הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

ספר ואחד תרגום עיונים ודקדוקים הארות והערות בתרגום אונקלוס על התורה מאת הגאון רבי מיכאל שלום דינר שליט"א ספר יחודי שעומד על החידושים שיש בתרגום , ומציין היכן התרגום חולק על הש"ס, ומפרש אחרת מרש"י והראשונים, וכן מלקט מראשונים ואחרונים הערות על התרגום בהסכמתו הנלהבת של מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי זצוק"ל שכתב 'עשה ספר יפה' 053-318-01-31 להשיג

& 25

אמונת יוסף על הירושלמי מסכת שביעית מעשרות מעשר שני בקרוב יצאו שאר ספרים על הירושלמי מהדורה חדשה ומפוארת

ספרי אמונת יוסף על הירושלמי אשר חברו אחד המיוחד מגדולי וגאוני הדור העבר הגאון החסיד ציס"ע רבינו חיים יוסף הלוי זללה"ה דינקלס תלמידו המובהק למרן הגרי"י זללה"ה מפאנעוויז' ולמרן הגרב"ד זללה"ה ראש ישיבת 'כנסת בית יצחק סלבודקה – קמניץ ומגדולי תלמידי ישיבת כנסת ישראל סלבודקה – חברון . הספרים יו"ל ע"י ב"ח ותלמידו הגאון הגדול רבי שלמה אדלשטין שליט"א בני ברק 9 ניתן להשיג ברחוב מתתיהו 03-676-23-22 ובטלפון

חדש!!

59

Made with FlippingBook Digital Publishing Software