התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

.8 תקציב ההתאחדות כללי - תקציב ההתאחדות נשען ברובו על "דמי החבר" המשולמים על ידי חברי העמותה. במקביל עושה ההתאחדות מאמצים לאורך השנים לקצץ בהוצאותיה השוטפות, באמצעות התייעלות, קיצוץ בכוח האדם ופיקוח קפדני ושוטף של הגורמים האמונים על כך – בעיקר של חשב ההתאחדות והמנכ"ל ית – על ההוצא ות בפועל. מנגד, "דמי החבר" מכסים אמנם את הפעילות השוטפת של ההתאחדות ומעט יותר, אך מהם לא ניתן לממן, בוודאי לא במלואן, את ההוצאות המיוחדות שההתאחדות זקוקה להן בכדי לשמור על האינטרסים של חבריה. בשל כך, נדרשת ההתאחדות מפעם לפעם להעמיד תקציב מיוחד לטיפול בנושא ענפי – בדרך כלל בעל השלכות כלכליות ואחרות שאין לעבור עליהן לסדר היום. גם תקציבים ייעודיים אלה מפוקחים בקפדנות על ידי ועד ההתאחדות, החשבת והמנכ"ל ית . "דמי החבר" משמשים בשנים האחרונות למימון פעולות ההתאחדות שיש להן השלכה ישירה על הכנסותיו של כל אחד מחברי הה תאחדות ובשיעור של מאות מיליוני שקלים לענף כולו. מדובר בעיקר על מעורבות אינטנסיבית בהליכי חקיקה בכנסת, במאבק המשפטי כנגד חברות התעופה שביטלו את עמלת הבסיס, טיפול נושא מע"מ על מכירת כרטיסי טיסה, טיפול בנושא מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל במשרדי נסיעות, מיתוג משרדי הנסיעות ועוד . תקציב ההתאחדות בימי קורונה – החל מפרוץ משבר הקורונה קיבלה החשיבות של פעילות ההתאחדות משנה תוקף, מתוקף פעילותה האינטנסיבית להגנה על חבריה וזכויותיהם במהלך המשבר. הפעילות האינטנסיבית כללה מאבק בנושא ההחזרים מול חברות התעופה ויאטא, פעילות אינטנסיבית מול הכנסת ומשרדי הממשלה, פעילות יומיו מית מול כלל הרשויות )מס הכנסה, ביטוח לאומי, וכיו" ב (, הקמת מטה מאבק והובלת שבוע המאבק, הופעה בסדר היום הציבורי באמצעות כלי התקשורת וכיו" ב . לצורך פעולות אלה נעזרה ההתאחדות ביועצים חיצוניים מתחום המשפט, האסטרטגיה, הלובי והתקשורת, מה שהיה כרוך בעלויות מרובות. פעילות זאת תרמה באופן משמעותי לזכויות החברים והעובדים בענף בכל הרבדים. את כל פעילותה זאת עשתה ההתאחדות במינימום כ"א, ותוך קיצוץ מסיבי בכל ההוצאות הקבועות. מנגנון חיוב דמי החבר - יחד עם זאת, בעוד פעילות ההתאחדות הגיעה לשיאה והערך המוסף לחברים הגיע לשיא בת קופת המשבר, ובעוד נעשית הפעילות במינימום תשומות כאמור, נפגעו הכנסותיה של ההתאחדות דרמטית עקב סגירת סניפים ומשרדים המשלמים דמי חבר וזאת כתוצאה משיתוקו המוחלט של ענף התיירות בעולם כולו וענף משרדי הנסיעות וסוכני הנסיעות בישראל במהלך רוב חודשי השנה . בהמשך להחלטת הועד מיום 21.10.2020 , דמי החבר שנקבעו בשנת 2020 נשארו ללא שינוי עד לסוף שנת .2021

המנגנון שגובש על ידי הועדה לשנת 2021 קיבל את אישור הועד ו לקראת סוף השנה נ בחן מחדש, לאור ההתפתחויות שהיו.

עמ' 74

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker