הנדרשים לתפקיד אגב התייחסות לפוטנציאל ההשתלבות באסותא על פי חזונה, ערכיה, הקוד האתי שלה ומטרותיה.

מגלים אכפתיות ואחריות כלפי משאבי החברה ונכסיה, משתמשים בהם רק לקידום מטרותיה,

מתייעלים ללא הרף ומונעים בזבוז.

פועלים בקפידה, לפי אמותהמידה והסטנדרטים המקצועיים, הבין־לאומיים והמקומיים, הגבוהים

פועלים לשיפור מתמיד של יכולותינו ומיומנויותינו, רוכשים ידע מקצועי, עדכני וחדשני באמצעות התעדכנות מתמדת, לימוד שוטף, למידה עצמית ולמידה מעמיתים, ומיישמים הכול הלכה למעשה.

ביותר.

מעודדים דיווח על כמעט-אירועים, אירועים וטעויות ורואים בהם הזדמנות ללמידה ולשיפור מתמיד.

25

יושרה, הוגנות ושקיפות

26

אנו, עובדי אסותא,

פועלים לחיזוק המוניטין של אסותא והאמון אשר מחזיקי העניין השונים שלנו רוחשים לנו ונמנעים

מקפידים על יושרה אישית וארגונית, על הוגנות, ופועלים ללא משוא טוהר מידות על אמינות ועל

מכל מעשה שעלול לפגוע בהם.

פנים.

מקפידים על התנהלות מכובדת ברשתות החברתיות אגב הימנעות מהתבטאויות פוגעניות, מביוש )שיימינג( וממתקפות נגד אסותא ונגד עמיתינו. כעובדי אסותא אנו נמנעים מהבעת עמדות פוליטיות או אידאולוגיות בשם הארגון ומקפידים לציין שאלו עמדותינו הפרטיות. מקפידים להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני פרטית שלנו בנושאים שאינם קשורים לעבודה.

נוהגים בשקיפות בנוגע לתהליכים, להחלטות ולהקצאת משאבים בהצגת האמת ובמתן מידע

מלא הרלוונטי למקבל המידע.

מקפידים שאמות המידה והנהלים, אשר הם הבסיס והדרך להחלטות ולביצוע הפעולות באסותא, יהיו שקופים ונהירים למחזיקי העניין

הרלוונטיים.

נמנעים מקבלת מתנות או טובות הנאה, אלא אם כן מדובר במתנות סמליות, לא אישיות וכאלה

ניגוד עניינים נמנעים מהימצאות במצב של

ומקידום עניין אישי שלנו או של מקורבינו בשל תפקידנו באסותא; ואם יש חשש לניגוד עניינים, שאפשר לשתף בהן את העובדים. ונדווח על כך בשקיפות. גילוי נאות ננפעל מתוך

נוהגים באחריות במשאבי החברה ובנכסיה ומשתמשים בהם אך ורק לקידום מטרות אסותא.

נותנים קדימות בהחלטותינו ובהתנהגותנו לאמות מידה ולשיקולים מקצועיים והוגנים על פני כל שיקול אישי או שיקול זר אחר.

גילוי נאות

ניגוד עניינים

טוהר מידות

חובתו של אדם או של ארגון לגלות עובדות מהותיות שיש בהן כדי להשפיע על תוצאה של פעולה

התנגשות או סתירה אצל פרט או אצל גוף בין שיקולים מקצועיים וענייניים ובין שיקולים אישיים של הפרט, של משפחתו

מונח מתחום האתיקה המעשית, המורה על תכונה חיובית ואף נעלה כמו יושר וניקיון כפיים ומעורר

אשר נוגעת לצד שלישי.

או של המקורבים אליו.

תגובה רגשית חיובית.

27

מצליחים יחד

28

אנו, עובדי אסותא,

האינטרסים האישיים שלנו וטובתנו האישית.

ערכי , ייעוד , ה חזון מחויבים למימוש מיטבי של ה והקוד האתי של אסותא.. הארגון

מקיימים שיח פנימי שמעודד הצגת גישות ועמדות נושאים באחריותהדדיתמשותפת להצלחתאסותא שונות, ולאחר שההחלטה מתקבלת כולנו מחויבים ליישמה. כארגון ולהצלחת כל אחד מאיתנו כפרט ופועלים יחד מתוך עמיתנות )קולגיאליות( וסולידריות. יודעים להעריך ולהוקיר הצלחות של עמיתים, משתפים פעולה בין היחידות ובתוך יחידות מתוך מנהלים ועובדים, מפרגנים לעבודתם ושומרים על ראייה מערכתית של טובת אסותא ומטופליה ולמען שמם הטוב ועל המוניטין המקצועי שלהם. קידום מטרותיה. דוגלים בשיתוף של כל הגורמים המושפעים מן פועלים מתוך הכרה בחשיבות עבודת הצוות ההחלטות שלנו. וביתרונותיה ושומרים על ערוצי הידברות פתוחים פועלים מתוך אחריות אישית ומשותפת לביסוסה בינינו.

הכלכלי של אסותא ולהבטחת איתנותה הכלכלית לאורך זמן למען מטופלינו ולהגשמתמטרותאסותא.

מכירים בתרומתו של כל אחד מהשותפים להצלחת הטיפול אגב הבנת המורכבות והאילוצים של האחר.

מכבדים את זמנם של עמיתינו, מגיעים לפגישות בזמן ונמנעים מעיסוק בטלפונים ניידים כל זמן

מציבים בעבודתנו את טובתה של אסותא לפני

הפגישה.

ערכי הארגון חזון אידיאל של הארגון כפי שאנו שואפים תכלית קיומו ומטרתו של הארגון מערך עקרונות מנחים שמהותיים לארגון ומכוונים את ההתנהגות הראויה של חבריו בדרכם למימוש החזון. ופעולותיו. שיהיה בתפקודו המיטבי. החזון מייצר שפה בבואנו לבחור ערכי ליבה, חשוב לברר מהם הערכים משותפת ומעורר השראה, הזדהות והרגשת הייחודיים, האותנטיים וההכרחיים לארגון שלנו, מחויבות בקרב כל מי שנחשף אליו. למאפייניו, לצבינו, לצרכיו, למטרותיו ולחזונו. ייעוד

29

החלטות אתיות

מהי דילמה אתית?

דילמות אתיות קורות בשל סתירה בין שני ערכים, אינטרסים או מחויבויות. בעבודתנו אנו נתקלים בדילמות אתיות שבנוגע אליהן אין חוק או נוהל, והן נמצאות בתחום האפור. אנו שואלים את עצמנו מהי ההתנהגות הראויה במצב כזה.

בבואנו להתמודד עם דילמה, מומלץ לאמץ שני עקרונות. הראשון, נשאל ונתייעץ לפני שנכריע כיצד ננהג. נמשיך לשאול עד שנקבל תשובה ראויה לדילמה שאנו ניצבים מולה. אם איננו משוכנעים, נדחה את ההחלטה ונתייעץ עם מנהל ישיר, עם המנהל הממונה עליו ועם גורמי האתיקה באסותא המוזכרים בהמשך הדברים. השני, אם עומדות לפנינו כמה אפשרויות להתנהגות ראויה, נבחר את זו המחמירה באמת המידה האתית והמוסרית. נשאל את עצמנו את השאלות האלה: מהי הדילמה ומהם הערכים המתנגשים? האם המעשה חוקי ועולה בקנה אחד עם הנהלים הקיימים? האם המעשה תואם את הערכים והקוד האתי שלנו? כיצד תשפיע החלטתי על המעורבים בדילמה, והאם יש דרך שתיטיב ותהיה הוגנת עם מרב המעורבים? אם יתפרסם הדבר, האם ישמור הפרסום על המוניטין של אסותא כארגון ערכי? האם אהיה גאה בהחלטתי ואוכל לתת לה נימוק מוסרי וערכי? האם אני רוצה שכולם ינהגו ככה? נוכל להסתייע במבחן האתי כדי להחליט נכון.

כיצד מחליטים מהי ההתנהגות הראויה?

המבחן האתי

30

האם הייתי מרגיש טוב אילו נהגו כלפיי באותו אופן בנסיבות דומות?

רק אם נענה "כן" על כל השאלות, נוכל להניח כי ההחלטה או המעשה שלנו עומדים בדרישות הערכים וההתנהגות האתיים. אם תשובותינו לשאלות אלה אינן "כן" חד־משמעי, לא נעשה זאת; נחשוב על אפשרויות פעולה אחרות ונמשיך להתייעץ עד שנהיה בטוחים שאנו עושים את הדבר הראוי.

כיצד מצופה ממני לנהוג במקרים שאני נחשף להתנהגות שאינה אתית?

אם אנו נתקלים בהפרה של הקוד האתי לא נישאר אדישים ונפעל מייד להפסקתה – בשיחה עם העובד שהפר את הקוד, בפנייה למנהלו הישיר, לממונה הבכיר או לגורמי האתיקה באסותא. עובד רשאי לדווח דיווח אנונימי, ומובטחת לו תמיד סודיות מוחלטת והגנה מפני התנכלות ומעשי נקמה. אסותא מגנה ומוקיעה כל מעשה של התנכלות לעובד שפנה בענייני הפרת האתיקה.

יישום

הטמעה יעילה היא הערובה לחיזוק התרבות הערכית שלנו ולשמירה עליה. ההטמעה תבוצע על פי תוכנית סדורה אשר

והטמעה

תתבסס על המרכיבים האלה:

הדרכות בית הספר למקצוענות. פעילות בכל אחד מהמרכזים הרפואיים בראשות מנהל המרכז ונאמן האתיקה במרכז. מנגנונים ארגוניים: ממונה אתיקה, נאמני אתיקה וועדת אתיקה ארגונית שאליהם יהיה אפשר לפנות לצורך התייעצויות ודיווחים.

31

מחזיקי עניין הם אנשים המשפיעים על הארגון או מושפעים ממנו, מפעילותו, משירותיו או מתוצריו. עם מחזיקי העניין של אסותא נמנים מטופלים ובני משפחתם, עובדים, ספקים וקבלנים, קופות חולים ומבטחים, סוחרים ושוכרי שטחים, תיירות מרפא. אנו רואים במחזיקי העניין שלנו שותפים מלאים להגשמת שליחותנו ומחויבותנו העמוקה לבריאותו ולאיכות חייו הבריאותית של המטופל.

כללי אתיקה למחזיקי העניין של אסותא

כחלקמתפיסה זו ומתוך מטרה ליצור שפה ערכיתמשותפת, נערך מפגש על כל מחזיקי העניין של אסותא.

בפרק זה יפורטו כללי האתיקה המצופים ממחזיקי העניין.

32

לשמור בקפדנות על פרטיותם של המטופלים ועל סודיות המידע שלהם. לנהוג בכבוד ובנימוס כלפי עובדי אסותא ובאי המקום, לנהל שיח תרבותי ומכבד ולהימנע מאלימות מכל סוג שהוא. להקפיד על הוגנות, יושרה, אמינות, שקיפות וניהול מחלוקות בצורה עניינית. לשמור על המידע העסקי, המסחרי והאחר של אסותא ולהימנע מלהעבירו לגורמים אחרים ללא אישור מאת בעל תפקיד מוסמך באסותא. לשמור על טוהר מידות ולהימנע מהענקת מתנות או טובות הנאה מכל סוג שהוא לעובדי החברה שאינן עולות בקנה אחד עם נוהלי אסותא, ולהימנע ממשלוח המתנות לביתם של עובדי אסותא. לקיים את כללי האתיקה המקצועית הרלוונטית לעיסוקם/ מקצועם ולהעסיק עובדים באופן הגון ומכבד, תוך שמירה מלאה על זכויותיהם. להימנע מלפגוע במוניטין של אסותא. לשמור על בטיחות מרבית בעבודתם למען ביטחונם של כל באי המקום. לשמור על תשתיות המבנה, על ציוד בית החולים ועל ניקיונו למען רווחתם של כל באי המקום. להימנע מלעשן בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים, למעט באזורים מיוחדים המפורטים בנוהל או שהוכרזו ע"י הוועדה למניעת עישון, בהתאם להחלטה שהתקבלה באסותא. להקפיד על כללי תחרות הוגנים ולהימנע מלפרט את החסרונות של גופים אחרים, ולהשיג מידע רק בדרכים חוקיות וראויות.

כללי האתיקה המחייבים את כל מחזיקי העניין

33

בתחום הרגולציה – לפעול בהתאם להוראות כל דין ולקיים את חובות הדיווח הנדרשות על פי דין בצורה אמינה, שקופה, עניינית ועדכנית.

כללים המחייבים את המטופלים ובני משפחותיהם

לשתף בשקיפות את הצוות המטפל בכל פרט רלוונטי, אישי או אחר, שעשוי להשפיע על הטיפול הרפואי, על החלמתו של המטופל ועל בטיחות הצוות המטפל. לנהוג בכבוד כלפי צוות בית החולים, המטופלים האחרים ובני משפחותיהם. במקרים של התנהגות אלימה או בוטה באופן קיצוני תישקל הפסקת שירות שאינו מציל חיים. להישמע להנחיות ולכללי בית החולים על מנת לאפשר לכלל המטופלים השוהים בו החלמה מיטבית. אסותא מטפחת ומקדמת רמת גבוהה של אתיקה ועל כן תעדיף ספקים השותפים לתפיסה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בקוד האתי של אסותא ובפרק זה. פגיעה במדיניות האתית של אסותא עלולה לגרום להפסקת ההתקשרות של אסותא עם הספק. הכללים המחייבים את הספקים הם: לגלות אחריות, קשב וגמישות מרביים לצרכים המשתנים של אסותא, להיות זמינים ולפעול במהירות. להקפיד על איכות גבוהה של המוצרים והחומרים המסופקים לאסותא ולעמוד בקפדנות במפרטים שהתחייבו להם. לפעול מתוך מקצועיות גבוהה ולהקפיד על בטיחות מלאה בעת ביצוע העבודה.

כללים המחייבים ספקים וקבלנים

34

לפעול מתוך יושרה, הוגנות ושקיפות, ובכלל זה לקיים גילוי נאות בנוגע להתקשרויות עם ארגונים הנמצאים בתחרות ישירה עם אסותא. לקיים הידברות ושיח מכבד ופתוח לפתרון מחלוקות שהתעוררו. לשמור על מלוא הזכויות של עובדיהם ולנהוג בהם מתוך כבוד והגינות. אסותא רואה עצמה אכפתית ואחראית בהיבט האתי לכל שרשרת האספקה, ולכן לא תעבוד עם מפעלים או קבלני משנה המעסיקים עובדים בניגוד להוראות החוק ו/או מתוך כפייה, ניצול ופגיעה בשוויון ההזדמנויות. לפעול מתוך שליחות ומחויבות עמוקה לבריאותו ולאיכות חייו הבריאותית של המטופל. לקיים שיווי משקל בין שיקולים רפואיים לשיקולים ארגוניים ופיננסיים, בדגש על יציבות תקציבית והתנהלות כלכלית אחראית. לשתף באופן מלא ושקוף במידע רפואי הנחוץ לשם טיפול איכותי ובטוח במטופל. לראות באסותא שותפה משמעותית לקידום בריאות המבוטחים. לגלות גמישות ולהסיר חסמים העלולים לפגוע בטיפול הרפואי, תוך צמצום הבירוקרטיה למינימום ההכרחי.

כללים המחייבים קופות חולים ומבטחים

35

לתמחר את השירותים החיצוניים הניתנים לקהילת המבוטחים באופן הוגן והולם. לשתף פעולה במיזמים בריאותיים שמטרתם קידום ושיפור בריאות הציבור.

כללים המחייבים סוכני תיירות מרפא

להקפיד שהחלטות רפואיות יתקבלו אך ורק על ידי צוות רפואי. להעביר את מלוא המידע )רפואי ואחר( לצוות המטפל. לשמור בקפדנות על פרטיות המטופלים ועל סודיות המידע הנוגע להם. לפעול ברוח הגילוי הנאות והשקיפות, ובכלל זה לגלות לתייר עוד בארץ המוצא את כל פרטי המידע הרפואי לצורך קבלת החלטה מושכלת טרם הגעתו לקבלת הטיפול, לרבות שיקוף בהיר ומדויק של מצבו הרפואי, הערכות רפואיות של הרופאים באשר לסיכויי החלמתו והעלויות הצפויות. לקיים תהליכי בקרת איכות והערכה רפואית, לרבות בקרה על המלצות רופאים חיצוניים, ברוח המקצועיות, האחריות והדאגה לחולה המאפיינות את אסותא. ללוות את התייר לאורך כל תהליך הטיפול ולהיות נגישים וזמינים הן לתייר והן לצוות המטפל. לקבל עליהם את כללי האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל ושל חברות תיירות המרפא.

36

להעניק שירות איכותי ומקצועי למטופלים, לבני משפחותיהם ולעובדי אסותא. להקפיד על איכות גבוהה של המוצרים הנמכרים במתחמי אסותא ועל בטיחות מלאה. להעניק שירות לכל אדם ללא הבדל דת, גזע ומין. להקפיד על לבוש הולם והופעה מכובדת ולהימנע מאכילה ומשיחה בנייד במהלך הענקת השירות ללקוחות. חל איסור על לבישת גופיות ומכנסיים קצרים ועל נעילת כפכפים. לפרסם את שעות פעילות המתחם השכור ולעמוד בהן. להעסיק את עובדיהם בהתאם להוראות החוק, לשמור על מלוא זכויותיהם ולנהוג בהם מתוך כבוד והגינות.

כללים המחייבים סוחרים ושוכרי שטחים כללים המחייבים סוחרים ושוכרי שטחים

37

ועדת אתיקה מוסדית: יו"ר הוועדה: פרופ' יוסי ווייס, ראש אגף ארגון, תכנון ובקרה ומזכיר הדירקטוריון סגן יו"ר הוועדה: ד"ר מורשד פרחאת, מנהל אסותא חיפה מזכירת הוועדה גב' לימור אליאס, עוזרת אישית לראש אגף התכנון והארגון חברי הוועדה: ד"ר מנור שפריץ, אגף רפואה ד"ר אמיתי אלקיים, רופא, מחלקת בירור מהיר, אסותא רמת החייל עו"ד איריס סאלם, מנהלת פרויקטים, אגף הסיעוד גב' איריס מור, ראש אגף משאבי אנוש ד"ר דבורה פיקל, סגנית מנהלת אסותא רמת החייל, ומנהלת היחידה לניהול סיכונים ובטיחות המטופל

ערוצי התייעצות ודיווח

גב' יעל נאמן, ראש אגף שירות, שיווק ולקוחות עו"ד מיכל גלר, יועצת משפטית, ניהול סיכונים

גב' קרן יפת, אחראית זימון תורים, מחלקת ח.נ. כללי רמת החיל , אחות מוסמכת, מכון דיאליזה, אסותא ראשון לציון ֿ גב' קרינה בקר

38

להוות מוקד ידע וגוף מייעץ ומתווה מדיניות בתחום האתיקה הארגונית לשמש כתובת לעובדי אסותא ולרופאים עצמאיים באשר לסוגיות אתיות שעולות מהעבודה היומיומית באסותא לעודד חשיבה ומודעות אתית בפעילות השוטפת בקרב מנהלים ועובדים לוודא כי תוכנית ההטמעה של הקוד האתי בארגון מתקיימת באמצעות אגף משאבי אנוש ופעילות נוספת כפי שתקבע הוועדה מעקב אחר התנהלות הארגון בהתאם לקוד האתי לבחון את תוכני הקוד, להתאימם ולעדכנם בהתאם לצרכים המשתנים להתייעצות או דילמה אתית ניתן לפנות למנהל/ת הישיר/ה למנהל/ת המרכז הרפואי לאחד מנאמני האתיקה במרכז הרפואי לוועדת האתיקה המוסדית assutaethics@assuta.co.il באמצעות דוא"ל , עו"ד איריס סאלם, מרכזת הפניות 052-8699870 בטלפון לוועדת האתיקה המוסדית בטופס פנייה לוועדת האתיקה. באמצעי זה ניתן לפנות גם באופן אנונימי

תפקידי הוועדה

39

מטופלים ובני משפחותיהם מוזמנים לפנות לאחראי פניות הציבור באסותא

באתר האינטרנט www.assuta.co.il/public_inquiries/ Pniot@assuta.co.il במייל 03-7645884 בפקס באמצעות דואר ישראל רמת החייל, תל אביב 20 לכתובת - הברזל

קוד הופעה בזמן העבודה בפורטל הארגוני — מערכת לניהול הנחיות 20-02-01-0069 נוהל ארגוניות — פרק השירות קבלת מתנות, פרסים ותרומות בפורטל הארגוני — מערכת לניהול הנחיות 20-02-13-0330 נוהל מנהל ִ ארגוניות — פרק ארגון ו התמודדות עם אלימות כלפי צוות רפואי ומטופלים בפורטל הארגוני — מערכת לניהול הנחיות 20-03-12-0019 נוהל ארגוניות — פרק לוגיסטיקה ורכש

מדיניות ונהלים

40

מרכזי אסותא בפריסה ארצית

אסותא חיפה

אסותא רעננה אסותא רמת החיל אסותא השלום

אסותא ראשון לציון

אסותא אשדוד כלנית בית החולים הציבורי אסותא אשדוד ע"ש סמסון

אסותא באר שבע

41

הקוד האתי המצפן והמצפו ן שלנו

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online