התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

10 . דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2021

12 . 09 .202 2

הוגש לאספה הכללית ש התקיימה ביום

חברי ועדת ביקורת בדקו את תקינות פעילות ההתאחדות )עמותה( בהתאם לתפקיד המפורט בסעיף 30 לחוק העמותות התש"ם .1980 –

בוועדת הבי קורת של התאחדות משרדי הנסיעות אמורים להיות 3 חברים אשר נבחרים אחת לשנתיים באסיפה הכללית . בשנה האחרונה הוועדה מנתה 2 חברים בלבד – צבי וייס ו ירום אנגלנדר .

ישיבות ועד ההתאחדות :

ע"פ סעיף 26 לתקנון ההתאחדות הו ו עד נדרש להתכנסות אחת לחודש, בשנת 2021 "שנת קורונה" עקב הפעילות הרבה של ההתאחדות ושל הוועד - התקיימו 16 ישיבות ו עד כאשר 4 ישיבות היו ישיבות פרונטליות ושאר ישיבות הוועד התקיימו ב - .ZOOM ישיבות פרונטליות מתקיימות במספר מקומות מחוץ למשרדי ההתאחדות כאשר עלות הפגישות במשרדי להב הסמוכים למשרדי ההתאחדות הם כ 580 - לישיבה ובמקומות אחרים ₪ 4,100 ₪ לישיבה .

חברות בהתאחדות :

בשנת :2021 מספר משרדים החברים בהתאחדות )משרד ראשי לא כולל סניפים( – סה"כ 140

5 משרדים חדשים הצטרפו להתאחדות

8 משרדים הפסיקו את חברותם בהתאחדות : 5 משרדים נסגרו 3 משרדים הפסיקו חברות עקב עלות דמי החבר

לדעת הוועדה יש ל המשיך ב גיוס משרדים חדשים לשורות ההתאחדות ולנסות לפנות שוב למגזרים שונים.

עמ' 79

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker