הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

של אחרית-הימים. הרי עם ישראל היה מפוזר בין האומות ותקופת קיבוץ גלויות מלאה טרם נתקיימה, וללאן יתקבצו בני ישראל? לירושלים עיר הקודש שה' יוסיף לה הדר והוד. הרי החל מימי אנשי כנסת הגדולה התפללו בני ישראל בתפילת העמידה על כך שה' יבנה את ירושלים ואת בית המקדש יחד בניין מושלם יותר. לעדות תפילת העמידה מצטרפת, בין השאר העדות של אותה התפילה שנשתמרה בנוסח העברי של ספר בן סירא, אותה התפילה שהדים של תפילת העמידה ניכרים בה. מובן, איפוא, שחזונה של ירושלים של אחרית הימים בגילגולים השונים והמשונים עורר את אנשי ימי בית שני ועל כן קיוו, כנראה, הקנאים שירושלים אינה יכולה ליפול בידי אויב, דווקא בטחון זה של הקנאים היה אחד הגורמים לנפילת ירושלים וחורבנה, אולם התקווה לשוב לירושלים לא עזבה את ישראל. ------------------------------- ראו: ד"ר דוד פלוסר ht tp: //www.daat.ac.i l /daat /kitveyet /mahanaim/ htm. 2- yerushalaim

מרות כל התכונות היפות האלה של ירושלים, ל החשיבות העיקרית של העיר הייתה בבית-המקדש מקום שכינתו של ה'. קשר זה ברור כבר מתוך העובדה שבני ישראל חולמים עד היום לא רק על בית המקדש של מעלה, אלא אף על ירושלים של מעלה. אולם המתח הרוחני המתבטא בתפיסה זו שאכן ה בין החשוב והיקר שבעולם של ָ ל ָ בּ ְ ק ַ קיימת ה מטה לבין העולם של מעלה הוא רק אחד הביטויים האופייניים של אותה הערגה לשלמות שהייתה אופיינית לאבותינו בימי בית שני, אותה הערגה שהם העניקו לעולמה הרוחני של היהדות בכלל. אותה הערגה גרמה גם לכך שיהודי תקופת בית שני לא ראו בעירם ובהיכלם את הקיום המלא של מה שביקש לבם, וערגה זו ניזונה הייתה לא שבעולם רק מחזון הנבואה המקראית ומן התמונה הזוהרת של תקופת בית ראשון שנצטיירה לעיני ישראל של תקופת בית שני; ערגה זו לא הייתה רק ביטוי לגעגועים לעבר, אלא גם ביטאה את התקווה לעתיד האידיאלי של אחרית הימים המזהיר יותר; בערגה זו הייתה תמיד קשורה תמונת בית המקדש של אחרית הימים עם ירושלים

.. ויקיפדיה 1857 בתי שכונת המערביים והכותל המערבי ב-

9

2021 יולי-דצמ' , תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב :14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator