פתח תקווה | מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

23

ישיר נזק תביעת להגשת קישור https://www.gov.il/he/service/online-direct-damage-claim . התיקון לשווי בהתאם ייקבע , שנפגעו הבית חפצי עבור הפיצויים שווי ניתן אינו החפץ ,( רכוש מס ) הפיצויים קרן מנהל שלדעת במקרה וחדש דומה ביתי חפץ של לשווי בהתאם יהיה הפיצויים שווי - לתיקון . במקומו 4954* התמיכה מרכז הפיצויים קרן , בישראל המסים רשות 16 קומה , א " ת ,125 בגין מנחם דרך 3 שלוחה שוב כ " ואח 3 שלוחה 4954* התמיכה מרכז tlvph@taxes.gov.il : ל " דוא | 076-8093310 : פקס תביעה להגשת זמנים לוח .3 . הנזק שקרה מיום שבועיים בתוך להגיש יש - נזק על הודעה . הנזק שקרה מיום חודשים שלושה בתוך להגיש יש - לפיצויים תביעה מבנה נזקי .4 אצלכם יבקרו , מקצוע אנשי עם יחד ( רכוש מס ) הפיצויים קרן עובדי . המבנה של השווי או הערך חישוב – שמאות ויערכו את ולתקן לשקם כדי , הכספיים הפיצויים לקביעת תסייע השמאות . בחירתכם פי על , מקצוע בעלי בעזרת הנזק ,( הנזקים לתיקון תדאגו אתם ) עצמי שיקום בין לבחור יכולים הנפגעים . הפיצויים קרן מטעם שפועלות , משקמות חברות ידי על שיקום לבין מגורים בדירות בית לחפצי נזקים .5 לפי , לתקנות בהתאם משולמים , שנפגעו בית חפצי עבור פיצויים המפורטות לתקרות עד , המשפחה וגודל " בית חפצי " סוגי של מחירון .(1.1.2021- ה לתאריך מעודכן ) באתר בטבלה ,( קים ' צ ) המחאות , מזומן כסף עבור לפיצויים זכאות אין , מקרה בכל . באירוע שנפגעו אומנות וחפצי עתיקות , תכשיטים

Made with FlippingBook Learn more on our blog