עיריית תל-אביב יפו | פותחים שנה

صفوف أوّل-ثالث | 1 مستوى | א׳-ג׳ | 1 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

> للتسجيل להרשמה/

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس 17:15-16:15 رقص حر | ברייקדאנס 12 ستوديو | 12 סטודיו

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء

17:00-16:00 اكرودانس | אקרודאנס 13 ستوديو |13 סטודיו 18:00-17:10 קלאסי בלט باليه كالسييك 13 ستوديو | 13 סטודיו בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

17:45-17:00 هيب هوب | הופ היפ

16:45-16:00 فالمنكو | פלמנקו חדש סטודיו ستوديو جديد

א׳ חדש סטודיו جديد أ ستوديو 19:00-18:15 קלאסי בלט

باليه كالسييك א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

מחול | ה יום رقص | يوم الخميس > للتسجيل להרשמה/

صفوف رابع-سادس | 2 مستوى | ד׳-ה׳ | 2 רמה מחול | א יו ם رقص | يوم األحد מחול | ב יום رقص | يوم اإلثنين

מחול | ד יום رقص | يوم األربعاء

17:00-16:00 עכשווי מחול עתודה المعاصر فرقة الرقص ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب

16:50-16:00 קלאסי בלט

17:30-16:45 فالمنكو | פלמנקו חדש סטודיו ستوديو جديد

دبكة | דבקה 17:15-16:15 ים סטודיו ستوديو يام

باليه كالسييك א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

18:30-17:30 حر رقص | ברקיידאנס 12 סטודיו 12 ستوديو

17:50-17:00 אקרודאנס اكرودانس א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ

18:00-17:00 קלאסי בלט

18:45-17:30 הופ היפ צעירה להקה هوب هيب شابة فرقة חדש סטודיו

كالسييك باليه ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع 19:00-18:00 هيب هوب | הופ היפ ב חדש סטודיו ستوديو جديد ب בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

ستوديو جديد קבלה בחינות امتحانات قبول

19:00-18:00 هيب هوب | הופ היפ | א׳ חדש סטודיו ستوديو جديد أ בשבוע פעמיים חובה إلزامي مرتان في األسبوع

في المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי المركز الجماهيري العربي اليهودي מרכז הערבי יהודי

23

Made with FlippingBook Online newsletter creator