פתח תקווה | מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

2

נפגע שרכושכם במקרה , לכם לסייע נועד זה במדריך המובא המידע . איבה או מלחמה בפעולות שנגרם נזק על , חוק פי על , אתכם לפצות עצמה על לקחה המדינה לקדמותו המצב את להשיב מנת על וזאת , כזו מפעולה כתוצאה לכם . שניתן ככל מהר מלחמה בזמן תביעה הגשת .1 מגיעים , הביטחון כוחות ידי על כשמתאפשר מיד , האירוע לזמן קרוב עם יחד שנפגע לאזור , המסים ברשות ( רכוש מס ) הפיצויים קרן אנשי המשר־ או העסקים , הדירות בין עוברים הצוותים . ומהנדסים שמאים אותם ומנחים שלהם הזכויות מהן שנפגעו למי מסבירים , שנפגעו דים . תביעה להגיש איך בבית שנמצא זר חפץ כל או פסולת , מלאי , ציוד לפנות אין - חשוב . הפיצויים קרן מטעם שמאי עם מוקדם תיאום ללא , בעסק או המגורים . שמאי בדיקת ללא לתקן אסור מקוונת תביעה הגשת .2 ניתן להגיש תביעה מקוונת לנזק ישיר באמצעות יישום אינטרנטי, . הרשות ובאפליקציית סלולריים בטלפונים , במחשבים הזמין ואת התביעה מילוי תהליך את המציג , הדרכה סרטון כולל היישום . הגשתה : למשל , נתונים למלא ויש ונוחה קלה היא התביעה הגשת .( ועוד חקלאות או רכב ) התביעה סוג .( עסקי או פרטי ) הישיר הנזק סוג . הניזוקים פרטי ואת הנזק פרטי את לפרט יש ושליחתה הסופי לאישורה עד , כטיוטה התביעה נתוני את לשמור ניתן . לרשות ניתן באמצעותו , תביעה מספר מתקבל המקוונת התביעה שליחת עם . בה הטיפול התקדמות את לברר

Made with FlippingBook Learn more on our blog