הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

סדרת הספרים ישא מדברותיך

• הספרים נכתבו באופן בהיר עם כותרת לפני הקטעים ונידון המסכתא (או הפרקים מהמסכתא) ביסודיות. • הספרים מומלצים ביותר ע"י ת"ח ולומדי הספרים שראו תועלת. • לישיבות וכוללים ניתן לקבל חינם. יצא לאור: ברכות, פ"ק דפסחים, ראש השנה, מגילה, חגיגה עם קונט' לפני עור, פ"ק דכתובות, סוטה עם קונטרס לקט שכחה ופאה, וקידושין.חנוכה, פורים, ברית מילה. וכן ישא מדברותיך על דברי אגדה, ב' חלקים, ח"א שבת ומועדים, ח"ב עניני שמחה ומצוות יסודיות עם מפתחות לב' הספרים. 0527131454 ירושלים, טל: 15 ניתן להשיג בבית הגאון המחבר רח' זכרון יעקב

חפץ חיים

בעריכה מחודשת מאת הגאון הרב עופר שמאי היימן שליט"א

חפץ חיים בעריכה מחודשת תוך השוואה מדוקדקת למהדורות קודמות שיצאו תחת ידי רבנו הגדול בחיי חיותו, דבר שיש בו עזר לאלו החפצים לעמוד בסוד עומק דבריו, כמו"כ הושקע בקיטוע ובפיסוק המקל על המעיין בו, מראי מקום לדברי חז"ל והקדמונים הרבים המובאים בתוך דבריו, וכל זה באותיות מאירות עיניים. כמו"כ נוסף בו ספר שיח התמר ובו הערות והארות לדברי הח"ח ספיקות חדשות ומו"מ בדברי קמאי ובתראי הנוגעים להבנת רבנו הגדול בעל החפץ חיים, ואשר יהיו לעזר החפץ לירד לעומקה של תורת קדושת הדיבור. לוד 6 וברחוב משה רבנו | 053-312-04-25 ניתן להשיג אצל הרב המחבר (אחיסמך)

ש"ח 40

64

Made with FlippingBook Digital Publishing Software