הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

(אחרון) חלק ד'

יעקב (אבויה) אלפסי מאת: בחזרה למרוקו

כל הזכויות שמורות למחבר ©

אח" ָ ל ְ (המשכו של "מסמטאות המ ה", העתיד לצאת לאור ָ ק ְ נ ַ ל ְ בּ ַ ז ַ ק ְ דוֹר ל ַ ין מוֹג ֵ "בחזרה למרוקו"-פרק מהספר "בּ , אשר סיפורי עם קצרים מתוכו פורסמו בגליונות קודמים של כתב עת זה). 2002 משנת מּוּר שבמרוקו. עבודת שדה ֶ ז ַ ה" מכיל לקט מובחר מפיהם של יהודי קהילת א ָ ק ְ נ ַ ל ְ בּ ַ ז ַ ק ְ דוֹר ל ַ ין מוֹג ֵ הספר "בּ רחבת היקף המתפרשת על כארבעה עשורים, הכוללת שיחות עם מסרנים יהודים ושכניהם הערבים. מּוּר. ככל שהתרבו העדויות, כך ֶ ז ַ העדויות כוללות תיאורים היסטוריים ופולקלוריסטים מחיי קהילת א התרחבה לה היריעה לכלל חיבור של ממש החשוב להביאו לידיעת הציבור. אין ספק שהשילוב של מסרנים יהודים וערבים הדיף ניחוחות עבר של קהילה מפוארת שכונתה בפי יוצאיה "ירושלים הקטנה". העדויות בספר הינם פרי פרויקט אישי שהחל חודשים מספר לפני פטירתו של אבי בסוף שנות . לב לבו של הפרויקט כולל אוסף פתגמים, מעגל החיים, מחזור השנה, מנהגים עממיים, 70 ה מנהגי ריפוי עממיים ועוד. מּוּר אך שופך אור גם על עולמה העשיר ֶ ז ַ הספר אמנם משרטט את דמותה של קהילת יהודי א והססגוני של קהילת יהודי מרוקו-הקהילה הגדולה ביותר בארצות האסלאם שעלתה לישראל. העדויות בעיקר מפי זקני העיירה ופרנסיה, אותם איתרתי במקום מושבם בארץ. ככל שהתאספו מּוּר. ֶ ז ַ יע, מגדולי הנהרות במרוקו, הסמוך לא ִ אבּ ָ ר ְ העדויות הן זרמו כשפע המים הזורמים בנהר אוּם א 4 כדי להתאים את הפרק "בחזרה למרוקו" לכתב עת זה אשר משמש לו כאכסניא, הוא חולק ל- . להלן סיום הפרק. 13 ו- 12 , 11 גליונות ומוגש בליווי תמונות. חלק א' ו-ג' פורסמו בגליונות

26

2021 : תמוז-כסלו תשפ"א-תשפ"ב, יולי-דצמ' 14 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Online newsletter creator