התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

נתוני ביצוע התאחדות 2021 אל מול תקציב 2021 הוצגו בפני ועד ההתאחדות בישיבה מיום 23.08.2022 וה וצגו בפני האסיפה הכללית ביום 12 בספטמבר .2022

להלן תוצאות ביצוע למול תקציב :2021

התכנון לשנת 2021 בוצע באמצע 2020 , ב תקופה של חוסר וודאות גדול לגבי מתי וכיצד תחזור הפעילות למהלכה הרגיל. רוב העובדים היו באותה תקופה בחל"ת ולא הייתה וודאות מתי יחזרו.

הכנסות – עלייה בהכנסות בהיקף של 5.6% ביחס לתקציב. הוצאות – ירידה בהוצאות בהיקף של 32% ביחס לתקציב ההתאחדות סיימה את שנת 2021 בעודף תקציבי של 114

בתכנון. ₪ אלפי

לעומת ₪ אלפי 61

2021 ביצוע 1,176,168

2021 תקציב

2020 ביצוע

סעיף תקציבי

1,251,313 1,120,000

הכנסות

15,980 150,000

21,590 150,000

דמי חברות באקטה

100,000 50,000

הכנסות דמי ניהול חברות בנות

הכנסות אירוע שנתי

9,348

הכנסות שונות

18,960 1,451,211 1,270,000

דמי מועמד וקבלה

1,342,148

689,340 217,335 26,953

724,152 734,000 49,899

564,532 783,129 28,458

שכר ונלוות

שירותים מקצועיים ומשפטיים

הוצאות שכ"ד ואחזקה

8,583

2,400

5,291

אחזקת רכב

29,986

13,000

27,548

ביטוח אחריות מקצועית טלפון ומשלוחים , דואר

1,670

4,344

5,580

514

תקשורת

20,451 186,419

17,150 177,120 50,000 10,000 22,823 40,000

20,047 157,424

תרומות ומתנות , כיבודים פרסום סקרים ויח"צ ייעוץ אסטרטגי ועסקי

617

2,269

נסיעות לחו"ל

19,251

הדפסות ואחזקת מחשב , צרכי משרד 1,583 ודמי חבר חטיבות )קורס סוכני נסיעות( 90,114

28,688 19,598

כנסים ואירועים מסים ואגרות

16,008

2,635

פחת

9,644 1,708,231 1,846,124

אירועים והשתלמויות , כנסים

1,254,200

87,948 25,951

-576,124 10,000 650,000

-257,020

לפני פחת ( עודף )גרעון

15,083

הוצאות מימון

קרן לעזרה לחבר במצוקה

52,069

86,247

הכנסות תמלוגים

3,000

2,593

פחת

114,067

-188,448 60,876

( עודף )גרעון

עמ' 76

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker