פתח תקווה | מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

מהדורה דיגיטלית

מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

2

נפגע שרכושכם במקרה , לכם לסייע נועד זה במדריך המובא המידע . איבה או מלחמה בפעולות שנגרם נזק על , חוק פי על , אתכם לפצות עצמה על לקחה המדינה לקדמותו המצב את להשיב מנת על וזאת , כזו מפעולה כתוצאה לכם . שניתן ככל מהר מלחמה בזמן תביעה הגשת .1 מגיעים , הביטחון כוחות ידי על כשמתאפשר מיד , האירוע לזמן קרוב עם יחד שנפגע לאזור , המסים ברשות ( רכוש מס ) הפיצויים קרן אנשי המשר־ או העסקים , הדירות בין עוברים הצוותים . ומהנדסים שמאים אותם ומנחים שלהם הזכויות מהן שנפגעו למי מסבירים , שנפגעו דים . תביעה להגיש איך בבית שנמצא זר חפץ כל או פסולת , מלאי , ציוד לפנות אין - חשוב . הפיצויים קרן מטעם שמאי עם מוקדם תיאום ללא , בעסק או המגורים . שמאי בדיקת ללא לתקן אסור מקוונת תביעה הגשת .2 ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, . הרשות ובאפליקציית סלולריים בטלפונים , במחשבים הזמין ואת התביעה מילוי תהליך את המציג , הדרכה סרטון כולל היישום . הגשתה : למשל , נתונים למלא ויש ונוחה קלה היא התביעה הגשת .( ועוד חקלאות או רכב ) התביעה סוג .( עסקי או פרטי ) הישיר הנזק סוג . הניזוקים פרטי ואת הנזק פרטי את לפרט יש ושליחתה הסופי לאישורה עד , כטיוטה התביעה נתוני את לשמור ניתן . לרשות ניתן באמצעותו , תביעה מספר מתקבל המקוונת התביעה שליחת עם . בה הטיפול התקדמות את לברר

23

ישיר נזק תביעת להגשת קישור https://www.gov.il/he/service/online-direct-damage-claim . התיקון לשווי בהתאם ייקבע , שנפגעו הבית חפצי עבור הפיצויים שווי ניתן אינו החפץ ,( רכוש מס ) הפיצויים קרן מנהל שלדעת במקרה וחדש דומה ביתי חפץ של לשווי בהתאם יהיה הפיצויים שווי - לתיקון . במקומו 4954* התמיכה מרכז הפיצויים קרן , בישראל המסים רשות 16 קומה , א " ת ,125 בגין מנחם דרך 3 שלוחה שוב כ " ואח 3 שלוחה 4954* התמיכה מרכז tlvph@taxes.gov.il : ל " דוא | 076-8093310 : פקס תביעה להגשת זמנים לוח .3 . הנזק שקרה מיום שבועיים בתוך להגיש יש - נזק על הודעה . הנזק שקרה מיום חודשים שלושה בתוך להגיש יש - לפיצויים תביעה מבנה נזקי .4 אצלכם יבקרו , מקצוע אנשי עם יחד ( רכוש מס ) הפיצויים קרן עובדי . המבנה של השווי או הערך חישוב – שמאות ויערכו את ולתקן לשקם כדי , הכספיים הפיצויים לקביעת תסייע השמאות . בחירתכם פי על , מקצוע בעלי בעזרת הנזק ,( הנזקים לתיקון תדאגו אתם ) עצמי שיקום בין לבחור יכולים הנפגעים . הפיצויים קרן מטעם שפועלות , משקמות חברות ידי על שיקום לבין מגורים בדירות בית לחפצי נזקים .5 לפי , לתקנות בהתאם משולמים , שנפגעו בית חפצי עבור פיצויים המפורטות לתקרות עד , המשפחה וגודל " בית חפצי " סוגי של מחירון .(1.1.2021- ה לתאריך מעודכן ) באתר בטבלה ,( קים ' צ ) המחאות , מזומן כסף עבור לפיצויים זכאות אין , מקרה בכל . באירוע שנפגעו אומנות וחפצי עתיקות , תכשיטים

4

כמה מילים להורים בימים מתוחים אלה,

, כהורים , עליכם גם משפיעה אשר מאתגרת בתקופה נמצאים אנחנו כמו תחושות לזהות עשויים אתם , מהמצב כתוצאה . ילדכם על וגם עשויים אנחנו , לדחק בתגובה למעשה . אונים וחוסר מתח , דאגה כעס דרך , ובכי מעצב החל – והתגובות הרגשות קשת כל את לפגוש נורמ־ תגובות הינן אלה תגובות . וצחוק יתר פעלתנות ועד ותוקפנות סוג כל לכבד מומלץ . משפחתכם נקלעה אליו נורמלי לא למצב ליות , למשבר זמנית בתגובה שמדובר זיכרו . מבטאים שילדיכם רגש של להגביר השתדלו . אחדים ימים בתוך לחלוף צפויים המצוקה סימני וכי היו . ילדיכם עם שלכם והרגשית הפיזית הנוכחות את שניתן כמה עד של העיניים דרך המציאות את חווים הילדים כי לב ושימו למענם שם כך , וויסות ועל רוגע על לשמור ותצליחו במידה כלומר . הוריהם וכי יחלוף מתמודדים אתם עמו שהמשבר ההרגשה את יקבלו ילדיכם . הקושי על להתגבר לכם יסייע המשפחתי החוסן לכם זקוק הוא וכי במצוקה לפתע ילדיכם כי מזהים ואתם במידה ניתן . נשימות באמצעות עצמו את לווסת לו סייעו , להירגע בסיוע מהילד בקשו :" והנר הפרח " במשחק איתכם לשחק אותו להזמין מחזיק הוא אחת ביד כי ולדמיין בצדדים ידיו כפות שתי את להחזיק הוא כי שידמיין לילד אמרו . דולק נר מונח השנייה וביד ריחני פרח מכן ולאחר , ואיטית עמוקה שאיפה באמצעות הפרח ניחוח את מריח כחמש כך על נחזור . ואיטית ארוכה בנשיפה הנר את לכבות שינסה חש והאם ? הרגיש הוא מה ? לב שם הוא למה הילד את ונשאל פעמים ? כלשהו בשינוי

5

ימים בתוך להתמתן וצפויות טבעיות הינן המצוקה תגובות , כאמור ואתם ובמידה פוחתת אינה המצוקה כי מזהים ואתם במידה . אחדים , להתייעץ צורך מרגישים בטלפון החינוכי הפסיכולוגי לשירות לפנות מוזמנים אתם 03-9290444 .106 בטלפון העירוני המוקד דרך או

מיתב, תאגיד המים המשרת את פתח תקווה, אלעד וכפר ברא, ערוך למצבי שגרה וחירום אנו עושים כל מאמץ למגן ולהגן על מתקני מיתב, מתוך הבנת חשיבות האסטרטגית שלהם עבורכם, התושבים. אנו יודעים שישנם תושבים שביתם נפגע כתוצאה מירי הרקטות, ואנו עושים כל מאמץ לטפל בהם ולהשיב את המצב על כנו במהירות האפשרית. בכל מקרה של פגיעה בתשתית, נזק או אם גם אתם נפגעתם כתוצאה מירי הרקטות, – אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון: sherut @ meitav - pt . co . il *או במייל: 2039

הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים, אנו שבים ומזכירים הישארו בסמוך למרחבים מוגנים ופעלו על פי ההנחיות. עומדים לרשותכם ויעניקו לכם סיוע ומידע 106 צוותי העירייה ומוקד בכל שעות היממה.

בנוסף, מצורפים טלפונים חשובים לשעת חירום: משטרה 100 מגן דוד אדום 101 כיבוי אש 102

מוקד עירוני 106 פיקוד העורף 104

שמרו על עצמכם!

לשירותכם בכל עת, עיריית פתח תקווה

Made with FlippingBook Learn more on our blog