פתח תקווה | מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

4

כמה מילים להורים בימים מתוחים אלה,

, כהורים , עליכם גם משפיעה אשר מאתגרת בתקופה נמצאים אנחנו כמו תחושות לזהות עשויים אתם , מהמצב כתוצאה . ילדכם על וגם עשויים אנחנו , לדחק בתגובה למעשה . אונים וחוסר מתח , דאגה כעס דרך , ובכי מעצב החל – והתגובות הרגשות קשת כל את לפגוש נורמ־ תגובות הינן אלה תגובות . וצחוק יתר פעלתנות ועד ותוקפנות סוג כל לכבד מומלץ . משפחתכם נקלעה אליו נורמלי לא למצב ליות , למשבר זמנית בתגובה שמדובר זיכרו . מבטאים שילדיכם רגש של להגביר השתדלו . אחדים ימים בתוך לחלוף צפויים המצוקה סימני וכי היו . ילדיכם עם שלכם והרגשית הפיזית הנוכחות את שניתן כמה עד של העיניים דרך המציאות את חווים הילדים כי לב ושימו למענם שם כך , וויסות ועל רוגע על לשמור ותצליחו במידה כלומר . הוריהם וכי יחלוף מתמודדים אתם עמו שהמשבר ההרגשה את יקבלו ילדיכם . הקושי על להתגבר לכם יסייע המשפחתי החוסן לכם זקוק הוא וכי במצוקה לפתע ילדיכם כי מזהים ואתם במידה ניתן . נשימות באמצעות עצמו את לווסת לו סייעו , להירגע בסיוע מהילד בקשו :" והנר הפרח " במשחק איתכם לשחק אותו להזמין מחזיק הוא אחת ביד כי ולדמיין בצדדים ידיו כפות שתי את להחזיק הוא כי שידמיין לילד אמרו . דולק נר מונח השנייה וביד ריחני פרח מכן ולאחר , ואיטית עמוקה שאיפה באמצעות הפרח ניחוח את מריח כחמש כך על נחזור . ואיטית ארוכה בנשיפה הנר את לכבות שינסה חש והאם ? הרגיש הוא מה ? לב שם הוא למה הילד את ונשאל פעמים ? כלשהו בשינוי

Made with FlippingBook Learn more on our blog