High-Q | חטיף 4

9

4 חטיף 10

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

23 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

פרק 1 : חשיבה מילולית

. דקות

בפרק זה שאלות מסוגים שונים : , אנלוגיות שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות .

אנלוגיות (

6-1 )

שאלות יש

ו ובחר מתוך

ו מצא את היחס בין המשמעויות , אלהה מילים ה של שתי

. מודגשות

זוג מילים

בכל שאלה

התשובות המוצעות את זוג ה מילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם : לב מושי יש חשיבות לסדר המילים בזוג .

1. -השני : שעון

כיוון : מצפן

(1) (2)

-מד מעלה : חום

(3) דרך : מפה (4)

ש"קמ: מהירות

2.

: צינור להשקות -

: תור לחכות

(1) (2) (3) (4)

אלונטית לנגב :

: מקרן להשקיף : מרצע להלחים

3.

לבנים - בנאי :

טפסר : שולחן

(1) (2) (3) (4)

שמן : מסיק סופר : מילים

מנתח : איזמל

4. - ציפור : קן

: כוורת

(1) (2) (3) (4)

דבורה פינגווין

כלב : מלונה

גמל : מדבר

: איגלו

5. - עקום : ליישר

רעב : לאכול

(1) (2) (3) (4)

להתאמץ : מוצלח

תפל : לתבל שמח : לבשר

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

6.

- התכתבו

: כתבו

: לבשו התלבשו : קצרו התקצרו : מסרו התמסרו : פלשו התפלשו

(1) (2) (3) (4)

שאלות הבנה והסקה ( שאלות 18-7 )

7.

המשאבים בין

המוסרית של

חוקר בשם גארט הרדין פרסם משל ביקורתי המתאר את

חלוקת חמישים עליה הסירה השוחים סביב השכר מדד זה דומה מעמד

הבעיה הצלה הנושאת עליה מאה אנשים העשירות המשמש אומדן לרמת ממנה פחות השכר קיצון

ויש אנשים

. הארץ המשל מתאר

מקום לעשרה הרדין סירת השכר הממוצע בעיקר

סירת שוחים סירת ההצלה יותר עדיף עליו לצורך ערכי

תושבי כדור אנשים השכר החציוני מחצית פערי

כדי להינצל .

נוספים השואפים על לעלות

נוספים . סביב הסירה

משווה את נוסעי ההצלה הוא מדמה לאומות העניות . בסוף המשל עלו יותר מדי אנשים על הסירה כך שהמשקל העודף גרם לטביעתה . איזו מן הטענות הבאות משקפת את עמדתו של הרדין באופן הטוב ביותר ? לאומות המפותחות ואת כלכלית חברה משגשגת אשר יש ברשותה אמצעים צריכה לעזור לחברות נחשלות יותר ישנן חברות שמתנהגות בצורה לא מוסרית וגוזלות יותר משאבים מחברות אחרות (3) אומות עניות מהוות נטל כבד על הכלכלה העולמית וחולשתן מזיקה לאומות המפותחות (4) אומות מפותחות שמנסות לתרום לאומות העניות מסתכנות בגרימת נזק לעצמן (1) (2)

8.

" סובלים מאסטמה ומבעיות נשימה .

ידוע כי רוב התושבים הגרים בסמוך לאתר הפסולת פרברים "

" מכון זיהומון " הסיקו מכך , שאשפה גורמת למחלות בדרכי הנשימה . מה מחזק את מסקנתם ?

חוקרי

40% מהנפח של כל המזבלות בארץ הם מוצרי נייר , שניתן היה למחזר אותם

(1) (2)

" שוכן המפעל " ציאנידיס " הפולט גזים רעילים

ליד אתר פרברים "

(3) שיעור חולי האסטמה בקרב פועלי פינוי אשפ ה גבוה משיעורם בקרב שאר האוכלוסייה (4) האנשים הגרים ליד אתר - פרחיה " פסולת " אינם סובלים ממחלות נשימה

9.

אשר

שכר רמת מגלם

. במשק

סטטיסטי

מדד מהווה

לאומדן

זה אומדן

. ממנה

ומחציתם

מהעובדים משתכרים

בחברות

, הביניים

המאפיינת את

רמת ייצוג

הוא כי הטוענים

יש אך

יש שבהן משמעותיים . מה מדגימות בפסקה " חברות שבהן יש פערי הכנסות גדולים "? הכנסות גדולים או ,

(1) חברות בהן מדד השכר הממוצע יציג בצורה פחות מדויקת את רמת השכר במשק (2) חברות שבהן מרבית העובדים ממעמד הביניים משתכרים פחות מהשכר החציוני (3) חברות שניתן לייצג את רמת השכר בהן בצורה טובה על - ידי מדד השכר הממוצע (4) חברות שאין אפשרות למדוד בהן את רמת השכר באמ צעות מדד השכר הממוצע

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

11. משקה הקוקה - קולה הומצא בא

על ידי רוקח בשם .ס.ון'ג 1886 . המשקה פורסם לראשונה כ " המעורר המושלם לעצבים ולמר ,"ץ בניגוד לתפיסה הרוו חת בדבר יעילותו כתרופה לכאבי , בטן כאב ראש , דיכאון או אימפוטנציה . במתכון המקורי , הרכיבים הפעילים היו עלי קוקה ואגוז קולה שנתנו למשקה את סגולותיו המעוררות . המשקה פותח על ידי פמברטון לאחר שנאסר עליו פיתוח של יין " קוקה של פמברטון 'ג". ון קיבל את ההשראה לאחר שטעם יין צרפתי בעל סגולות דומות . בעקבות איסור על שימוש באלכוהול , החליט לפתח משקה בעל אפקט ד ומה אך לא אלכוהולי . מה מהבאים אינו משתמע ? הקטע מ פמברטון

בשנת

ב"רה פורסם

(1) משקה הקוקה - קולה קרוי על שם הרכיבים הפעילים שנכללו במתכון המקורי שלו (2) משקה הקוקה - קולה המקורי היה אלכוהולי (3) המשקה שנתן את ההשראה לפמברטון היה אלכוהולי ובעל השפעות מעוררות (4) משקה הקוקה - קולה לא כתרופה לכאבי בטן

13-11 :

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות

( משפט או יותר ממשפט ) שכמה חלקים ממנו חסרים , ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר .

בכל שאלה

יש

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר .

11. ____ מצבו הכלכלי ה ,____ החליטו חברי קיבוץ

____ את מר פנחסי כחבר מן המניין ____ ,

חוחית

היותו קפיטליסט בעל עקרונות שאינם עולים בקנה אחד עם עקרונות הקיבוץ .

על אף / גרוע / ברוב מכריע להיעתר לבקשה ולקבל / וזאת עקב

(1) (2) (3) (4)

/ בשל קטסטרופלי / שלא לקבל / וזאת למרות

/ מצוין לקבל בכל זאת / וזאת על אף

/ בגלל

למרות / פנטסטי / שלא לקבל בשלב זה / וזאת בהתעלמם מעצם

12.

____ .

____ . אולי משום כך ____ חזקיה להירדם

כמו שאר ילדי ____ גם חזקיה אינו רגיל

/ העיר לריחן של רפתות הכפר / לא התקשה / בכפר בו גר סבו

(1) (2) (3) (4)

/ העיר לרעש קרקור התרנגולות / בקושי עלה בידו / של בבית דודו שבחיפה

/ הכפר להמולת העיר / לא הצליח / בבית דודו בחיפה ש

/ הכפר לטכנולוגיה מתקדמת / התקשה / בלילה שלאחר תום קטיף האגסים

13. העובדה שמשטרת התנועה ____ בלכידת עברייני מהירות ____ תוצאות המחקר שהראו כי , ____ התאונות נגרמות בשל עברות .אלו , לפיכך יש להניח . ____ כי ,

(1) מתמקדת / אינה עולה בקנה אחד עם / רק מיעוט קטן מן / הסיבה להתמקדות זו נעוצה במקום אחר (2) מתמקדת / תואמת את / מיעוט קטן מן / מאמציה להורדת מספר תאונות הדרכים יישאו פרי (3) אינה מתמקדת / אינה עולה בקנה אחד עם / רק מיעוט ק / טן מן בעתיד יושם הדגש באכיפת חוקי המהירות (4) אינה מתמקדת / תואמת את / רובן של / מאמציהם להורדת מספר התאונות יישאו פרי

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

14.

. מתעלפים

שני הפחות

מלהיב הוא לכל שבו שיעור מיוחד הוא לכל שבו שיעור

תלמידים ארבעה תלמידים אכלו תלמידים התעלפו התעלף אכלו התעלף אכלו תלמידים התעלפו גבוה

שיעור שיעור מה

. אבטיח

היותר שיעור לא שלושה תלמיד אחד חמישה

מיוחד ?

מלהיב אך

הוא מהבאים

ואכלו

(1) בו , נופר של השיעור (2) אף בו , שיר של השיעור (3) בו , עדי של השיעור

אבטיח אבטיח אבטיח אכלו

ושניים

לא תלמיד

וחמישה

אבטיח

וחמישה

בו , אורי

של השיעור

(4)

15. חוקרים גילו שאחוז הפשיעה בערים גדולות

יותר מאשר בערים קטנות . פרופסור חוקרובסקי אמר

שהדבר מובן מאליו , שכן בערים גדולות קיומן של שכונות עוני נפוץ יותר .

איזו הנחה יכולה לעמוד בבסיס עמדתו של פרופסור חוקרובסקי ?

בערים גדולות קשה יותר לאכוף את הפשע כי העיר משתרעת על שטח גדול יותר בערים גדולות ישנם גם מרכזי עס קים ופשיעת צווארון לבן נפוצה שם

(1) (2) (3) (4)

פשיעה נפוצה יותר בשכונות עוני בערים גדולות הפשע משתלם יותר

16. הפילוסוף קארל מארקס נשען בכתיבתו על רעיונות רבים ש ל וילהלם פרידיריך הגל , אך גם ביקר רעיונות . שלו אחרים הגל תיאר בכתביו את מהלך ההיסטוריה האנושית כהתפתחות של רעיונות , כך שכל תרבות או אמונה חדשה שידרגה את קודמתה וניסתה לפתור את הבעיות שהיו בה , כך. הוא טען כי האמונות המונותיאיסטיות הן שלב מפותח יותר מהאמונות באלים רבים , והפילוסופיה היא שלב מפותח יותר מהדתות המונותיאיסטיות . בעיני מארקס החילוני , טעותו של הגל הייתה בכך שנתן לגיטימציה לכל שלב בהתפתחות ובכך הצדיק את קיומה של הדת ואפשר אותה . (1) , רקס הגל חשב שהדתות המונותיאיסטיות הן שלב מפותח יותר מדתות פוליתאיסטיות , בעוד שמארקס חשב שהפוליתאיסטיות מתקדמות יותר (2) למרות ההשפעה שהייתה להגל על מארקס , מארקס ח שב שאין צידוק לקיומה של דת בעוד שהגל ראה בדת חלק מהתהליך ההיסטורי של ההתפתחות האנושית (3) למרות ההשפעה שהייתה למארקס על הגל , הגל טען שהפילוסופיה היא שלב מאוחר יותר בהתפתחות ההיסטוריה האנושית , בעוד שמארקס חשב שאין צידוק לקיומה של הפילוסופיה (4) למרות ההשפעה שהייתה להגל על מארקס , מארקס התנגד לראייה ההיסטורית של הגל שטען שהפילוסופיה היא דרך המח שבה המפותחת והנעלה ביותר למרות ההשפעה שהייתה להגל על מא כיצד ניתן לנסח את הפסקה במילים אחרות ?

17. במחקר שנעשה התברר כי שיעור הצהבת העור בקרב אנשים ששותים מיץ תפוזים שהסיבה לכך היא הצבע הכתום של התפוזים שמשפיע על צבע העור של הנבדקים .

. גבוה חוקרים שיערו

מה מן הבאים יכול להיות הסבר אלטרנטיבי לממצאי המחקר ?

פירות הדר ידועים כמשפיעים על הפיגמנטציה של העור

(1) (2) (3)

אנשים צהובי עור רגישים לאור השמש

בקרב אנשים ששותים מיץ תותים יש שיעור נמוך של האדמת העור

מהם

(4) רופאים ממליצים לחולי צהבת לשתות מיץ תפוזים על מנת להקל על תסמיני המחלה ,

שאחד

כידוע הוא הצהבת העור

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

18. לפניך משפט בעל הגיון פנימי לא תקין : ידוע לכל ש אין אדם ש לא יכול

ו במקום לשבת . זמנית -בו

לעמוד

איזה מהאפשרויות הבאות לשינוי המשפט תביא לידי כך שהוא יהפוך לתקין ?

והמרת " לא יכול " יכול "ב"

(1) " יש"ב" אין " המרת

" והמרת " לרוץ "ב" לשבת "

" המרת לא יכול יכול "ב"

(2)

" והמרת " לרוץ "ב" לשבת "

" המרת לא יכול יכול "ב"

(3) ,"יש"ב" אין " המרת

" והמרת " לדבר "ב" לשבת "

" המרת לא יכול יכול "ב"

(4)

הבנת הנקרא ( שאלות 23-11 ) ו קרא בעיון את הקטע הבא וענ ו על חמש השאלות שאחריו .

הלמידה היא תהליך פנימי , אשר איננו ניתן לתצפית ישירה . לכן תוגדר הלמידה באמצעות תוצאותיה המתבטאות בהתנהגות : למידה היא תהליך של שינוי יציב - יחסית בהתנהגות "ב. התנהגות " הכוונה היא לא רק לפעולות מוטוריות גלויות , הניתנות לתצפית ישירה , : כגון אדם הולך , ילד משיב תשובה ; אלא גם לפעולות ולתהליכים כגון : , מחשבות , דיבור חלומות ושאיפות , אשר על חלק מהם ביכולותינו להסיק בדרך עקיפה בלבד . שינוי ההתנהגות המביע למידה חייב להיות יציב במידה , המוציאה מן הכלל את האפשרות שזהו שינוי מקרי 5 וחד פעמי . , זאת עם עקב תהליכים של שכחה , אין הלמידה נשארת קבועה באופן מוחלט . אולם הגדרה זו שהגדרנו את תהליך הלמידה לא תהיה מדויקת , אם לא נוציא מן הכלל שינויים בהתנהגות , אשר אינם נובעים מלמידה , אלא מגורמים אחרים . אחד הגורמים החשובים לשינויים בהתנהגות הוא האינסטינקט , במיוחד בקרב חיות . בחיות ניתן להבחין בשינויי התנהגות מחזוריים , המופיעים בעונה מסוימת ונעלמים בעונה שאחריה . ציפורים מסוימות נודדות פעמיים בשנה , הבונה בונה סכרים ומבנים שונים במימי 10 , הנהרות - בעלי חיים שונים מקננים או מחפשים מעון מתאים עם התקרב עונת ההמלטה , נקבו - ת בעלי החיים מגדלות את צאצאיה ן ומגינות עליהם תמיד באותו אופן – כל סוגי ההתנהגות הללו הקשורים בעונה והמשתנים באורח מחזורי , מקורם באינסטינקט ואין הם נלמדים . אחת הדוגמאות המעניינות לשינוי קבוע בהתנהגות שמקורו באינסטינקט ולא בלמידה היא תופעת ההטבעה , שהיא שי נוי בהתנהגות הנוצר בשל ב קריטי בהתפתחותו של בעל חיים , הנשאר קבוע אחר כך . עבודותיו של 15 לורנץ הוכיחו , שבשלב מסוים של חייהם , מספר שעות לאחר בקיעתם מן הביצה , הילכו אפרוחי ברווזים בשורה בעקבות כל דמות שנעה בקרבתם ואשר הפיקה קולות הדומים לקול הברווז . באופן מקורי מ הלכים האפרוחים אחרי אמם , , כמובן אולם בניסויים נמצא שבהעדר האם , תשתנה ההתנהגות " בתקופה הקריטית " , ותוצמד לכל תחליף אחר בסביבה . ההתנהגות החדשה מקבלת אופי קבוע , והברווזים ממשיכים ללכת אחרי אותה דמות גם בהתבגרם . באחד מסרטיו הראה לורנץ כיצד ברווזים , שבשעות חייהם הראשונות הוטבעה בהם ההליכה אחרי 20 אינסטינקטים קיימים גם אצל בני אדם , אם כי חלקם היחסי במכלול ההתנהגות קטן מבחיות . כיוון שהאדם יצור מורכב וגמיש בהסתגלותו , אין ל אינסטינקטים שלו השפעה כה מכרעת על התנהגותו , והתנהגות אינסטינקטיבית ניתנת אצלו לשינוי . כדוגמה אפשר לראות את אינסטינקט השמירה על הקיום : זהו בלי ספק אינסטינקט בעל השפעה חזקה ומכרעת ביותר , אולם עם זאת ניתן למצוא דוגמאות שונות של אנשים 25 המתאבדים מתוך מניע עליון , או לשם שמירה על ערך מקודש שנלמד בתרבות מסוימת , כגון הנזירים הבודהיסטים אשר התאבדו בשריפה באורח הפגנתי . אפשר לומר כי תגובות אינסטינקטיביות של בני אדם - קשורות למצב . , למשל התגובה האינסטינקטיבית לכוויית סיגריה על ידו של אדם תהיה שונה בחדר רגיל מאשר על פי , תהום - כאשר האדם מחזיק במשהו כדי לא ליפול . במקרה זה לורנץ עצמו – שוחים אחריו באגם כברווזים מבוגרים .

– אדם

השאלות 19.

שורה 4 ) על מנת -

המחבר משתמש במילה " ( דיבור "

לתת דוגמה לתהליך של שינוי יציב יחסית בהתנהגות לתת דוגמה לפעולה מוטורית הניתנת לתצפית ישירה לתת דוגמה לתהליך עליו אנו למדים שלא בצורה ישירה

(1) (2) (3) (4)

להדגיש את העובדה ששינוי בהתנהגות חייב להיות יציב על מנת שיקרא " למידה "

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

21. ת פקידה של הפסקה השנייה בקטע הוא -

להביע את חשיבות האינסטינקט כחלק מתהליך הלמידה , בעיקר בקרב חיות

(1) (2) (3) (4)

להדגים את הנאמר בפסקה הקודמת

להציג גישה המנוגדת לגישה שהוצגה בפסקה הקודמת

לסייג את הנאמר בפסקה הקודמת

21. העובדה כי " ההתנהגות החדשה מקבלת אופי קבוע ( " שורה 11 ) מלמדת כי -

(1) למרות שנראה כאילו תופעת ההטבעה מקורה באינסטינקט , הרי שהיא מהווה דוגמה לתהליך למידה לכל דבר (2) ברווזים מתנהגים באופן חריג ולכן לא ניתן ללמוד מהם לגבי תהליכי למידה (3) קיימים תהליכי למידה הנובעים מאינסטינקטים הטבועים בייצור מלידה (4) קיימים שינויים קבועים בהתנהגות שמקורם באינסטינקט ולא בתהליך למידה

22. מדוע מוזכרים הנזירים הבודהיסטים בפסקה האחרונה ?

(1) כדוגמה לכך שגם אצל בני האדם קיימים אינסטינקטים ש הם חזקים מכל מניע אחר , עליון ככל

שיהיה

על מנת להמחיש כי התנהגות אינסטינקטיבית באדם ניתנת לשינוי

(2)

(3) על מנת להראות שמבחינת האינסטינקטים , בני האדם אינם שונים באופן מהותי משאר החיות (4) על מנת להוכיח כי אינסטינקטים קיימים גם אצל בני האדם , אם כי חלקם במכלו ל ההתנהגות קטן מאצל חיות

23. מהי הכותרת המתאימה ביותר לקטע ?

למידה מהי ?

(1) (2) (3) (4)

האינסטינקט כחלק מתהליך הלמידה שינויים בהתנהגות – גורמים ותהליכים תהליכי למידה – האדם מול הבהמה

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה מילולית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

אנגלית

SECTION 2: ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. After the trial he was moved to another state and given a new ____ to protect him from the criminals he testified against.

(1) attorney (2) identity

(3) contamination (4) remark

2. If you intend to stay overnight, you should ____ a change of clothes.

(1) bring

(2) fabricate (3) restore

(4) deliver

3. Ancient navigators were able to tell which ____ they were traveling by looking at the stars.

(1) ship

(2) ocean

(3) outline

(4) direction

4. The president of the university plans to ____ the music department, adding six new full-time faculty members.

(1) dismiss

(2) expand

(3) edit

(4) escalate

5. A new series of diet drugs helps people lose weight by ____ their appetite.

(1) enhancing (2) suppressing (3) concealing (4) specifying

6. 98.6 degrees Fahrenheit is considered to be ____ body temperature for humans; any deviation from this may indicate sickness.

(1) normal

(2) abundant

(3) exceptional (4) individual

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

7. A tornado touched down in Sugarland, Texas today, but fortunately did not cause ____ damage.

(1) inconsequential (2) useful

(3) significant

(4) sincere

8. In this painting love is ____ by the Greek goddess Venus, and the fierce god Mars represents war.

(1) explained (2) mentioned (3) symbolized (4) drawn

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. It has been determined that the security guard broke the lock, but he did so accidentally.

(1) The security guard has discovered that someone accidentally broke the lock. (2) By accident, the security guard found out that the lock was broken. (3) The security guard knew that someone broke the lock, and he was determined to find out who did it. (4) We know that the lock was broken by the security guard, but he didn't do it on purpose.

10. Since the new computers were installed, it has become much easier to send information from one office to another.

(1) If the offices have new computers installed, it should be easy for the employees to trade information. (2) Because new computers are being installed, offices which have them will be able to send information easily. (3) Offices which have the new computers installed will find it easy to send information back and forth. (4) Exchanging information between offices became less difficult once the new computers were put in.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

11. A new design for saltwater fish nets makes it possible for sea turtles which swim into a net to escape.

(1) Sea turtles can now be successfully caught in a newly-designed saltwater net, but some of them still manage to escape. (2) While sea turtles may be trapped in some saltwater fish nets, some of the turtles manage to get away again. (3) Sea turtles which swim into saltwater fish nets can get out again, because of the nets' new design. (4) A new design for saltwater fish nets denies sea turtles any possibility of escape, once they've swum into the net.

12. Despite evidence to the contrary, many young women in America believe that they have never known anything but complete equality with men.

(1) Unless they see evidence to the contrary, most young women in America think that men and women share a complete equality. (2) Most young American women did not know what their beliefs about their equality with men were, until they examined the evidence. (3) Although the evidence is conflicting, a large number of America’s young women believe that men and women are completely equal. (4) Many young American women think that they have experienced equality with men all their lives, but there is evidence against this belief.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Southern California residents, having weathered fire, floods, riots, and a 6.7 earthquake in recent years, are now enduring - what else? - pestilence. The culprit is linepithema humile , a tiny ant that hitchhiked to New Orleans aboard ships from Argentina sometime around the turn of the century and has since spread over much of the United States. Last August, researchers reported that linepithema , besides being a tenacious 5 household pest - "They don't sting or bite humans, but once inside your house they're a pain to get rid of," says researcher Andrew Suarez - is also wreaking agricultural and ecological havoc in California. The Argentine ants, as they're called, are prolific and mobile. Each colony contains multiple queens, each queen produces thousands of eggs a day, and the same ant family 10 may found colonies that are miles apart. Too much rain, or too much heat, and the ants flee their shallow nests to colonize the cooler, sheltered habitats of humans - in droves. The threat they pose to agriculture is more indirect but involves perhaps more serious consequences. "The ants love honeydew, the sweet excrement of aphids," says Suarez. "They'll actually cultivate aphids and protect them from other predators." Aphids, of 15 course, are the bane of farmers and backyard gardeners alike, destroying tomatoes, citrus fruits, and other crops by sucking juices from leaves and stems. While pampering aphids, the Argentine invaders are savaging California's native harvester ants, ecologically useful insects that consume, and thus help spread, plant seeds. Argentine ants don't eat seeds, but in battles for territory they mob and dismember the 20 larger harvester ants. The impact of those battles reverberates up the food chain - to horned lizards, for example, which feed on harvester ants. By strapping tiny radio transmitters to lizards' backs, researchers found that as soon as linepithema drives the native ants out of an area, the lizards invariably leave, too, and change their diet from ants to beetles. What effect that has on the lizards' ability to grow and reproduce or on their own predators - such 25 as birds and snakes - is still unknown.

Questions

13. The primary subject of the passage above is -

(1) how some ant species use aphids to provide food (2) the natural life cycle of linepithema (3) an ecological problem caused by ants (4) different ant species of southern California

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

14. According to the passage, the ants tend to invade human shelters -

(1) whenever they find new colonies (2) when new queens begin to lay eggs (3) when they find the weather unsuitable (4) which are close to farms or gardens

15. The main purpose of the second paragraph is to -

(1) explain the origin of the Argentine ants (2) describe the agricultural damage caused by the Argentine ants

(3) state the dangers posed by aphids to farmers (4) describe the reproduction of colonies of ants

16. The term "those battles" in line 21 refers to battles between -

(1) aphids and Argentine ants (2) lizards and Harvester ants (3) Argentine ants and Harvester ants (4) plant seeds and Harvester ants

17. Linepithema interfere with lizard species of southern California by -

(1) destroying their normal source of food (2) mobbing and dismembering them

(3) driving away the beetles upon which the lizards feed (4) attacking birds and snakes, the lizards' natural predators

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

Text II (Questions 18-22)

The death of classical music is proclaimed widely today in books, magazines, and newspapers, and the villains responsible are variously identified. For some critics, the assassins are the star conductors and operatic singers who demand exorbitant fees; for others, the orchestra managers and agents who attempt to impose ruthless commercial standards on high artistic ideals. Still others blame the composers of difficult modernist 5 atonal music or performers who insist on playing Mozart and even Chopin on antiquated period instruments. Nevertheless, the death of classical music is perhaps its oldest continuing tradition. Terrified critics predicted in 1913 that Stravinsky's innovations in “The Rite Of Spring” would destroy Western music, and similar claims had been made for many decades about 10 Wagner. At the end of the 19th century, Max Nordau published an influential book, “Degeneration”, which claimed that all modern art, including the books of Zola and the paintings of Cezanne as well as Wagner’s operas, was produced by moral degenerates. Earlier, there was a widespread feeling among academics that the opera composer Verdi was ruining the great old " bel canto " tradition with the violence of his dramatic style. Many 15 music lovers in the first decades of the 19th century thought that the growing influence of Beethoven was certain to have fatal results. In early 18 th century England, Roger North insisted that the old tradition of private music-making in the English country houses was being destroyed by the importation of flashy Italian virtuosos. At the beginning of the 17 th century, old-fashioned musicians felt 20 that composer Monteverdi's new and overly expressive manner was killing the great madrigal tradition. The disappearance of an old way of performing or composing, the displacement of one music by another, is an eternal part of history.

Questions

18. It can be inferred from the text that the author believes that–

(1) Western music has been deteriorating since the 17 th century (2) the death of classical music is an inevitable part of history (3) composers are responsible for the death of classical music (4) classical music is not really dying

19. The "others" in line 4 are -

(1) star conductors and operatic singers (2) orchestra managers and agents (3) music critics (4) villains and assassins

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

20. In the first paragraph, the author states that the death of classical music today is blamed on all of the following EXCEPT -

(1) conductors (2) singers (3) composers (4) critics

21. Max Nordau’s book is mentioned as an example of -

(1) art produced by a moral degenerate (2) a work of art which reflected a common belief among academics of the time (3) an unfavorable reaction to modern art and music (4) the death of classical music

22. The third paragraph -

(1) provides details regarding the events listed in the second paragraph (2) further exemplifies the main idea of the text (3) explains the reasons for the death of classical music (4) describes the influences of Italian imports on modern music

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

אנגלית

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

4

' מס חטיף

חשיבה כמותית

פרק 3 : חשיבה כמותית

20 . שאלות הזמן המוקצב הוא 20

זה פרקב

. דקות

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית . לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות . כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות . הערות כלליות

טים בהכרח על פי קנה

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן , אך אין הם מ ורטס

כיוצא . בהם

זוויות על ו,

ודל געל , קטעים

. מידה אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור

ך הספק יתר ניצב ניצב

הקו נראה ישר בסרטוט , אפשר להניח שהוא אכן ישר .

 

, כנתון הכוונה היא למונח שערכו גדול

, שטח נפח וכו ' )

, רדיוס

כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי , צלע (

, מאפס אלא אם כן מצו ין אחרת .

  0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .

כאשר כתוב בשאלה a

0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי .

  

0 הוא מספר זוגי

1 אי נו מספר ראשוני .

נוסחאות

a

a ,

x : הם

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

אחד מעלות

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות לכל :

2.

מספר כפל מהירות משולש הזווית דרך זמן זמן

: הוא

2

n m m

n

1

a

  a

n

a  ( m0,a0  

a

)

. ב

. א

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n

: צלעות

a

סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( , מעלות אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n                

.ד mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

. ג

2 2

2

3. : מקוצר b ab2 a ba    

2 2 b a baba    



: עיגול

, מעגל

12.

=

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

r

כמות עבודה

x 

=

בעיות הספק :

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

   n! n n 1 n 2 2 1     

: עצרת

6.

2 x

ראש x  : הוא

r  

360

A

D

13. :יהיקוב , תיבה .א

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

משולש : .א

8.

2 2 2 ab bc ac  

שאורך בסיסו a

שטח

מתקיים c b a 

הי בקובי

2 ha 

h

: גליל

14.

ואורך הגובה לבסיס זה h : הוא ,

.ב .א מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  .ב שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

C

B

 30 שווה לחצי אורך היתר .

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

ba 

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b : הוא ,

9.

a

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

חטיף מס '4

חשיבה כמותית

שאלות ובעיות ( שאלות 21-2 )

1.

איזה חלק

אם מכונית יוצאת מעיר א ' במהירות של 211 , ש"קמ

' לעיר ב הוא 251 . מ"ק

המרחק מעיר א '

? דקות

של הדרך היא תעבור ב - 55

2 3

3 4

1 2

1 4

(5 )

(3 )

(1 )

(2 )

2. " בחידון מלחמת העולם " כל מי שעונה על שאלה נכון עולה לשלב הבא וכל מי שטועה יוצא מהתחרות . 31% מן המשתתפים בחידון לא ענו נכון על השאלה בסיבוב הראשון . 11% מבין שאר המשתתפים ענו נכון על השאלה בסיבוב השני . אם ידוע כי 221 משתתפים ענו נכון על השאלה בסיבוב הראשון אך טעו בשאלה בסיבוב השני , כמה אנשים השתתפו בחידון " מלחמת העולם "?

(5)

(3)

(1)

(2)

011

011

011

011

3. ? x64

5 

3 x8

2 

2 

2 x8

(5) x x16

(3) x x8

(1)

(2)

4.

נתון ריבוע שאלכסונו הוא 1 "ס מ ושטחו הוא x .ר"סמ x ? 

(5 )

(3 )

(1 )

(2 )

2 2

2

4

2

5. בכיתה מסויימת ממוצע ציוני הבנים הוא 01 , וממוצע ציוני הבנות הוא 01. איזה מהנתונים הבאים יעזור לקבוע כי מספר הבנות בכיתה קטן ממספר הבנים בכיתה ?

הממוצע הכיתתי הוא 05

(2 ) (1) (3) (5 )

הממוצע של , יוסי אחד מהבנים בכיתה הוא 01

הממוצע הכיתתי הוא 01

הממוצע של רינה , אחת מהבנות בכיתה הוא 211

6.

- כך ש A B B ABA  

.

הוגדרה פעולה חדשה 

A,B 0 

?2 2 1 

2 1

2 1

(5)

(3)

(1)

(2)

-1

1

7. 39 DCB2A2   7D2C2BA    ?DC  

(5) 5

21

(3)

(1) 7

(2) 5

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

חשיבה כמותית

8.

אורך הצלע DC הוא 0 .מ"ס

נתון מלבן ABCD שאורך אלכסונו הוא 0 ו מ"ס על פי הנתונים ועל פי נתוני הסרטוט , מהו שטח המשולש ABC ?

A

B

ר"סמ

(2) 32

ר"סמ

(1) 33

D

C

ר"סמ

(3) 34

(5)

ר"סמ

0

9.

מחירו של 2 ליטר שמן חמניות הוא 31 . ח"ש מחירו של 2 ליטר שמן כלניות הוא 30 .ח"ש ערבבו 3 ליטר שמן חמניות עם 55 ליטר שמן כלניות . מהו מחירו של 2 ליטר של תערובת השמן שהתקבלה ?

371

(5)

375

(3)

37.5

(1)

37

(2)

ח"ש

ח"ש ח"ש

ח"ש ח"ש

ח"ש ח"ש

11. A , B -ו C הם שלושה מספרים עוקבים , שסכומם מתחלק ב -6. מה ניתן לומר בוודאות על המספרים ?

הממוצע שלהם הוא 1

(5)

B זוגי

A -ו C זוגיים (3)

(1)

B זוגי -אי

(2)

11.

. שקלים

. שקלים שולחן ושלושה כיסאות עולים יחד 111

שישה שולחנות ושני כיסאות עולים יחד 011 מהו מחירם של כסא אחד ושולחן אחד ?

275 ח"ש

(5)

251

(3)

215

(1)

211

(2)

12.

, אדומים

, שחורים

, אדומה שקופה ומוזהבת . כמו כן יש לו 5 זוגות מכנסיים :

, שחורה

: חולצות

לאביב 5

שקופים ומוזהבים . כמה אפשרויות לבוש שונות עומדות בפני אביב , אם הוא אינו מעוניין ללבוש מכנסיים וחולצה באותו ? צבע

(5 ) 21

(3 )0

(1 )1

(2 ) 26

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

חשיבה כמותית

הסקה מטבלה ( שאלות

26-23 )

הטבלה הבאה מתארת את אחוזי הקליעה של שלושה שחקני כדורסל מטווחים שונים . המספר העליון מתאר את אחוז ניסיונות הקליעה מהטווח המסוים מתוך כלל ניסיונות הקליעה של השחקן . המספר התחתון מתאר את אחוז הקליעות המוצלחות של השחקן מתוך ניסיונות הקליעה שלו מהטווח . המסוים לדוגמה : 51% מניסיונות הקליעה של מיקו הן מטווח 5-1 , מטרים ומתוכן 61% הן קליעות מוצלחות .

עד 1

5-1 מטרים

6-5 מטרים

מעל 6

שחקן הצלחה מיקו הצלחה הצלחה

מטרים

מטרים

% ניסיונות רלי 'צ

11 01

31 71

11 51

31 51

%

% ניסיונות

51 01

51 61

21 51

21 11

%

גדליה

% ניסיונות

21 71

11 01

51 31

11

%

51

13. : השלם ____ מניסיונות הקליעה של גדליה הן מטווח 6-5 מטרים ____ ; מתוכן הן קליעות מוצלחות .

31% ; 51%

(5)

21% ; 51%

(3)

51% ; 31%

(1)

11% ; 51%

(2)

14.

? מטרים

' של צ רלי הן קליעות מוצלחות מטווח של מעל 6

איזה אחוז מכלל הזריקות

11%

(5)

31%

(3)

25%

(1)

01%

(2)

15. שחקן שזורק את החלק הגדול ביותר מהזריקות שלו דווקא מהטווח בו אחוזי ההצלחה שלו הם הנמוכים ביותר זוכה בתואר " גאון הדור , לפיכך ". " בתואר גאון הדור - זכה "

( תשובות 1 ) (-ו 3 ) נכונות

(5)

גדליה

(3)

(1)

(2) רלי 'צ

מיקו מהו

16. אם ידוע כי במהלך העונה היה מספר ניסיונות הקליעה הכולל של מיקו כפול מזה של צ , רלי ' מה היחס בין מספר הקליעות המוצלחות של מיקו מטווח 6-5 מטרים למספר הקליעות המוצלחות של צ ' רלי מאותו ? טווח

2:1

(5)

2:2

(3)

2:3

(1)

1:3

(2)

שאלות ובעיות ( שאלות

11-27 )

17. משולש שווה צלעות , שאורך צלעו 3 , מ"ס

נבנה כך שצלעו מונחת על קוטרו של מעגל ושתי צלעותיו

האחרות חותכות את המעגל בנקודות A -ו B , כמתואר בסרטוט . על פי ה נתונים ועל פי נתוני הסרטוט ,

אורכה של הקשת המודגשת ?)מ"בס(

B

A

(2) (1) (3) (5)

2  3  6 

C

D

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

חטיף מס '4

חשיבה כמותית

18. y44x  5y x 

מה מהבאים נכון בוודאות ?

5 9

5 9

(5) 2 y 

(3) 2y 

(1)

(2)

y 

y 

19. נתון מעגל שמרכזו O ואורך רדיוסו a . ידוע כי BC=OB . מה גודלו של השטח המושחר בשרטוט ?

2

B



)3 3 2(a

(2)

6

2

3 a 

(1)

C

6

2

O



)3 3 2(a

(3)

12

2

)2 3 3(a  

(5)

6

21. בשאלה הבאה האותיות A , B , C , D מייצגות כל אחת ספרה שונה בין 1 -ל 0. ידוע כי :

AA AA

+

; ADC  

BCD

A=?

(5) 5

(3) 6

(1) 0

(2) 0

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker