הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

שליט"א שלמה זלמן גרוסמן ספרי הגאון רבי רב ואב"ד אלעד

הלכות המועדים

שו"ת 'שערי שלמה' חלק ג' ביאורים ובירורים על הלכות פסח. חדש!!

שו"ת שערי שלמה

על הלכות יו"ט. מאות רבות של פסקי הלכות בדיני יום טוב

ב"ח על חושן המשפט

סידור פסח כהלכתו

דעת שלמה

על בראשית ושמות

מאמר מחשבה וביאורים בעומק פרשיות השבוע. לצד ניצוצות דעת השופכים אור בהיר על סדר בראשית.

רב מכר

להזמנות מכון תורה משפט והלכה - שע"י בית הוראה אלעד 03-9096571 | 054-8433174 | 03-9096571 ' טל

65

Made with FlippingBook Digital Publishing Software