חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

01 פרק שלבים לתהליך מכירה 4

התנגדויות .3 שלב

: ההזדמנות ◌ להתנגדות יש . או קריאת תיגר על המידע שנתתם , חוסר הסכמה . לוגי / הסבר הגיוני

, הצלחתם לגרום לכך שיקשיבו לכם . המשמעות היא שיצרתם עניין . וכעת יש לכם הזדמנות להמשיך את השיח

5

Made with FlippingBook Online newsletter creator