הָאוֹצָר | תשפ"ב - תשפ"ג

חדש

קימה שיש בה הידור

הלכות וסוגיות קימה והידור לפי מדרגותיהם הגאון רבי אברהם הכהן שליט"א

ספר רב האיכות המלמד היטב את הסוגיא וההלכה במצוות הקימה לפני כל מי שנצטווינו בכבודו אשר הפותח שעריו ימצא פנים מאירות בהלכות אלו לקיימם "בהידור" , והוראות גדולי ישראל בנידונים רבים ונכבדים.

ובסופו מעלת כבוד תלמידי חכמים ואביו ואמו וסגולות המצווה

& 25

050-416-16-52 להשיג בטלפון

ספרי הגאון רבי ציון שמעון בוגנים שליט"א

מרא דאתרא דישוב בני בינה חשמונאים

1 . – ב"ק , פסחים, עירובין, כתובות, אמרי בינה על השס ברכות 2 . – ב"כ שו"ת שיבת ציון 3 . – אוצרות ופנינים לפי סדר פרשיות כי מציון תצא תורה התורה 053-311-11-51 03-579-6882 להשגת הספרים

60

Made with FlippingBook Digital Publishing Software