ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

531

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 531 ׀ גיליון 2020 דצמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם 2020 צות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס ע 2021 ופתיחתה של שנת המס פחת מואץ בתקופת קורונה – הוראת שעה 2020 דברי הסבר - תוספת למענק עבודה עבור שנת עדכון לעצמאים בנו ע למענקים שקיבלו מרשות המסים

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

531 ' מס 2020 דצמבר

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לפי מחקר כלכלי של האיחוד האירופי, הסגר השני גרם לירידה בביקושים ועלול להביא לעלייה באבטלה ולפשיטות רגל. הכלכלנים צופים קצב התאוששות כלכלית נמוך

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

משחזו, אבטלה גואה ועלייה במספר פושטי הרגל. כל אלה יקשו על השיקום הכלכלי. הגירעון הממשלתי צפוי להמשיך לגדול בשנתיים הבאות ועלול להגיע . הכלכלנים אמנם מברכים 2022 תמ"ג בשנת 88%- ל על התמיכה הרחבה שניתנה לנפגעי הקורונה, אך מציינים שלצד חלוקת כספים למובטלים יש לחשוב על תעסוקתם העתידית, וממליצים להשקיע בהכשרה מקצועית. ואף על פי כן, אחרי כמעט שנה מאז הפציע בחיינו נגיף הקורונה, הפתרון המיוחל למשבר הבריאותי והכלכלי העצום שהכה בכל העולם כולו הולך ומתקרב, וכולם מחכים בכיליון עיניים לחיסונים. בישראל ההיערכות בשטח למבצע החיסונים המורכב כבר החלה. עשרה מיליון חיסונים של שתי חברות יספיקו לחמישה מיליון אזרחים, וגם בצל החשש של רבים להתחסן, נקווה שהחיסונים הללו יעזרו לנו לחזור במהרה לשגרה שאליה אנחנו מתגעגעים כל כך.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

4 2020 דצמבר 531 ידע למידע

כתבו החודש

מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד ורו"ח טבח שלמה רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד יצחק דרור

עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (יועץ מס) אלי ירון עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד גבע משה

עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי

רו"ח ירון יוסי עו"ד כהן קובי

עו"ד כרמי לוברטובסקי מאיה יועץ מס מזון שמואל (סמי) רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק

עו"ד, רו"ח זריהן מאיר עו"ד חגאי-מולה רוני עו"ד (רו"ח) חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי

משתתפים:

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 דצמבר 531 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2020

עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס

10

רו"ח אליק גנדלמן 2021 ופתיחתה של שנת המס

לעצמאים, שכירים ובעלי שליטה 2020 הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס

112

רו"ח אליק גנדלמן

2020 הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס

115

רו"ח אליק גנדלמן

בנובמבר - חברה משפחתית וחברת בית יכולות להגיש בקשה 30 עד

121

רו"ח אחמד חסונה להפוך לחברות "רגילות"

122

רו"ח יוסי ירון פחת מואץ בתקופת קורונה – הוראת שעה

124

עו"ד דרור יצחק תום הלב הנדרש מפקידי המס

לנותני שירותים פיננסיים, 2020 קבלת מענק קורונה לחודשים מרץ - אפריל

128

רו"ח אליק גנדלמן דוכני פיס וחברים באגודות שיתופיות

בצל הקורונה – דברים שעל המחוקק לאמץ עכשיו 2020 סוף שנת המס

129

עו"ד (יועץ מס) ירון אלי

העליון הרחיב את תקופת ההשבה של כספים שגבתה הרשות שלא כדין פס"ד עופר מנירב חודשים – 24 במסגרת תובענה ייצוגית לתקופה העולה על

131

עו"ד שלי גולדמן

נדחה ערעורה של אגודה שיתופית על החלטת פקיד השומה למסות את הכנסותיה כחברה - לא עלה בידי האגודה להוכיח את זכאותה לניכוי הוצאות פס"ד שיתופית חקלאית עו"ד שלי גולדמן ) לפקודה – 9(17 על פי הוראת סעיף התקבל בחלקו ערעורה של המדינה – סוחר מתכות יחויב במס עסקאות פס"ד יעקב פאר עו"ד שלי גולדמן בהתאם לסכום שקבע מנהל מע"מ – נדחו ברובם ערעורים על צווים שהוציא פקיד שומה למפעילת קניון הראל פס"ד קניון הראל עו"ד שלי גולדמן במבשרת ציון ולחברות המחזיקות בה -

135

139

142

תוכן עניינים

6 2020 דצמבר 531 ידע למידע

נדחו ברובם ערעוריהם של חברה משפחתית והנישום המייצג מטעמה על - נצברו לזכות החברה הכנסות 2010-2013 שומות מס הכנסה לשנות המס ) בע"מ עו"ד שלי גולדמן 1974( פס"ד האחים ברזני מריבית החייבות במס - התקבלה בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המסים – תעדכן את סכומי תקרות הפטור ממענק עקב פרישה - פס"ד סאלח עו"ד שלי גולדמן התקבל הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה בטענה כי רשות המיסים גבתה ביתר הפרשי הצמדה וריבית, מנישומים המשלמים ניכויים בגין תקופות פס"ד ס. רותאנא למסחר בע"מ עו"ד שלי גולדמן בהן חלו דחיות מרוכזות - המחוזי: אין לראות ברכישה עצמית של מניות שאינה פרו-רטה כחלוקת פס"ד בית חוסן בע"מ ואח׳ עו"ד שלי גולדמן דיבידנד רעיוני - נדחה ערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא – יש לראות בהכנסותיו האישיות שהתקבלו מכוח מעמדו כמנהיג רוחני כהכנסה ממשלח יד החייבת במס - עו"ד שלי גולדמן פס"ד הרב יקותיאל אבוחצירא העליון דחה את ערעורה של נהנית שביקשה לשחרר את חלקה במניות שנמצאות בנאמנות - ביטול הנאמנות יביא לתוצאה שנוגדת את רצון יוצרי עו"ד מאיה כרמי לוברטובסקי נדחה ערעורו של בעל זכויות במקרקעין במבשרת ציון – ישלם מס רכישה לפי עו"ד שלי גולדמן פס"ד אלמוג יוסבאשוילי שווי המקרקעין במועד העסקה – התקבלו עררים שהגישו אחים שמכרו את דירת הוריהם – זכאים לפטור פס"ד טורנר עו"ד שלי גולדמן ממס שבח בגין מכירת הדירה - לתיקון שומת מס רכישה סופית | טעות בתום לב מצדיקה הארכת התקופה עו"ד משה גבע פס"ד אפי חוגי שהתיישנה - נדחתה בקשת בעלי דין שההליך שניהלו מול מנהל מיסוי מקרקעין נסגר פס"ד גוטמן ואח' עו"ד שלי גולדמן בפשרה – אינם זכאים להחזר אגרה - מס ערך מוסף המחוזי: גמול שנפסק לטובת תובע מייצג בתובענה ייצוגית חייב במע"מ - פס"ד או אם שירותים כלכליים בע"מ ואח' פס"ד או אם שירותים כלכליים - פס"ד עליזה ויצמן עו"ד שלי גולדמן הנאמנות - מיסוי מקרקעין החלפת דירות תמורה בעסקאות התחדשות עירונית

145

148

151

154

158

162

165

167

170

172

175

178

עו"ד שלי גולדמן

תוכן עניינים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 7

ביטוח לאומי תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה מאמר תגובה לפרסום המוסד לביטוח לאומי לעצמאים שכדאי להם לשלם אל תתפתה, תתייעץ! 30.12.2020 חובותיהם עד ליום שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי מלגה לביצוע מחקר שמקבל חוקר ממוסד מחקר ישראלי אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן) התנאים להחזר מס במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים בעילה של רו"ח רוזט שמש מיעוט הכנסות הכרה בהוצאות מימון בחברה בגין הלוואה שלוקח בעל מניות במישור האישי עו"ד (רו"ח) ניר חונוביץ' על שמו עבור חברה שבבעלותו דיווח לרשויות המס בישראל על הכנסות מעסקים בישראל ובבריטניה לתושבת עו"ד רו"ח יועד פרנקל שתי המדינות משמעות דיווח שגוי בו לא הוקטן המחיר המקורי של נכס חדש, לעניין זכאות לפקודה" 96 נישום להקטין את רווח ההון החייב במס מכוח סעיף רו"ח (משפטן) אייל סנדו על שנה שהתיישנה ופקיד השומה 09 הצעדים שיכול לנקוט נישום לגבי שומה עו"ד קובי כהן שחרר את התיק לבית המשפט ללא מתן הזדמנות לדיון פטור על קצבה מזכה לגמלאי שמקבל פנסיה תקציבית משני מקומות עבודה מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום 1.1.2012 שאחת מהן נתקבלה לפני אירוע המס בהקצאת אופציות למנכ"ל בחברה פרטית יהיה במועד המרת יועץ מס שמואל (סמי) מזון עו"ד (רו"ח) רונן ארויו לצורכי מס בישראל S-CORP סיווג חברה אמריקאית מסוג

182

184

186

189

190

194

197

200

201

203

204

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי האופציות למניות

205

יועץ מס מיכאל גל הכרה בהוצאות טרום עסקיות לחקלאי פקיד השומה חייב להודיע על החלטתו לפסול ספריו של נישום

206

עו"ד משה גבע

207

עו"ד, רו"ח מאיר זריהן דיווח לרשות המסים על פתיחת שותפות

תוכן עניינים

8 2020 דצמבר 531 ידע למידע

חובת דיווח וגילוי מרצון על רכישת דירה בחו"ל שלא מניבה הכנסות

208

עו"ד אורי גולדמן לתושב ישראל

מיסוי מקרקעין המועד הקובע לצורך פריסת מס שבח לאור החשיפה להתיישנות שומת מס שבח עו"ד רוני חגאי-מולה העברת נכס מקרקעין בין שתי חברות בבעלות זהה המוגדר אצל אחת מהן

209

210

עו"ד ורו"ח שלמה טבח כמלאי עסקי

מס ערך מוסף

213

עו"ד ג'ני אטקין הליכי ניהול תיק מע"מ משותף לבני זוג

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה כלל העוסקים במשק יוכלו לבקש פחת בשיעור כפול על ציוד שנרכש החל רשות המסים בישראל 2021 ביוני 30 - ועד ה 2020 בספטמבר 1- מה נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים 2020 מיליון ש"ח עבור החודשים ספטמבר - אוקטובר 400 עם מחזור של עד רשות המסים בישראל 2020 דברי הסבר - תוספת למענק עבודה עבור שנת ארכה להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות רשות המסים בישראל לעסק קטן עבור החודשים מאי- יוני ₪ אלף 300 נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הוצאות לעסק קטן עד רשות המסים בישראל 2020 עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה 221 רשות המסים בישראל 2020 עבור החודשים ספטמבר - אוקטובר שר האוצר, ישראל כ״ץ, הפיץ תזכיר תקנות המסדירות תשלום מענקי סיוע בחופשת לידה ועצמאים שיצאו בשנה שעברה 2019 לעצמאיות שהיו בשנת רשות המסים בישראל למילואים נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלות עליו א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות 60 הוראות סעיף 219 220 222 216 217 רשות המסים בישראל 218

223

רשות המסים בישראל נגיף הקורונה

תוכן עניינים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 9

ג למשלמי ומקבלי קצבאות 101 או 101 הקלות בחובת מילוי טופס

224

רשות המסים בישראל

ביטוח לאומי

229

המוסד לביטוח לאומי עדכון לעצמאים בנוגע למענקים שקיבלו מרשות המסים

230

המוסד לביטוח לאומי מענק אבטלה ממושכת 30.12.2020 טוב לסגור חוב! עצמאי, משתלם לשלם חובות עד

231

המוסד לביטוח לאומי

232

המוסד לביטוח לאומי מענק חזרה לעבודה להוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח 24 תיקון תקנה

235

המוסד לביטוח לאומי (יחס חלוקה בין בני זוג)

חקיקה

חוקים - הוראת שעה) (מענק חד -פעמי חלף 218 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס

238

2020- ), התשפ"א 2020 הגדלת קצבאות הגבוע לשנת

241

2020- ), התשפ"א 256 ' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס

תקנות תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה)

242

2020- הוראת שעה), התשפ"א

מדדים ושערי מט"ח

243

2020 מדדים לחודש אוקטובר

244

2020 שערים יציגים לחודש נובמבר

ידע במספר

245

מראה מקום

248

10 2020 דצמבר 531 ידע למידע

מס הכנסה

עצות ו"טיפים" לתכנון המס 2020 לקראת סיומה של שנת המס 2021 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן

במאמר שלהלן נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן. מטבע הדברים ייתכנו נקודות פרטניות שלא נסקרו במאמר ורלוונטיות למספר מצומצם של נישומים. כפי שצוין לעיל, יש לבחון את יישום האמור להלן בכל מקרה לגופו, שכן אין המחבר והמערכת אחראים לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים כדי לבחון את יישום האמור לגבי מכלול הפעילות. בכל מקרה שבו מתעורר ספק בעניין פעולה מסוימת, ובכלל, מומלץ לפעול מול רשויות המס בניקיון כפיים, תוך מתן גילוי מלא לכל פעולה שננקטה. במקרים המתאימים ניתן לפנות לקבלת החלטה מקדמית מרשות המסים בקשר להיבטי מס הכרוכים בפעולה מסוימת, וזאת כדי ליהנות מראש מוודאות לגבי ביצוע הפעולה. מאחר שלפנייה בבקשה להחלטה מקדמית ישנן השלכות רבות, מומלץ גם כאן לשקול את מכלול הגורמים ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע הפנייה.

הכותב – מומחה במיסים. עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 11

תוכן עניינים להקלת ההתמצאות במאמר

עמוד

הנושא

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה 17 ההטבות שהוענקו לשכירים ולכלל האוכלסיה 17 ההטבות לעצמאים ולעסקים 17 הקלות מצד רשות המסים בהתנהלות המייצגים מולם 17 הקלות בתחום מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחירים 18 עקב האטה בעבודת הרשויות יצאו תקנות להארכת תקופות שומה/ החלטה בהשגה/ ערעור ודחיית מועדים להגשת דוחות/ השגה / ערר. להלן הרחבה לגבי חלק מההטבות שהוזכרו לעיל 18

19

התנאים העיקריים לקבלת מענק

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח

21

21

סוגי הנישומים

21

הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

21

עצמאי

21

שותפות מוגבלת

23

שכיר

24

חברה

26

שכיר להלכה (בעל שליטה)

27

חברות משפחתיות

27

חברת ארנק

27

יחיד, שותפות או חברה?

28 28 28

אגודות שיתופיות

קיבוצים ר

מוסדות ציבו

29

עסקים בחו"ל

30

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק

30

העברות בין עסקים

31

פיצול ומיזוג עסקים

מס הכנסה מאמרים

12 2020 דצמבר 531 ידע למידע

עמוד

הנושא

32

העברות בין בני משפחה

32

חישוב נפרד לבני זוג

ניהול חשבונות ודיווח

34

34

חובת הגשת דוח שנתי

34

מבוא

34

לפקודה 131 סעיף

35

א לפקודה - סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון 134 סעיף

35

1988- תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח

45

שיטות הדיווח

47

הודעה על תחילת התעסקות

47

מעבר לשיטה הכפולה בניהול פנקסי חשבונות

47

ניהול חשבונות במטבע חוץ

48

מחזור

48

א. טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה

48

ב. ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים

49

ג. שיעור המקדמות לשנה הבאה

49

ד. מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן

49

ה. קביעת מקדמות על פי מחזור

50

ו. כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות

50

ז. דיווח מע"מ מפורט

51

פיקדונות

סגירת פנקסי החשבונות

51

51

השלמת רישומים ותיאומים

52

הספירה של המלאי והערכתו

54

מכירת נכסים

54

הוצאות עודפות

55

ניכוי מס במקור

55

ריבית להלוואות

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 13

עמוד

הנושא

55

(ט) לפקודה 3 הלוואות על פי סעיף

56

) לפקודה 1 (ט 3 סעיף

57

(י) לפקודה 3 סעיף

58

(י) 3 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף

58

התקנות החדשות

58

שיעור הריבית החדש

58

הלוואות צמודות מטבע

59

תחולה

60

ניכויים

60

מס ערך מוסף

61

שמירת מערכת החשבונות

62

הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה

63

דיווח ביוזמת הנישום

64

1985- דיווח לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

64

הכנה להצהרת הון

66

ביקורת פנקסי החשבונות

דחיית הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהן

66

66

הכנסות פטורות ממס

66

עיתוי ההכנסות

66

בסיס מזומן

66

בסיס מצטבר

67

מכירות

67

הקדמת מכירות

68

אחריות למוצר שנמכר

69

הקלות במיסוי מקרקעין

71

הכנסות שכירות - היבטי מיסוי

71

אופי ההכנסה - הכנסה אקטיבית או פסיבית

71

עיתוי ההכרה בהכנסה

73

מסלולי המיסוי

מס הכנסה מאמרים

14 2020 דצמבר 531 ידע למידע

עמוד

הנושא

74

השכרת נכס עסקי

75

הכנסות שכירות מחו"ל

75

חבות במע"מ

76

ניכוי מס במקור

76

הכנסות בני זוג מרכוש

76

הכנסות קבלנים

76

"קבלנים מבצעים"

76

"קבלנים בונים"

78

הכנסה מריבית "רעיונית"

79

הכנסות הוניות

80

הכנסות מדיווידנד - השלכות מס

80

דיווידנד - היבט הביטוח הלאומי

80

דיווידנד שמקבלת חברה

80

הכנסות ריבית

81

הקלות במיסוי ריבית

81

הכנסות מניירות ערך

81

אופציות לעובדים

הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות

83

83

הגדלת הוצאות

83

הקדמת הוצאות

84

ניכוי הוצאות להתאמת מושכר

85

הוצאות לשיפוצים

85

פחת

86

שיחלוף - החלפת ציוד

86

הכרה בהוצאות רכב

86

כללי הניכוי

88

שווי השימוש ברכב

88

רכב - קיזוז מס תשומות

89

חכירת נכסים ("שכר-מכר")

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 15

עמוד

הנושא

89

ניכוי הוצאות לפינוי דייר מוגן

90

הפסדים

91

סדר קיזוז הפסדים

93

הכרה בחובות אבודים

94

התחייבויות תלויות

95

תושבי חוץ

95

מתנות ללקוחות

95

אש"ל לעובדים

95

מס על שכר

96

נסיעות לחו"ל

96

א. כרטיס טיסה

96

ב. לינה בחו"ל

96

ג. שכירת רכב

97

ד. הוצאות אחרות

97

ה. שכר לימוד

97

ניכוי הוצאות כיבוד

97

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

98

מחקר ופיתוח

98

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט ובסרטים

הוצאות סוציאליות

98

98

ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי

99

קופות גמל לפיצויים

100

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

100

קופות גמל

101

בעל שליטה

101

זיכוי וניכוי בגין הפקדה בקופת גמל

101

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

101

חובת הפרשה לעצמאים

מס הכנסה מאמרים

16 2020 דצמבר 531 ידע למידע

עמוד

הנושא

101

הפרשות לקרנות השתלמות

101

א. קרן השתלמות לעצמאי

102

ב. קרן השתלמות לעובד

102

ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

103

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

103

הטבות לעולה חדש ותושב חוזר

104

נקודות זיכוי בגין ילדים

104

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר

הטבות מס על הכנסה מהפקת חשמל והשכרת מקרקעין לצורך הצבת מתקנים להפקת חשמל

105

106

הסבת רווחים

תשלומי מס

106

106

הקטנת מקדמות

107

תשלום מקדמה על חשבון רווח הון

107

תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת

108

תכנוני מס החייבים בדיווח

109

עמדות חייבות דיווח וחוות דעת

109

צמצום השימוש במזומן ובשיקים

עדכונים נוספים שהיו השנה

110

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 17

● הכרה בזקיפת שווי רכב חלקי לעובד שפוטר/ יצא לחל"ת באמצע חודש ● משיכת מענק חייל משוחרר לכל מטרה

סקירת הטבות המס לעסקים ולשכירים עקב משבר הקורונה התפשטות נגיף הקורונה גרמה לטלטלה כלכלית בכל העולם כולו, וכמובן גם בישראל. כדי למתן את קצב ההדבקה הוטלו על עסקים הגבלות רבות שמטרתן לצמצם מגע פיזי בין אנשים. בין היתר נסגרו קניונים, אולמות תרבות, חדרי כושר ומסעדות, הוטלה הגבלה על מספר העובדים במשרדים ועל המשתמשים בתחבורה הציבורית, ונאסרה כניסת תושבי חוץ לישראל. הגבלות אלה גרמו לצמצום הפעילות ואף להשבתה מוחלטת בענפי כלכלה רבים. עובדים שכירים פוטרו או נאצלו לצאת לחל"ת. בד בבד עם ההגבלות, יצאה ממשלת ישראל עם תוכניות תמיכה והקלות שונות לשכירים, לעצמאים ולחברות; חלקן אמורות להימשך עד יוני .2021 להלן ההטבות שהוענקו לשכירים ולכלל האוכלסיה: ● הרחבת הזכאות לדמי אבטלה (לעניין משך 2021 לשכירים עד יוני הזכאות, סכום דמי האבטלה ותנאי הזכאות) ● 67 מענק הסתגלות לשכירים בני שפוטרו/ יצאו 2021 ומעלה עד יוני לחל"ת ואינם זכאים לדמי אבטלה ● הרחבת הזכאות לקצבת נכות לנכה עבודה ● משיכת קרן השתלמות לפני תום שש שנים בפטור ממס

● מענק לכל אזרח ולאוכלוסיות חלשות

להלן ההטבות לעצמאים ולעסקים:

● מענק סיוע (מעין דמי אבטלה) לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שפעילותן הופסקה או מחזור המכירות שלהן ירד משמעותית ● מענק השתתפות בהוצאות (סיוע לעסקים שממשיכים לעבוד אך מחזור המכירות שלהם ירד משמעותית) ● מענק עידוד תעסוקה (למעסיקים שמחזירים עובדים מחל"ת או קולטים מובטלים) ● מענק שימור עובדים (למעסיק שלא פיטר עובדים למרות הירידה במחזור המכירות שלו)

● פחת מואץ

● הקלה בתשלומי ארנונה

● הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור

הקלות מצד רשות המסים בהתנהלות המייצגים מולם:

● הגשת דוחות במפ"ל, ללא צורך בהגעה למשרדי שומה

מס הכנסה מאמרים

18 2020 דצמבר 531 ידע למידע

הבקשה חלה ירידה בהכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעבודה או עסק של המבקש (שכיר או עצמאי) ובן זוגו ביחס להכנסה החייבת החודשית 2019 הממוצעת בשנת

● ניכוי תשומות על סמך צילום חשבונית שהתקבלה במייל/ פקס

● ארכות נוספות להגשת דוחות

הקלות בתחום מיסוי דירות במטרה למנוע ירידת מחירים:

זקיפת שווי רכב חלקי לעובד שיצא לחל"ת

● הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה ● הארכת משך הזמן למכירת דירה ישנה שמזכה משפר דיור בפטור ממס שבח/ מס רכישה נמוך

בדרך כלל דורשת רשות המסים זקיפת שווי רכב מלא גם אם העובד השתמש ברכב בחלק מהחודש. עקב משבר הקורונה תכיר רשות המסים בזקיפת שווי חלקי לעובד שיצא לחל"ת באמצע החודש או חזר מחל"ת באמצע החודש ובתנאי שהחזיר את הרכב למעסיק עם היציאה לחל"ת. מענק סיוע/ מענק סוציאלי לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים בתחילת המשבר ניתנו מענקים המכונים "פעימה ראשונה" ו"פעימה שנייה". , נכנס 2020 לאחר מכן, החל בחודש יוני ) חוק התוכנית לסיוע 2021 לתוקפו (עד יוני כלכלי שמכוחו ניתנו המענקים במתכונת דומה. "הפעימה הראשונה" ניתנה רק לעצמאים, "הפעימה השנייה" והמענק לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי ניתנו הן לעצמאים והן לבעלי שליטה בחברות מעטים. מהות המענק היא מעין דמי אבטלה. המענק ניתן לעצמאים ולבעלי שליטה בחברות מעטים שכתוצאה ממשבר הקורונה ירד מחזור עסקיהם. המענק ניתן לתקופות של חודשיים (יש לתבוע מענק לכל חודשיים מחדש), המענק מחושב מהכנסה עסקית/ משכורת בעל 70%- כ (ובתנאים מסוימים לפי 2018 שליטה בשנת

● הקפאת החזר משכנתאות

עקב האטה בעבודת הרשויות יצאו תקנות להארכת תקופות שומה/ החלטה בהשגה/ ערעור ודחיית מועדים להגשת דוחות/ השגה / ערר להלן הרחבה לגבי חלק מההטבות שהוזכרו לעיל: משיכת קרן השתלמות בתקופה שמיום – שכירים או עצמאים רשאים 9/2/2021 ש"ח 7,500 למשוך מקרן השתלמות עד בחודש לפני תום שש שנים (שלוש שנים למי שהגיע לגיל פרישה) מההפקדה הראשונה ללא חיוב במס. עד יום 10/8/2020 ● עד מועד 1/3/2020 בתקופה שמיום הגשת הבקשה העובד או בן זוגו פוטר או יצא לחל"ת ● ועד תום 1/3/2020 בתקופה שמיום חודש שלפני החודש שבו הוגשה התנאים למשיכה:

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 19

הוראות מיוחדות לבעלי מחזור מעל מיליון ש"ח) 100 ● (יש 2019 העסק נפתח עד תום שנת 1-- מענק מצומצם לאלה שנפתחו ב )2/2020 אלף 18 סכום המענק לבעלי מחזור שבין אלף ש"ח ניתן כסכום קבוע לפי 300- ש"ח ל טווח המחזורים. לבעלי מחזור גבוה יותר המענק מחושב לפי נוסחה. לרשות המסים הסמכות להתערב בחישוב "מקדם הוצאות קבועות". רשות המסים עושה שימוש בסמכות זו ובמקרים מסוימים מקטינה ואף מאפסת את סכום המענק בטענה להיעדר הוצאות קבועות, שכן הרעיון שמאחורי המענק הוא לפצות על הוצאות בלתי נמנעות שהעסק נאלץ להוציא למרות צמצום משמעותי בפעילות. במקרים רבים נוסחת החישוב שנקבעה בחוק מביאה לסכום חיובי אך לאחר ניתוח דוחות העסק מקטינה רשות המסים את סכום המענק. עוד נקבעו בחוק כמה קבוצות שאינן זכאיות למענק בכל מקרה - קבוצות אלה הן גוף מתוקצב (שאינו "מוסד ציבורי זכאי" כהגדרתו בחוק), קבלן בונה, קבלן מבצע, סוחר נדל"ן, עסק שנסגר לפני תקופת הזכאות הדו-חודשית. כדי לתמרץ רכישת רכוש קבוע ולעזור לעסקים על ידי הקדמת הוצאות נחקקה הוראת שעה לפחת מואץ במסגרת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת פחת מואץ

ש"ח 15,000 ). תקרת המענק היא 2019 שנת ,2021 לחודשיים. תוקף התוכנית – עד יוני אך לשר האוצר הסמכות להפסיק אותו לפני כן.

להלן עיקרי התנאים לקבלת המענק:

● ומעלה 20 תושב ישראל בן

● במחזור (בחודשים 40% ירידה של )25% מארס-אפריל ● ההכנסה מכל המקורות בשנת ש"ח 651,600 – עד 2018/2019 מיליון) 1 – (בחודשים מארס-אפריל ● ההכנסה הממוצעת מעסק/ ממשכורת ש"ח לחודש 714- לא פחתה מ ● תקופת פעילות מינימלית לפני משבר הקורונה מענק השתתפות בהוצאות קבועות מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות מהווה סיוע לעסקים שנפגעו מהקורונה אך ממשיכים בפעילות. המענק ניתן החל מחודש מארס כ"פעימה שלישית" והחל מחודש מאי במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי. המענק ניתן לתקופות דו-חודשיות (יש לתבוע מענק לכל חודשיים מחדש). התנאים העיקריים לקבלת מענק: ● מיליון 400- ש"ח ל 18,000 מחזור בין ש"ח לשנה

● לעומת שנת 40% - ירידה במחזור (יש 25% – , בחלק מתקופות 2019

מס הכנסה מאמרים

20 2020 דצמבר 531 ידע למידע

דחיית תקופות ומועדים

. התקנות מקנות 2020- שעה), התשפ"א כפל שיעור פחת לרכוש קבוע שנרכש בין והתחיל לשמש 30/6/2021- ל 1/9/2020 ביצור הכנסה תוך שלושה חודשים מיום , לפי המאוחר 30/6/2021 רכישתו או ביום (ניתן לדחות את מועד ההפעלה במקרים מיוחדים). על פי לשון התקנות ההטבה חלה על ציוד לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאינה משאית ולמעט נכס בלתי מוחשי. רכב עבודה מוגדר בפקודת התעבורה כרכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה, ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים. נראה כי ההטבה תחול על כל פריט רכוש קבוע שניתן להכניס לגדר ציוד ומכונות, אך לא תחול על פריטים שאינם ציוד או מכונות כגון רכב פרטי, בניינים וריהוט. ההטבה חלה על שיעור הפחת שהנישום זכאי לו לפי כל דין, לכן יש "כפל מבצעים": מי שזכאי לשיעור פחת גדול מהרגיל במסגרת החוק לעידוד השקעות הון או תקנות מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (שיעורי פחת), או דין אחר, יהיה זכאי גם 1986- התשמ"ו להטבה על פי הוראת השעה.

בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), 25/3/2020 אירוע שחל בין 2020- התש"ף יידחה המועד האמור לגביו 24/6/2020- ל בשלושה חודשים. בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית 2020- תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף 31/5/2020- ל 22/3/2020 תקופה שבין לא יבואו בחישוב תקופות מסוימות אם תקופות אלה מסתיימות במהלך התקופה שלעיל או תוך חודשיים מסיומה, קרי עד . תקנות אלה חלות על תקופות 31/7/2020 ומועדים רבים שנקבעו בפקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעין, החוק לעידוד השקעות הון, חוק המכס וחוקים נוספים. הצטמצמו מדרגות 29/7/2020 החל מיום מס רכישה לדירת השקעה. המדרגות (עד חלק שווי דירה של 5%- מתחילות מ .8% מיליון ש"ח) במקום 1.3- כ הארכת תקופה למכירת דירה על ידי משפרי דיור משפרי דיור (בעלי דירה שאמורה להיות דירתם היחידה אך טרם מכרו דירה קודמת שהייתה דירתם היחידה) רשאים למכור דירה קודמת בפטור ממס שבח ותוך תשלום מס רכישה לפי מדרגות דירה יחידה חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. 18 אלה שהמועד האחרון למכירת דירתם קיבלו 1/10/20- ל 1/3/20 הקודמת חל בין הורדת שיעור מס רכישה לדירות השקעה

ההטבה לא תחול במקרים הבאים:

- רכישה מקרוב

- רכישה ללא תמורה

לפקודה 85 - רכישה במסגרת סעיף

לפקודה 2 - רכישה במסגרת פרק ה

יש לעיין בתקנות לכל התנאים וההגבלות.

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 21

במס": בין מגזר מקורות ההכנסה של העצמאיים לבין מגזר מקורות ההכנסה של השכירים, ונוסף על כך גם הכנסותיה החייבות של חברה. בהמשך עוסקת הפקודה באופן שונה, לפי סוג הנישום ומקור הכנסתו, באופן קביעת הכנסתו החייבת ובשיעורי המס החלים עליה. בכל סוג נישום עוסקת פקודת מס הכנסה באורח שונה. פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה מבדילים בין הטלת המס על מקורות ההכנסה השונים עקב השוני המשפטי בהשגת ההכנסה. העיקרון שלפיו כל האזרחים שווים כלפי החוק אינו קיים בפקודה. השוני מתבטא בקריטריונים משפטיים שונים לקביעת סך ההכנסה החייבת במס ולקביעת שיעורי המס החלים עליה. עצמאי עצמאי מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממנו הוא מקבל משכורת. שותפות מוגבלת לפקודת מס 63 לעניין שותפות קובע סעיף הכנסה כי לא השותפות היא הנישומה, אלא השותף, וכי יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות כהכנסתו של אותו שותף. משום הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

דחייה, כך שהתקופה שלעיל לא תבוא חודשים. 18 בחישוב

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים פקודת מס הכנסה מבחינה בין סוגי נישומים שונים, אשר לכל אחד מהם מערכת כללים והתייחסות שונה. אופן חישוב המס ושיעוריו נבדלים מקבוצת נישומים לקבוצת נישומים. נישום יכול להיכלל ביותר מקבוצת נישומים אחת באשר לסוגי הכנסה שונים או זהים. תוצאות המס בכל קבוצה יהיו שונות. נישום יכול להיות שכיר, עצמאי, שותף בשותפות, מנהל בחברה שהוא בעל מניות בה ובעל מניות בחברה שאין הוא עובד בה. משום כך חייב כל נישום, בראש ובראשונה, לבחור את שיבוצו (אם הוא יכול) בקבוצה ששיעורי המס שלה הם הנמוכים ביותר בעבורו: לגבי כל סוג הכנסה לחוד, ולגבי כל סוגי ההכנסה יחדיו. פקודת מס הכנסה מגדירה את סוגי הנישומים ואת המקורות השונים של הכנסתם כ"הכנסה החייבת במס". בסעיף "ההכנסה החייבת במס" כגון: עסק, משלח-יד, שכר עבודה, דיווידנד, קצבה, דמי שכירות, עסק בחקלאות, מכירת פטנט וכו'. הפקודה מבחינה, באופן עקרוני, בין כמה מגזרי מקורות של "ההכנסה החייבת לפקודה מוגדרים מקורות 2

מס הכנסה מאמרים

22 2020 דצמבר 531 ידע למידע

שותפים בשותפות או בעלים משותפים, הגורמים להעברת נכס שבבעלות השותפות או המעבירים נכס שבבעלותם המשותפת, לפי העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו, והכול תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח, לפי העניין, אם התקיימו כל אלה." במקום שבו יש חשיבות לקיזוז הפסדים או רווחים של המיזם מול רווחים או הפסדים של בעלי המיזם, ראוי להעדיף פעילות במסגרת שותפות ולא במסגרת חברה. ברם, רבים נרתעים מהעדפת השותפות על פני החברה, הואיל והם מעוניינים ביתרון האחריות המוגבלת. בעבור אלה - ארגון הפעילות במסגרת של "שותפות מוגבלת" מהווה פתרון נאות, המאפשר ליהנות מיתרונות המס של השותפים, וזאת בלי לשמוט את יתרון הגבלת האחריות. 1975- התשל"ה השותפויות") מאפשרת את רישומה של שותפות מוגבלת, אשר בה אחד השותפים יהיה שותף כללי שאחריותו בלתי מוגבלת ויתר השותפים יוגבלו באחריותם לסכום שהשקיעו בשותפות, בדומה להשקעה בחברה בע"מ. גם על בעיית האחריות הבלתי מוגבלת של השותף הכללי אפשר להתגבר. (נוסח חדש), פקודת השותפויות (להלן: "פקודת

כך גם רווחי השותפות הנמשכים בידי בעת משיכתם; אינם ממוסים השותפים זאת לעומת רווחי חברה, הנמשכים בידי בעת ממוסים הבעלים כדיווידנד, ואשר משיכתם. חריג לכך נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), , הצו קובע סוגי שותפויות 2017- התשע"ז שנחשבים חברה לעניין מיסוי. שותפויות המבקשות לשנות את המבנה המשפטי שלהן לחברה, יכולות להעביר את כל נכסיהן במקובץ או נכסים יחידים או שילוב של שתי האפשרויות. עובדה זו מגדילה את אפשרויות תכנון המס בהעברה מסוג זה ומסתמכת על דברי השופט י' אנגלרד בפסק הדין בעניין "שדות", ע"א , כלהלן: 20.5.2001- שניתן ב 2026/92 "בסיכומו של דבר: יש לקבל את עמדתו של בית משפט קמא, כי יש לראות לצורך מיסוי את ההעברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד. כפי שציינתי, עומדות לפני השותפים מספר אפשרויות לביצוע העברת נכסים בשותפות. מלבד האפשרות של העברת חלק כולל, הם יכולים, כמובן, להעביר נכסים בנפרד. יתרה מזו. במצבים מוגדרים נותן כעת ב לפקודה אפשרות להעביר 104 סעיף נכסי שותפות לתוך חברה ללא חבות מיידית של מס.

ב לפקודה: 104 על פי ההסדר שבסעיף

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 23

לפיצויים, לקופת גמל, וכך טוב יותר מצבו של השכיר. לייב בלינצקי עבד כשכיר בעמותה. במסגרת חקירה שערכו בעמותה רשויות המס, הוברר כי נוסף על הכספים שקיבל מהעמותה ונרשמו בתלושי השכר שלו, הוא קיבל כספים נוספים אשר לא נכללו בהם, לא דווחו לשלטונות המס ולא נוכה בגינם מס במקור. בית המשפט קבע כי אין בחובתו של המעביד, שעליו הטיל המחוקק את מלאכת גביית המס, כדי לבטל כלל את חיובו של העובד עצמו כלפי רשויות המס. במעשה הניכוי ובהעברת הכספים אל קופת האוצר משמש המעביד מתווך בין העובד לבין רשויות המס בשליחות שנכפתה עליו על ידי המחוקק, אך החבות המהותית במס היא של העובד - הוא הנישום "האמיתי" אל מול רשויות המס בכל הנוגע לתשלום המס. המעסיק משמש מעין "ערב" לחוב המס של העובד, ורשויות המס רשאיות לחייב גם אותו (כפוף לאי גביית כפל מס) בתשלום המס אם זה נגרע מקופת רשויות המס. מכאן יש סכנה לשכיר, העושה קנוניה עם מעבידו לקבלת שכר עבודה ללא דיווח, כי הוא עלול לשלם על כך ביוקר, אפילו יותר מהשכר שקיבל, אם יעשו לו את חישוב המס מהכנסה מגולמת וממנה ידרשו את המס בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. שכירים שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר. אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי

פתרון בעיה זו הוא באמצעות מינוי חברה בע"מ אשר תהיה השותף הכללי. זאת, אף כי מתוך פקודת השותפויות לא ברור אם אפשר למנות חברה בע"מ לתפקיד השותף הכללי, אך בפועל מאפשר רשם השותפויות לרשום חברה בע"מ כשותף כללי. בעיה אחרת בתחום זה נובעת מהוראת פקודת השותפויות, אשר קובעת כי שותף מוגבל מנוע מלהשתתף בניהול עסקי השותפות. דרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות מינוי דירקטורים בחברה המשמשת כשותף הכללי, אשר להם זיקה לשותפים המוגבלים. ואולם במינוי זה יש להקפיד כי למתמנים הללו לא תהיה זיקה ישירה או בולטת לשותפים המוגבלים; בזיקה שכזו - עלול להיווצר הסיכון של הרמת מסך בין החברה המשמשת שותף כללי לבין השותפים המוגבלים. הרמת מסך שכזו פירושה איבוד יתרון הגבלת האחריות, שכן על פי פקודת השותפויות - שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות נושא באחריות כשותף כללי כל זמן שהוא שותף בניהול. במקום שבו השותפים המוגבלים הם חברה בע"מ, מוקהה עוקצו של הסיכון הזה. מיסוי שותפויות 14/2003 ראו: חוזר מ"ה בעקבות פס"ד שדות. שכיר שכיר מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה. הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי,

מס הכנסה מאמרים

24 2020 דצמבר 531 ידע למידע

מהרווח למטרה זו 77% המס, יישארו לו במקום נישום "יחיד" המשלם מס הכנסה (כולל "מס יסף"). 50% בשיעור עד למשקיעי כספים כדאי לשקול השקעה באמצעות חברה, כדי שהכספים למימון ,23% ההשקעה ייחסכו למס בשיעור ובעת קבלת דיווידנד בין חברות שיעור המס יהיה אפס. יש אפשרות שחברת האחזקות לא תפעל כלפי ציבור הלקוחות והספקים, ותתפרק בלי שהציבור יידע על כך, והעסקים ימשיכו כרגיל. לאחר פירוקה יועברו המניות בחברה הפעילה לחברת אחזקות חדשה באותה צורה. נוסף על כך, בכל החישובים יש להביא 3% בחשבון את הטלתו של מס יסף בשיעור 651,600 על מי שהכנסותיו עלו על סך של .)2020 ש"ח (נכון לשנת רווחים שמושכים בעלי מניות של תאגידים לא יחויבו במס בעת העברתם בין חברות ישראליות עקב הפטור הקיים במשיכת רווחים בין שני תאגידים. יחיד "בעל מניות על כל שקל 30% מהותי" משלם מס בשיעור שנמשך כדיווידנד אך פטור מדמי ביטוח, .2008 החל משנת משיכת דמי ניהול המשמשת בדרך כלל פתרון של יחיד למשיכת רווחים היא בעייתית ביותר, ויוצרת לא פעם מצבים עדינים ובלתי רצויים, שבהם יכול פקיד השומה להתערב בקלות (ראה בסעיף "דמי מיליון 2 ניהול"). משיכת דמי ניהול מעל ש"ח בשנה עשויה להיחשב תכנון מס חייב דיווח.

הכנסה שלא מעסק או ממשלח-יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות. וכך, שכיר שמגיש , זכאותו להחזר 2020 דוח להחזרי מס בשנת ואילך. 2014 מס תהיה מוגבלת לשנת המס חברה לחברה היו יתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניותיה כלפי נושיה, ולא היה אפשר לרדת לנכסיהם מחמת כישלונותיה. זאת חוץ מאשר במצב שבו הם ערבו לחברה. לפי חוק החברות החדש, אפשר לרדת לנכסי מנהליה ביתר קלות, והחיץ שהיה בין חובות החברה לבין נכסי בעלי מניותיה התרופף. מבחינת מיסוי ההכנסות, חברה מוגדרת בפקודה כתאגיד שנרשם על פי כל דין בר-תוקף, לרבות אגודה שיתופית. היות החברה גוף משפטי מבדיל בינה לבין "שכיר" ו"עצמאי". עיסוקיה הם כשל "עצמאי", והכנסתה החייבת במס מחושבת באותו אופן. בגין חייבת החברה מס בשיעור 2020 שנת המס על הכנסתה החייבת. בעת תשלום 23% דיווידנד – בעל מניות מהותי (זה המחזיק ממניות החברה, או החזיק 10% לפחות חודשים אחרונים) 12- בשיעור האמור ב המקבל דיווידנד משלם מס נוסף בשיעור על היתרה כאשר מדובר בבעל 30% 46.1%- שליטה, וכך מגיע סך כל המס ל (לפני "מס יסף"). מי שמעוניין להשקיע את רווחיו בפיתוח עסקי, ברכישת נכסים או להחזיר הלוואות בעבור רכישתם, מוטב שישקול פעילות במתכונת של חברה, שבה, לאחר ניכוי

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 25

בעת החתימה על ההסכם, ולא על הצדדים הפורמליים של ההסכם. בעת הכנת ההסכם - האפשרות כי הוא יופעל הלכה למעשה בידי חברות הייתה אפשרות מעשית. בפועל הופעלה החברה מלכתחילה בתום לב ובתכנון מראש. החשבוניות הוצאו על שמה, והיא פעלה במסגרת ההסכם הלכה למעשה, וכן בתחומי פעילות עסקית נוספת. זאת ועוד: בית המשפט לא מצא כל פסול פיסקאלי או פסול אחר בשיקולים לפעול במסגרת חברה. עוד קבע בית המשפט כי "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס, הייתה זו העדפה מוכרת ופעילות מותרת עפ"י דיני המס". ראו מנגד את פסק הדין בעניין סילבאן 1408/06 שטרית, בית המשפט העליון דנא , שם טען בית 8047/04 וטוטנאור עמ"ה המשפט למלאכותיות בצורת ההתאגדות. א לפקודה, החל משנת 62 עם חקיקת סעיף מחויבת הכנסה של "חברות ארנק" 2017 במס שולי ברמת בעל המניות תוך צמצום הכדאיות לפעול במסגרת חברה על ידי נותני שירותי ניהול ונותני שירותים אשר פעילותם דומה לעובדה של שכיר. על כך ראו להלן בחלק "חברת ארנק". גורם נוסף לצמצום הכדאיות לפעול המעודכן 77 במסגרת חברה – סעיף המאפשר לרשות המסים "לכפות" חלוקת דיווידנד לחברה בעלת עודפים של יותר מחמישה מיליון ש"ח. הסעיף רלוונטי במיוחד לגבי חברות של בעלי מקצוע חופשי (אף אם אינן "חברות ארנק") משום

בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסק דין אניעם הנדסה נגד פקיד 115/92 עמ"ה , יוני 225 " השומה צפת ("ידע למידע 25.4.1995 ), קבע ביום 208 , עמוד 1995 כי בעת חתימתו על הסכם הקמת החברה המשותפת עם חברת טמבור בע"מ פעל המערער כיזם של חברה ביסוד. המהנדס, לוינס שמו, חתם על חוזה עם חברת טמבור, שבו לא אוזכרה עובדת יישום ההסכם מצדו של המהנדס במסגרת חברה בע"מ (חברת "אניעם"), אף שכוונה זו הייתה ידועה לצדדים כאפשרות מקובלת. בפועל, מיד לאחר חתימת ההסכם ולאחר התייעצות עם רואה חשבון, ייסד לוינס את חברת אניעם והעביר אליה את פעילותו, לרבות ההסכם. מן הראוי לציין כי גם חברת טמבור הקימה חברה לצורך הפעלת ההסכם, וזו שילמה לאניעם סכומי כסף לאורך השנים. זאת עד אשר "עלה" פקיד השומה באחת השנים על "חיסכון במס" הנובע מהמבנה העסקי האמור. פקיד השומה ראה לנגד עיניו "הסבת הכנסה". הסבת הכנסתו של לוינס לחברה, אשר תוצאתה בשנה מסוימת הניבה כאמור חיסכון במס. בנסיבות אלה טען כי הצדדים המופיעים כצד לחוזה המעגן את ההסכם הם הצדדים גם לצורך בחינת היבטי המס, ולכן ההכנסות אינן הכנסותיה של חברת אניעם. בית המשפט לא קיבל את טענות פקיד השומה, ושם דגש רב על כוונות הצדדים

מס הכנסה מאמרים

26 2020 דצמבר 531 ידע למידע

שלחברות מסוג זה קשה לטעון כי חלוקת דיווידנד תפגע בפעילותן השוטפת. לעניין .20/2018 זה ראו חוזר מי שרוצה להשקיע את רווחיו בחברה למען קידומה או מי שרוצה לרכוש רכוש קבוע או מי שרוצה לממן רכישת מכונות - טוב יעשה אם ישאיר את רווחיו בחברה ומתוכם יממן רכישות אלה. כדאי להשאיר רווח בחברה אם מתכוונים להשאירו לפעילות החברה; זאת, לאחר ניצול הניכויים והזיכויים האישיים ושיעורי המס הנמוכים של השכיר או העצמאי עד שיעור מס חברות. רואי חשבון ועורכי דין מייעצים לאלה שמנהלים את עסקיהם במסגרת חברה למשוך משכורת בסכום שרירותי לצורכיהם. אם בסוף השנה מתברר כי עדיין נותר רווח בחברה, הם מושכים את יתרת הרווח כמשכורת ומשלמים מס שולי גבוה, אבל אם המשכורת עולה על הרווח, תצהיר החברה על הפסד ו"המנהל" ישלם מס על רווח שאינו קיים. יש הממליצים למשוך משכורת לכיסוי חובות מנהלים או לתת הלוואות לחברה למימון פעולות החברה. אפשר להוזיל את עלות המס אם משאירים את הרווח לאחר תשלום מס החברות במקום שיעור המס .47%- של השכיר בחברה, היכול להגיע ל הסכום שיישאר בחברה במקום המשכורת יחויב במס נמוך יחסית לחברה. בבוא היום יוכל בעל המניות לפרק את החברה שהקים.

שכיר להלכה (בעל שליטה) כדי לזכות ביתרונותיו של שכיר לגבי ההוצאות הנוספות המותרות בניכוי, וביתרונותיה של חברה לגבי אופן חישוב המס על ההכנסה החייבת בשיעורי מס הנמוכים מאלה של יחיד, מנהלים העצמאים את עסקם במסגרת חברה. מכאן יוצא שבעל העסק משנה את מעמדו מ"עצמאי" ל"שכיר". לפיכך, בינו כ"עובד" לבין החברה כ"מעסיקה" קיימים יחסי עובד ומעסיק, על כל המשתמע מהם. בדרך ניהול זאת - בעל העסק לשעבר הוא בעל המניות ומנהלה של החברה. מעמדו חולש על החברה, ובכלל זה על קביעת מידת משכורתו. בתכנון מיטבי תגיע משכורתו למידה כזו שתחייבו במס שולי עד זה של החברה בשילוב עם מיסוי על דיווידנד. קבלת משכורת בסכום אופטימלי בכל שנה מאפשרת למנהל ליהנות מהניכויים ומהפטורים האישיים מההכנסה, הניתנים לכל שנת מס בנפרד. הפסד שנותר כתוצאה מתשלומים אלה מועבר בחברה לשנים הבאות ומקוזז מרווחיה. משכורת אמורה להיות סבירה ביחס למאמץ המושקע על ידי בעל מניות השכיר, במיוחד כאשר הוא זכאי להטבות מס כגון פטור לנכה לפי סעיף ) לפקודה, הטבות יישובים. 5(9 א לפקודה: 62 תכנון מס זה כפוף לסעיף ככל שחברה נכנסת לגדר "חברת ארנק", כלל ההכנסה הנצמחת מפעילות של בעל שליטה תמוסה במס שולי ברמת היחיד.

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 27

פטורים מדמי ביטוח. בעקבות פס"ד מתכוון המוסד 2018 נחושתן החל משנת לביטוח לאומי לחייב בדמי ביטוח חברות משפחתיות בגין הכנסות שלא היו חייבות בדמי ביטוח בידי יחיד (רווח הון, ריבית, דיווידנד). חברת ארנק 2017 א לפקודה - החל בשנת 62 על פי סעיף מי שפועל באמצעות חברה, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (או כמעט יחיד) אצלו יכול כעקרון להיות מועסק כשכיר, אזי יראו את החברה כשקופה לצרכי מס ויראו את בעל השליטה כאילו הפיק את הכנסות באופן ישיר והוא יחוייב במס האישי שלו ולא במס חברות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי להיערך בהתאם. נותני שירותי ניהול ונושאי משרה באמצעות חברה ייחשבו "חברת ארנק" אף אם יש להם לקוחות רבים. הנושא נדון בהרחבה בחוזר .10/2017 יכולות רשויות 2017 כמו כן, החל משנת המס לחייב חברות מעטים לחלק כדיווידנד רווחים שנצברו בהן (גם בשנים קודמות) לפקודה. 77 בתנאים הקבועים בסעיף גם כאן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם. לעניין זה ראו חוזר .20/2018 יחיד, שותפות או חברה? עם תום שנת המס כדאי לשקול אפשרות של הפיכת עסק פרטי או שותפות לחברה או אפשרות הפיכת חברה משפחתית לחברה

חברות משפחתיות 2014 א לפקודה - החל בשנת 64 על פי סעיף תוכל חברה לבקש להיות חברה משפחתית רק בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד. בכדי לחדול מלהיות חברה משפחתית יש למסור הודעה לרשות המסים מס הכנסה עד חודש לפני השנה שבה החברה רוצה לחדול מלהיות חברה משפחתית. משום כך יש להודיע עד סוף על חברה שרוצה לחדול 2020 נובמבר .2021 מלהיות חברה משפחתית החל משנת הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את . ואולם הביטול 2003 קיומה החל בשנת ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך ממשיך להתקיים הכלי של חברה משפחתית. חל שינוי במישור הביטוח 2008 החל בשנת א לחוק הביטוח 373 הלאומי. לפי סעיף 1995- הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), בסוף השנה מתחלקות הכנסות החברה בין בעלי המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית, לגבי הכנסות שחברה משפחתית הפיקה החל משנת - המוסד לביטוח לאומי יחייב לפי 2014 סוג ההכנסה שצמחה לחברה המשפחתית, כלומר אם החברה המשפחתית הפיקה הכנסה שפטורה מדמי ביטוח (כגון ריבית, דיווידנד, רווח הון) בעלי המניות יהיו

מס הכנסה מאמרים

28 2020 דצמבר 531 ידע למידע

מדובר בחלוקת הכנסה חייבת, אך לא בהפסדים. הודעה על חלוקת הרווחים כאמור צריכה להינתן עם הגשת הדוח של האגודה לשנת המס. יש הטוענים שניתן לחלק אף הפסדים. קיבוצים קיבוצים או מושבים שיתופיים רשאים לבחור באחד משני מסלולים: ● א לפקודה: במסלול זה 60 סעיף הקיבוץ מדווח על הכנסות חבריו תוך התחשבות בהטבות האישיות של החברים. החברים לא חייבים לדווח אלא אם יש להם הכנסות נוספות שלא דווחו דרך קיבוץ. הקיבוץ ידווח על . חבר 1229 הכנסות החברים בטופס בעצמאות כלכלית מגיש בכל מקרה דוח על כלל הכנסותיו. ● ב לפקודה: במסלול זה כל חבר 60 סעיף מדווח על הכנסותיו למעט הכנסות הנובעות מנכסי הקיבוץ (אשר ידווחו על ידי הקיבוץ). מוסדות ציבור לפקודה, כל מוסד ציבורי 93 ' לפי תיקון מס חייב להגיש דוח שנתי על נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו. הדוח השנתי צריך להיעשות בהסתמך על פנקסי חשבונות קבילים, דהיינו: פנקסים שנוהלו על פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי .1992- מוסד), התשנ"ב

רגילה בע"מ. רצוי להתייעץ בעניין זה עם יותר מגורם אחד. עצמאי שעסקו הפך לחברה בע"מ יכול לקבל פיצויי פיטורים כשכיר בבוא העת; הוצאות פיצויי הפיטורים יוכרו בחברה לצורך מס. הישות המשפטית של החברה מהווה מחיצה בין הרכוש הפרטי של הבעלים לבין הרכוש העסקי. מי שבוחר בשותפות כאופציה, מן הראוי שידע כי שותפות אינה מחייבת יגיעה ,149/88 אישית. בפסק הדין בעניין עמ"ה שעניינו "שותפות אינה מחייבת יגיעה אישית", דובר בעסק משפחתי - שותפות לא רשומה - שבה היו שותפים אב ושני בניו. אחד הבנים היה באותה שנה סטודנט בטכניון. המערערים טענו כי הרווחים מחולקים בשלושה חלקים שווים בין האב ושני בניו. בית המשפט קבע כי בשום מקום לא קבע החוק כי כדי ששותף ייחשב ככזה לצורכי מס, עליו להשקיע בעסק יגיעה אישית או אפילו להיות פעיל. בפסק דין אחר נקבע כי קיומה של שותפות צריך להיבדק על פי כוונת הצדדים. כאשר שותפות מעבירה את עסקיה לחברה תחול הלכת "שדות" כמפורט לעיל. אגודות שיתופיות לפקודה, אגודה 62 כפי שנקבע בסעיף שיתופית חקלאית רשאית, בהסכמת חבריה, לחלק לחבריה את כל הכנסותיה החייבות.

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 29

פעילות הכפופה לתקנות מחירי העברה אכן עומדת בתנאים. רשות המסים פרסמה 13/2018- ו 12/2018 ,11/2018 ' חוזרים מס המבהירים יישום של שיטת מחירי העברה במצבים מסוימים. רשות המסים פרסמה המבהיר באילו תנאים מעביר 1/2020 חוזר חקר שוק המוגש על ידי נישום בהתאם ) לפקיד השומה חובת ראיה 1() א(ג 85 לסעיף במסגרת הליך שומתי. לאחרונה יצא תזכיר חוק שמטרתו להרחיב את חובת הדיווח בקשר לעסקאות בין-לאומיות כך שתושב ישראל שביצע עסקה בין-לאומית יחויב לדווח ולמסור מידע על אודות הצד השני של העסקה (תושב חוץ) ואף על חברות נוספות בקבוצה רב-לאומית. כמו כן, חברה תושבת ישראל שהיא חברת אם בקבוצה רב-לאומית תחויב להגיש דוח על פעילות כלל הקבוצה. כדי לעמוד בתנאים האמורים מומלץ מאוד להיעזר בגורם מקצועי מתאים אשר יערוך סקר מחירי העברה מפורט, מאחר שמי שחותם על הטופס של מס הכנסה הוא נושא משרה מתאים בחברה (חשב, סמנכ"ל כספים), וכדי לעמוד באחריות הנדרשת על אותו נושא משרה לדעת כי הוא מגובה בייעוץ מקצועי מתאים. על מי שפועל בארצות הברית באמצעות לשים לב לגישת רשות LLC חברה מסוג המסים לחברות מסוג זה כגוף משפטי 3/2002 נפרד. גישה זאת מוצגת בחוזרים 4030/17 ואושרה גם בפס"ד ע"א 5/2004- ו יעקב הראל/ יונו סימול.

עסקים בחו"ל כדי לתכנן היטב את הפעילות בחו"ל, יש לשים לב לנקודות כגון אלה: המבנה המשפטי בישראל (יחיד, חברה); המבנה המשפטי בחו"ל (סניף, שותפות, חברה זרה); האם יש אמנה למניעת כפל מס; היכן יהיו השליטה והניהול; כיצד למשוך רווחים; שימוש בארצות שמהוות "מקלטי מס", מחירי העברה בין ישראל לחו"ל; וכל נושא רווחי הון, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה. השקעות אלה מאפשרות העברת פעילות לחברות שנרשמות בחו"ל במדינות שבהן לפקודה חברה 1 המס נמוך. על פי סעיף שנרשמה בחו"ל אך נשלטת ומנוהלת מישראל נחשבת תושבת ישראל ובהתאם חייבת במס בישראל. במצב זה עשויה להיות התנגשות בין הפקודה לדין הפנימי של המדינה שבה נרשמה החברה או פועלת בה. אם לישראל יש אמנה עם מדינה אחרת, עניין התושבות נקבע בסעיף המתאים באמנה. גם אם חברה נחשבת תושבת ישראל היא עשויה להיות בעלת מוסד קבע במדינה אחרת, כך שלמדינה האחרת זכות מיסוי ראשונה על רווחי מוסד הקבע. 4/2002 נושא השליטה והניהל נדון בחוזר לחוזר זה שפורסמה 1 ' ובתוספת מס (בעקבות פס"ד ניאגו, יאנקו 31.3.2016- ב וייס ושי צמרות). הוסדר נושא 2007 נדגיש כי החל בשנת מחירי העברה וקיימת חובת הצהרה בטופס מתאים שפרסמה רשות המסים, ולפיה

מס הכנסה מאמרים

30 2020 דצמבר 531 ידע למידע

המסים אם יהיה דיון שומה בפועל בגין העסקה או שינוי המבנה.

שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק מגזר ההיי-טק בישראל הוא מגזר משמעותי ביותר ומהווה חלק ניכר מכלכלת ישראל. במגזר זה קיימים שינויי מבנה - רכישות, מיזוגים ופיצולים. לפקודה מסדיר את הנושא 2 חלק ה בכללותו. זהו חלק מורכב ומכיל שלל הוראות, הנחיות ותנאים, ולכן לפני ביצוע כל פעולה בתחום יש לבחון את מכלול לפקודה 242 היבטיה. בעקבות תיקון הורחבו האפשרויות לשינוי מבנה. הנושא .8/2018 מוסבר בהרחבה בחוזר כמו כן, בשנים האחרונות פרסמה רשות המסים החלטות מקדמיות רבות בתחום ומומלץ לעיין בהחלטות אלו לפני ביצוע פעולה ולערוך היקשים בין האמור בהחלטות המקדמיות לבין הפעולה העומדת להתבצע. מאחר שבמקרים רבים מתבצע בעקבות שינוי מבנה שינוי במודל העסקי וכן מתבצע ניוד של נכסים בלתי מוחשיים (כמו קניין רוחני, פטנטים, מוניטין וכד'), ולעתים נעשה הדבר גם כחלק מעסקה בין-לאומית, פרסמה רשות המסים הנחיה מקצועית שכותרתה - "עמדת רשות המסים בדבר השלכות המס במקרה של שינוי מודל עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה". מומלץ להביא בחשבון את הוראות החוזר בחלק מתכנון כל עסקה או שינוי מבנה בתחום, מאחר שסביר להניח שזו תהיה גם עמדת רשות

העברות בין עסקים לעתים מתבצעות עסקאות בין שני עסקים או בין שתי חברות ומועברות הכנסות והוצאות, כגון: דמי ניהול, הנחות או מכירה/קנייה של מוצרים. לכל העברה כזו חייב להיות בסיס כלכלי, ולא רק כדי להימנע ממס. פקיד השומה עלול לבדוק זאת, בייחוד בתוך קבוצת חברות שבבעלות 2 משותפת. גם נושא זה מוסדר בחלק ה לפקודה, וכן חלק מהעברות כאמור או פעולות שנעשות אגב העברות כאמור נופלות בגדר תכנון מס החייב בדיווח ויש לשים לב לנושא. נערכה נציבות 29/94 לפי הוראת ביצוע ב"העברת פעילות מס הכנסה לטיפול חברות קיימות לחברות חדשות... במטרה להתחמק מתשלום מס..." ההוראה עצמה, עניינה בהעברה מטעמי התחמקות ממס של החברה הישנה. אין ההוראה דנה ישירות בהעברת פעילות לחברה חדשה המצויה בהפסדים. בעניין זה התפתחו מבחני עזר אחדים, הקובעים מתי תותר העברת פעילות רווחית אל חברה מפסידה. להלן כמה אינדיקציות שיעזרו להחליט בנושא האמור: א. המשכיות באותו ענף. לפי כלל זה - אם החברה הנרכשת תמשיך לפעול באותו

מס הכנסה מאמרים

2020 דצמבר 531 ידע למידע 31

א. הימנעות מחובת ניכוי מס במקור לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), . פיצול המחזור לשני 1977- התשל"ז עסקים עלול להוציאם מחובת הניכוי. ב. חשש מפסילת פנקסי חשבונות בעסק מורכב בגלל אפשרות פסילה של פעילות אחת מתוך המכלול. לדוגמה: פנקסי חשבונות של חברה קבלנית גדולה המפעילה חניון קטן על אחד המגרשים הפנויים עשויים להיפסל אם השומר במגרש ייתפס כשלא רשם תקבול. ג. חובת מעבר משיטת ניהול פשוטה של פנקסי חשבונות לשיטה מורכבת בשל גידול במחזור. ד. כאשר פנקסי חשבונות של נישום נפסלו עקב אי רישום תקבול, הם ייפסלו לכל השנה. כדי שלא לפעול בעסק שפנקסי החשבונות שלו פסולים, מועתקת הפעילות לגוף חדש, נקי מהליקוי. לקראת סוף שנת המס רצוי לבחון מחדש אם יש טעם להמשיך בפיצול, אם התנאים המקוריים עדיין קיימים, ואם עלות הפיצול מצדיקה את התועלת בהמשכו. מצד שני, אפשר לשקול פיצול או שינוי ארגוני לקראת שנת המס הבאה, כדי לפתור בעיות שהוזכרו לעיל. - "קביעת מועד 16/2002 ראו: חוזר מ"ה מיזוג/ פיצול".

ענף במשק, יהיה בכך משום חיזוק תכנון המס כתכנון מס לגיטימי.

ב. זהות (המשכיות) בעלי המניות מהמניות). 100% (להבדיל ממכירה של אם יוכנס שותף בהחזקה משמעותית, ואם החברה לא תימכר במלואה, יהיה בכך חיזוק להכרה בהפסדים. ג. העברת פעילות חדשה לחברה. זאת באותו תחום עיסוק עיקרי; להבדיל מהעתקת פעילות קיימת מחברה אחרת לחברה בהפסדים. ד. אם ההסכם אינו מותנה בחיסכון מס, סיכוייו טובים יותר לקבל הכשר והכרה. ה. קיומם של נכסים אחרים (לבד מההפסד) שיש להם יתרון לרוכש, יצדיקו את רכישת החברה (ידע, מוניטין, שם עסק). ו. נוסף על כך ניתנה תשומת לב להלכת בן ), המרחיבה למעשה 7387/06 ארי (ע"א )3415/97 את הלכת רובינשטיין (ע"א ,)8285/10 וכן ג'ולקס שוקי הון (ע"א ), אחים 42485/13 איי אונליין (ע"מ .)46365-09-17 נאוי (ע"מ פיצול ומיזוג עסקים לפקודה, וגם 2 גם נושא זה מוסדר בחלק ה כאן יש לבחון אם מדובר בתכנון מס החייב בדיווח. קיימת מגמה של פיצול עסקים, ניתוקם או העברתם, בין היתר, מסיבות המיסוי האלה:

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker