התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | דו"ח שנתי 2021

פרק ב' סיכום הפעילות השוטפת של ההתאחדות ינואר – דצמבר 2021

עמ' 55

דו"ח שנתי 2021

Made with FlippingBook Annual report maker