חוה זינגבוים | הנבחרת העסקית - מכירות

06 פרק הוצאות שוטפות

: טבלת הכנסות והוצאות בפועל

הוצאות

הכנסות

12

Made with FlippingBook Online newsletter creator