נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

55 ביטוח

לראש ולדגל בתביעתו ובבקשה לגילוי מסמכים ולמתן תשובה לשאלונים. ברם, במשרעת שבין מידע חיוני לבין תועלת שולית, תועלתן של אלה שולית ביותר. כאמור, הבקשות הן מכבידות, ולכן: "ככל שמידת ההכבדה גדולה יותר כך יש להקפיד במידת בעניין 5452/16 הרלוונטיות של המסמכים" (רע"א נווה שלום). יתרה מזו, נקבע כי במקרה דנן, לצד הרלוונטיות השולית, קיים גם אינטרס נוגד של סודיות מסחרית, באשר יש להניח כי בתחרותשבין חברות הביטוח, לכל חברת ביטוח לוחות וטבלאות פנימיות ואקטואריה פנימית שעל פיהן היא עורכת את חישוביה. עסקינן בסוד מסחרי, ולוחות התמותה משמשים את הראל כבסיס לחישוב אקטוארי, שבתורו משמש לקביעת הפרמיה בפוליסות השונות אל מול העתודה הכספית שעל הראל לשמור כדי לעמוד בהתחייבויותיה הצפויות. לעיתים, המעבר מרווח להפסד נובע משינויים בלוחות התמותה, כך שהמדובר בעניין אקטוארי-מסחרי מובהק. כך הגיונם של דברים, וכך עולה גם מתצהירו של האקטואר הראשי מטעם הראל שהדגיש בתצהירו כי "מדובר במידע עסקי מסחרי חסוי ורגיש, שאינו נחלת הרבים ואינו אמור להיות נחלת הכלל... אם הלוחות ייחשפו, ייגרמו לנתבעת נזקים אדירים, להם לא תהיה תקנה. ודוק, בהיות הנתבעת גוף מפוקח בכוונת מכוון מאפשר הרגולטור לנתבעת לשמור על מידע מסחרי זה כחסוי". המגמה בדיני הנזיקין היא של האחדה ופישוט של הדברים. יצירת "מפה סטטיסטית" אינדיבידואלית לכל ניזוק בהתאם לסיווגו כמבוטח לפנסיה או כמבוטח בביטוח אחריות או בביטוח סיעוד או בביטוח בריאות, כל אלה נוגדים מגמה זו. נקבע כי בהינתן הרלוונטיות השולית של המסמכים המבוקשים, ובהינתן שהתביעה דנן אינה תביעה קלה כלל וכלל, כוחו של האינטרס הנוגד של סודיות מסחרית לגבור. כפי שנקבע: "במשולש הצלעות עוצמת התביעה-עוצמת הרלוונטיות-עוצמת

ההבהרה שהשיב המומחה עולה, כי: ''הפרוגנוזה של חולים עם מחלת לב שגרונית השתפרה בהרבה במשך השנים אודות לטיפול המודרני במחלה זו'" בעניין קרא). הדברים 494/93 ) (ת"א (מחוזי י-ם נאמרו לפני כמעט עשרים שנה, והם תואמים את התזה של המבקש כי יש להתייחס לאפשרות שיהיה שיפור עתידי במצבו לנוכח ההתקדמות הרפואית- טכנולוגית. כל זה, הפלא ופלא, מבלי שבאותו מקרה עמדו בפני בית המשפט לוחות תמותה. לבית המשפט היו מאז ומתמיד, וגם כיום, את הכלים להתמודד עם הסוגייה של קיצור תוחלת חיים גם ללא המחלוקת "העקרונית" של סטטיסטי מול דינמי. זאת ועוד, נקבע כי לגבי העיון בנתוני העלייה הריאלית הצפויה בשכר ובהוצאות הטיפול הרפואי, בדיני הנזיקין, בית המשפט פוסק על פי השכר הממוצע במשק כפי שהוא ידוע ביום מתן פסק הדין, ולא על סמך תחזיות לעליית השכר הממוצע בעשר השנים הקרובות. מובן כי בית המשפט רשאי לפסוק, וכך נעשה גם כדבר שבשגרה, כי הנפגע היה משביח את שכרו במהלך השנים. אך אין לכך ולתחזיות לעתיד ולא כלום, ואין בכך כדי להצדיק גילוי מסמכים פנימיים של הראל או של המדינה שיש בהם, אם בכלל, תחזית לגבי עליית השכר במשק. גם הוצאות רפואיות ואחרות, נבחנות ונפסקות על פי הנתונים הידועים בעת מתן פסק הדין, ולא על סמך תחזית כזו או אחרת לגבי עלות הסיעוד וההוצאות הרפואיות בעתיד. גם בנקודה זו, בית המשפט רשאי כמובן לקחת בחשבון בחישוב הנזק, כי בעתיד תחול התייקרות כזו או אחרת ברכיב טיפולי מסוים, ובהתאם לכך לחשב מראש את עלות הטיפול לעתיד בהתחשב בהערכתו-שלו. אך מכאן ועד לשימוש בטבלאות המשמשות את הראל לצרכיה שלה, בכל ענפי הביטוח למיניהם (פנסיה, ביטוח מנהלים, פוליסות למיניהן ולסוגיהן השונים) - רב המרחק. המבקש הפך את טבלאות התמותה, את נתוני העלייה העתידית בעלויות ואת נתוני התשואות,

Made with FlippingBook - Online catalogs