High-Q | 10 סימולציה

22

בחינה פסיכומטרית 10

1

סימולציה מס' 10

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 25

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

הרפואה המודרנית מאפשרת כיום לבצע בדיקות מיפוי גנטי. בדיקות אלו מאפשרות לחשב את הסיכוי של אדם לחלות במחלה מסוימת, על סמך הרכב הגנים האישי שלו. תוצאותיהן יכולות לשמש להתאמת טיפולים מונעים לאנשים שנמצאים בקבוצות סיכון לחלות במחלות שיש להן בסיס גנטי מובהק כדוגמת מחלת הסרטן. טיפולים אלו עשויים לכלול המלצות לשינוי אורח החיים, התאמת תרופות ייחודיות, ואף אמצעים קיצוניים יותר כמו כריתת שד . עם זאת, מדענים מדגישים כי המידע הגנטי הוא מידע הסתברותי בלבד שאינו מנבא דבר באופן ודאי. לפיכך יש התוהים אודות המוסריות בכך שרופאים ימליצו לנבדקים לבצע פעולות בלתי - הפיכות או לשנות את אורח חייהם באופן מהותי בגלל הסיכון לחלות במחלה – סיכון שייתכן שלא יתממש. יתר על כן, אבחנה שמציגה תמונת עגומה באשר לעתידו הבריאותי של הנבדק יוצרת ציפייה וחרדה, שעלולות להסב לו נזק נפשי ואף פיזי .

האם לדעתכם רצוי לערוך בדיקות מיפוי גנטי לצורך טיפול מונע? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

2

סימולציה מס' 10

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q . © High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. 23 שאלות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות. זה פרקב

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

מילים משענת

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג. 1. ל הנהן : אישור - (1) להרים גבה אמון : (2) ל חרוק שיניים : שתיקה (3) כבוד : לקוד (4) שינה : לפהק

2.

מזוודה : מגירה -

ארנק : בנק

(1) (2) (3) (4)

מצית : גפרור

שק שינה : מיטה מחשבון : מחשב

3. - להג : פטפטן (1)

מליץ יושר בֶלע :

רהב : שחצן טעם : שוטה

(2) (3) (4)

מלחך פנכה : תוכחה

4.

מעשה מרכבה : פשוט -

קנה רצוץ : אמין

(1) (2) (3) (4)

נחמה פורתא : מועט צוק העתים : נמהר קש וגבבה : מיותר

5.

מראש : בדיעבד -

בקושי : בדוחק במפגיע : בכוונה בחופזה : בניחותא

(1) (2) (3) (4)

: ריש גלי בפרהסיה

ב

6.

נגר : נגריה -

צוללן : ים

(1) (2) (3) (4)

מלצר : מסעדה פסל : גל ריה אופה : מאפיה

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

שאלות הבנה והסקה (שאלות

18-7 )

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

יש משפט זמן / בשבט המגבות עמדה בנוגע גדת הנהר

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

7. המנהל ____ לבקשת מועצת התלמי דים להקדים את מועד הדיון על ____ לחניית כלי רכב של תלמידים בשטח בית הספר. ____, הוא ____ להקצות מספר מוגבל של מקומות חנייה לחברי מועצת התלמידים.

נעתר / מתן אישורים / ברוח דומה / סירב סירב / ביטול האיסור / עם זאת / הסכים נעתר / הקצאת שטח / למרו ת זאת / הסכים סירב / ביטול האישור / לעומת זאת / סירב

(1) (2) (3) (4)

8. חברי הטוב ליאור ____ לבשל כמות גדולה מאד של אוכל וזאת על מנת ש - ____ .

להערכתי ____ כיוון

אין עוד שותפים בדירה .____

לליאור ש

להתמודד

ולכן

/ ם מעשה חכ

ב בישול כמות גדולה זו הינ ו

/ החליט לא יצטרך לבשל כל השבוע /

(1)

עליו השבוע מומינים

עם טרחת הבישול בעצמו

(2) החליט שלא / לא יצטר ך לזרוק אוכל מקולקל בתום השבוע / בישול כמות מועטה של אוכל הינו בזבוז

ואם יבשל הרבה ייאלץ לזרוק לפח אוכל שיתקלקל / החליט לא יצטרך לבשל כל השבוע / בישול כמות גדולה זו ה

ייאלץ

תום וב/ מצוין

(3)

לזרוק למצוא ם מומיני שצריך לשנות

וא המגבות לעולם המגבות לעולם

שיתקלקל

של קטנה

לא כמות

אוכל הנהר ולכן ולכן הנהר

(4) החליט שלא / לא ייצטרך לבשל בכל יום מחדש / בישול כ מות מועטה של אוכל הינו מעשה חכם / וכך בתום השבוע יישארו כמויות גדולות של אוכל מקולקל שייאלץ לזרוק לפח

9.

____ . בני השבט נוהגים להתנגב

הוא מנהג

כי שנים גבותמ כיבוס

המומינים קיימת אמונה רבת

____

, לראיה כיום ניתן

____ נשארות נקיות. למרות זאת, טועה מי שסבור שמנהג הכיבוס .____

. משפחתם

בני ושל שלהם

ויותר

שנים רבות יותר /

/ אינן יימשך עוד

נקיים אך

הם כאשר

רק/ הכרחי

(1)

המכבסים את

גדת על

אשר חושבים

/ המגבות ישתנה בקרוב /

נקיים

הם כאשר

רק / הכרחי

(2)

לכיבוס

לא מספר

/ המגבות נכחד מן העולם / בימי שבת בשעות הצהריים

נקיים

הם כאשר

רק/ מיותר

(3)

את ם המכבסי

מבוטל של מומינים גדת על

על מומינים

ויותר

/ אינן יימשך עוד שנים רבות יותר /

נקיים אך

הם כאשר

רק/ חשוב

(4)

המכבסים את

10. בחפירה ארכיאולוגית בבית מגורים עתיק נמצא שבר חרס עתיק עליו חרוט השם "מואיז". פרופ פרון, סור מנהל משלחת החפירה, הסיק כי בית זה היה ש ייך למשפחת מואיז. מה לא יחליש את מסקנתו?

בבתים נוספים רבים באזור נמצאו שברי חרס עם כתובת דומה מואיז הוא שמה של משפחת קדרים גדולה שחיה בעיר זו על מרבית שברי החרס שנמצאו באזור לא חרוטה אף מילה באותו בית נמצא קולמוס עתיק ועליו חרוט השם "פרקר"

(1) (2) (3) (4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

11. ירון סיפר לחברתו, ליאת, כי הוא מעוניין להמשיך בלימודי הפילוסופיה, אך הוא שמע כי אחד המרצים משעמם מאד. בתגובה ענתה לו ליאת: "לא מבטלים את המסיבה בגלל שהליצן לא הגיע". בדבריה משווה ליאת את -

המרצה לליצן

(1) (2) (3) (4)

השיעמום שמשרה המרצה לביטול המסי בה

ירון לליצן

לימודי הפילוסופיה למסיבה

12. נועם אמר לדוד דבר מה ובתגובה ענה לו דוד: "החלת מס מוגדל על האלפיון העליון אמנם תגדיל את קופת המדינה ותתרום על - ידי כך למוסדות החינוך והרווחה ואפילו תתרום לצמצום הפערים בחברה, אך עם זאת הדבר עלול לרפות את ידיהם של משקיעים בעלי ממון לבסס את עסקיהם במדינה שלנו ולבחור יעדים אחרים להשתכן בהם. לכן, אני חושש שהמטרה הראשית לשמה אתה מעוניין להגדיל את המס עלולה לא להתממש." לפי האמור לעיל, מהי הסיבה הראשית בגינה רוצה נועם להחיל מס מוגדל על האלפיון העליון?

צמ צום הפערים בחברה

(1)

שיפור החינוך ע"י הגדלת התקציב בזכות המס המוגדל

(2) (3) (4)

הגדלת קופת המדינה

עידוד משקיעים להגיע לארץ

13. בתקופת

המעצמות סרטים

ארצות הברית לברית המועצות נאסרו

בין הקרה

לצפייה ברחבי שתי מתקופת מלחמת העולם למרות השנייה מהתודעה

המלחמה השפיעו מדוע הסרטים הסרטים

פופולאריים

. חוקיים

והוגדרו כלא

המהללים הצד את

השנייה הנסתרת רות

ם סרטי השני החלה המלחמה מתקופת מלחמת העולם שבהם האויב

השני, שיתוף כאשר מהתודעה סרטים הציגו שיתוף לצפות לציבור

, ביניהן

המתיחות

, כגיבור

או המדינות הצד את הציגו

בין הפעולה

את ששיבחו

של היצירה

הקרה, הסרטים , פאר היו שחלקם

אך הקהל.

דעת על לטובה

הציבורית .

, התקופה נעלמו

הציבורית ?

נעלמו

פופולאריים

, טע הק לפי

קיים

המעצמות היה לא שכבר

בין פעולה

(1) (2) (3)

נראה כגיבור

בסרטים

רצה לא הציבור

כחוק

שלא הופקו

הקרה

בתקופת חמה המל

נחשפו

לא הסרטים

(4)

14. הספר החדש שיצא בהוצאת "ספרים" נמכר בכל חנות ספרים המוכרת לפחות חלק מן הספרים הקודמים של ההוצאה הנ"ל, אלא אם כן החנות נפתחה ב -5 השנים האחרונות או ממוקמת בלב עיר מרכזית. אם החנות פתוחה יותר מ -5 שנים ואינה ממוקמת בלב עיר מרכזית, היא חייבת להחזי ק לפחות בשני ספרים קודמים של הוצאת "ספרים" על מנת לקבל את המשלוח המבוקש של הספר החדש. חנויות הממוקמות בלב עיר מרכזית וחנויות הפתוחות פחות מ -5 שנים מקבלות את הספרים באופן אוטומטי כיוון שהוצאת הספרים "ספרים" מניחה כי בחנויות אלו המכירות יהיו רבות. (1 ) חנות הספרים "בחר ספר" דואגת שיהיו בה תמיד מבחר רב של ספרים, אחד מכל הוצאה, ולכן תקבל את המשלוח המיועד מהוצאת "ספרים" (2 ) הוצאת הספרים "ספרים" לא שולחת אף משלוח לעיר תל אביב מכיוון שכל החנויות בה פתוחות פחות -מ 5 שנים, למרות שהן מחזי קות במגוון רב של ספרים קודמים של ההוצאה (3 ) חנות הספרים "ספר חדש" שנפתחה לפני כחצי שנה, תקבל את הספר החדש של ההוצאה, למ (4 ) חנות הספרים "זחל" הקיימת כבר 7 שנים, וממוקמת בלב עיר מרכזית לא תקבל את הספר החדש של ההוצאה, כיוון שיהיה זה הספר הראשו ן של ההוצאה אשר יגיע אליה לחנות שממוקמת בפרברי העיר ירושלים מה ניתן ל הסיק על סמך הקטע?

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

15. דלית המנהלת הציגה בפני תלמידי השכבה את תקנון בית הספר. לאחר מכן פירטה צילה הסגנית את העונשים שיינקטו כנגד עברות משמעת ומיד אחריה, המנהלת חזרה על דבריה.

איזה מהמצבים הבאים לא יתכן ?

תקנון בית הספ ר הוקרא פעמיים

(1) (2) (3) (4)

גם דלית וגם צילה הסבירו על ריתוק כתוצאה מהתחצפות דלית הסבירה על ריתוק כתוצאה מהתחצפות צילה הסבירה כי אסור להביא פלאפון לבית הספר

16.

היא פעולה של אשר בה בני אדם , מתוך כוונה, מביאים לידיעת הזולת את נוכחותם . הרומאים נהגו להרים את כף יד ימין הפתוחה בברכה, ובכך להראות שאין בידם כלי נשק . בחברות אחרות מקובל ללחוץ את יד ימין לשלום , תוך העברת מסר דומה. בימי הביניים האבירים היו מרימים את מכסה העיניים בקסדתם כאשר היו באביר אחר, על מנת שיוכל לזהותם כאוהב ולא כאויב . מנהג זה שרד

תקשורת פוגשים

ברכה

למעשה עד ימינו, והוא המקור להצדעה המקובלת בצבא . מהי המטרה המר כזית של הפיסקה ? לעיל

להדגיש את ההבדלים בצורות תקשורת המובעות בעזרת הידיים בין תרבויות שונות

(1) (2) (3) (4)

להסביר את המושג "ברכה" ואת מקורותיו העתיקים

להדגים מחוות שלום מקובלות ושונות שנולדו מצורך להעביר מסר דומה להראות כיצד מחוות ברכה של לוחמים השתנו ב מהלך ההיסטוריה

17.

במחצית השנייה של - המאה ה 20 נערכו ניסויים בלשניים בהם ניסו ללמד קופי אדם להשתמש ב שפה טבעית או בשפה מתוכננת במטרה להתחקות אחר התפתחות השפה במין האנושי . פריצת דרך משמעותית הייתה בראשית - שנות ה 80 , בעת שהתגלה באחד הניסויים ש קוף צעיר ששמו קאנזי מסוגל לתקשר עם בני אדם באמצעות שפת לוגוגרמות שפותחה עבור הניסוי, והוא אף מבין שאלות ב באמצעות הקלדת התשובה בשפת הלוגוגרמות. קאנזי עצמו כלל לא היה מיועד להשתתף הוא – בניסוי ומסוגל להשיב עליהן נכח

בונובו

אנגלית

בעת שהיה גור .

ב"שיעורי השפה" שקיבלה מוא

מה מהבאים אינו משתמע מהקטע?

שפת לוגוגרמות היא שפה המתבססת על השפה האנגלית

(1) (2) (3) (4)

ניתן לתקשר עם קופים בשפות שונות

עורכי הניסויים האמינו כי ניתן ללמוד אודות שפות המין האנושי דרך ניסויים בקופים אמו של קאנזי היא זו שהייתה אמורה לקחת חלק בניסוי שנערך ו לא קאנזי עצמו

18. מורה א': "כל תלמידיי שצפו בסרטי אקשן וגם שיחקו במשחקי מחשב הפכו להיות תלמידים אלימים. לדעתי, משחקי המחשב הם שהפכו אותם לאלימים." מורה ב': "סבורני כי דווקא סרטי האקשן הם שהפכו אותם לאלימים." מורה ג': מתוך דברים אלו ומתוך היכרותי עם קבוצת תלמידים נוספת, אני מסיק כי מורה א' צודק וכי מורה ב' טועה".

מהי הקבוצה הנוספת עליה מבסס מורה ג' את דבריו?

(1 ) קבוצת תלמידים שצפו בסרטי אקשן, אך לא שיחקו במשחקי מחשב, ולא הפכו להיות אלימים (2 ) קבוצת תלמידים שלא צפו בסרטי אקשן, אך שיחקו במשחקי מחשב, והפכו להיות אלימים (3 ) קבוצת תלמידים שלא צפו בסרטי אקשן, אך שיחקו במשחקי מחשב, ולא הפכו להיות אלימים (4 ) קבוצת תלמידים שצפו בסרטי אקשן, אך לא שיחקו במשחקי מחשב, והפכו להיות אלימים

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

הבנת הנקרא (שאלות

23-19 )

על השאלות ש אחריו.

ו קרא בעיון את הקטע הבא ו וענ ,

עסקו של המדע הוא לגלות עובדות; אך על אוסף מקרי של עובדות אי אפשר לומר שהוא מהווה מדע. אין ספק כי חלקים אחדים מן המדע עשויים להתמקד בעובדה ספציפית זו או אחרת. גיאוגרף, לדוגמה, עשוי להיות מעוניין בצורתו המדויקת של קו חוף מסוים, או גיאולוג, ברובדי הס לע שבמקום מסוים. אך במדעים המתקדמים יותר, לידע תיאורי גרידא של עובדה ספציפית זו או אחרת נודעת חשיבות מעטה. המדען משתוקק לגלות אמיתות כלליות יותר, אשר עובדות ספציפיות הן מקרים שלהן ומשמשות להן עדות. העובדה שעצם משוחרר מסוים נופל, שמי הים נתונים לשפל ולגאות - כל אלה הם עניינים של עובדה הפתוחים לבדיקה ישירה. אך המדען מחפש יותר מאשר רישום גרידא של תופעות כאלה; הוא חותר להבינן. לתכלית זו הוא משתדל לנסח חוקים כלליים הקובעים את הדגמים של כל ההתרחשויות כגון אלה והיחסים השיטתיים ביניהן. המדען מחפש את החוקים הטבעי ים השולטים במאורעות ספציפיים ואת העקרונות הבסיסיים המונחים ביסודם. בעזרת הסתכלות זהירה, והחלת חשיבה גיאומטרית על עובדות שנאספו עד אז, הצליח הפיסיקאי והאסטרונום האיטלקי גלילאו לנסח את חוקי נפילת הגופים, אשר סיפקו תאור כללי מאוד של התנהגות גופים קרובים לפנ י הארץ. באותו הזמן, האסטרונום הגרמני קפלר ניסח את חוקי תנועת הכוכבים המתארים את המסלולים האליפטיים של כוכבי הלכת סביב השמש. כל אחד משני מדענים גדולים אלה הצליח לאחד תופעות שונות בשדה החקירה שלו עצמו בנסחו את יחסי הגומלין שביניהן: קפלר במכניקה השמימית, גל ילאו במכניקה הארצית. תגליותיהם היו הישגים גדולים, אך הן היו, ככלות הכל, נפרדות ומבודדות. ממש כשם שעובדות ספציפיות מופרדות מעמידות לפני המדען את האתגר לאחדן ולהסבירן, כך ריבויים של חוקים כלליים מעמיד לפני המדען את האתגר לאחדם ולהסבירם בגילוי חוק כללי עוד יותר, הכולל את החוקים השונים כמקרים מיוחדים. במקרה של חוקי קפלר וחוקי גלילאו, ענה לאתגר זה אחד מגדולי גאוני המדע בכל הדורות, סר אייזק ניוטון. בתיאוריית הגרביטציה שלו ובשלושת חוקי התנועה שלו, איחד ניוטון והסביר את המכניקה השמימית והמכניקה הארצית, בהוכיחו כי ניתן לגזור את שתיהן במסגרת של תיאוריה יסודית יותר, אחת ויחידה .

5

10

15

20

השאלות 19. תחום התעניינותו של הגיאו לוג מובא בפסקה הראשונה כדוגמה ל - (1) תחום המשלים מבחינה מדעית את תחום עניינו של הגיאוגרף (2) מדען העשוי להתמקד בעובדה ספציפית במהלך מחקרו (3) רעיון ש בתחום הגיאולוגיה עוסקים אך ורק בעובדות ספציפיות (4) מדע מתקדם הממעיט בחשיבותן של עובדות ספציפיות 20. "...שמי הים נתונים לשפל ולגאות..." (שורה 6 ) מובא כדוגמה ל - (1) עובדה שאי - אפשר לבדוק בבדיקה ישירה (2) עובדה שמדען לא מוצא בה עניין כלל (3) תופעה שמדען מ נסה להבינה ולהסבירה (4) תופעה שמדען מעוניין ברישום גרידא שלה

21. מה מהבאים מתאר באופן המדויק ביותר את יחסו של מחבר הקטע אל עובדות מדעיות? (1) הן משמשות ככלי רק בתחומים נחותים של המדע (2) הן מזיקות בכך שמסיטות את המדען מהעיסוק הטהור בתיאוריה (3)

חשיבות בפני עצמן רק בתחומי מדע פשוטים או כאשר הן מסייעות לבסס חוקים כלליים

הן בעלות

בטבע

הן נועדות רק כדי לספק לקהל ההדיוטות קוריוזים

(4)

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

סימולציה מס' 10

חשיבה מילולית – פרק ראשון

22. לפי הנאמר בקטע, מה ניתן להבין אודות התיאוריה של ניוטון? (1) שהיא הראשונה להסביר התנהגות גופים קרובים לפני הארץ (2) מאחדת תיאוריות שונות שקדמו לה

שהיא

שהיא מסבירה יחסי גומלין בין הכוכבים למסלולים האליפטיים שלהם שהיא מסבירה את המכניקה הארצית במונחים של המכניקה השמימית

(3) (4)

23. הנושא המרכזי הנידון בקטע בכללותו הוא - (1)

חשיבותו של סר אייזק ניוטון ותאוריית הגרביטציה שלו שאיפתו של המדע להכליל תופעות תחת תיאוריה משותפת חוקיותן של תופעות שונות בטבע, והמדענים השונים הבודקים אותן

(2) (3) (4)

האסטרונומיה כענף בולט בחקירה המדעית של היקום

© High Q Global

© כל הזכויות שמו רות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence . 1. After a few weeks of continuous use, guitar strings will no longer play in tune, and must be ____. (1) replaced (2) broken (3) compelled (4) released

2. A series of successes has raised his level of ____ significantly. (1) confidence (2) depression (3) judgment

(4) coherence

3. In order to ____ more water for agriculture, we will dam the river. (1) incorporate (2) close (3) provide

(4) manufacture

4. The ____ of the serial killer was one of the police department’s greatest achievements. (1) betrayal (2) objection (3) solution (4) apprehension

5. The new data ____ the former theory and confirms the new one. (1) refutes (2) experiments (3) conveys (4) mingles

6. Queen Anne’s lace is a ____ American flower, found everywhere in eastern USA. (1) common (2) recent (3) specific (4) rare

7. Anyone who attempts to tamper with the lock will ____ the alarm. (1) put off (2) get off (3) set off (4) take off

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

8. We cannot begin the meeting yet, because the chairman and several other committee members are still ____. (1) elected (2) encouraged (3) departing (4) absent Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. 9. Until King James united Scotland and England, Scotland had developed with minimal contact with the rest of Europe. (1) Because Scotland had minimal contact with Europe, it did not develop until it was united with England by King James (2) The development of Scotland and England began when Europe was united by King James (3) Uniting Scotland and England by King James had a minimal effect on Scotland’s connection with Europe (4) Before the union of Scotland and England by King James, Scotland had developed with minimal contact with the rest of Europe 10. With the exception of Antarctica, no land mass anywhere in the world remains even partially unexplored. (1) Explorations take place all over the world, even in Antarctica (2) Explorers have remained on every land mass in the world except Antarctica (3) Antarctica is the only land mass on earth that has not been fully explored (4) Parts of every land mass on earth are still unexplored, including Antarctica 11. The false claim that comedies are only meant to entertain fails to acknowledge that humor is used for other purposes, such as political criticism. (1) The claim that humor is only meant to entertain is false since it is known that comedies are used for political criticism (2) The fact that many comedies that are used for political criticism fail, is a proof that comedies are not meant only to entertain (3) The claim that comedies’ objective is just entertainment is wrong, as it overlooks the fact that humor is used for political criticism, among other purposes (4) The use of humor for political criticism is not funny, because the claim that humor is entertaining is false

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

12. A balanced diet of meat and vegetables leaves equal amounts of zinc and strontium in the cells, while a mainly vegetarian diet would leave high levels of strontium and little zinc. (1) A balanced diet of meat and vegetables and a largely vegetarian diet would show high but equal levels of zinc and strontium in cells of the food. (2) High levels of strontium and zinc are found in vegetables but lower and equal amounts of zinc and strontium are found in meat, therefore a balanced diet of meat and vegetables is preferable. (3) Cells will show equal amounts of zinc and strontium with a balanced diet of meat and vegetables but higher levels of strontium than zinc will arise from a vegetarian diet. (4) Zinc and strontium are found in equal amounts in a meat diet, but low levels of strontium and high levels of zinc are found in a vegetable diet. Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text . Text I (Questions 13-17) Is food irradiation as a mean of sterilizing food products safe? It depends on who answers the question. Some scientists say it is safe, but others have reservations. Consumer protection organizations say that food irradiation is hazardous and unnecessary. According to the National Coalition to Stop Food Irradiation, laboratory animals fed irradiated foods developed cancerous tumors, kidney ailments, shortened life spans, weight loss, and an 5 increased rate of infertility and death of their offspring. Opponents of food irradiation believe that widespread treatment of food with radioactive materials will cause all sorts of problems. One effect, say those who are against the process, is that it may deplete or destroy the vitamin content of food. They also state that irradiation causes a breakdown of amino acids, which are important in human nutrition. 10 They further claim that irradiation may cause carbohydrates to break down into toxic chemicals, and that nucleic acids and enzymes may also be adversely affected by the process. Safe-food advocates point out that aflatoxin, a naturally formed food toxin produced by molds, is produced in greater quantities in some irradiated foods. Some aflatoxins have 15 caused cancer in test animals. Another drawback is that botulism, a deadly form of food poisoning caused by the growth of bacteria in canned food, would still be a threat to consumers. Irradiation dosages now approved for use would not kill the bacteria which cause botulism. Scientists are concerned about a new group of chemical compounds that can be 20 produced in irradiated foods. These chemicals are unusual substances known as radiolic products (RPs). They are not found in untreated foods. RPs may be carcinogens or mutagens. Many of them are unique chemical compounds about which little is known.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

Questions

13. “It depends on who answers the question” (lines 1-2) because - (1) some know the answer while others don’t (2) food irradiation is hazardous (3) different scientists have different opinions (4) laboratory animals react differently to irradiated foods 14. It can be inferred from the second paragraph that - (1) irradiation is important in human nutrition (2) nucleic acids are beneficial to the body (3) vitamins in the food are not affected by irradiation (4) amino acids are dangerous to the body 15. The author mentions botulism in the passage in order to - (1) show that irradiation can increase the danger of food poisoning (2) show that irradiation of foods does not necessarily make them sterile (3) introduce a current problem which might be solved by irradiation (4) show how little is known about the effects of irradiation on food 16. Which of the following is not mentioned in the passage as an objection to food irradiation? (1) it may cause cancer (2) it does not solve all the problems it was set to solve (3) it makes food preparation slower, thus making the food more toxic (4) it produces new chemicals in foods on which it is used, chemicals with an unknown effect

17. The main purpose of the text is to discuss - (1) objections to the irradiation of food (2) the methods of sterilizing food (3) toxic components of food (4) the pros and cons of irradiation

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

Text II (Questions 18-22) While resting on salty inland lakes and along seashores during its winter migration from the Arctic to the west coast of South America, the red-necked phalarope (a ducklike marine bird) has been spotted spinning in circles for minutes at a time. Biologists have known that the twirling uses a lot of energy and that it seems to help in catching food, but it was never clear exactly how it helps. 5 Now ornithologist Margaret Rubega at the University of Nevada at Reno and her colleagues have discovered that the twirling motion creates a water current that not only concentrates prey like brine shrimp but also brings out-of-reach food closer to the surface. Apparently this ducklike marine bird hates to go underwater. “They never dive,” says Rubega, “unless they're being chased by some nasty predator.” The phalaropes create the 10 current by kicking one leg harder and faster than the other, which causes them to spin at about one rotation per second. This moves some surface water aside and brings deeper water up to replace it, creating a miniature upwelling. Individual birds apparently have favorite tactics: some always spin clockwise, others always counterclockwise. Usually, when food is already at the surface, the birds swim along 15 and pick at the water. But when they see prey that's too deep to snatch with their beaks, they float over it and whirl away. “They know exactly what they're doing,” says Rubega.

Questions

18. In the phrase “...how it helps” (line 5), “it” refers to - (1) energy (2) twirling (3) catching food (4) the red-neck phalarope

19. The red-necked phalarope performs the observed twirling behavior in order to - (1) attract a mate (2) escape predators (3) bring food within reach (4) concentrate water

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

סימולציה מס' 01

פרק ראשון

– אנגלית

20. According to the text, if a red-neck phalarope dives, it is probably - (1) unable to twirl (2) pursued by a predator (3) abnormal (4) extremely hungry

21. It can be understood from the text that red-necked phalaropes will usually not twirl - (1) unless pursued by predators

(2) unless they are feeding on brine shrimp (3) if there is enough food at the surface (4) if they can reach the food by diving

22. The main purpose of the text is to - (1) explain a behavioral pattern of a marine bird (2) discuss the diet of the red-necked phalarope (3) discuss why some birds dive in water while others do not (4) explain how marine birds move through the water

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 01

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a x

b

a ,

אחוזים : a% -מ x

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

100 

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

  a n m m n 

a

1

n

a

a ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

a

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a     2 2 b a b ab a    

3.



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r    היקף ה מעגל הוא 2 r  שטח גזרת מעגל בעלת זווית ראש x  הוא: 2 x 360 r   נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba   שטח הפנים תיבה השל הוא 2 2 2 ab bc ac  

א.

r

x 

כמות עבודה

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

ב.

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

B

7.

E

AC AB 

DF DE

: אז EF BC

DE AB  וגם

F

C

ב.

משולש :

8.

שטח שאורך בסיסו a ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 2 ha  משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר. .

מתקיים c b a 

א.

הי בקובי

ג.

h

.ב 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

ניצב

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 10

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 21-2 ) 1.

מטילים 1 מטבעות זה אחר זה. מה ההסתברות לקבל תוצאה שונה בכל אחת מן ה הטלות?

1 1 2 1 4 1 8

(2)

(1)

(3)

(4)

2.

השניים האחרים?

ממוצע של שלושה מספרים הוא 23 . א חד המספרים הוא 21 . מהו

ממוצע

אין לדעת מהנתונים

(4)

(3) 21

(1) 24

22

(2)

3. יוני ורוחמה יצאו זה לקראת זו, כל אחד מביתו, בשעה 0088 , ונפגשו בשעה 0018 במרחק 28 ק"מ מביתו של יוני. אם ידוע כי מהירותה של רוחמה כפולה ממהירותו של יוני, מהו המרחק בין בתיהם?

ק"מ

ק"מ (4) 38

ק"מ (3) 11

21 ק"מ (1) 18

(2)

4.

- ס"מ ו 3 ס"מ. מה יכול להיות היקפו (בס"מ) ?

נתון משולש ששתיים מצלעותיו הן בנות 28

ס"מ

ס"מ (4) 11

ס"מ (3) 12

21 ס"מ (1) 18

(2)

5.

בתרגיל זה כל אות מייצגת ספרה שונה בין 8 -ל 9 . 0 נתון כי AD+1=DB . ו מה B ?

(4) 9

(3) 0

(1) 8

2

(2)

ABC משולש שווה צלעות. על צלעו האחת בנו ריבוע ( BCFE ) ועל צלעו השנייה בנו משולש ישר זוית ושווה שוקיים ( ABD ,) על פי הנתונים ונתוני הסרטוט, מה היחס בין שטח המשולש ABD לשטח הריבוע BCFE ?

6.

1: 2

2 : 2

1: 4

1: 2

(4)

(3)

(1)

(2)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 10

חשיבה כמותית – פרק ראשון

2X אחוזים של 2X הם 2X . מהו X ?

7.

לא יתכן מצב כזה

(4)

(3) 255

(2) 155

05

(1)

8.

הגדירו פעולה חדשה  -על

פי החוקים הבאים:

A  B=A .

אם הסכום של A -ו B הוא זוגי, אזי

A  B=B .

אם הסכום של A -ו B

- הוא אי זוגי, אזי

X  Y=5 . לפיכך -כי מתחייב

ידוע כי

Y זוגי -אי

X זוגי -אי

Y זוגי

X זוגי

(4)

(3)

(2)

(1)

9. 152

. אחד

אנשים עומדים במעגל. בין כל 2 אנשים עומד

חתול

כמה חתולים עומדים במעגל?

(1) 151 (2) 152 (3 ) 153 (4 ) 155

נתון: AB CD , 2    לפי הנתונים ונתוני הסרטוט, מה מהבאים מתחייב?

01.

A

B

3 180     3 180    

(1) (2) (3) (4)

D

C

2 2 180       3 90     

00. O -ו E הינם מרכזי המעגלים הגדול והבינוני בה תאמה. שטחו של המעגל הגדול הוא 256 

סמ"ר. קבל

על פי הנתונים ונתוני הסרטוט, מהו רדיוסו (בס"מ) של המעגל הקטן ביותר?

4

8

16

4 

(4)

(3)

(2)

(1)

01. נתונה קוביה, אשר על פאותיה כתובים המספרים 6-1 , ו מטבע, שעל צדדיו רשומים המספרים 1 -ו 2. מטילים את הקוביה פ עם אחת ולאחר מכן את המטבע חמש פעמים מישוור ם על דף את תוצאות כל

לפי הסדר . מהו מספר הצירופים האפשריים שניתן ל

ההטלות

בדרך זו?

(1) 121 (2) 35 (3) 192 (4) 25

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

24

סימולציה מס' 10

חשיבה כמותית – פרק ראשון

הסקה מ תרשים (שאלות 21-23 ) עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

הגרף שלפניך מתאר מהלכו של קונצרט, החל מרגע ההתחלה (שמאל) ועד לסיום (ימין). בגרף מתוארים הכלים המשתתפים בקונצרט, כאשר קטע שחור מתאר רגעי נגינה של הכלי, ואילו קטעים ריקים מסמנים רגעי מנוחה של הכלי. כמו כן מתוארים בגרף רמות הריגוש לאורך הקונצרט כפי שנמדדו בקרב שלושה סוגי קהל שונים שצפו בו - ילדים, חיילים, וקשישים. ככל שגרף הריגוש גבוה יותר, כך הריגוש שנמדד היה גבוה יותר. חל 0 לקונצרט שני חלקים ק שקט וחלק רועש.

סוף הקונצרט

תחילת הקונצ רט

ט

ט

תחילת הקונצר

שקט קט

רועש רועש

קשישים

ם

י

חיילים

חיילים

ילדים י י

ו צ'לו ויולה

ל

ויולה

1 כינור 2 כינור

כינור 1 כינור 2

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות 13. אחד הקהלים חש ירידה בריגוש כאשר הויולה אינה מנגנת. איזה קהל זה?

ילדים לכל אורך הקונצרט קשישים בחלק הרועש חיילים לכל אורך הקונצרט

(2) (1) (3) (4)

קשישים בחלק השקט

14. אחד הכלים ניגן בכל פעם שהקשישים הגיעו לשיא של התרגשות. מי הוא הכלי?

כינור שני

כינור ראשון (4)

(3)

ויולה

(1)

וצ'ל

(2)

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 10

חשיבה כמותית – פרק ראשון

15. קהל ____ סובל במיוחד ____. (2)

הילדים ; מרגעים בהם כל הכלים מנגנים

החיילים ; מרגעי שקט מוחלט

(1) (3) (4)

החיילים ; מרגעים בהם כל הכלים מנגנים

הקשישים ; מרגעי שקט מוחלט

16. שניים מהקהלים הגיבו באופן הפוך בחלק השקט ובאופן דומה בחלק הרועש. מי הם שני הקהלים? (2) קשישים וחיילים (1) קשישים וילדים (3) חיילים וילדים (4) אף אחד מהנ"ל

שאלו ת ובעיות (שאלות

18-21 )

a b 

0

a b   0 , וכן

17.

? מתחייב

. מה

0 נתון

a b 3 3 

a b 2 2 

a b 3 3 

a b 2 2 

(4)

(3)

(1)

(2)

1 1 x y

x y 

18. x -ו y

- שונים מ 8 0 . נתון

לכן בוודאות -

x y 2 2 

y  1

x  1

x y 

(4)

(3)

(1)

(2)

19.

"דלתון שווה צלעות הוא בהכרח ריבוע". 0 דני "דלתון שווה זוויות הוא בהכרח ריבוע". 0 דינה מי מהשניים צודק? (2) דני בלבד (1) דינה בלבד (3) שניהם צודקים (4) שניהם טועים

3

3

3

3 3 3 x y y x y x ?      

21.

3 3 x y 

(2)

3 2

3 2

y x

(1)

3 2 3 2 x y 

(3)

3 2

3 2 33

(4) y yx2 x

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 01

– אנגלית פרק שני

ENGLISH The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence . 1. As an employee, you will be ____ to come to work on time. (1) registered (2) expected (3) known (4) inspired This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

2. This candy was made using a new ____ of artificial sweetener. (1) introduction (2) system (3) method (4) kind

3. The ____ to understand and use mathematics is a basic requirement for all scientific disciplines. (1) tendency (2) ability (3) courtesy (4) standard 4. ____ the invention of the telegraph, all messages had to be written down and conveyed by courier. (1) Since (2) Due to (3) Before (4) Despite

5. Because of the terrible weather, it is ____ that the flight will be delayed. (1) negotiable (2) impossible (3) dependable (4) probable

6. Western nations ____ fossil fuels to such a great extent that their economies could not function without them. (1) invest in (2) search for (3) rely on (4) break through

7. Pascal’s ____ were impressive for one who died so young. (1) friends (2) incapabilities (3) formulas

(4) accomplishments

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 01

– אנגלית פרק שני

8. Human cells that have been ____ to radioactive radiation tend to become cancerous. (1) translated (2) subjected (3) contributed (4) reluctant Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. 9. The most violent volcanic eruption ever observed in modern times was the explosion of the island of Krakatoa. (1) The recent explosion of the island of Krakatoa was more violent than most of the volcanic eruptions which have been observed (2) No volcanic eruption more violent than the explosion of the island of Krakatoa has been observed in modern times (3) No observers were present at the violent volcanic eruption which destroyed the island of Krakatoa (4) Modern observers say that the violent explosion of the island of Krakatoa was caused by a volcanic eruption 10. Market research has recently become a widely used and useful tool for businesses that consider entering a new market or launching a new product. (1) Nowadays, before entering a new market or launching a new product, many businesses use the useful tool of market research (2) Market research companies are widely successful at entering new markets and launching new products (3) Entering new markets and launching new products have lately become popular due to the use of market research (4) Recently, businesses use market research only after entering new markets and launching new products 11. Obsolete observation satellites, once used for intelligence, still have significant applications for commercial use. (1) The significant commercial applications of observation satellites have made intelligence obsolete (2) Although they are no longer used for intelligence, old observation satellites have significant commercial use (3) The commercial use of intelligence observation satellites is significantly obsolete (4) Old observation satellites that were once thought obsolete are now used for commercial intelligence

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 01

– אנגלית פרק שני

12. Instead of having magnetic fields like bar magnets through the poles on Earth, the magnetic fields of Uranus and Neptune have no poles and are inclined at a wild angle. (1) The magnetic fields on Earth, Uranus and Neptune have no poles and behave like bar magnets that are inclined at a wild angle. (2) Uranus and Neptune have no magnetic fields that incline at an angle, while the bar magnets on Earth have magnetic fields that run through the poles. (3) Magnetic fields on Earth are like bar magnets through the poles, but Uranus and Neptune have magnetic fields that incline at an angle at the poles. (4) The magnetic fields of Uranus and Neptune are slanted at an angle and have no poles, while the ones on Earth go through the poles like bar magnets. Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text . Text I (Questions 13-17) In the wake of the resoundingly successful U.N. Fourth World Conference on Women in Beijing in September of 1995, the year 1996 saw a tremendous increase in activity towards the protection and promotion of the human rights of women. Some governments have fulfilled obligations undertaken at the Conference and taken progressive actions to secure rights for women. Meanwhile, women’s groups around the world have led the way, 5 stepping up their activities, pressing governments for change, and providing new and creative services for women. The Conference’s call to action and the resulting government and women’s groups activity is having a profound effect on democracy and economic development around the world. Among the efforts underway are the development of legislation on family law in 10 Namibia, on violence against women in Ecuador, and on women’s political participation in the Philippines. Programs are being created for the economic and educational empowerment of women and for the prevention of sexual exploitation and trafficking of women and girls. Alongside these gains, however, women all over the world continued in 1996 to 15 encounter barriers of widespread political, economic, and social discrimination, often codified in law. Women are often strongly discouraged and prevented from participating in political life, are disproportionately poor, are denied the right to privacy, and face serious impediments to participating in economic life. In addition, laws meant to protect the human rights of women often go unenforced. 20 Violence against women, both in and outside the home, a particularly widespread and entrenched violation of women’s rights, is either legally permitted or simply allowed to continue in many countries, and is by no means restricted to the developing world. In a number of countries, the continued practice of female genital mutilation is a particularly egregious form of violence against women. Rape has been a particularly cruel tool of 25 warfare in a number of conflicts. Despite the enormous strides of recent years, there is much that remains to be done.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 01

– אנגלית פרק שני

Questions

13. The U.N. Fourth World Conference on Women in Beijing - (1) occurred in 1996 (2) was followed by an increase in activity to protect women’s rights (3) has fulfilled undertaken obligations to secure rights for women (4) provided new and creative services for women 14. The second paragraph - (1) exemplifies the actions mentioned in the first paragraph (2) stands in contrast to the first paragraph (3) lists states that were not affected by the Beijing conference (4) deals mainly with political discrimination against women 15. It can be understood from the third paragraph that - (1) some laws reflect discrimination against women (2) laws that are meant to discriminate women are not forced (3) women’s right to privacy is among the few rights that are not denied (4) women are encouraged to participate in “economic life” instead of “political life” 16. In the first sentence of the last paragraph it is implied that - (1) violence against women is restricted by law in the developing world (2) women’s rights are legally permitted in many countries (3) means of restricting violence are particularly widespread (4) violation of women’s rights occurs also in modern countries

17. A good title for this text would be -

(1) Women’s struggle - successes and failures (2) Violence against women - pros and cons (3) The Beijing Conference - a milestone in women’s fight (4) Women’s rights - advantages and drawbacks

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

סימולציה מס' 01

– אנגלית פרק שני

Text II (Questions 18-22) Many people believe that the media should provide the public with an objective representation of facts and events. According to columnist William Murchison, the media “exist for the purpose of developing and transmitting the information a democratic society uses to make decisions.” Murchison and others argue that journalists should be neutral observers, keeping their opinions and partisan loyalties out of their reports. 5 While most commentators agree that objective reporting is the ideal, few believe it is possible in practice. Because journalists are human beings, not cameras and tape recorders, they are, says reporter Ted Smith, “prisoners of their own subjective views.” The news profession has developed guidelines to guard against biased reporting. According to journalism professor Robert Miraldi, journalistic conventions require that reporters must 10 strive for “balance” in each story by presenting various points of view. Furthermore, all facts and explanations must be supported by evidence and attributed to sources other than the reporter. However, some commentators argue that the very conventions of objective reporting enable journalists to slant their reporting to express their own biased views. For example, 15 even while following the “rules”, journalists are able to convey their own opinions by attributing them to outside sources. Writer Jack Nelson describes the process: “when you are going to make an opinionated kind of statement, particularly in the news columns, editors insist you attribute it to someone other than yourself - so you find someone.” Even while claiming to be objective, Nelson says, “journalists simply collect facts or quotes that 20 are consistent with their opinions. Information that is inconsistent with the slant of their stories is discarded.” Whether the guidelines for objective reporting guard against or encourage biased reporting, the debate over bias in the media is fervent. Some believe the media promote a liberal bias, others see the media as the champions of big business, and still others contend 25 the media are channels for government propaganda.

Questions

18. According to William Murchison, the media - (1) is abused by unloyal journalists (2) develops the transmission of information (3) makes decisions for a democratic society (4) should not convey journalists’ opinions

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker