נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

54

ביטוח

לבחון את נושא הנזק. שלב הגילוי קודם לשלב העיון, ועל בעל דין לגלות מסמך רלוונטי שברשותו, גם אם בהמשך הוא טוען לחיסיון או לאינטרס מוגן לגבי אותו מסמך. אחד הרכיבים לצורך חישוב הנזק הוא תוחלת חייו של המבקש. מתגובת הראל בבית משפט קמא, למדים כי הפער לגבי תוחלת החיים בתיק זה עומד על שש שנים בלבד. הרבה מהומה על כמעט לא מאומה. המבקש ציין כי בניסיון לשפר את מצבו הנפשי רכשו לו הוריו טרקטורון. ומכאן עולה שאין מדובר בתובע שזקוק לעזרת צד ג' בפעולות היום-יום הבסיסיות, שאז יש נפקות כספית נכבדה לקיצור תוחלת חיים. אך גם אם יונח, כי המחלוקת בין הצדדים לגבי קיצור תוחלת החיים עומדת אפילו על עשרים שנה, גם בכך אין רבותא. בתיקים לא מעטים של נזקי גוף, אם כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה או רשלנות רפואית, בית המשפט נדרש כעניין שבשגרה לשאלה הנוגעת לתוחלת חייו של הנפגע. כדי להכריע בשאלה זו, הצדדים מציגים חוות דעת מטעמם, חוות דעת הנשענות, בין היתר, על ספרות ומאמרים רלוונטיים. המבקש העמיד על ראש שמחתו את הטענה כי בין לוחות תמותה סטטיסטיים של הלמ"ס, המבוססים לכאורה על נתוני העבר, לבין לוחות תמותה דינמיים של רשות שוק ההון, יש להעדיף את הלוחות הדינמיים. גם בהנחה שכך הם פני הדברים, אין בכך כדי להצדיק דרישה של המבקש לחשוף את כל לוחות התמותה הפנימיים של הראל שבהם היא עושה שימוש לצורך ביטוחי חיים ופנסיה. אם סבור המבקש כי ההתפתחות הטכנולוגית והרפואית תביא להארכת תוחלת חייו, יתכבד המבקש או המומחה מטעמו ויעלה טענה זו, ובית המשפט יבחן את הטענה ויכריע בה. כך, לדוגמה, באחת התביעות על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התייחס בית המשפט למחלת הלב השיגרונית ממנה סבל התובע, וכך נאמר שם: "עם זאת, מחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט, כמו גם מהתשובות לשאלות

המבקש חזר על בקשותיו בערכאה קמא, ובין היתר, הרחיב בטענה לשיפור בתוחלת החיים ולעלייה ריאלית בשכר הממוצע במשק ובהוצאות השונות. המבקש הלין על כך שבית משפט קמא דחה את בקשתו לגילוי ולעיון בלוחות התמותה ותוחלת החיים ובנתוני העלייה הריאלית העתידית בשכר וכן בהוצאות השונות שבהם הראל והמדינה עושות שימוש. פסק הדין כב' השופט י' עמית פסק כי יש לדחות את הבקשה אף ללא צורך בתגובה. נקודת המוצא היא כי ההחלטה אם להורות על מתן צו לגילוי ולעיון במסמכים אם לאו, מצויה בסמכותה של הערכאה הדיונית, לה נתון שיקול דעת רחב בעניינים הנוגעים לאופן ניהול ההליך, ובכלל זאת בעניינים הקשורים בגילוי ובעיון במסמכים. בבקשה לגילוי מסמכים ובשאלון נדרשו "כל הטבלאות ו/או לוחות התמותה ו/או תוחלת החיים" וכן בכל הנוגע לציפיות עתידיות לעליית שכר, המצויים בידי המדינה בכלל פעילותה או שהמדינה קיבלה או שלחה לגורמים שונים, לרבות ובפרט חברות ביטוח או כל הוראה שניתנה ביחס לכך. כמו כן, פרוט של כל התכתבות, פגישות או שיחות בין המדינה לבין חברות הביטוח בנושאים האמורים. הבקשות מכבידות על פניהן, ודומה כי לכך נתכוון בית משפט קמא בסיפא להחלטתו בציינו את הבחנה בין עיקר לטפל ואת עקרון המידתיות שקנה לו מעמד בכותל המזרח של תקנות סדר הדין האזרחי. המסגרת המהותית והדיונית שבה עסקינן היא תביעת נזקי גוף בגין רשלנות רפואית. דומה כי התביעה דנן אינה שגרתית ואינה תביעה שהוכחתה היא עניין של מה בכך. רוב הפסיקה העוסקת במחלת לב שגרונית, עניינה בקצבאות ביטוח לאומי והיא נדונה בבתי הדין לעבודה. בנוסף לאמור נקבע כי אם וככל שיעלה בידי המבקש לצלוח את שאלת האחריות, אזי יגיע בית המשפט

Made with FlippingBook - Online catalogs