הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

חדש

אורחות ההלכה ב' כרכים - ל"ט מלאכות שבת

מאת הגאון רבי עזרא דוד שליט"א

ספר אורחות ההלכה הוא סיכומי שיעורים שנמסרו במסגרת כולל ישיבת תפארת שרגא בית וגן ירושלים. הספר מלבן מסוגיות הגמרא והמפרשים השו"ע ונו"כ ועד פוסקי זמננו מסודר לפי סדר השו"ע כולל מראי מקומות לכל סעיף בשו"ע.

052-7602330 ניתן להשיג בטלפון

מאמר הנפש

הגאון רבי משה אריאל שלגי שליט"א ספר מאמר הנפש הוא פתיחת חלון והצצה פנימית לעולם תת – המודע חלון המבוסס על שיטת שלושת המימדים בתוספת היבט אישי המעלה אותה מעוד שיטה טיפולית לרמה של דרך בעבודת ה' יתברך.

השיטה מבוססת על דברי חז"ל, ספרי מוסר וחסידות כך שטיפול זה פועל מלבד רפואת הנפש והגוף גם תיקון המידות בסור מרע ועשה טוב והתעלות בעבודת ה'. ובחנות 050-4120877 בירושלים אצל הרב המחבר להשיג את הספר: ברסלב רחוב מאה שערים ובחנות 'עין יעקב שוק מא"ש 052-711-46-49 , טל' 8 וחנות דרך הטבע רחוב יואל . בבני ברק אצל אורי סייג רח' ברוך בן נריה

חדש

היראים המפואר

מרבינו אליעזר ממיץ זצ"ל אחד מבעלי התוס' יוצא לאור עולם באור חדש מנוקד ומפואר עם פירושים נפלאים חלק א' וחלק ב' ממצווה א עד קכ"ח להשיג בחנויות הספרים המובחרות

02-5377134 הפצה ראשית עמודי שש 0548-40-50-72 כמו"כ ניתן להשיג בטל

58

Made with FlippingBook Digital Publishing Software