התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

ועדת ביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2021 וזאת אך ורק על סמך הנתונים אשר הוצגו בפניה והם נתוני ההתאחדות, ללא הצגת נתוני שאר החברות )אשר מופיעות תחת "דו"ח מאוחד"( . לחברי ועדת ביקורת אין סמכות לראות או לבקר את דו"חות החברות האחרות.

ביקורו ת תקופתיות :

לאור העובדה ששנת 2021 הייתה שנת קורונה ורוב פעילות ההתאחדות התרכזה בנושא זה, ועדת ביקורת החליטה לא לפעול על פי המלצת תכנית העבודה אשר הוצגה בדו"ח הקודם ולהעביר את תוכנית העבודה לשנת 2022 אשר חזרנו בה לפעילות מלאה.

תכנית עבודה :2022

.1 בחינת אירוע שנתי - במסגרת זו תבחר הוועדה אירוע מ רכזי שההתאחדות תפיק בשנת 2022 ותבחן את עמידת ההתאחדות בנהלי קבלת הצעות המחיר, ההזמנות וכיוצא באלה. .2 בחינת רגולציה - במסגרת זו תבחר הוועדה חקיקה )לרבות תקנות( להן כפופה ההתאחדות ואת עמידתה בחובותיה על פי הדין. .3 נהלי שמירה על הפרדה כספית בין פעילות ההתאחדות ופ עילות ש.ע.ל. - במסגרת זו תבחן הוועדה את מערכת האיזונים והבלמים בנהלים הקיימים ותבחן אם נדרש עדכון נהלים. .4 בדיקה מדגמית – במסגרתה תבחר הוועדה באופן רנדומלי את אחד הנהלים ותבקש לבחון קיומו באמצעות הצעות מחיר, קבלות, דיווחים שוטפים וכד'.

וועדות משנה:

בהתאחדות קיימות וועדות משנה אשר רוב ן לא היו פעילות בשנת 2021 , עקב הקורונה. ועדת ביקורת ממליצה לתעד את כל החלטות הוועדות לרבות בנושאים כספיים. ניתן לעשות זאת באמצעות פרוטוקולים או באמצעות סיכום ישיבה.

תודות:

שנת 2021 הייתה שנה קשה לכולנו וכאן המקום לברך את מנכ" לית ההתאחדות טלי לאופר אשר עבדה לילות כימים למציאת פתרונות, את היו"ר קובי קרני, חברי הוועד, כמו כן את רונית דורי מנהלת תפעול ושאר עובדי ההתאחדות על פעילותם הרבה לטובת חברי ההתאחדות . זה המקום לקרוא לכל חברי ההתאחדות להירתם לפעילות ציבורית. לקחת חלק אקטיבי יותר בהתאחדות ובכלל זה להציף בפני חברי הוועד נושאים לדיון וככל שעולה הצורך להגיע לישיבות הוועד ולדון בהם ולהע ביר לוועדת הביקורת נושאים שלדעתם ראויים לב חינה ולבדיקה.

עמ' 81

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker